1.0 / November 23, 2014
(3.0/5) (5)

Description

Ekibinizin bir kelime ile birlikte Guess,amayasak kelimeleri dikkatli!

yaklaşık 1500 kelime ile ***! Bir iç veritabanı! ***

kelimeler buketleri halinde gruplandırılmış,demetlerimevcuttur:

Demet Yeşil güncelleme (250 üzerinde kelime içerir)
Demet Sarı: güncellemede (200 kelime içerir)
Demet Mavi: güncellemede (200 kelime içerir)
Demet Kırmızı: güncellemede (200 kelime içerir)
Demet ?: Yakında

Diğer deste farklı her oyun sağlamak için, sonradan eklenmişvemevcut olanları güncellenecektir !!
TAMAMEN TURK IN!
Ayrıca ONLINE ve böylece tamamen ÜCRETSİZ oynayabilirsiniz!

AŞAĞIDAKİ OKUYUN ve kelime sayısını artırmaya yardımcı olmakiçinnasıl ÖĞRENİN!

İyileştirmeler:
* GRAFİK TAMAMEN YENİ!
* SAYFA SEÇENEKLERİ artık!
* Test Sürüm 7 inç tablet!
* Bazı uyumluluk sorunları düzeltildi
Aynı kelime, aynı oyun sırasında iki kez gelmiyor ki! (Sendemetbitirmek sürece) sağlar * Algoritma


Tabou oyunu talimatları:

Orada iki takım ayrılır: A ve B

oyun ekibi A. başlar

Ekip üyelerinden biri, ancak, diğer dört yasakkelimelerinhiçbiri söylemek mümkün olmadan diğer ekibinin bir üyesitarafındandenetlenen kendi ekibi, kırmızı sözcüğü açıklayabilmeiçin 60saniyeniz var. (yasak kelime siyah olan)

Takım tahminler bir noktaya almak için yeşil düğmeyetıklayarakgerekir

Bu dört yasak kelimelerden biri ise, kırmızı düğmeye basın vebirpuan kaybedersiniz

Her düğmesini "Evita" tuşuna basarak bir kelimeönleyebilirsinizçevirmek

Bir sonraki takım yuvarlak dokunur bitmiş

20 puan kim alır oyunu kazanır!

Belirli bir kelimeyi eksik ve onun kene görmekiçinsabırsızlanıyorum fark varsa, e-posta adresinden banaulaşmaktançekinmeyin:
tobia.calenda1992@gmail.com
Konuyla: YENİ KELİMELER [Tabou]

ve aşağıdaki biçimi kullanır

Başlık: nomeparola
parolaproibita1
parolaproibita2
parolaproibita3
parolaproibita4


------------------------

feragat
Tabu ™ Hasbro Inc.'in tescilli markasıdır
Bu ürün, Çocuk, tabu, tabu Ünlü elektronik, Genç tabu, tabuÇocuklariçin, Büyük Tabu, Tabu Beden Dili için Tabu Hasbrotarafından bağlıveya onaylanan hiçbir şekilde ve kendi ürün, Tabuilekarıştırılmamalıdır tabu Quick Draw, ya da herhangi birdiğerbenzeri ürün.

Ekibinizin kelime ilebirbirlikte Guess, loves yasak kelimeleri dikkatli!

yaklaşık 1500 kelime ile ***! Bir iç veritabanı! ***

Kelimeler buketleri halinde gruplandırılmış,demetlerimevcuttur:

Demet Yeşil güncelleme (250 üzerinde kelime içerir)
Demet Sarı: güncellemede (200 kelime içerir)
Demet Mavi: güncellemede (200 kelime içerir)
Demet Kırmızı: güncellemede (200 kelime içerir)
Demet?: Yakında

Diğer you gave her Farklı sağlamak için oyun, sonradaneklenmişve mevcut olanları güncellenecektir !!
TAMAMEN TURK IN!
Ayrıca ONLINE ve böylece tamamen ücretsiz oynayabilirsiniz!

AŞAĞIDAKİ OKUYUN ve kelime sayısını artırmaya Yardımcı olmakiçinnasıl ÖĞRENİN!

