1.0 / April 2, 2015
(3.4/5) (24)

Description

Ryśki najlepiej czują się wśród innychRyśków!Jeśli nie wiesz, kto w okolicy jest Ryszardem, znajdziesz goszybkodzięki tej aplikacji. Wystarczy dotknąć ekranu, a RysiuDetectorwskaże Ci fanów Plusha w Twoim otoczeniu!
RIGA feel best amongotherMatuszewskis! If you do not know who in the area is Richard,you'llfind it easily with this application. Just touch the screenand willshow you Rysiu Detector Plush fans in yourneighborhood!

App Information Rysiu Detector

 • App Name
  Rysiu Detector
 • Package Name
  com.plush.rysdetektor
 • Updated
  April 2, 2015
 • File Size
  5.7M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Polkomtel Sp. z o.o.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa
 • Google Play Link

Polkomtel Sp. z o.o. Show More...

Nawigacja Plus 11.0.269 APK
Nawigacja Plus - antidotum na korki iradaryNawigacja Plus to nawigacja GPS, z którą ominiesz korki i dowieszsię o fotoradarach i kontrolach drogowych na Twojej trasie. Dziękiaktualizowanym na bieżąco mapom aplikacja uwzględnia noweinwestycje i wytycza trasy omijające remonty. Możesz być pewien, żez Nawigacją Plus nic Cię nie zaskoczy na drodze! Pobierz aplikacjęjuż dziś i testuj Nawigację Plus przez 30 dni za darmo, byprzekonać się ile czasu, stresu i pieniędzy możeszzaoszczędzić!Nawigacja Plus to:- trasy omijające korki i remonty,- ostrzeżenia CB o fotoradarach, kontrolach drogowych, wypadkach,niebezpiecznych miejscach,- codziennie aktualizowane mapy, które uwzględniają nowe odcinki izmiany organizacji ruchu,- bogata baza użytecznych miejsc tzw. punktów POI i wyszukiwarkiadresów,- alerty o przekroczeniu dozwolonej prędkości,- asystent pasa ruchu, ułatwiający poruszanie się na skrzyżowaniachw największych miastach w Polsce,- tryb HUD z wizualizacją ekranu nawigacji na przedniej szybiesamochodu w nocy,- porównanie tras alternatywnych,- tryb nawigacji pieszej i środkami komunikacji miejskiej.Nawigacja Plus bazuje na systemie NaviExpert, który jest lideremrynku nawigacji, co potwierdzają niezależne testydziennikarskie.Z darmowego testu nawigacji skorzystasz nawet, jeśli wcześniej jużkorzystałeś z nawigacji NaviExpert Plus. Po 30 dniach darmowegotestu miesięczny dostęp do usługi kosztuje 12,30 zł brutto.Aplikacja wymaga dostępu do Internetu, jednak nie musisz się tymprzejmować – w Nawigacji Plus transfer danych w Polsce masz zadarmo! Upewnij się tylko, że korzystasz z APN Plus.Mamy dla Ciebie coś ekstra!Korzystając z Nawigacji Plus otrzymujesz gratis dostęp do usługiKomiwojażer na pół roku! Jest to usługa umożliwiającaoptymalizowanie kolejności odwiedzanych punktów na trasachwielopunktowych w oparciu nie tylko o odległości między nimi orazaktualne dane o korkach, ale także z uwzględnieniem określonegoczasu, jaki planujesz spędzić w danym punkcie czy przedziału czasu,w jakim musisz do danych miejsc dotrzeć. Komiwojażer to usługazarówno dla profesjonalnych kierowców – kurierów, serwisantów,przedstawicieli handlowych, którzy większość dnia spędzają napodróżowaniu między klientami, jak i każdego, kto po prostuzałatwia dziennie kilka spraw w różnych miejscach.Więcej informacji o usłudze Nawigacja Plus: www.plus.pl/nawigacjaoraz www.naviexpert.pl/plusNavigation Plus - anantidote to traffic jams and radarsNavigation Plus is GPS, which omit plugs and you will learn aboutspeed cameras and road checks on your route. With updated mapsapplication-to-date account of new investments and sets a routebypassing repairs. You can be sure that with Navigation Plusanything you throw at it! Download the app today and testNavigation Plus for 30 days for free to see how much time, stressand money you can save!Navigation Plus:- Routes bypassing traffic jams and repairs,- CB warning of speed cameras, road checks, accidents, dangerousplaces,- Daily updated maps that include new sections and changes intraffic organization,- Rich database of POIs called. POI and address search,- Alerts for speeding,- Lane Assistant for easy movement at intersections in major citiesin Poland- HUD mode with visualization of the navigation screen on thewindshield of the car at night,- Comparison of alternative routes,- Mode, pedestrian