1.0 / September 23, 2016
(5.0/5) (1)

Description

If you like playing Spider SolitaireonWindows to pass time you are going to love this classicgame.
It is a popular patience game that is played with two decksofcards.
The main purpose is to remove all cards from the table.
This Spider game brings you the best card game experience ever…foryou to fall in love with it!

GREAT SPIDER SOLITAIRE GAME MODE:
- Easy Spider mode: 1 suit card
- Normal Spider mode: 2 suits card
- Hard Spider mode: 4 suits card
- Play left or right-handed

SUPPORT GAME CENTER:
- 6 global leader boards: best scores for 1, 2, 4 suits card;bestwin for 1, 2, 4 suits card
- Up to dozen of achievements

COMPLETE FUNCTIONALITY:
- Easy to move cards
- Swipe to undo, Unlimited undo
- Intelligent hint
- Automatically saved
- Solitaire Statistics

STUNNING GRAPHICS:
- Support HD graphic, support all phone & tablet
- 4 beautiful themes (background & card)
- Classic winning effect
- The best of solitaire card design!

If you love this Spider Solitaire, please give me afeedback!

App Information Spider Solitaire 2017

 • App Name
  Spider Solitaire 2017
 • Package Name
  com.n3.spider
 • Updated
  September 23, 2016
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  STK Games
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
 • Google Play Link

STK Games Show More...

