1.0 / May 22, 2014
(3.6/5) (8)

Description

Ever dreamed about flying? What if thatdreamcame true? What would be next? I bet you'd love to shitonpedestrians heads. Yeah, that would be fun :)
So, now you have chance to become SHITBIRD and just leavethesewhite marks on the pedestrians below.

App Information Shitbird

 • App Name
  Shitbird
 • Package Name
  com.dejet.shitbird
 • Updated
  May 22, 2014
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  De JET Works
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Email [email protected]
  ul. Belwederczykow 5/75 31-242 Krakow Poland
 • Google Play Link

De JET Works Show More...

Shitbird 1.0 APK
De JET Works
Ever dreamed about flying? What if thatdreamcame true? What would be next? I bet you'd love to shitonpedestrians heads. Yeah, that would be fun :)So, now you have chance to become SHITBIRD and just leavethesewhite marks on the pedestrians below.
MPTI - Your Place to Win - PL 1.11 APK
De JET Works
Małopolski Park Technologii InformacyjnychMałopolski Park Technologii Informacyjnych tonajważniejszainwestycja Krakowskiego Parku Technologicznego. MPTIbędzieośrodkiem rozwoju nowych pomysłów i technologii. Klastremfirm zsektora ICT. Miejscem testowania idei otwartychinnowacji.Platformą współpracy środowisk akademickich, biznesowychiadministracyjnych. Ośrodkiem działającym na potrzebyinteligentnegomiasta przyszłości.MPTI - małopolskie centrum nowej gospodarkiPychowice jako miejsce dla działalności MałopolskiegoParkuTechnologii Informacyjnych, zostało wybrane nieprzypadkowo.Towłaśnie tutaj powstaje jeden z najnowocześniejszychośrodkówbiznesowo-naukowych. Systematycznie budowane obiektyuniwersyteckiew ramach Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiegoznajdują się tuż oboksiedzib takich firm, jak: Ericpol, Onet,Motorola czy Siemens.Krakowski Park Technologiczny, dostrzegającpotencjał tego miejsca,tworzy wspólnie z partnerami centrum nowejgospodarki, którestanowić będzie prawdziwą platformęwspółpracy.Platforma MPTI - czyli zróbmy to razemDo współtworzenia MPTI zapraszamy zarówno małe firmy, jak iznaneświatowe marki. To one dostarczą niezbędnego know-how. Zadbająowyposażenie laboratoriów w technologiczne urządzenia jutra.Stworządata centre i platformy cyfrowe. Będą je modyfikować,rozwijać idostosowywać do potrzeb społeczności MPTI.Intelektualnego wsparciabędą udzielać naukowcy i eksperci.Deklarację współpracyotrzymaliśmy ze strony AkademiiGórniczo-Hutniczej, UniwersytetuJagiellońskiego i PolitechnikiKrakowskiej. Złoty trójkąt domkniesię dzięki współdziałaniu zadministracją samorządową. To onawyznacza strategię rozwojumałopolskich miast i regionów.Technologie wypracowane przez firmy wMPTI nie będą trafiały wpróżnię. Będą rozwiązywały zidentyfikowaneprzez samorządy izapisane w strategiach problemy mieszkańców.Gospodarka – nauka –administracja - stworzy kreatywną społecznośćMPTI.Otwarte innowacje wg MPTIPo swojemu definiujemy pojęcia kluczowe dla nowej gospodarki.Małymfirmom otwarty model innowacji pozwala na dynamicznerozwijanietechnologii, dzięki dostępowi do narzędzi, produktów,wiedzy,doświadczeń dużych korporacji IT.W MPTI idziemy dalej. Tworzymy kreatywne miejsce, gdzie giganciITspotkają się ze start-upami. Miejsce, gdzie idee zamienią sięwpraktyczne rozwiązania, a pomysły trafią na rynek. Natejwspółpracy skorzysta każdy: naukowiec wdroży swoje badania,młodyprzedsiębiorca skomercjalizuje pomysł, duża firma rozwinieprodukt,a władza lokalna rozwiąże problemy mieszkańców.Smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się w MPTIIdea inteligentnego miasta jest wyzwaniem dla samorządów,urbanistówi kreatorów przestrzeni publicznej. Wyścig o mianomiastaprzyjaznego mieszkańcom, wygrają te samorządy, którezdecydują się wpełni wykorzystać potencjał tkwiący w nowoczesnychtechnologiach.Podstawową zasadą współczesnych miast jest optymalnedostosowywanieich funkcjonowania do zbiorowych i indywidualnychpotrzebmieszkańców. Nowoczesne miasto musi być inteligentne.Szybki rozwój metropolii, takich jak np. Kraków, niesie zesobąliczne problemy do rozwiązania. Transport, energia,ochronazdrowia, edukacja, jakość środowiska - to tylko niektóre zwyzwańcywilizacyjnych, z którymi musimy się zmierzyć.Dynamiczniepostępująca urbanizacja to znak rozpoznawczywspółczesnegoświata.Małopolski Park Technologii Informacyjnych stanie się miejscem,wktórym rozwijane będą pomysły i projekty związane z ideąsmartcity. Wyposażone w nowoczesne technologie i laboratoria,MPTIbędzie zarządzało przyszłością małopolskich miast.Więcej: http://mpti.krakow.pl.Koszty całkowite inwestycji wynoszą 108 765 952,13 zł, z czegokwota89 465 489,00 zł stanowić będzie koszt kwalifikowanyprojektu.Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków EuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Programu OperacyjnegoInnowacyjnaGospodarka, Działanie 5.3.MałopolskaInformationTechnology ParkMałopolska Information Technology Park is the mostimportantinvestment Krakow Technology Park. MITP will be the centerof thedevelopment of new ideas and technologies. A cluster ofcompaniesfrom the ICT sector. Place for testing the idea of​​openinnovation. Platform between academics, businessandadministration. Operating center for the needs of the smart cityofthe future.MITP - Lesser center of the new economyPychowice as a place for business Małopolska InformationTechnologyPark, has been chosen not by accident. It is here thatformed oneof the most modern centers of business and science.Systematicallybuilt university facilities within the campus of theJagiellonianUniversity are located right next to companies such as:Ericpol,Onet, Motorola and Siemens. Kraków Technology Park, seeingthepotential of this place, it creates together with its partnersthecenter of the new economy, which would represent a realplatformfor cooperation.MITP platform - that is, let's do it togetherMITP invited to contribute to both small companies andwell-knownglobal brands. They provide the necessary know-how. Takecare oflaboratory equipment in technological devices of tomorrow.Create adata center and digital platforms. Will be modified,developed andadapted to the needs of the community MITP.Intellectual supportwill provide scientists and experts.Declaration of cooperationreceived from the Academy of Mining andMetallurgy, JagiellonianUniversity and the Technical University ofCracow. Golden trianglewill close thanks to the collaboration ofthe local governmentadministration. She sets strategy for thedevelopment of Malopolskacities and regions. Technologies developedby the company will notbe MITP fell on deaf ears. Will be solved bylocal governmentsidentified and recorded in the strategies of theproblemsresidents. Economy - science - administration - MITPcreatecreative community.Open innovation by MITPAfter his define key concepts for the new economy. Smallbusinessesopen innovation model allows for the dynamic developmentof thetechnology, with access to tools, products, knowledge,experiencelarge IT corporations.In MITP move on. Develop creative place where IT giants meetwithstart-ups. A place where ideas turn into practical solutionsandideas reach the market. On this cooperation will benefiteveryone:implement your research scientist, young entrepreneurcommercializean idea, a large company to develop the product, andthe localauthority to solve the problems residents.Smart city - the future of our cities begins on the MITPThe idea of ​​a smart city is a challenge for localgovernments,urban planners and designers of public spaces. The racefor thetitle of the city's residents, win those governments thatdecide tofully exploit the potential of modern technologies. Thebasicprinciple of modern cities is functioning optimally adaptingthemto collective and individual needs of the residents. Themoderncity needs to be smart.The rapid development of cities, such as. Kraków, brings with itanumber of problems to solve. Transport, energy, health,education,quality of the environment - these are just some of thechallengesof civilization, with which we have to face.Dynamicallyurbanization are the hallmarks of the modernworld.Małopolska Information Technology Park will become a placewhereideas will be developed and projects related to the idea of​​asmart city. Equipped with modern technology and laboratories,MITPwill manage the future of Malopolska towns.More: http://mpti.krakow.pl.Total costs are investments 108 765 952.13 zł, of which EUR 89465489,00 zł will be an eligible cost of the project. The projectisimplemented by the European Regional Development Fund undertheOperational Programme Innovative Economy, Measure 5.3.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.