navigation, and public transport.Navigation Plus is based on a system NaviExpert, which is themarket leader in navigation, as confirmed by independent testsjournalism.With free navigation test you use, even if you had previously usedthe NaviExpert Plus. After 30 days of free access to test monthlyservice costs 12,30 zł gross. The application requires access tothe Internet, but you do not have to worry about - the NavigationPlus data transfer in Poland have for free! Just make sure that youare using APN Plus.We have for you something extra!Using the Navigation Plus you get free access to the servicesalesman for half a year! This is a service that allowsoptimization of the order visited points on the routes multipointbased not only on the distance between them and the current datatraffic, but also taking into account the specified time, I plan tospend at a given point or period of time in which you have to thedata of reach. The salesman is a service for professional drivers -couriers, technicians, sales representatives who spend most of theday traveling between clients, and anyone who simply arranges a daya few things in different places.More information about the service Navigation Plus:www.plus.pl/nawigacja and www.naviexpert.pl/plus
WiFi Calling 3.11.14.3.12 APK
Aplikacja WiFi Calling umożliwia realizowaniebezpłatnych połączeń głosowych z wykorzystaniem sieci Wi-Fi wramach korzystania z usługi „Wi-Fi Calling-Test”. Warunkiemkorzystania z usługi „Wi-Fi Calling-Test” jest pozytywnaweryfikacja zgłoszenia potwierdzona wiadomością tekstową SMS.Szczegółowe warunki przystąpienia do testu i korzystania z usługisą zawarte w Regulaminie Testu Konsumenckiego Usługi Wi-FiCalling-Test.Rozmawiaj po Wi-Fi tam, gdzie nie ma zasięgu czterech sieci, alejest zasięg Wi-Fi. Zapisz się do bezpłatnych testów usługi.W Plusie, po raz pierwszy w Polsce, możesz przetestować usługę WiFiCalling – rozmowy poprzez Wi-Fi, wykorzystując Twój numertelefonu.Gdziekolwiek masz dostęp do Wi-Fi – czy w Twoim domu, czy wulubionym klubie, a szczególnie tam, gdzie dodatkowo nie ma zasięguczterech sieci – możesz rozmawiać tak, jak robisz tozazwyczaj.W ramach testów usługi "Wi-Fi Calling – test" w Plusie mając dostępdo sieci Wi-Fi będziesz mógł bez żadnych opłat:• wykonywać połączenia z terenu krajów Unii Europejskiej (w tymPolski), Norwegii, Islandii, Lichtensteinu na numery komórkowe istacjonarne w krajach Unii Europejskiej (w tym do Polski),Norwegii, Islandii, Lichtensteinu• odbierać połączenia na terenie krajów Unii Europejskiej (w tymPolski), Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.Wszystko z Twojego numeru telefonu.”Wi-Fi Calling app allowsyou to implement free voice calls using Wi-Fi networks in thecontext of service "Wi-Fi Calling-Test". Terms of Service "Wi-FiCalling-Test" is a positive verification of the declarationconfirmed by SMS text message. Detailed conditions for accession totest and use the service are included in the Rules Test ConsumerServices Wi-Fi Calling-Test.Talk to the Wi-Fi where there is no coverage four networks, butthere is a Wi-Fi coverage. Sign up for a free trial service.In positive territory for the first time in Poland, you can testthe service-Fi Calling - a call via Wi-Fi using your phonenumber.Wherever you have access to Wi-Fi - whether in your home or at yourfavorite club, and especially where there is no coverage furtherfour networks - you can talk as you normally do.As part of the testing service "Wi-Fi Calling - test" in positiveterritory with access to Wi-Fi networks you will be able to at nocharge:• make calls from the area of ​​European Union countries (includingPolish), Norway, Iceland, Liechtenstein mobile numbers andlandlines in the European Union (including Polish), Norway,Iceland, Liechtenstein• receive calls within the European Union countries (includingPolish), Norway, Iceland and Liechtenstein.All of your phone number. "
Licznik Danych 1.0.7 APK