Ran Online - Rắn 2017 1.1 APK
STK Games
Game Ran san moi Online (snake.io) được môphỏng theo tựa game Rắn săn mồi trên các máy điện thoại cũđã rất quen thuộc với tất cả mọi người.Nhưng với những tính năng mới cho phép người chơi đấu online vớinhau hoặc chơi với AI (offline) làm cho trò trơi đặc biệt hấp dẫnvà vui nhộn!Tính năng vượt trội:• Cho phép người chơi chọn server để đấu online. Dễ dàng chơi cùngbạn bè, dễ dàng chọn được server tốt nhất, nhanh nhất• Bảng xếp hạng cho 2 chế độ chơi Ran San Moi: Online và đấu vớiA.I. Cùng đua top với các cao thủ trên thế giới :)Cách chơi game Ran San Moi Online rất đơn giản:• Điều khiển rắn tránh đâm vào các con rắn khác. Tự đâm vào mìnhkhông bị chết.• Dùng nút tăng tốc (hình tên lửa, góc dưới bên phải màn hình) đểchạy nhanh. Lưu ý khi chạy nhanh, chiều dài của rắn sẽ bịgiảm.• Hình tròn (góc dưới bên phải): Bản đồ & vị trí của bạn.• Leaderboard (góc trên cùng bên phải): Bảng xếp hạng top 10 rắndài nhất.• Your length và Your Rank (góc dưới bên trái): Chiều dài và xếphạng của bạn.Một số kinh nghiệm khi chơi game Rắn săn mồi:• Khi mới vào chơi, hãy đi theo những con lớn và chờ đợi “trâu bòđánh nhau” và chúng ta sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.• Khi thấy thức ăn, hãy cuộn tròn quanh nó nhanh nhất có thể đểtránh bị kẻ khác cướp mất.• Bạn có thể săn mồi bằng cách cuộn tròn quanh con nhỏ hơn. Nhưnghãy cẩn thận những kẻ “cơ hội” có thể làm như vậy với cả bạn và conmồi của bạn.• Hãy sử dụng tính năng tăng tốc đúng lúc, nó làm rắn bị ngắn đi.Đôi khi bạn không kiểm soát được tốc độ, sẽ đâm vào con rắnkhác!• Khi rắn càng lớn, di chuyển càng chậm và càng khó lượn lách. Nếurắn bạn còn bé, hãy bình tĩnh lượn lách hoặc chờ cơ hội chặn đầurắn lớn.• Khi bạn đã to, hãy tập trung săn những mẻ lớn.• Không được nóng vội, hãy cho rắn lớn lên từ từChúc bạn có nhưng phút giây đi săn mồi vui vẻ, thoải mái với tựagame Ran San Moi Online và Ran San Moi Offline :)Snake Game Online(snake.io) simulated game Snakes on the old phone was veryfamiliar with everyone.But with new features allowing players to play online together orplay against AI (offline) makes particularly attractive for videogame and fun!Remarkable feature:• Allows the player chooses to play online server. Easy to playwith friends, easily choose the best server, the fastest• Rankings for 2 modes of play Snakes: Online and against A.I.Along with racing top players in the world :)How To Play Online Snake game is very simple:• Control the snake to avoid crashing into the other snakes. I hadnot been stabbed to death.• Use a speed button (shaped rocket, the lower right corner of thescreen) to run faster. Note when running fast, the snake's lengthwill be reduced.• Round (bottom right): Map & your location.• Leaderboard (top right corner): Ranking the top 10 longestsnakes.• Your and Your length Rank (bottom left): Length and yourratings.Some experience when gaming Snakes:• When new to play, go under the large and wait, "buffer fight" andwe will have a hearty meal.• When you see the food, just curled around it as quickly aspossible to avoid being robbed others.• You can hunt by curled around the smaller children. But bewarethose "opportunities" can do so with both you and your prey.• Use well-timed acceleration, it makes solid shortening. Sometimesyou can not control the speed, crashing into another snake!• When the larger snakes move slower and more difficult to wriggle.If you are a kid solid, calmly waiting for the opportunity towriggle or large solid block head.• When you have to, focus hunting large batches.• Do not be impatient, let snake grows slowlyWish you have moments of hunting fun, comfortable with thegame Snakes and Snakes Online Offline :)
Слизерио - Online slither game 1.0 APK
STK Games
Игра Слизерио, котораясимулировалаклассическую игру Змейка на старых телефонах, оченьхорошо знакомывсем.Но с новыми возможностями позволяющие пользовотелям игратьвместеили играть против искусственного интеллекта.Интересные возможности• Позволять пользователям играть онлайн. Легко играть сдрузьями,выбрать самый хороший сервер.• Поддерживать 2 режима игровых центров, это онлайн ипротивисскусственного интеллекта для достижения первых позицийвмире.Как играть в игру Snake:• Управлять змею, чтобы избежать столкновения сдругимизмеями.• Использовать кнопку скорости( в виде пакеты, справа внизунаэкране)• Круглый(внизу справа): Карта & ваше место.• Таблица лидеров(в правом верхнем углу): Ранжирование 10самыхдлинных змеев.• Ваш ранг и ваша длина(в низнем левом углу).Некоторые опыты игры Snake:• Когда новый играть, идти под большой и ждать "буферный бой", имыбудем угощались.• Когда вы видите еду, только завивать вокруг еды чем быстреетемлучше, чтобы избежать быть отнятым другими.• Вы можете охотиться на свернувшись вокруг меньшего змея.Ноостерегайтесь эти «шансы» могут сделать это и с вами ивашейдобычей• Используйте ускорение хорошо. Иногда вы не можетеконтролироватьскорость, врезалась в другую змею!• Когда большие змеи двигаются медленнее и труднее отвертеться.Есливы еще маленкие, спокойно ожидайте возможности отвертетьсяилиблокировать змею с большой головой.• Когда вы становитесь большыми, сконцентрировать в охоты накрупныхпартий.• Не будьте нетерпеливы, пусть змея медленно растет!