1.0 / December 21, 2014
(3.3/5) (3)

Description

- This is a funny game and it helps youkillyour free time.
- It's very simple. You just tap on screen to jump the ballandavoid collisions with obstacles to earn points.
- Tap tap tap and jump to get the highest score.
- What are you waiting for? Let's go and enjoy your moments.

App Information Tap Tap Tap

Pumpkin Games Show More...

Bói Kinh Dịch - Gieo quẻ Dịch 1.3 APK
Pumpkin Games
Bói Dịch là một phương thuật cổ dùng các Quáitượng trong Kinh dịch làm trọng tâm để dự báo sự việc, con người...Đối tượng dự báo thường là về Thiên thời, nhân sự, gia trạch, hônnhân, tử tức, mưu sự, quan lộc, tài bạch, xuất hành, tật ách, kiệntụng,…Ứng dụng Bói Kinh Dịch mô phỏng lại nguyên vẹn quá trình từ khigieo quẻ đến giải đoán. Tất cả các nội dung trong ứng dụng đều đượctham khảo từ các nguồn sách cổ và các trang web uy tín về văn hóaĐông Phương.Cùng với Quan Thánh Linh Xăm, Bói Kinh Dịch tiếp tục là một ứngdụng về gieo quẻ, bói toán, giải đoán vận mạng, hỗ trợ quí vị phầnnào trong các quyết định của mình. Đồng thời, hy vọng với ứng dụngBói Dịch sẽ giúp các quí vị hiểu thêm và có nhiều trải nghiệm vềkho tàng văn hóa Phương Đông nói chung và một phần Kinh Dịch nóiriêng.Divination Services is anancient art objects using the biblical monster-centric services toforecast the man ... Subjects forecast period is usually about God,human, part scout, marriage, death ie, the plot, the fortune,financial transparency, Exodus, disability yoke, litigation, ...Applications Ching Divination simulation process intact sowinghexagram to interpretation. All content within the app arereferenced from the source site of the ancient and prestigiousEastern culture.Along with The Spirit Tattoos, Divination I Ching continues tobe an application for sowing hexagram, divination, fortunesolutions, support your part in his decision. At the same time,hopefully with Tarot Service application will help you learn moreand have more experience of cultural treasures Orient in generaland in particular the part Ching.
Kolor Shot 2.2 APK
Pumpkin Games
Kolor Shot is very simple One tap game aboutcolor to train your reflexes and get more fun.If you played Impossible Rush, you can see Kolor Shot is samebut it's perfectly reverse with Impossible Rush.With Kolor Shot, you only just need to shot the color ball to thesame color area in the rotating circle. Keep relax your mind tohave good reflexes and SHOT some KOLOR balls now !You can share your best score to Facebook and bet with yourfriends.WARNING: Highly Addicting !!!
Bói Dịch - Nhâm Cầm Độn Toán 1.2 APK
Pumpkin Games
Bắt nguồn từ những nhận xét tích cực của quívị với 2 ứng dụng Quan Thánh Linh Xăm và Bói Kinh Dịch, chúng tôimạnh dạn xây dựng tiếp ứng dụng Bói Dịch – Nhâm Cầm Độn Toán và hivọng sẽ nhận được những đóng góp từ quí vị để có thể ngày càng nângcao hơn chất lượng của các sản phẩm này.Từ ngàn xưa, những đấng Thánh nhân: Vua Phục Hy, Vua Văn Vương, ĐứcChu Công, Đức Khổng Tử đã liễn quẻ Dịch để biết ý trời, để xem địnhmệnh của người để mà xu cát tị hung, cho nên các triều đại vua chúatừ xưa, vẫn có ngành Bốc – quan.Nhâm Cầm Độn Toán đã có từ lâu đời, một phần lớn đồng bào ta thườnghay nhắc đến.Nhâm là phép độn Lục – Nhâm như Lục Nhâm đại độn, Lục Nhâm tầu mã,Lục Nhân thời khóa do ông Lý Thuần Phong đời nhà Đường phátminh.Phép Lục Nhân đại độn xem vào sách này khác với công thức Lục Nhâmđại độn của người Tàu. Sách này do cụ Trạng Trình diễn soạn bằngnăm Việt Nam.Cầm là bắt lấy, đón lấy do chữ Cầm na ná với nghĩa: đón lấy, bắtlấy cái hay cái tốt lành trong chữ Xu – Cát. Chữ Cầm đây người ViệtNam nói nôm na là: Cầm quẻ độn, hay cầm chắc sự tốt xấu, lành dữtrong tay.