İyileştirmeler:
* Grafik TAMAMEN YENİ!
* Sayfa SEÇENEKLERİ artık!
* Test Sürüm Inc 7 tablet!
* Bazi uyumluluk sorunları düzeltildi
Super Task kelime, Super Task oyun sırasında iki kez gelmiyorki!(Sen demet bitirmek sürece) sağlar * Algoritma


Tabou oyunu talimatları:

Orada iki takım ayrılır: A ve B

oyun ekibi A. başlar

Ekip üyelerinden biri, ancak, diğer dört yasakkelimelerinhiçbiri söylemek mümkün Olmadan diğer ekibinin bir Üyesitarafındandenetlenen kendi ekibi, kırmızı sözcüğü açıklayabilmeiçin 60saniyeniz var. (Yasak kelime siyah olan)

Takım tahminler almak için bir noktaya yeşil düğmeyetıklayarakgerekir

Bu dört yasak kelimelerden ise biri, kırmızı düğmeye Basın vebirpuan kaybedersiniz

Her düğmesini "Evita" tuşuna basarak bir kelimeönleyebilirsinizçevirmek

Bir sonraki takım Yuvarlak dokunur bitmiş

20 puan kim Alir oyunu kazanır!

Belirli bir kelimeyi eksik ve onun kene görmekiçinsabırsızlanıyorum fark varsa, e-mail adresinden banaulaşmaktançekinmeyin:
tobia.calenda1992@gmail.com
Konuyla: YENİ Kelimeler [Tabou]

I aşağıdaki biçimi kullanır

Başlık: nomeparola
parolaproibita1
parolaproibita2
parolaproibita3
parolaproibita4


------------------------

feragat
Tabu ™ Hasbro Inc.'in tescilli markasıdır
Bu ürün, Çocuk, tabu, tabu Ünlü elektronik, Genç tabu, tabuÇocuklariçin, Büyük Tabu, Tabu Beden Dili için Tabu Hasbrotarafından Bagliveya onaylanan hiçbir şekilde ve kendi ürün, Tabuilekarıştırılmamalıdır tabu Quick Draw, ya from herhangi birdiğerbenzeri ürün.

App Information Tabou Turk

 • App Name
  Tabou Turk
 • Package Name
  com.calendapp.game.tabooturk
 • Updated
  November 23, 2014
 • File Size
  2.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Tobia Calenda
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Tobia Calenda Show More...