Aplikacja Licznik Danych umożliwi w przyjazny i prosty sposóbsprawdzenie ile danych wykorzystujemy używając internetu wtelefonie.Dane można przeglądać w różny sposób:- transmisję krajową i roaming- w podziale na poszczególne aplikacje, które mamy zainstalowane natelefonie- można też ustawić alarm który poinformuje o przekroczeniuzałożonej na początku miesiąca ilości danych- dane można sprawdzać w cyklach dziennych, tygodniowych lubmiesięcznych, a informacje przeglądać na czytelnychwykresach.- dodatkowo, Klientom korzystającym z sieci Plus, aplikacjaumożliwia w łatwy sposób dokupienie pakietów internetowych i innychusług dodatkowych opartych o transmisję danych jak np.NaviExpert.- ponadto, użytkownicy mogą w prosty sposób sprawdzić liczbępozostałych pakietów do wykorzystania oraz wysokość Twojegorachunku telefonicznego w danym momencieAplikacja jest darmowa. Została przygotowana dla posiadaczytelefonów z systemem operacyjnym Android od wersji 2.2 i iOS odwersji 4.0Uwaga: dane są rozliczne co 100 kB, wysłane i odebrane dane wramach jednej sesji są liczone oddzielnie.Ilości wysłanych i odebranych danych podawane przez aplikację sąwielkościami orientacyjnymi i mogą się różnić od stanufaktycznego.DataCounter Aplikacja enable, in a friendly and easy way to check howmuch data we use the internet using the phone.Data can be viewed in different ways:- Transmission of national and roaming- Broken down by applications that are installed on yourphone- You can also set an alarm to notify the crossing was founded atthe beginning of the month the amount of data- Data can be checked in cycles daily, weekly or monthly basis, andthe information viewed on the clear diagrams.- Additionally, customers benefiting from the Plus network, theapplication allows you to easily re-buy packages and otherweb-based ancillary services, such as data transmissionNaviExpert.- In addition, users can easily check the number of other packagesto be used and the amount of your phone bill at a timeThe application is free. Was prepared for holders of mobilephones with the Android operating system of version 2.2 and iOSversion 4.0Note: Data are multiple of 100 KB, sent and received data in asingle session are counted separately.Number of sent and received by the application of data given areapproximate values ​​and may vary from the actual.
Plus Music APK
Plus Music to największy w Polsce portal z mp3i streamingiem na telefony i komputery! Plus Music zastąpiłMuzodajnię i oferuje klientom całkowicie nowe możliwości w postaciw pełni funkcjonalnego streamingu muzyki. Zachowuje jednocześniemożliwość pobierania i zapisywania utworów w formacie mp3. Dziękiaplikacji możesz łatwo ściągać ulubione utwory na swój telefon isłuchać ich bez ograniczeń.Polska redakcja, składająca się z osób obecnych od wielu lat nakrajowym rynku muzycznym gwarantuje muzykę najlepiej dopasowaną dopolskiego słuchacza. Do tego stale aktualizowane listy przebojów inowości, newsy, biografie i galerie zdjęć artystów i wielewięcej!Plus Music to:- bezpłatna muzyka (pliki mp3, plyalisty)- miliony utworów do słuchania on-line i pobrania w formie mp3 nawłasność- najniższe ceny - jedną płytę możesz mieć już od złotówki- Dla klientów sieci Plus brak opłat za transmisję danychJeśli nie jesteś jeszcze klientem Plus Music, dzięki aplikacjizrobisz to w ciągu kilku minut. Możesz również skorzystać ze stronywww.plusmusic.pl .Music Plus is the largestportal in Poland with mp3 and streaming on phones and computers!Music Plus replaced Muzodajnia and offers customers completely newopportunities in the form of a fully functional streaming music. Itstill retains the ability to download and store songs in mp3format. With this application you can easily download your favoritesongs on your phone and listen to them without restrictions. Polish editorial board, consisting of persons present for manyyears on the domestic music market ensures music is best suited tothe Polish audience. For this constantly updated news and charts,news, photo galleries and biographies of the artists and muchmore! Music Plus are:- Free music files (mp3, plyalisty)- to listen to millions of songs online and download in mp3 formaton the property- lowest prices - one disc you have the buck- For customers Plus no charge for data transmission If you are not yet a customer Music Plus, thanks to the applicationwill do it in a few minutes. You can also benefit fromwww.plusmusic.pl.