Độn là trốn tránh, lánh ẩn, ý nói tránh cái dữ cái xấu trong chữ Tị- Hung.Tương truyền phép Cầm và Độn đều do cụ Gia Cát Khổng Minh đời TamQuốc suy diễn.Toán là phép dùng con Toán để tính thành quẻ, phép này có từ đờiChiến Quốc, ông Ngũ Viên và ông Phạm Lãi tinh tường về khoa toánnày.Phép này ở Việt Nam bà Lê Thị Chân làm tổ sư gọi là Cữu Thiên HuyềnNữ toán pháp.Nhâm Cầm Độn Toán các cụ nhà ta ngày trước đã liệt vào môn thân bí,ẩn hiền, coi như cánh cửa vào máy huyền.Đời cho rằng người am hiểu hết Nhâm Cầm Độn Toán tức là thông hiểuhết mọi sự trên thế gian.Stemming from thepositive reviews your application with 2 Spirit Tattoo and The IChing Divination, we boldly continue building applicationsDivination Services - Holding Ren Release Mathematics and hopes toreceive contributions from the you have to be able to increasinglyimprove the quality of these products.Since ancient times, human beings Bible: King Fu Xi, King VanVuong, Germany Zhu Cong, Confucius had jars hexagrams to know God'swill, to see the fate of persons to which refugee hung cents sand,so the tides a king from ancient, still have sector Trans -related.Release Holding Ren had longstanding Mathematics, a majority of ourcitizens are often mentioned.Ren is allowed padded Luc - Luc Nham Nham great as fillers, Lu Renship code, Continent's schedule by Mr. Li Chunfeng invented TangDynasty.Clerk's permission contemporary look into this book other paddedwith filler formula Luc Nham of Chinese contemporary. This bookprepared by Performance by specific update in Vietnam.Hold the catch, catch taken by Cam akin word means: pickup grab,catch the good and the good of the word Xu - Cat. Vietnam Hold wordhere who literally were: Cam hexagram padded, good or bad itguarantees, fresh data in hand.Fillers are shirking, isolated background, meant to avoid the badones in places Refugee data - Hungarian.Legend Holding and Release are allowed by Zhuge MrQAnh tool lifeThree Kingdoms interpretation.Math is allowed to use the math to calculate the hexagram, thisallowed the warring life, he and Pham Ngu Vien Interest is keen onmathematics department.This allows in Vietnam Le Thi Chan do patriarchs called Nine ThienHuyen Female payment methods.To ban the stuff we put all of the previous day were listed assubjects themselves secret, hidden beat, as the door to thelegendary machine.Life that connoisseurs of all that is to ban put all understandeverything in this world.
Rush Jumper 1.1 APK
Pumpkin Games
Rush Jumper is a simple One Tap game, you onlyneed jump over obstacles, the farther you got, the better it is.Simply is jump and jump, but Rush Jumper requires quickly hands andclearly eyes to adapt with speed rising by time.Rush Jumper, with cute graphics, simple gameplay but expert ischallenge. With score sharing on Facebook wall, Rush Jumper will beinteresting game for you and your friend.Let's JUMP with Rush Jumper, get best scores and share on yourFacebook wall to bet your friends.It's completely FREE!
Gieo chữ đầu xuân Ất Mùi 1.0 APK
Pumpkin Games
