2.6 / October 27, 2016
(5.0/5) (3)

Description

Welcome!

The Dragon game is a strategic board game for adults andchildren. The objective of the game is to attack and slay theopponent's dragon. The game requires two players.

Objective
The dragon is built up by a number of game pieces, that can bemoved around by complying to simple game rules. When you hit anopponent's piece, the piece changes color, thus your dragon growsby one piece and the opponent’s, shrinks.

The game is over when the opponent’s heart piece is captured orthe heart piece is the only piece left – a dragon cannot livewithout the heart and the heart cannot beat without the body.

App Information The Dragon Code

redWEB ApS Show More...

Alfix App 1.16 APK
redWEB ApS
Alfix A/S er en dansk familiejetbyggematerialeproducent - stiftet i Kolding i 1963. Vi levererdanskproducerede højkvalitetsprodukter til byggeriet.Den nye håndværker-app fra Alfix er skræddersyet til denprofessionelle murer.Her kan mureren hurtigt finde produktinformationer, beregne forbrugog let udføre kvalitetssikring direkte på pladsen. I menuenKvalitetssikring kan håndværkeren f.eks. sendeproduktinformationer, kommentarer og fotos fra konkretebyggeprojekter på e-mail. Hermed kan vigtige data også gemmes ogarkiveres hjemme på kontoret til senere brug.App’en giver desuden adgang til nyheder og relevantekontaktoplysninger på Alfix konsulenterne, som alle har enprofessionel murerbaggrund. De fleste funktioner i håndværker-appenkan benyttes uden internetdækning – eksempelvis forbrugsberegnere,produktinfo og sikkerhedsdatablade.Vi ønsker med det nye digitale værktøj at skabe yderligeretryghed om vores professionelle løsninger til mureren. Værktøjetkan dog også være et aktiv for projekterende og forhandlere.Alfix A / S is a Danishfamily owned building material manufacturer - founded in Kolding in1963. We provide Danish produced high quality products forconstruction.The new artisan app of Alfix tailored to the professionalbricklayer.Here bricklayer quickly find product information, calculateconsumption and easily perform quality assurance directly in thesquare. The menu Quality assurance can tradesman example. sendproduct information, comments, and photos from concreteconstruction projects on e-mail. This allows important data canalso be saved and archived at the office for later use.The app also provides access to news and relevant contactinformation of Alfix consultants, all of which have a professionalmason background. Most functions in artisan app can be used withoutinternet coverage - for example forbrugsberegnere, productinformation and safety data sheets.We wish the new digital tool to provide additional security forour professional solutions to the bricklayer. The tool can also bean asset to designers and retailers.
DJBFA 1.4 APK
redWEB ApS
Denne app giver overblik overfagligearrangementer, ansøgningsmuligheder og aktuelle nyhederindenforrytmisk musik i Danmark. DJBFA er forening forprofessionellekomponister og sangskrivere indenfor rytmisk musik iDanmark.Foreningen runder 1500 professionelle komponister ogsangskrivere i2013
HCA Festivals 1.2.4 APK
redWEB ApS
Din ven under H.C. Andersen FestivalsH.C. Andersen Festivals’ app indeholder alt, hvad du behøver forat planlægge en sjov og spændende uge 34 i Odense. Appen tilbyderdig en oversigt over de bedste genveje til den optimale planlægningaf dit festivalbesøg, og her du kan både finde nyttigeinformationer og tilrettelægge dit eget personlige besøg.Menu: Øverst i venstre hjørne finder du tre linjer somrepræsenterer den overordnede menu på siden. Her får du overblikketover appen’s indhold.Forside: På forsiden finder du øverst udvalgte arrangementer somløbende vil blive opdateret. Herunder vil festivalens senestenyheder fremgå. Ved at klikke på et arrangementet eller nyhed kandu altid læse mere, finde vej og købe billetter.Program og kalenderfunktion: Du kan, med H.C. AndersenFestivalens app, se hele programmet, læse alt om arrangementerne ogblive opdateret om det seneste nye. I programmet kan du skabe diget overblik over alle ugens begivenheder, købe billetter og tilføjeet arrangement til din kalender. På den måde har du hele tidenoverblik over, hvilke arrangementer du gerne vil opleve underfestivalugen.Anvend søgefunktionen under programmet til både at finde etspecifikt arrangement, men også til at specificere din søgningmellem de mange spændende muligheder, så du bliver præsenteret forde valg, som netop interesserer dig.Kort: Med kortet i H.C. Andersen Festivalens app kan duorientere dig om alle arrangementerne. Her får du nemlig etoverblik over, hvad der sker i dit område og den integreredesøgefunktion i kortet, gør det muligt for dig at søge på et særligtarrangement eller sted og dernæst blive foreslået