Tabou 1.8 APK
Tobia Calenda
Gioca a Taboo e indovina insieme al tuo team una parola, ma attentoalle parole proibite!***!un database interno con quasi 1000 parole!***le parole sono raggruppate all'interno dei mazzi, i mazziattualmente disponibili sono:Mazzo Verde (Contiene oltre 250 parole) in aggiornamentoMazzo Giallo: (Contiene oltre 200 parole) in aggiornamentoMazzo Blu : (Contiene oltre 200 parole) in aggiornamentoMazzo Rosso: (Contiene oltre 200 parole) in aggiornamentoMazzo ?: prossimamentesuccessivamente verranno aggiunti altri mazzi,e aggiornatiquelli esistenti, per garantire partite sempre diverse!!COMPLETAMENTE IN ITALIANO!è possibile giocare anche OFFLINE e in modo totalmenteGRATUITO!LEGGI SOTTO e SCOPRI come aiutarmi ad aumentare il numero diparole!Miglioramenti:* Aggiunto tasto PLAY/PAUSA durante il gioco*risolto bug/crash per le versioni di android 2.2 e 2.3*aumentato il numero di parole*GRAFICA TOTALMENTE NUOVA!* PAGINA OPZIONI adesso disponibile!* Versione tablet 7 pollici in testing!* Risolti alcuni problemi di compatibilità* Algoritmo che garantisce che la stessa parola non esca due voltedurante la stessa partita!(a meno di finire il mazzo)Istruzioni gioco taboù:ci si divide in due squadre: A e Binizia il gioco la squadra A.uno dei membri del team ha a disposizione 60 secondi perriuscire a far indovinare la parola in rosso alla propria squadra,supervisionato da un membro dell'altro team ma senza poter direnessuna delle altre 4 parole proibite.( le parole proibite sono innero)se la squadra indovina deve cliccare il bottone verde perottenere un puntose viene detta una delle 4 parole proibite, si deve premere ilbottone rosso e si perde un puntoogni turno è possibile evitare una parola premendo il bottone"Evita"finito il turno tocca alla squadra successivachi arriva a 20 punti vince la partita!se ti sei accorto che manca una parola in particolare e non vedil'ora di vederla spuntare, non esitare a contattarmi allamail:tobia.calenda1992@gmail.comcon oggetto: NUOVE PAROLE [TABOU]e utilizza il seguente formatotitolo:nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------DisclaimerTaboo™ è un marchio registrato di Hasbro Inc.Questo prodotto non è in alcun modo affiliato o firmato da Hasbro enon deve essere confuso con il loro prodotto, Taboo, Taboo forKids, tabù, tabù Celebrity elettronica, Junior tabù, tabù for Kids,The Big Taboo, linguaggio del corpo Taboo, Taboo Quick Draw, oqualsiasi altro prodotto simile.Play Tabooand guess along with your team a word, but attentive to theforbidden words!***! An internal database with nearly 1000 words! ***the words are grouped into bouquets, bunches are currentlyavailable:Bunch Green (Contains over 250 words) in updateBunch Yellow: (Contains over 200 words) in updateBunch Blue: (Contains over 200 words) in updateBunch Red: (Contains over 200 words) in updateBunch?: Coming soonother decks will be added later, and updated existing ones, toensure every game different !!COMPLETELY IN ITALIAN!you can also play ONLINE and so totally FREE!READ BELOW and LEARN how to help to increase the number ofwords!Improvements:* Added PLAY / PAUSE button during play* Fixed bug / crash for versions of Android 2.2 and 2.3* Increased the number of words* GRAPHICS TOTALLY NEW!* PAGE OPTIONS now available!* Version 7 inch tablet in testing!* Fixed some compatibility issues* Algorithm which ensures that the same word does not come twiceduring the same game! (Unless you finish the bunch)Tabou game instructions:There is divided into two teams: A and Bstarts the game the team A.one of the team members have 60 seconds to be able to explainthe word in red to their team, supervised by a member of the otherteam, but without being able to say, none of the other fourforbidden words. (forbidden words are in black)If the team guesses must click the green button to get apointif that is one of the four forbidden words, you have to pressthe red button and you lose a pointEach turn you can avoid a word by pressing the button"Evita"finished the round touches to the team nextwho gets to 20 points wins the game!if you realized that missing a word in particular and can notwait to see her tick, do not hesitate to contact me at email:tobia.calenda1992@gmail.comwith the subject: NEW WORDS [TABOU]and uses the following formatTitle: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------DisclaimerTaboo ™ is a registered trademark of Hasbro Inc.This product is in no way affiliated or endorsed by Hasbro andshould not be confused with their product, Taboo, Taboo for Kids,taboo, taboo Celebrity electronics, Junior taboo, taboo for Kids,The Big Taboo, Taboo Body Language, Taboo Quick Draw, or any othersimilar product.
