2.7 / February 22, 2017
(5.0/5) (3)

Description

Welcome!

The Dragon game is a strategic board game for adults and children.The objective of the game is to attack and slay the opponent'sdragon. The game requires two players.

Objective
The dragon is built up by a number of game pieces, that can bemoved around by complying to simple game rules. When you hit anopponent's piece, the piece changes color, thus your dragon growsby one piece and the opponent’s, shrinks.

The game is over when the opponent’s heart piece is captured or theheart piece is the only piece left – a dragon cannot live withoutthe heart and the heart cannot beat without the body.

App Information The Dragon Code

redWEB ApS Show More...

Alfix App 1.19 APK
redWEB ApS
Alfix A/S er en dansk familiejetbyggematerialeproducent - stiftet i Kolding i 1963. Vi levererdanskproducerede højkvalitetsprodukter til byggeriet.Den nye håndværker-app fra Alfix er skræddersyet til denprofessionelle murer.Her kan mureren hurtigt finde produktinformationer, beregne forbrugog let udføre kvalitetssikring direkte på pladsen. I menuenKvalitetssikring kan håndværkeren f.eks. sendeproduktinformationer, kommentarer og fotos fra konkretebyggeprojekter på e-mail. Hermed kan vigtige data også gemmes ogarkiveres hjemme på kontoret til senere brug.App’en giver desuden adgang til nyheder og relevantekontaktoplysninger på Alfix konsulenterne, som alle har enprofessionel murerbaggrund. De fleste funktioner i håndværker-appenkan benyttes uden internetdækning – eksempelvis forbrugsberegnere,produktinfo og sikkerhedsdatablade.Vi ønsker med det nye digitale værktøj at skabe yderligere tryghedom vores professionelle løsninger til mureren. Værktøjet kan dogogså være et aktiv for projekterende og forhandlere.Alfix A / S is a Danishfamily owned building material manufacturer - founded in Kolding in1963. We provide Danish produced high quality products forconstruction.The new artisan app of Alfix tailored to the professionalbricklayer.Here bricklayer quickly find product information, calculateconsumption and easily perform quality assurance directly in thesquare. The menu Quality assurance can tradesman example. sendproduct information, comments, and photos from concreteconstruction projects on e-mail. This allows important data canalso be saved and archived at the office for later use.The app also provides access to news and relevant contactinformation of Alfix consultants, all of which have a professionalmason background. Most functions in artisan app can be used withoutinternet coverage - for example forbrugsberegnere, productinformation and safety data sheets.We wish the new digital tool to provide additional security for ourprofessional solutions to the bricklayer. The tool can also be anasset to designers and retailers.
DJBFA 1.4 APK
redWEB ApS
Denne app giver overblik overfagligearrangementer, ansøgningsmuligheder og aktuelle nyhederindenforrytmisk musik i Danmark. DJBFA er forening forprofessionellekomponister og sangskrivere indenfor rytmisk musik iDanmark.Foreningen runder 1500 professionelle komponister ogsangskrivere i2013
HCA Festivals 1.421 APK
redWEB ApS
Din ven under H.C. Andersen FestivalsH.C. Andersen Festivals’ app indeholder alt, hvad du behøver for atplanlægge en sjov og spændende uge 34 i Odense. Appen tilbyder digen oversigt over de bedste genveje til den optimale planlægning afdit festivalbesøg, og her du kan både finde nyttige informationerog tilrettelægge dit eget personlige besøg.Menu: Øverst i venstre hjørne finder du tre linjer somrepræsenterer den overordnede menu på siden. Her får du overblikketover appen’s indhold.Forside: På forsiden finder du øverst udvalgte arrangementer somløbende vil blive opdateret. Herunder vil festivalens senestenyheder fremgå. Ved at klikke på et arrangementet eller nyhed kandu altid læse mere, finde vej og købe billetter.Program og kalenderfunktion: Du kan, med H.C. Andersen Festivalensapp, se hele programmet, læse alt om arrangementerne og bliveopdateret om det seneste nye. I programmet kan du skabe dig etoverblik over alle ugens begivenheder, købe billetter og tilføje etarrangement til din kalender. På den måde har du hele tidenoverblik over, hvilke arrangementer du gerne vil opleve underfestivalugen.Anvend søgefunktionen under programmet til både at finde etspecifikt arrangement, men også til at specificere din søgningmellem de mange spændende muligheder, så du bliver præsenteret forde valg, som netop interesserer dig.Kort: Med kortet i H.C. Andersen Festivalens app kan du orienteredig om alle arrangementerne. Her får du nemlig et overblik over,hvad der sker i dit område og den integrerede søgefunktion ikortet, gør det muligt for dig at søge på et særligt arrangementeller sted og dernæst blive foreslået den nemmeste vej dertil. Findvej er en funktion, som er tilgængelig under alle festivalensarrangementer.Vi håber, at HCA festivals’ app vil fungere som din ven under H.C.Andersen Festivalen, så du får mest ud af dit eventyrlige besøg iuge 34.Your friend during theHans Christian Andersen FestivalsH. C. Andersen Festivals' app contains everything you need to plana fun and exciting week 34 in Odense. The app offers you anoverview of the best shortcuts to the optimal planning of yourfestival visit, and here you can both find useful information andorganize your own personal visit.Menu: In the top left corner you will find three lines representingthe higher menu on the page. Here you get an overview of the app'scontent.Home: On the front you will find at the top of selected events willbe regularly updated. Including the festival's latest news appear.By clicking on an event or news you can always learn more, findyour way and buy tickets.Program and calendar function: You can, with Hans Andersen Festivalapp, view the entire program, read all about the events and beupdated