Tết trong nhà, Tết ra ngoài phốLộc trên trời, lộc xuống nhân gianĐầu năm Tết đến thường gắn với việc cầu xin những điềm lành,việclành trong ao ước của con người qua những cuộc hành hương vềnơilinh thiêng nhất.Xin chữ đầu xuân là một trong những hoạt động văn hóa tâmlinhcủa dân tộc ta. Việc mang ý nghĩa này có ở nhiều nơi trên khắpmọimiền đất nước. Với truyền thống hiếu học, yêu con chữ, cứ mỗiđộxuân về thì hoạt động khai bút đầu xuân, xin chữ đầu xuân lạirộnràng như mai đào đua nở, lộc biếc trải khắp đất trời.Gieo chữ đầu xuân là một ứng dụng mô phỏng lại nét đẹp vănhóaxin chữ, cho chữ này. Việc gieo chữ mang ý nghĩa như gieo mộtquẻxăm may mắn đầu năm, mỗi lần gieo bạn sẽ nhận được một con chữchomình. Những con chữ này mang đầy màu sắc ý nghĩa của ngày Tết,ngàyxuân, ngày đầu năm với nhiều may mắn, tài lộc đến mọi nhà.Hãy cũng trải nghiệm ứng dụng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ và cùng chiasẻvới bạn bè trong những ngày xuân năm mới.Chúc Tết đến trăm điều như ýMừng xuân sang vạn sự thành công.@ Kensai StudioIn the New Year, TetoffstreetLoc heaven to the human fortuneEarly in the New Year to pray often associated withtheauspicious omens, good work in the desire of people acrossthepilgrimage to the holiest place.Please words spring is one of the spiritual andculturalactivities of our nation. The significance of this in manyplacesall over the country. With a tradition of learning, loveletters,every spring on the operations pen spring, please text thebusyspring as apricot peach blossom, buds spread throughout thebluesky.Sow early spring is a literal application simulatingthesubculture please words, for words. The literal meaning sowingandsowing of a hexagram first tattoo luck, each sow you willreceive atext yourself. The colorful words carry meaning of Tet,spring day,the first day of the year with good luck, fortune intohomes.Please also experience totally free application and sharedwithfriends in the new year in spring.Happy New Year hundred things like thatWelcome Spring universal success.@ Studio Kensai
Smart Memory - A dizzy game 1.2 APK
Pumpkin Games
Let discover your rapid memory skill withSmart Memory game. A pretty simple game but really reallyinteresting for "brain practicing".A new animal is coming... What does it look like with the lastone? Just look like the figure, color or both....simply nothing isthe same.It's so easy, isn't it? However, it will a challenge for you whenthe time will be shorter and shorter, you have to try your memoryfast and faster.Game has 3 modes to play:1. Basic Mode: you must answer that does the new pet match figurewith the last one.2. Color Mode: you must answer that does the new pet match colorwith the last one.3. Crazy Mode: you must answer that what does the new animal looklike with the last one? figure (or shape) color or both ornothing.Let share this fun game and play it with your friends. Try toget highest score on ranking.Be careful! Sometimes, you will feel dizzy, crazy with SmartMemory game.
Tap Tap Tap 1.0 APK
Pumpkin Games
- This is a funny game and it helps youkillyour free time.- It's very simple. You just tap on screen to jump the ballandavoid collisions with obstacles to earn points.- Tap tap tap and jump to get the highest score.- What are you waiting for? Let's go and enjoy your moments.
Math For Kids 1.0 APK
Pumpkin Games
Math For Kids is an educational game forkidsto improve the calculating speed with 4 skills:addition,subtraction, multiplication and division. The kids have toansweras quickly as possible in the shortest period of time. Resultmaybea calculation, or a number.FEATURES:- Addition, Subtraction, Multiplication and Division.- Choose a result that maybe a number, or a calculation.- More levels, more difficulties.What are you waiting for? Join with us to enjoy yourmoments.Fanpage: https://www.facebook.com/liqixstudio

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 5.9 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.35 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/
Sing! Karaoke by Smule 3.9.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android