Flip Coin 1.1 APK
Tobia Calenda
Flip Coin and take your decision!
Tabou Espana 1.6 APK
Tobia Calenda
Adivina y su equipo de una palabra, pero tencuidado con las malas palabras!***! Una base de datos interna con cerca de 900 palabras!***las palabras se agrupan en manojos, ramos de flores actualmentedisponibles son:Manojo verde (contiene más de 200 palabras) paraactualizarManojo amarillo: (contiene más de 200 palabras) paraactualizarManojo azul: (Contiene más de 200 palabras) en laactualizaciónManojo Rojo: (Contiene más de 200 palabras) en laactualizaciónManojo ?: Próximamenteposteriormente se añadirá a otras cubiertas, y actualizado lasya existentes, para asegurar que cada juego diferente !!COMPLETAMENTE EN ESPANOL!Usted también puede jugar en línea y de una forma totalmenteGRATIS!LEER MÁS ABAJO y cómo ayudar a aumentar el número depalabras!Mejoras:* TOTALMENTE NUEVOS GRÁFICOS!* Opciones de la página ya está disponible!* Versión de la tableta de 7 pulgadas en las pruebas!* Se ha corregido algunos problemas de compatibilidad* Algoritmo que asegura que la misma palabra no sale dos veces enel mismo juego! (A no ser que termine el paquete)Instrucciones de juego Tabou:que se divide en dos equipos, A y Biniciar el juego el equipo A.uno de los miembros del equipo tienen 60 segundos para ser capazde explicar la palabra en rojo a su equipo, bajo la supervisión deun miembro del otro equipo, pero antes de que pudiera decir nada delos otros 4 una palabra prohibida. (palabras prohibidas son ennegro)Si las conjeturas del equipo tienen que hacer clic en el botónverde para obtener un puntosi esa es una de las 4 palabras prohibidas, hay que pulsar elbotón rojo y se pierde un puntoCada turno se puede evitar una palabra pulsando el botón"Evita"terminado la ronda es hasta el próximo equipoquien llega a 20 puntos gana el juego!Si usted nota que no hay una palabra en particular y no puedeesperar para ver a su cheque, por favor no dude en ponerse encontacto conmigo en la dirección:tobia.calenda1992@gmail.comcon el tema: NUEVAS PALABRAS [TABOU]y utiliza el siguiente formatoTítulo: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------Disclaimer:Taboo ™ es una marca comercial registrada de Hasbro Inc.Este producto es de ninguna manera afiliado o endosado por Hasbro yno debe confundirse con su producto, Taboo, Taboo a los niños, laelectrónica, la celebridad tabú tabú, tabú junior, tabú para losniños, El gran tabú, el lenguaje corporal Taboo, Taboo Quick Draw,o cualquier otro producto similar.Guess and his team of aword, but beware of the bad words!***! An internal database with over 900 words! ***words are grouped in bunches, bouquets currently availableare:Green Bunch (contains more than 200 words) to updateYellow Bunch (contains more than 200 words) to updateBlue Bunch (contains more than 200 words) in the updateBunch Red: (Contains more than 200 words) in the updateBunch: Coming Soonsubsequently added to other decks, and updated existing ones, toensure that different every game !!FULLY IN SPANISH!You can also play online and form a completely FREE!READ BELOW and how to help increase the number of words!Improvements:* BRAND NEW GRAPHICS!* Options page is now available!* Version 7 inch tablet in testing!