Желание у вас есть моменты охоты весело, комфортно сигройSnake.Slizerio gamethatsimulated the classic game Snake on older phones, are veryfamiliarto all.But with new features allowing member play together or playagainstan artificial intelligence.Interesting possibilities• Allowing users to play online. Easy to play with yourfriends,choose a very good server.• Support 2 modes of game centers, an online againstisskusstvennogointelligence to achieve the first position in theworld.How to play the game Snake:• Control the snake to avoid collisions with other snakes.• Use the speed button (in the form of packets, at the bottomrighton the screen)• Round (bottom right): Map & your place.• Leaderboard (top right corner): 10 Ranking of thelongestsnakes.• Your rank and your length (in the left corner oftheNIDA).Some games experiences Snake:• When a new play, go under a large and wait, "buffer fight," andwewere treated.• When you see the food, only to curl around food sooner thebetter,to avoid be taken away by others.• You can hunt curled around the smaller snake. But beware,these"odds" can do it, and you and your prey• Use good acceleration. Sometimes you can not control thespeed,crashed into another snake!• When large snakes move slower and more difficult to get out.Ifyou have malenkie calmly forward to get out or block the snakewitha large head.• When you become big, concentrated in the hunt for themajorparties.• Do not be impatient, let the snake slowly growing!Wish you have moments of fun hunting, comfortable withthegame Snake.
Spider Solitaire 2017 1.0 APK
STK Games
If you like playing Spider SolitaireonWindows to pass time you are going to love this classicgame.It is a popular patience game that is played with two decksofcards.The main purpose is to remove all cards from the table.This Spider game brings you the best card game experience ever…foryou to fall in love with it!GREAT SPIDER SOLITAIRE GAME MODE:- Easy Spider mode: 1 suit card- Normal Spider mode: 2 suits card- Hard Spider mode: 4 suits card- Play left or right-handedSUPPORT GAME CENTER:- 6 global leader boards: best scores for 1, 2, 4 suits card;bestwin for 1, 2, 4 suits card- Up to dozen of achievementsCOMPLETE FUNCTIONALITY:- Easy to move cards- Swipe to undo, Unlimited undo- Intelligent hint- Automatically saved- Solitaire StatisticsSTUNNING GRAPHICS:- Support HD graphic, support all phone & tablet- 4 beautiful themes (background & card)- Classic winning effect- The best of solitaire card design!If you love this Spider Solitaire, please give me afeedback!
Snake Hunter - MMO slither 1.0 APK
STK Games
Snake Hunter game simulated game Snake onolderphones were very familiar to everyone.But with new features allowing players to play online togetherorplay against A.I (offline) makes particularly attractive forvideogame and fun!Amazing Features:• Allows the player chooses to play online server. Easy to playwithfriends, easily choose the best server, the fastest• Support 2 game center modes: Online and against A.I. Alongwithracing top players in the world :)How to play the game Snake:• Control the snake to avoid crashing into the other snakes.• Use a speed button (shaped rocket, the lower right corner ofthescreen) to run faster. Note when running fast, the snake'slengthwill be reduced.• Round (bottom right): Map & your location.• Leaderboard (top right corner): Ranking the top 10longestsnakes.• Your and Your length Rank (bottom left): Length andyourratings.Some gaming experiences when playing snake:• When new to play, go under the large and wait, "buffer fight"andwe will have a hearty meal.• When you see the food, just curled around it as quicklyaspossible to avoid being robbed others.• You can hunt by curled around the smaller snake. But bewarethose"opportunities" can do so with both you and your prey.• Use well-timed acceleration, it makes solid shortening.Sometimesyou can not control the speed, crashing into anothersnake!• When the larger snakes move slower and more difficult towriggle.If you are a kid solid, calmly waiting for the opportunitytowriggle or large solid block head.• When you go big, focus hunting large batches.• Do not be impatient, let snake grows slowly!Wish you have moments of hunting fun, comfortable with thegameSnake Hunter - MMO slither :)
Solitaire Classic 1.0 APK
STK Games
If you liked playing Windows SolitaireonWindows to pass time you are going to love this classicgame.Solitaire (also known as Klondike or Patience) has beenbuiltspecifically for your Phone & Tablet to bring you the bestcardgame experience ever… for you to fall in love with it!Classic Windows Solitaire has the best game play of any Solitaireinthe market.GREAT GAME MODE:- Klondike Solitaire Draw 1 card- Klondike Solitaire Draw 3 cards- Portrait and landscape- Play left or right-handedSUPPORT GAME CENTER:- 6 global leaderboards: best time for Klondike Solitaire Draw1& 3 cards, best moves for Klondike Solitaire Draw 1 &3cards, best scores for Klondike Solitaire Draw 1 &3cards- Up to dozen of achievementsCOMPLETE FUNCTIONALITY:- Easy to move cards- Intelligent help- Automatically saved- Statistics- Unlimited undo- Auto complete game function- NO Banner AdvertisementsSTUNNING GRAPHICS:- Support 4K graphic, support all phone & tablet- 4 beautiful themes (background & card)- Classic winning effect- Best card design!The Solitaire Classic card game is fully featured!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!