WiFi Calling+ 1.1 APK
Aplikacja Wi-Fi Calling+ umożliwiarealizowanie bezpłatnych połączeń głosowych z wykorzystaniem sieciWi-Fi w ramach korzystania z usługi „Wi-Fi Calling-Test”. Warunkiemkorzystania z usługi „Wi-Fi Calling-Test” jest pozytywnaweryfikacja zgłoszenia potwierdzona wiadomością tekstową SMS.Szczegółowe warunki przystąpienia do testu i korzystania z usługisą zawarte w Regulaminie Testu Konsumenckiego Usługi Wi-FiCalling-Test.Rozmawiaj po Wi-Fi tam, gdzie nie ma zasięgu czterech sieci, alejest zasięg Wi-Fi. Zapisz się do bezpłatnych testów usługi.W Plusie, po raz pierwszy w Polsce, możesz przetestować usługęWi-Fi Calling – rozmowy poprzez Wi-Fi, wykorzystując Twój numertelefonu.Gdziekolwiek masz dostęp do Wi-Fi – czy w Twoim domu, czy wulubionym klubie, a szczególnie tam, gdzie dodatkowo nie ma zasięguczterech sieci – możesz rozmawiać tak, jak robisz tozazwyczaj.W ramach testów usługi "Wi-Fi Calling – test" w Plusie mając dostępdo sieci Wi-Fi będziesz mógł bez żadnych opłat:• wykonywać połączenia z terenu krajów Unii Europejskiej (w tymPolski), Norwegii, Islandii, Lichtensteinu na numery komórkowe istacjonarne w krajach Unii Europejskiej (w tym do Polski),Norwegii, Islandii, Lichtensteinu• odbierać połączenia na terenie krajów Unii Europejskiej (w tymPolski), Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.Wszystko z Twojego numeru telefonu.The Wi-Fi Calling +enables the implementation of free voice calls using Wi-Fi networksin the context of service "Wi-Fi Calling-Test". Terms of Service"Wi-Fi Calling-Test" is a positive verification of the declarationconfirmed by SMS text message. Detailed conditions for accession totest and use the service are included in the Rules Test ConsumerServices Wi-Fi Calling-Test.Talk to the Wi-Fi where there is no coverage four networks, butthere is a Wi-Fi coverage. Sign up for a free trial service.In positive territory for the first time in Poland, you can testthe service Wi-Fi Calling - a call via Wi-Fi using your phonenumber.Wherever you have access to Wi-Fi - whether in your home or at yourfavorite club, and especially where there is no coverage furtherfour networks - you can talk as you normally do.As part of the testing service "Wi-Fi Calling - test" in positiveterritory with access to Wi-Fi networks you will be able to at nocharge:• make calls from the area of ​​European Union countries (includingPolish), Norway, Iceland, Liechtenstein mobile numbers andlandlines in the European Union (including Polish), Norway,Iceland, Liechtenstein• receive calls within the European Union countries (includingPolish), Norway, Iceland and Liechtenstein.All of your phone number.
Ja + Zdrowie 4.0.1193 APK
Ja+Zdrowie to aplikacja, za pomocą którejłączysz się z lekarzem rodzinnym, położną lub konsultantem. Masz dowyboru wideokonsultację, czat lub zwykłą rozmowę. Poradyprofilaktyczno-medyczne dostępne są dla wybranych klientówPolkomtel Sp. z o.o. operatora sieci Plus posiadających dostęp dousługi Ja+Zdrowie.Ja+Zdrowie to:- dostęp do lekarza rodzinnego- konsultacje z pielęgniarką/położną- konsultacje wyników badań z lekarzem- informacje o dyżurach lekarskich , nocnej i świątecznej pomocylekarskiej, dyżurujących aptekach- ustalenie najkrótszej kolejki do konsultacji lub badaniadiagnostycznego w ramach NFZPorady profilaktyczno-medyczne są dostępne w Twoim smartfonie itablecie bez dojazdów, bez czekania w kolejce w przychodni. Toniezastąpiona pomoc w poruszaniu się w zawiłym świecie publicznejsłużby zdrowia.Wystarczy, że jesteś w zasięgu Internetu lub siecitelekomunikacyjnej w Polsce i na świecie (opłaty za połączenie wgstawek roamingowych).Partnerem medycznym udzielającym porad profilaktyczno-medycznychjest Falck Medycyna Sp. z o,o.ja plus zdrowieI + Health is anapplication through which you connect to your GP, midwife orconsultant. Searching wideokonsultację, chat or a simpleconversation. Preventive and medical advice are available toselected customers of Polkomtel Sp. with o.o Plus network operatorhaving access to the services I + Health.I + Health is:- Access to a family doctor- Consultation with a nurse / midwife- Consult with your doctor test results- Information about medical duty hours, night and holiday medicalcare, pharmacies on duty- Determining the shortest queues for consultation or diagnostictest as part of the National Health FundPreventive and medical advice are available in your smartphoneand tablet without commuting, without waiting in line at theclinic. It's indispensable help in navigating the intricate worldof public health services.Just that you're in reach of the Internet or telecommunicationsnetwork in Poland and in the world (toll charges by roaming).Partner granting medical preventive medical advice is FalckMedical Sp. of o, o.I plus health