* Fixed some compatibility issues* Algorithm that ensures that the same word does not come twice inthe same game! (Unless you finish the pack)Tabou Game Instructions:which is divided into two teams, A and Bstart the game the team A.one of the team members have 60 seconds to be able to explainthe word in red team, under the supervision of a member of anotherteam, but before he could say anything about the other 4 aforbidden word. (Forbidden words are in black)If the team guesses have to click on the green button to get apointif that is one of the four forbidden words, you have to pressthe red button and you lose a pointEach turn you can avoid a word by pressing the "Skip" buttonround is completed until next teamwho reaches 20 points wins the game!If you notice that there is a particular word and can not waitto see your check, please do not hesitate to contact me at:tobia.calenda1992@gmail.comwith the theme: NEW WORDS [TABOU]and uses the following formatTitle: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------Disclaimer:Taboo ™ is a registered trademark of Hasbro Inc.This product is in no way affiliated or endorsed by Hasbro andshould not be confused with their product, Taboo, Taboo children,electronics, celebrity taboo taboo taboo junior taboo for children,the great taboo Taboo body language Taboo Quick Draw, or any othersimilar product.
Tabou Deutsch 1.0 APK
Tobia Calenda
Raten Sie und Ihr Team ein Wort, aber achtenSie auf böse Worte!***! Eine interne Datenbank mit fast 1500 Worte! ***Wörter werden in Bündeln zusammengefasst sind Blumensträußederzeit verfügbar:Bunch Green (enthält mehr als 350 Wörter) zu aktualisierenBunch Gelb: (enthält mehr als 320 Wörter) zu aktualisierenBunch Blau: (Enthält über 320 Wörter) in UpdateBunch Rot: (Enthält über 350 Wörter) in UpdateBunch ?: In Kürzeanschließend wird auf andere Decks hinzugefügt und aktualisiertbestehende, jedes Spiel anders sicherstellen !!VOLLSTÄNDIG IN DEUTSCH!Sie können auch online spielen und ein komplett kostenloses in!WEITERE unten lesen und wie man dazu beitragen, die Anzahl derWörter zu erhöhen!Verbesserungen:* Völlig neue Grafik!* OPTIONEN jetzt verfügbar!* Version 7-Zoll-Tablet im Test!* Fixed einige Kompatibilitätsprobleme* Algorithmus, der sicherstellt, dass das gleiche Wort nichtzweimal kommen in das gleiche Spiel! (Es sei denn, Sie die Packungzu beenden)Spielanleitung Tabou:es wird in zwei Teams, A und B unterteiltStarten Sie das Spiel der Mannschaft A.eines der Teammitglieder haben 60 Sekunden, um das Wort in rot,um ihr Team, von einem Mitglied des anderen Teams betreut erklären,doch bevor sie könnte jede der anderen vier ein verbotenes Wort.(verboten Worte sind in schwarz)Wenn das Team Vermutungen müssen Sie auf die grüne Taste, umeinen Punkt zu bekommenwenn es das ist eine der 4 verbotenen Worten, müssen Sie denroten Knopf drücken und Sie einen Punkt zu verlierenIn jeder Runde können Sie ein Wort durch Drücken der Taste"Evita" zu vermeidenbeendet die Runde bis zum nächsten TeamWer erreicht 20 Punkte hat, gewinnt das Spiel!Wenn Sie feststellen, dass es kein Wort im Besonderen und kannnicht warten, um ihre Kontroll sehen, bitte zögern Sie nicht, michunter der Adresse kontaktieren:tobia.calenda1992@gmail.commit dem Betreff: neue Wörter [TABOU]und verwendet das folgende FormatTitel: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------HaftungsausschlussTaboo ™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hasbro Inc.Dieses Produkt ist in keiner Weise verbunden oder von Hasbroübernommen und sollte nicht mit ihrem Produkt, Taboo verwechseltwerden, Tabu für Kids, Tabu, Tabu Promi Elektronik, Junior Tabu,Tabu für Kids, The Big Taboo, Taboo Körpersprache, Taboo Quick Drawoder einem anderen ähnlichen Produkt.Rates you and your team aword, but watch out for bad words!***! An internal database with nearly 1500 words! ***Words are grouped in bundles bouquets are currentlyavailable:Bunch Green (contains more than 350 words) to updateBunch Yellow: (contains more than 320 words) to updateBunch Blue: (Contains about 320 words) in UpdateBunch Rot: (Contains about 350 words) in UpdateBunch: Coming soonthen is added to other decks and updated existing, make sureeach game differently !!COMPLETELY IN GERMAN!You can also play online and in a totally free!Read MORE below and how to help to increase the number ofwords!Improvements:* Entirely new graphics!* OPTIONS now available!* Version 7-inch tablet in the test!