den nemmeste vejdertil. Find vej er en funktion, som er tilgængelig under allefestivalens arrangementer.Vi håber, at HCA festivals’ app vil fungere som din ven underH.C. Andersen Festivalen, så du får mest ud af dit eventyrligebesøg i uge 34.Your friend during theHans Christian Andersen FestivalsH. C. Andersen Festivals' app contains everything you need toplan a fun and exciting week 34 in Odense. The app offers you anoverview of the best shortcuts to the optimal planning of yourfestival visit, and here you can both find useful information andorganize your own personal visit.Menu: In the top left corner you will find three linesrepresenting the higher menu on the page. Here you get an overviewof the app's content.Home: On the front you will find at the top of selected eventswill be regularly updated. Including the festival's latest newsappear. By clicking on an event or news you can always learn more,find your way and buy tickets.Program and calendar function: You can, with Hans AndersenFestival app, view the entire program, read all about the eventsand be updated on the latest news. The program allows you to createan overview of all the week's events, buy tickets and add an eventto your calendar. In this way, you have to constantly overview ofthe events you would like to see during the festival week.Use the search function of the program both to find a specificevent, but also to specify your search among the many excitingopportunities, so you will be presented with the choices that justinterest you.Brief: With the map in the Hans Christian Andersen Festival appyou will find information on all events. Here you get namely anoverview of what is happening in your area and the integratedsearch function in the map allows you to search at a special eventor place and then be suggested the easiest way there. Find route isa feature which is available in all the festival's events.We hope that HCA festivals' app will act as your friend duringthe Hans Christian Andersen festival, so you get the most out ofyour adventure visits in week 34th
Alfix.se 1.16 APK
redWEB ApS
Alfix är ett danskt familjeägt företag,somgrundades 1963. Vi erbjuder högkvalitets produkter förbygget,producerat i Danmark.Den nya hantverkarappen från Alfix är anpassad deprofessionellaplattsättare.I Alfix-appen kan plattsättaren på ett smidigt sätt få hjälptillproduktinformationer, åtgångsberäkning samt en snabb ochenkelkvalitetsäkring av det färdiga jobb – direkt på bygget. Appengerdessutom tillgång till nyheter och relevanta kontaktuppgiftertillAlfix-rådgivare. Appen innehåller enbart det mest nödvändiga,ochallt onödigt har skalats bort. Därmed får plattsättaren snabbochenkel tillgång till de absolut viktigste informationer.Vi önsker med detta nya digitala verktyg att skapa trygghettillvåra professionella lösningar för plattsättaren, projekterandeochåterforsäljare.Alfix is ​​aDanishfamily-owned company, founded in 1963. We offer highqualityproducts for the building, produced in Denmark.The new hantverkarappen from Alfix adapted theprofessionaltiler.In Alfix app can flat setter in a smooth way to get help forproductinformation, usage calculation as well as a quick andsimple qualityassurance of the finished job - right on the site.The app alsoprovides access to news and relevant contactinformation for Alfixadviser. The app contains only the mostnecessary, and everythingunnecessary has been removed. This givesthe plate setter fast andeasy access to the absolute viktigsteinformation.We wish the this new digital tools to create security forourprofessional solutions for plate setter, project planningandretailers.
The Dragon Code 2.6 APK
redWEB ApS
Welcome!The Dragon game is a strategic board game for adults andchildren. The objective of the game is to attack and slay theopponent's dragon. The game requires two players.ObjectiveThe dragon is built up by a number of game pieces, that can bemoved around by complying to simple game rules. When you hit anopponent's piece, the piece changes color, thus your dragon growsby one piece and the opponent’s, shrinks.The game is over when the opponent’s heart piece is captured orthe heart piece is the only piece left – a dragon cannot livewithout the heart and the heart cannot beat without the body.
Craftsman 1.1 APK
redWEB ApS
With this simple app your employees cankeeptrack of time spent on projects, so you don’t have to. Reportscanbe sent every week directly to your e-mail.This ensures that you can spend time on actual projects andnotwaste your time on filling out physical documents.This app quite simply gives you the ease of havingyourtimesheets in your pocket at all times.Ideal for craftsmen!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.57 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/