1.0.0 / March 20, 2016
(5.0/5) ()

Description

Try to stay on playforms. Just tab screentojump and twist the platforms. Try to do yout best!

App Information Twist Jumping Ball

 • App Name
  Twist Jumping Ball
 • Package Name
  com.bariserdem.jumpingball
 • Updated
  March 20, 2016
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Barış ERDEM
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Barış ERDEM Show More...

Flying Ball 2.7.5 APK
Barış ERDEM
Flying Ball game like Flappy Bird. Try tobeatyour score! Tap to get the ball up. Free game with full offun.Ball bounce with tab. Endless game. İf you login you can seeleaderboard with friend or all players.
Twist Jumping Ball 1.0.0 APK
Barış ERDEM
Try to stay on playforms. Just tab screentojump and twist the platforms. Try to do yout best!
KPSS Eğitim Bilimleri Notları 1.0 APK
Barış ERDEM
Kpss Eğitim Bilimleri Ders Notları 5 Ders65Konu Başlığı. Tamamı ücretsiz.Dersler ve Konu Başlıkları:Gelişim Psikolojisi1) Gelişim Psikolojisi2) Gelişimin Temel İlkeleri3) PİAGET'in Bilişsel Gelişim Kuramı ile ilgiliTemelKavramlar4) PİAGET Bilişsel Gelişim Dönemleri5) HEİNZ Werner Kuramı6) JEROME BRUNER Kuramı7) Dil Gelişimi8) Kişilik Gelişimi9) Savunma Mekanizmaları10) Erik Erikson'un Psikososyal Gelişim Dönemleri11) Rogres ve Benlik Kuramı12) Maslow ve Kendini Gerçekleştirme Teorisi13) Ahlak Gelişimi14) Zihinsel GelişimÖğrenme Yöntem ve Teknikleri1) Öğretim Stratejileri Yönetim ve Teknikleri2) Öğrenme Kuralları3) Son Yıllarda Uygulanmakta Olan Yöntem ve Teknikler4) Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi5) Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi6) Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi7) Öğretme - Öğrenme Yaklaşımları8) Çoklu Zeka Yaklaşımı9) Yapılandırıcı Öğrenme Kuramı10) Basamaklı Öğretim Programı11) Eğitim Durumunun Özellikleri12) Öğretim Yöntemleri13) Problem Çözme Yöntemi14) Bireysel Çalışma Yöntemi15) Bireysel Öğretim Teknikleri16) Sınıf için Öğretim TeknikleriÖlçme ve Değerlendirme1) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme2) Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları3) Kısa Cevaplı Testler4) Çoktan Seçmeli Testler5) Eşleştirmeli Testler6) Ölçeklerde Geçerlilik ve Güvenilirlik7) Hata Türleri8) Testin Kendisiyle İlgi Etkenler9) Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistik İşlemlerProgram Geliştirme1) Eğitim ile İlgili Kavramlar2) Okuldaki Öğrenme ve Öğretim Programları3) Eğitim Durumlarının Öğrenme Yaşantılarının Seçimi4) Eğitim Alanında Araştırma Konuları5) Eğitim Bilimlerinin Alanları6) Türk Milli Eğitimi'nin Temel İlkeleri7) Program Geliştirme8) Eğitim Programları9) Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri10) Program Geliştirme Yaklaşımları11) Program Geliştirme Hedefler12) Öğretim Etkinliklerini Planlama13) Eğitim Türkleri14) Eğitimin İşlevi15) Milli Eğitimin Temel İlkeleri16) Öğretim Programı ve Müfredat Programı17) Ders Programı ve Örtük Program18) Program Geliştirmenin Temelleri19) Felsefi Akımlar20) Eğitim Felsefesi AkımlarıRehberlik1) Rehberliğin İlkeleri2) Rehberliğin Eğitimdeki Yeri3) Rehberlik ve Diğer Alanlar4) Rehberlik Hizmetinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları5) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir6) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan YöntemveTekniklerKPSS EducationalSciencesLecture Notes 5 Course Title 65. All free.Lessons and Issues:Developmental Psychology1) Developmental Psychology2) Basic Principles of Development3) Basic Concepts of Piaget's Theory of Cognitive Development4) PIAGET Cognitive Development Stages5) HEINZ Werner Theory6) JEROME