* Fixed some compatibility problems* Algorithm, which ensures that the same word does not come twicein the same game! (Unless you finish the pack)Instructions Tabou:it is divided into two teams, A and BStart the game of team A.one of the team members have 60 seconds to explain the word inred to her team, supervised by a member of the other team, butbefore she could be any of the other four a forbidden word.(Forbidden words are in black)If the team guesses you must click the green button to get apointif that is one of the four banned words, press the red buttonand you lose a pointIn each round, you can avoid a word by pressing the "Evita"buttonends the round up to the next teamWhoever reaches 20 points wins the game!If you find that there is no word in particular and can not waitto see their check, please do not hesitate to contact me at thefollowing address:tobia.calenda1992@gmail.comwith the subject: new words [TABOU]and uses the following formatTitle: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------DisclaimerTaboo ™ is a registered trademark of Hasbro Inc.This product is in no way affiliated or taken over by Hasbro andshould not be confused with their product, Taboo, Taboo for Kids,taboo, taboo Celebrity electronics, junior taboo, taboo for Kids,The Big Taboo, Taboo body language, Taboo Quick Draw or anothersimilar product.
Tabou English 1.10 APK
Tobia Calenda
Guess and your team a word, but watch out forbad words!***! an internal database with nearly 800 words! ***the words are grouped into bunches, bouquets currently availableare:Bunch Green (contains more than 150words) to updateBunch Yellow: (contains more than 200 words) to updateBunch Blue: (Contains over 150words) in updateBunch Red: (Contains over 150words) in updateBunch?: Coming soonsubsequently will be added to other decks, and updated existingones, to ensure every game different !!COMPLETELY IN ENGLISH!You can also play ONLINE and in a totally FREE!READ MORE BELOW and how to help to increase the number ofwords!improvements:* TOTALLY NEW GRAPHICS!* PAGE OPTIONS now available!* Version 7-inch tablet in testing!* Fixed some compatibility issues* Algorithm which ensures that the same word does not come outtwice in the same game! (Unless you finish the pack)Game Instructions Tabou:it is divided into two teams, A and Bstart the game the team A.one of the team members have 60 seconds to be able to explainthe word in red to their team, supervised by a member of the otherteam, but before she could say any of the other 4 a forbidden word.(forbidden words are in black)If the team guesses have to click the green button to get apointif that is one of the 4 forbidden words, you have to press thered button and you lose a pointEach turn you can avoid a word by pressing the button"Evita"finished the round is up to the team nextwhoever reaches 20 points wins the game!If you notice that there is no word in particular and can notwait to see her check, please do not hesitate to contact me at theaddress:tobia.calenda1992@gmail.comwith the subject: NEW WORDS [TABOU]and uses the following formatTitle: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------DisclaimerTaboo ™ is a registered trademark of Hasbro Inc.This product is in no way affiliated or endorsed by Hasbro andshould not be confused with their product, Taboo, Taboo for Kids,taboo, taboo Celebrity electronics, Junior taboo, taboo for Kids,The Big Taboo, Taboo body language, Taboo Quick Draw, or any othersimilar product.
Prank Challenge 1.0 APK
Tobia Calenda
fai finta di tagliare i capelli aqualcunofai ronzare una zanzara nell'orecchio del tuo vicinorutta liberamente!fai scherzi e produci rumori con prank challenge!!se avete idee o rumori che volete assolutamente, contattatemi allamail tobia.calenda1992@gmail.comcon oggetto:[Prank Challenge] consigliopretend to cut her hairto someoneMake a mosquito buzzing near your earbelches freely!do tricks and produce sounds with prank challenge !!if you have ideas or sounds that you absolutely want, pleasecontact me at the email tobia.calenda1992@gmail.comwith the subject:[Prank Challenge] council
Tabou Turk 1.0 APK
Tobia Calenda