on the latest news. The program allows you to create anoverview of all the week's events, buy tickets and add an event toyour calendar. In this way, you have to constantly overview of theevents you would like to see during the festival week.Use the search function of the program both to find a specificevent, but also to specify your search among the many excitingopportunities, so you will be presented with the choices that justinterest you.Brief: With the map in the Hans Christian Andersen Festival app youwill find information on all events. Here you get namely anoverview of what is happening in your area and the integratedsearch function in the map allows you to search at a special eventor place and then be suggested the easiest way there. Find route isa feature which is available in all the festival's events.We hope that HCA festivals' app will act as your friend during theHans Christian Andersen festival, so you get the most out of youradventure visits in week 34th
Alfix.se 1.19 APK
redWEB ApS
Alfix är ett danskt familjeägt företag, somgrundades 1963. Vi erbjuder högkvalitets produkter för bygget,producerat i Danmark.Den nya hantverkarappen från Alfix är anpassad de professionellaplattsättare.I Alfix-appen kan plattsättaren på ett smidigt sätt få hjälp tillproduktinformationer, åtgångsberäkning samt en snabb och enkelkvalitetsäkring av det färdiga jobb – direkt på bygget. Appen gerdessutom tillgång till nyheter och relevanta kontaktuppgifter tillAlfix-rådgivare. Appen innehåller enbart det mest nödvändiga, ochallt onödigt har skalats bort. Därmed får plattsättaren snabb ochenkel tillgång till de absolut viktigste informationer.Vi önsker med detta nya digitala verktyg att skapa trygghet tillvåra professionella lösningar för plattsättaren, projekterande ochåterforsäljare.Alfix is ​​a Danishfamily-owned company, founded in 1963. We offer high qualityproducts for the building, produced in Denmark.The new hantverkarappen from Alfix adapted the professionaltiler.In Alfix app can flat setter in a smooth way to get help forproduct information, usage calculation as well as a quick andsimple quality assurance of the finished job - right on the site.The app also provides access to news and relevant contactinformation for Alfix adviser. The app contains only the mostnecessary, and everything unnecessary has been removed. This givesthe plate setter fast and easy access to the absolute viktigsteinformation.We wish the this new digital tools to create security for ourprofessional solutions for plate setter, project planning andretailers.
Craftsman 1.1 APK
redWEB ApS
With this simple app your employees cankeeptrack of time spent on projects, so you don’t have to. Reportscanbe sent every week directly to your e-mail.This ensures that you can spend time on actual projects andnotwaste your time on filling out physical documents.This app quite simply gives you the ease of havingyourtimesheets in your pocket at all times.Ideal for craftsmen!
The Dragon Code 2.7 APK
redWEB ApS
Welcome!The Dragon game is a strategic board game for adults and children.The objective of the game is to attack and slay the opponent'sdragon. The game requires two players.ObjectiveThe dragon is built up by a number of game pieces, that can bemoved around by complying to simple game rules. When you hit anopponent's piece, the piece changes color, thus your dragon growsby one piece and the opponent’s, shrinks.The game is over when the opponent’s heart piece is captured or theheart piece is the only piece left – a dragon cannot live withoutthe heart and the heart cannot beat without the body.
Alfix.no 1.20 APK
redWEB ApS
Alfix A/S er en dansk familieeidbyggematerialeprodusent - grunnlagt i Kolding i 1963. Vi tilbyrdansk produsert høykvalitets produkter for byggebransjen.Den nye håndverker app fra Alfix er skreddersydd for denprofesjonelle murer.I Alfix-appen kan mureren få bistand til å gjennomføre en rask ogenkel kvalitetssikring av en ferdig utført jobb – på plassen. Appengir dessuten tilgang til nyheter samt kontaktopplysninger påAlfix-konsulentene. Appen inneholder bare det mest nødvendige, daalt overflødig er tatt bort. På denne måten får håndverkerne raskog enkel tilgang til den viktigste informasjonen.Vi ønsker med det nye digitale verktøy å skape ekstra trygghet omvåre profesjonelle løsninger til mureren. Verktøyet kan også væreett aktiv for prosjekterende og forhandlere.Alfix A / S is a Danishfamily owned building material manufacturer - founded in Kolding in1963. We offer Danish produced quality products for theconstruction industry.The new craftsman app from Alfix tailored for the professionalbricklayer.In Alfix app bricklayer receive assistance to implement a fast andeasy assurance of a finished job done - on the square. The app alsoprovides access to news and contact information on Alfix Advisers.App contains only the most necessary, then all excess is removed.In this way, craftsmen fast and easy access to the most importantinformation.We wish the new digital tools to create extra safety on ourprofessional solutions to bricklayer. The tool can also be oneactive for designers and retailers.
Palby 1.0 APK
redWEB ApS
Palby Marine er Danmarks største grossistafbådudstyr og marinetilbehør. Alle forhandlere har adgang tiletstort lager i Kolding hvor der sendes fra dag til dag. Ihøjsæsonensendes alle ordrer som bestilles inden kl. 18. Voresvarer sælgesigennem alle bådudstyrsbutikker i Danmark samt en rækkeførendewebshops.Palby Marine isthelargest wholesaler of boat equipment and marine accessories.Allsellers have access to a large warehouse in Kolding where sentfromday to day. In high season we send all orders as orderedbeforenoon. 18. Our products are sold through allbådudstyrsbutikker inDenmark and a number of leading onlineshops.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.