1.2.1 / January 22, 2016
(5.0/5) (19)

Description

İf you want the mole hunt for relax or putyourfriend photo hunt your friend, it's up to you. If you wantmocked byyour friends or just hunt the mole. The game that you canplatanywhere in the metro, on the bus, or on long journeys it's uptoyou. It is very good and an amazing game. Have fun. Thank youverymuch.

App Information The Shoot Shoot

Hyppery Show More...

Mat Çöz 1.5.0 APK
Hyppery
Uygulamanın içinde bulunanmatematikkonularından herhangi birine girerek uygulamanın üreteceğisorularıçözebilirsiniz. Kaleme deftere internete ihtiyacınızyoktur.Soruların üzerinde bulunan kalem simgesine tıklayaraktelefonunüzerinde işlem yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama halagelişimaşamasındadır. Sınırsız soru ile Mat Çöz sizin içinvar.You can solve thequestionwill produce apps by entering any of the issues containedin theapplication of mathematics. You do not need the internet topen abook. You can make transactions on the phone by clicking thepencilicon on the questions. Furthermore, the application is stillunderdevelopment. There are unlimited questions with Madame solveforyou.
The Shoot Shoot 1.2.1 APK
Hyppery
İf you want the mole hunt for relax or putyourfriend photo hunt your friend, it's up to you. If you wantmocked byyour friends or just hunt the mole. The game that you canplatanywhere in the metro, on the bus, or on long journeys it's uptoyou. It is very good and an amazing game. Have fun. Thank youverymuch.
Halı Saha (sahakesfet.com) 1.0.1 APK
Hyppery
Halı saha işletenlerin güvenlekullanabilecekleri abone ve müşteri takip programı.sahakesfet.com'unyayınladığı ve güncellediği program sayesindeücretsiz olarakabonelerinizi ve müşterilerinizi kayıtedebilirsiniz.they know who subscribetosafely use astroturf operating and customer follow-upprogram.Through the program sahakesfet.com publish and update yourrecords,you can subscribe for free and customers.
Mat Test 1.4.6 APK
Hyppery
Uygulamanın içinde bulunan sınavlistesindenherhangi birine girerek uygulamanın üreteceğitestleriçözebilirsiniz. Kaleme deftere internete ihtiyacınızyoktur. Testinüzerinde bulunan kalem simgesine tıklayarak telefonunüzerindeişlem yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama hala gelişimaşamasındadır.Sınırsız Test ile Mat Test sizin için var.You can solve thetestwill produce apps by entering any of the tests contained intheapplication list. You do not need the internet to pen a book.Youcan make transactions on the phone by clicking the pencil icononthe test. Furthermore, the application is still underdevelopment.Matt has unlimited test test for you.
192. Koop 1.3.3 APK
Hyppery
İnsanlığa hizmet etmeyi ibadet bilerek şiaredinen 250 kamyoncu esnafının ekonomik alanda güç birliği yaparakkurdukları S.S. 192 Nolu İstanbul Organize Deri Sanayi Tuzla LimanBölgesi ve Civarı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, ( S.S. 192 NoluDer. San. Mot. Taş. Koop.) zikredilen bölgede 1994 yılından berisektördeki faaliyetlerini sürdürmektedir.Deneyimli Yönetimi, başarılı personel ve sağduyuya sahip esnafarkadaşlarımızla koordineli çalışarak kooperatifimizi 1163 sayılıyasa kapsamında kurumsal bir yapıya kavuşturduk.Arsa alımı yaparak; hizmet binası, camii, konferans salonu,restorant, berber v.s. hizmetler alınan bir sosyal tesisoluşturduk.Nakliye sektöründe kalıcı olmak, daha kaliteli ve çeşitlendirilmişhizmet sunmak için; taşıdığımız emtiayı sigorta kapsamına aldık.Bankalar ve finans kurumlarıyla görüşerek esnafımıza yüksek modelaraç aldırarak filomuzu güçlendirdik.Beşeri ilişkilerimizle daha fazla dost ve müşteri kazanaraksektördeki pazar payımızı artırdık.Genel Kurullarda zaman zaman 1163 sayılı yasanın ana sözleşmelerdegerekli madde değişiklikleri yapılarak kooperatifimizin manevrakabiliyetini genişlettik.Gerek 1163 sayılı yasa ve gerekse 4925 sayılı Karayolu TaşımaKanunu ve Yönetmeliğinin uyum sağlanması açısından vecibelerimiziyerine getirerek kooperatifimize L1 YETKİ BELGESİ, 100 ton özmalvarlığı kapasite, mevcut arsalarımız ve ortaklarımıza ait 250 adetmuhtelif araçlara TAŞIT KARTINI aldık. Şehir içi ve şehirlerarasıhizmetlerde, millileşmemiş malları taşımada 1.400.000.00 TL(birmilyondörtyüzbin) kati ve süresiz GLOBAL TEMİNATIMIZmevcuttur.adopted motto worshipservice to humanity, knowing that 250 truckers set up by artisansof their forces in the economic sphere S. S. 192 No. IstanbulOrganized Leather Industry Tuzla Harbor Area and Vicinity MotorCarriers Cooperative, (S. 192 No. Der. Ind. Mot. Stone. Coop.) Hasbeen operating in since mentioned region in 1994. sector.Experienced Management, staff and common sense with the scope ofsuccessful trades cooperative working in coordination with ourfriends that we've addressed our 1163 law, a corporatestructure.By buying plots; service building, mosque, conference hall,restaurant, barber etc. We have created a social facilitiesreceived services.be persistent in the transport sector to deliver better quality anddiversified services; We have received commodities covered byinsurance we carry. high model vehicles tradesmen discuss with ourbanks and financial institutions, we have strengthened ouraldırarak fleet.more friendly and human relations with our customers, we increasedour market share in the winning sectors.In 1163 the main contract law in the General Assembly from time totime we have expanded our cooperative maneuverability makingnecessary changes agent.Both the 1163 law and both 4925 numbered Road Transport Law andfulfilling our obligations in terms of ensuring compliance with theRegulation cooperative Us L1 APPROVAL CERTIFICATE, 100 tons ownedasset capacity, we received our existing land and of our common 250pieces of various vehicles to vehicles CARD. in urban and intercityservices, not goods transport in the nationalized 1.400.000.00 TL(birmilyondörtyüzb of) our final and permanent Global Bond isavailable.
Asistan Nöron 1.0.2 APK
Hyppery
Asistan Nöron firmaların elemanlarıvemüşterileri arasındaki işlemleri kolaylaştırır.Assistantfacilitatestransactions between member firms and customers ofneurons.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.