Ekibinizin bir kelime ile birlikte Guess,amayasak kelimeleri dikkatli!yaklaşık 1500 kelime ile ***! Bir iç veritabanı! ***kelimeler buketleri halinde gruplandırılmış,demetlerimevcuttur:Demet Yeşil güncelleme (250 üzerinde kelime içerir)Demet Sarı: güncellemede (200 kelime içerir)Demet Mavi: güncellemede (200 kelime içerir)Demet Kırmızı: güncellemede (200 kelime içerir)Demet ?: YakındaDiğer deste farklı her oyun sağlamak için, sonradan eklenmişvemevcut olanları güncellenecektir !!TAMAMEN TURK IN!Ayrıca ONLINE ve böylece tamamen ÜCRETSİZ oynayabilirsiniz!AŞAĞIDAKİ OKUYUN ve kelime sayısını artırmaya yardımcı olmakiçinnasıl ÖĞRENİN!İyileştirmeler:* GRAFİK TAMAMEN YENİ!* SAYFA SEÇENEKLERİ artık!* Test Sürüm 7 inç tablet!* Bazı uyumluluk sorunları düzeltildiAynı kelime, aynı oyun sırasında iki kez gelmiyor ki! (Sendemetbitirmek sürece) sağlar * AlgoritmaTabou oyunu talimatları:Orada iki takım ayrılır: A ve Boyun ekibi A. başlarEkip üyelerinden biri, ancak, diğer dört yasakkelimelerinhiçbiri söylemek mümkün olmadan diğer ekibinin bir üyesitarafındandenetlenen kendi ekibi, kırmızı sözcüğü açıklayabilmeiçin 60saniyeniz var. (yasak kelime siyah olan)Takım tahminler bir noktaya almak için yeşil düğmeyetıklayarakgerekirBu dört yasak kelimelerden biri ise, kırmızı düğmeye basın vebirpuan kaybedersinizHer düğmesini "Evita" tuşuna basarak bir kelimeönleyebilirsinizçevirmekBir sonraki takım yuvarlak dokunur bitmiş20 puan kim alır oyunu kazanır!Belirli bir kelimeyi eksik ve onun kene görmekiçinsabırsızlanıyorum fark varsa, e-posta adresinden banaulaşmaktançekinmeyin:tobia.calenda1992@gmail.comKonuyla: YENİ KELİMELER [Tabou]ve aşağıdaki biçimi kullanırBaşlık: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------feragatTabu ™ Hasbro Inc.'in tescilli markasıdırBu ürün, Çocuk, tabu, tabu Ünlü elektronik, Genç tabu, tabuÇocuklariçin, Büyük Tabu, Tabu Beden Dili için Tabu Hasbrotarafından bağlıveya onaylanan hiçbir şekilde ve kendi ürün, Tabuilekarıştırılmamalıdır tabu Quick Draw, ya da herhangi birdiğerbenzeri ürün.Ekibinizin kelime ilebirbirlikte Guess, loves yasak kelimeleri dikkatli!yaklaşık 1500 kelime ile ***! Bir iç veritabanı! ***Kelimeler buketleri halinde gruplandırılmış,demetlerimevcuttur:Demet Yeşil güncelleme (250 üzerinde kelime içerir)Demet Sarı: güncellemede (200 kelime içerir)Demet Mavi: güncellemede (200 kelime içerir)Demet Kırmızı: güncellemede (200 kelime içerir)Demet?: YakındaDiğer you gave her Farklı sağlamak için oyun, sonradaneklenmişve mevcut olanları güncellenecektir !!TAMAMEN TURK IN!Ayrıca ONLINE ve böylece tamamen ücretsiz oynayabilirsiniz!AŞAĞIDAKİ OKUYUN ve kelime sayısını artırmaya Yardımcı olmakiçinnasıl ÖĞRENİN!İyileştirmeler:* Grafik TAMAMEN YENİ!* Sayfa SEÇENEKLERİ artık!* Test Sürüm Inc 7 tablet!* Bazi uyumluluk sorunları düzeltildiSuper Task kelime, Super Task oyun sırasında iki kez gelmiyorki!(Sen demet bitirmek sürece) sağlar * AlgoritmaTabou oyunu talimatları:Orada iki takım ayrılır: A ve Boyun ekibi A. başlarEkip üyelerinden biri, ancak, diğer dört yasakkelimelerinhiçbiri söylemek mümkün Olmadan diğer ekibinin bir Üyesitarafındandenetlenen kendi ekibi, kırmızı sözcüğü açıklayabilmeiçin 60saniyeniz var. (Yasak kelime siyah olan)Takım tahminler almak için bir noktaya yeşil düğmeyetıklayarakgerekirBu dört yasak kelimelerden ise biri, kırmızı düğmeye Basın vebirpuan kaybedersinizHer düğmesini "Evita" tuşuna basarak bir kelimeönleyebilirsinizçevirmekBir sonraki takım Yuvarlak dokunur bitmiş20 puan kim Alir oyunu kazanır!Belirli bir kelimeyi eksik ve onun kene görmekiçinsabırsızlanıyorum fark varsa, e-mail adresinden banaulaşmaktançekinmeyin:tobia.calenda1992@gmail.comKonuyla: YENİ Kelimeler [Tabou]I aşağıdaki biçimi kullanırBaşlık: nomeparolaparolaproibita1parolaproibita2parolaproibita3parolaproibita4------------------------feragatTabu ™ Hasbro Inc.'in tescilli markasıdırBu ürün, Çocuk, tabu, tabu Ünlü elektronik, Genç tabu, tabuÇocuklariçin, Büyük Tabu, Tabu Beden Dili için Tabu Hasbrotarafından Bagliveya onaylanan hiçbir şekilde ve kendi ürün, Tabuilekarıştırılmamalıdır tabu Quick Draw, ya from herhangi birdiğerbenzeri ürün.
Magic Life Counter 1.0 APK
Tobia Calenda
Track your life when playing Magic: TheGathering with this FREE app.Use your PHONE to set the life and start playing.there are 2 players mode and 4 players mode!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.57 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/