Frifon 1.1 APK
Frifon to łatwy w użyciu komunikator dziękiktóremu rozmawiasz oraz piszesz ze swoimi znajomymi za darmo i bezograniczeń.Nazwą użytkownika jest Twój numer telefonu. FRIFON integruje się zistniejącą książką adresową i automatycznie łączy Cię ze znajomymi,którzy mają już komunikator.Dzięki opcji statusu w każdym momencie możesz sprawdzić czy Twoiznajomi są dostępni. Jeśli nie chcesz być widoczny dla innych ustawstatus niewidoczny.Aplikacja przeznaczona jest jedynie dla Klientów sieci Plus.Kluczowe funkcje:- rozmowy głosowe i wysłanie wiadomości tekstowych do innychUżytkowników aplikacji.- sprawdzanie statusu dostępności Użytkowników z Twojej listykontaktów.Jak to działa:Połączenie jest realizowane przez połączenie internetowe Twojegotelefonu 3G/EDGE lub Wi-Fi. Aplikacja wykorzystuje transfer danychw ramach posiadanego przez użytkownika pakietu internetowego.Aplikacja przeznaczona jest dla systemu Android wersje od 2.2 do4.2.Frifon is an easy-to-useinstant messaging through which you talk and write with yourfriends for free and without restrictions.Your username is your phone number. FRIFON integrates with yourexisting address book and automatically connects you with yourfriends who have already communicator.The option status at any time, you can check if your friends areavailable. If you do not want to be visible to other laws invisiblestatus.The application is designed only for Customers Plus network.Key Features:- Voice calls and send text messages to other users of theapplication.- Check the status of the availability of users from your list ofcontacts.How it works:The connection is implemented via an Internet connection your phone3G/EDGE or Wi-Fi. The application uses data transfer within itspackage of Internet user.The application is designed for the Android versions from 2.2 to4.2.
Ratunek 0.0.72 APK
Wypadek, zaginięcie w górach lub jesteśświadkiem wypadku nad wodą:- czy wiesz gdzie jesteś?- czy wiesz gdzie zadzwonić i czy znasz numer do służbratunkowych?Od dzisiaj w takiej sytuacji wystarczy użyć aplikacji Ratunek,która w trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizacjęosoby dzwoniącej.Dzięki zastosowaniu aplikacji Ratunek, ratownicy będą wiedziećgdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej!Najważniejsze funkcje aplikacji Ratunek:- wzywanie pomocy (zgłoszenie wypadku) – poprzez kontakttelefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, wregionach górskich, oraz nad wodą czyli GOPR, TOPR, WOPR i MOPR. Wtrakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybierazintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub nadwodą 601 100 100, łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą,- lokalizacja osoby potrzebującej pomocy – automatyczne wysłanieinformacji z dokładną lokalizacją (do 3 m) osoby dzwoniącej dowybranej Służby Ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzezSMS w trakcie rozmowy telefonicznej.Aplikacja Ratunek jest jedyną zaaprobowaną i dołączoną do systemupowiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez OchotniczeSłużby Ratownicze.Accident loss, in themountains or you witness an accident on the water:- Do you know where you are?- If you know where to call and if you know the number foremergency services?From today, in this situation, just use the application resource,which in the course of accident notification shall state the exactlocation of the caller.By using the application resource, rescuers will know where to goto help, give her more quickly and efficiently!Key features of the application Rescue:- Summoning assistance (accident report) - via telephone withemergency services operating in Poland, in mountainous regions, andover the water or Mountain Rescue, TOPR WOPR and MOPR. During theemergency call, the application automatically selects integratedwith her in the mountains emergency number 601 100 300 or water 601100 100, connecting to the correct Rescue Service,- Localization of people in need - automatically send theinformation with the exact location (up to 3 m) of the caller tothe selected Rescue Service. Location Dispatch occurs through SMSduring a call.Rescue application is the only one endorsed and supplied with thenotification system used by accident notification Volunteer RescueServices.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.