1.0 / November 9, 2015
(4.4/5) ()

Description

You have the simplest task ever. How farcanyou go ? You just have to tap on smiling child face when itappear.Remeber ! It will be harder so stay focused.

App Information TapTap

 • App Name
  TapTap
 • Package Name
  pl.belinfo.games.taptap
 • Updated
  November 9, 2015
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MobileAppsDevelopment - Belchatow
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

MobileAppsDevelopment - Belchatow Show More...

TapTap 1.0 APK
You have the simplest task ever. How farcanyou go ? You just have to tap on smiling child face when itappear.Remeber ! It will be harder so stay focused.
Baza Informacji Bełchatów 0.0.4 APK
Aplikacja stworzona dla mieszkańcówBełchatowaoraz osób które spędzają tutaj sporo czasu. Cel ogólnytejaplikacji to zebranie wielkiej ilości informacji oBełchatowie.Staramy się zbierać dane takie jak: nazwa, adres,numery telefonów,numer faksu, adres e-mail, oraz adres www, NIP,REGON firm iinstytucji, oczywiście w miarę możliwości.Aktualnie posiadamy 4 główne działy:1. Info - szkoły, placówki kulturalne jak muzea czybiblioteki,schroniska, policja czy urzędy pocztowe2. Miejsca - od restauracji, kawiarń, przez kina, banki,stacjepaliw, szpitale, przychodnie, kościoły, a kończąc nahotelach3. Zakupy - firmy z praktycznie każdej możliwej kategorii(działwciąż rozwijany, aktualnie dostępne są dane z kategorii:apteki,biuro, biżuteria i zegarki)4. Imprezy - to oczywiście kalendarz oficjalnych imprezW porównaniu do ostatniej wersji aplikacja zostałagruntownieprzebudowana, teraz posiada znacznie bardziej przejrzystywygląd ijest trochę bardziej intuicyjna, sposób wyświetlaniainformacjirównież został zmieniony. Teraz nie musisz przepisywaćinformacji,gdy chcesz zadzwonić klikasz na numer a nasza aplikacjawprowadzinumer za Ciebie, chcesz zajrzeć na stronę jakiejś firmy ?Kliknij wlink a strona zostanie automatycznie otworzona. Kompletnanowość wporównaniu do poprzedniej wersji to lokalizacja, tzn.jeżeliposiadasz dostęp do internetu a w bazie danych mamyzapisanylokalizację o instytucji/firmie którą właśnie szukasz,pojawi sięinformacja, że możesz podejrzeć lokalizację w GoogleMaps.Oczywiście zaszło również wiele zmian które nie są ażtakzauważalne np. zmieniliśmy sposób przechowywania danych, przezcoaplikacja powinna je odczytywać troszkę szybciej.W dalszym ciągu wiele informacji jest przechowywanalokalnie,przez co nie musisz nic ściągać z internetu, jednakdodaliśmy wwielu przypadkach możliwość wyboru i tak np. jeżelichcesz poznaćdokładny rozkład PKS-u dostajesz "na tacy" link dostrony PKS gdziemożesz podejrzeć 100% aktualne rozkłady, jednak wdalszym ciągumożesz podejrzeć rozkłady bez korzystania z internetuw tymprzypadku nie obiecujemy że wszystko jest aktualne jednakstaramysię uaktualniać dane w miarę naszych możliwości.Już nie długo kolejna porcja danych w zakładce: "Zakupy" !********* UWAGA *********1. Dane które możecie znaleźć w aplikacji to dane ogólniedostępne,znalezione przede wszystkim na stronach danychfirm/instytucji,stronie Miasta Bełchatowa (www.belchatow.pl) czyteż w wyszukiwarceGoogle oraz na stronach podobnych (np. GoogleMaps) no i oczywiściez prywatnych źródeł.2. Tak ogromna ilość informacji sprawia, że nie jestmożliwezapewnić iż każda pojedyncza informacja jest w 100% zgodnazestanem rzeczywistym. Dokładamy wszelkich starań by jaknajwiększailość danych była aktualna !Jeżeli zauważyłeś/aś jakikolwiek błąd aplikacji lubnieaktualnąinformację, a może nie ma danych twojej firmy ? Bardzoproszęwyślij informację pod adres: [email protected]ędę starał się wyeliminować problemy oraz nieaktualne daneprzedkolejnymi aktualizacjami.Serdecznie dziękuje za pomoc i za korzystanie z aplikacji !Application createdforthe inhabitants of Belchatow and those who spend a lot oftimehere. The general purpose of this application is to collect alargeamount of information about Belchatow. We try to collect datasuchas name, address, telephone numbers, fax number, e-mail andwebaddress, tax ID, Identification of companies and institutions,ofcourse, as far as possible.Currently we have 4 main sections:1. Prediction - schools, cultural institutions like museumsorlibraries, shelters, police and post offices2. Seats - from restaurants, cafes, the cinema, banks, gasstations,hospitals, clinics, churches, and ending on hotels3. Shopping - a company with virtually every category(divisionstill being developed, the currently available data ofpharmacy,office, jewelery and watches)4. Events - this, of course, official calendar of eventsCompared to the last version of the application hasbeencompletely rebuilt, now it has a much cleaner look and is abitmore intuitive way to display information has also beenchanged.Now you do not have to rewrite the information you want tocallclick on the number and the app will introduce a number foryou,you want to look at some company website? Click on the link andthepage is automatically opened. Complete novelty compared totheprevious version is the location, ie. If you have access totheInternet and database have recorded the location of theinstitution/ company that was looking for, you get a message thatyou canpreview the location on Google Maps. Of course, alsohappened manychanges that are not so noticeable example. We'vechanged the waydata storage, so the application should be read alittlefaster.In still a lot of information is stored locally, so you donothave to download anything from the Internet, but we have addedinmany cases the ability to choose and example. If you want toknowthe exact distribution of PKS get "tray" link to the busstationwhere you can preview 100 % current schedule, but you canstillpreview the schedule without the use of the Internet in thiscasedoes not promise that everything is up to date but we aretrying toupdate the data in our abilities.Not for long, another portion of the data under "Shopping"!********* WARNING *********1. The data you can find in the application is the datapubliclyavailable, found primarily on the data pages of companies/institutions, the City's website Belchatow (www.belchatow.pl) orinthe Google search engine and on sides like (eg. Google Maps) andnoof course, from private sources.2. Such a huge amount of information makes it impossible toensurethat every single piece of information is 100% compatiblewithreality. We make every effort so that the maximum amount ofdatawas up to date!If you noticed / out any application error oroutdatedinformation, and perhaps there is no data your company?Please sendinformation to the following address: [email protected] will try to eliminate the problems and outdated datafromsubsequent updates.Thank you very much for your help and for usingtheapplication!
TicTacToe 1.0 APK
It is simple TicTacToe game. You canchooseplaying with firend or playing with computer which chooserandomfield.
What color it is ? 0.0.1 APK
This app is a simple Stroop Efect tester.Checkcan you tell which color it is ?
Jaki to kolor ? 0.0.1 APK
Aplikacja ta opiera się o efektStroopa.Myślisz że potrafisz oszukać psychologie ? Sprawdź jakdługobędziesz potrafił poprawnie wybrać kolor jakim jestnapisanytekst.This application isbasedon the Stroop effect. You think you can fool psychology? Findouthow long you will be able to correctly select the color whichisthe written text.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.