1.0 / November 9, 2015
(4.4/5) ()

Description

You have the simplest task ever. How farcanyou go ? You just have to tap on smiling child face when itappear.Remeber ! It will be harder so stay focused.

App Information TapTap

 • App Name
  TapTap
 • Package Name
  pl.belinfo.games.taptap
 • Updated
  November 9, 2015
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MobileAppsDevelopment - Belchatow
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

MobileAppsDevelopment - Belchatow Show More...

TapTap 1.0 APK
You have the simplest task ever. How farcanyou go ? You just have to tap on smiling child face when itappear.Remeber ! It will be harder so stay focused.
Baza Informacji Bełchatów 0.0.4 APK
Aplikacja stworzona dla mieszkańcówBełchatowaoraz osób które spędzają tutaj sporo czasu. Cel ogólnytejaplikacji to zebranie wielkiej ilości informacji oBełchatowie.Staramy się zbierać dane takie jak: nazwa, adres,numery telefonów,numer faksu, adres e-mail, oraz adres www, NIP,REGON firm iinstytucji, oczywiście w miarę możliwości.Aktualnie posiadamy 4 główne działy:1. Info - szkoły, placówki kulturalne jak muzea czybiblioteki,schroniska, policja czy urzędy pocztowe2. Miejsca - od restauracji, kawiarń, przez kina, banki,stacjepaliw, szpitale, przychodnie, kościoły, a kończąc nahotelach3. Zakupy - firmy z praktycznie każdej możliwej kategorii(działwciąż rozwijany, aktualnie dostępne są dane z kategorii:apteki,biuro, biżuteria i zegarki)4. Imprezy - to oczywiście kalendarz oficjalnych imprezW porównaniu do ostatniej wersji aplikacja zostałagruntownieprzebudowana, teraz posiada znacznie bardziej przejrzystywygląd ijest trochę bardziej intuicyjna, sposób wyświetlaniainformacjirównież został zmieniony. Teraz nie musisz przepisywaćinformacji,gdy chcesz zadzwonić klikasz na numer a nasza aplikacjawprowadzinumer za Ciebie, chcesz zajrzeć na stronę jakiejś firmy ?Kliknij wlink a strona zostanie automatycznie otworzona. Kompletnanowość wporównaniu do poprzedniej wersji to lokalizacja, tzn.jeżeliposiadasz dostęp do internetu a w bazie danych mamyzapisanylokalizację o instytucji/firmie którą właśnie szukasz,pojawi sięinformacja, że możesz podejrzeć lokalizację w GoogleMaps.Oczywiście zaszło również wiele zmian które nie są ażtakzauważalne np. zmieniliśmy sposób przechowywania danych, przezcoaplikacja powinna je odczytywać troszkę szybciej.W dalszym ciągu wiele informacji jest przechowywanalokalnie,przez co nie musisz nic ściągać z internetu, jednakdodaliśmy wwielu przypadkach możliwość wyboru i tak np. jeżelichcesz poznaćdokładny rozkład PKS-u dostajesz "na tacy" link dostrony PKS gdziemożesz podejrzeć 100% aktualne rozkłady, jednak wdalszym ciągumożesz podejrzeć rozkłady bez korzystania z internetuw tymprzypadku nie obiecujemy że wszystko jest aktualne jednakstaramysię uaktualniać dane w miarę naszych możliwości.Już nie długo kolejna porcja danych w zakładce: "Zakupy" !********* UWAGA *********1. Dane które możecie znaleźć w aplikacji to dane ogólniedostępne,znalezione przede wszystkim na stronach danychfirm/instytucji,stronie Miasta Bełchatowa (www.belchatow.pl) czyteż w wyszukiwarceGoogle oraz na stronach podobnych (np. GoogleMaps) no i oczywiściez prywatnych źródeł.2. Tak ogromna ilość informacji sprawia, że nie jestmożliwezapewnić iż każda pojedyncza informacja jest w 100% zgodnazestanem rzeczywistym. Dokładamy wszelkich starań by jaknajwiększailość danych była aktualna !Jeżeli zauważyłeś/aś jakikolwiek błąd aplikacji lubnieaktualnąinformację, a może nie ma danych twojej firmy ? Bardzoproszęwyślij informację pod adres: belinfo.pl@gmail.comBędę starał się wyeliminować problemy oraz nieaktualne daneprzedkolejnymi aktualizacjami.Serdecznie dziękuje za pomoc i za korzystanie z aplikacji !Application createdforthe inhabitants of Belchatow and those who spend a lot oftimehere. The general purpose of this application is to collect alargeamount of information about Belchatow. We try to collect datasuchas name, address, telephone numbers, fax number, e-mail andwebaddress, tax ID, Identification of companies and institutions,ofcourse, as far as possible.Currently we have 4 main sections:1. Prediction - schools, cultural institutions like museumsorlibraries, shelters, police and post offices2. Seats - from restaurants, cafes, the cinema, banks, gasstations,hospitals, clinics, churches, and ending on hotels3. Shopping - a company with virtually every category(divisionstill being developed, the currently available data ofpharmacy,office, jewelery and watches)4. Events - this, of course, official calendar of eventsCompared to the last version of the application hasbeencompletely rebuilt, now it has a much cleaner look and is abitmore intuitive way to display information has also beenchanged.Now you do not have to rewrite the information you want tocallclick on the number and the app will introduce a number foryou,you want to look at some company website? Click on the link andthepage is automatically opened. Complete novelty compared totheprevious version is the location, ie. If you have access totheInternet and database have recorded the location of theinstitution/ company that was looking for, you get a message thatyou canpreview the location on Google Maps. Of course, alsohappened manychanges that are not so noticeable example. We'vechanged the waydata storage, so the application should be read alittlefaster.In still a lot of information is stored locally, so you donothave to download anything from the Internet, but we have addedinmany cases the ability to choose and example. If you want toknowthe exact distribution of PKS get "tray" link to the busstationwhere you can preview 100 % current schedule, but you canstillpreview the schedule without the use of the Internet in thiscasedoes not promise that everything is up to date but we aretrying toupdate the data in our abilities.Not for long, another portion of the data under "Shopping"!********* WARNING *********1. The data you can find in the application is the datapubliclyavailable, found primarily on the data pages of companies/institutions, the City's website Belchatow (www.belchatow.pl) orinthe Google search engine and on sides like (eg. Google Maps) andnoof course, from private sources.2. Such a huge amount of information makes it impossible toensurethat every single piece of information is 100% compatiblewithreality. We make every effort so that the maximum amount ofdatawas up to date!If you noticed / out any application error oroutdatedinformation, and perhaps there is no data your company?Please sendinformation to the following address: belinfo.pl@gmail.comI will try to eliminate the problems and outdated datafromsubsequent updates.Thank you very much for your help and for usingtheapplication!
What color it is ? 0.0.1 APK
This app is a simple Stroop Efect tester.Checkcan you tell which color it is ?
TicTacToe 1.0 APK
It is simple TicTacToe game. You canchooseplaying with firend or playing with computer which chooserandomfield.
Jaki to kolor ? 0.0.1 APK
Aplikacja ta opiera się o efektStroopa.Myślisz że potrafisz oszukać psychologie ? Sprawdź jakdługobędziesz potrafił poprawnie wybrać kolor jakim jestnapisanytekst.This application isbasedon the Stroop effect. You think you can fool psychology? Findouthow long you will be able to correctly select the color whichisthe written text.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!