BRUNER Theory7) Language Development8) Personality Development9) Defense Mechanisms10) Erik Erikson's Psychosocial Development Stages11) Rogres and Self Theory12) Maslow and Self-Actualization Theory13) Moral Development14) Mental DevelopmentLearning Methods and Techniques1) Education Management Strategies and Techniques2) Learning Rules3) it is implemented in recent years with MethodsandTechniques4) Expository Teaching Strategy5) Invention Through Education Strategy6) Research Study Through Education Strategy7) Teaching - Learning Approaches8) Multiple Intelligence Approach9) Constructivist Learning Theory10) Step Curriculum11) Characteristics of Education12) Teaching Methods13) Problem Solving Method14) Individual Study Method15) Individual Teaching Techniques16) Teaching Techniques for Classroomquantification and consideration1) Educational Measurement and Evaluation2) Used in Educational Measurement Tools3) Short Essay Tests4) Multiple Choice Tests5) Match-up Tests6) Scale in Reliability and Validity7) Failure Mode8) Testing his own interest Factors9) Measuring Results on Statistics OperationsDevelopment program1) Training Concepts2) Learning and Teaching Programs in Schools3) Selection of Learning Experiences of Education4) Research in Education5) Areas of Educational Sciences6) Basic principles of Turkish National Education7) Program Development8) Training Programs9) The Philosophical Foundations of Program Development10) Software Development Approaches11) Programme Development Goals12) Planning of learning activities13) Education of Turkey14) Function of Education15) Principles of National Education16) Curriculum and Curriculum17) Curriculum and Hidden Curriculum18) Software Development Fundamentals19) Philosophical Trends20) Educational PhilosophiesGuidance1) Policy Guidance2) Place the Guidance in Education3) Guidance and Other Areas4) Guidance Services Teacher Duties and Responsibilities5) Why Do We Need Guidance and Counseling6) Guidance and Counseling Methods and Techniques Used
KPSS Vatandaşlık Ders Notları 1.1 APK
Barış ERDEM
Kpss Vatandaşlık Ders Notları Toplam 10 konubaşlığı altında toplanmış Kpss Vatandaşlık Ders Notları. Tamamıücretsiz.Konu Başlıkları:1) Vatandaşlık Toplumsal Yaşam2) Temel Toplumsal Kurum Olarak Aile3) Eğitim ve Öğretim4) Millet5) Siyaset6) Ekonomi7) Anayasa8) Temek Hak ve Ödevimiz9) Milli Güvenlik Bilgisi10) Türkiye'nin İştirak Ettiği Milletlerarası Organizasyonlar.KPSS Citizenship LectureNotes of 10 topics grouped under the KPSS Citizenship LectureNotes. All free.Topics:1) Citizenship Social Life2) Basic Social Institution as a Family3) Education & Training4) National5) Political6) Economy7) Constitution8) Tamek rights and our paper9) National Security10) International Organizations Participated by Turkey.
KPSS Tarih Ders Notları 1.1 APK
Barış ERDEM
Kpss Tarih Ders Notları Toplam 24 konubaşlığıaltında toplanmış Kpss Tarih Ders Notları. Toplanda 496sayfa dersnotu. Tamamı ücretsiz.Konu Başlıkları:1) Tarih Bilimine Giriş2) İlkçağ Medeniyetleri3) İslam Tarihi4) Türk Dünyası5) Ortaçağ'da Avrupa6) Türkiye Tarihi7) Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri8) Osmanlı Devletinin Yükselme Devri9) Osmanlı Kültür ve Medeniyet10) Yeni Çağda Avrupa11) XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu12) XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu13) XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Islahat Hareketleri14) XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu15) XIX. Yüzyılda Islahat Hareketleri16) XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu17) Mondoros Ateşkesi ve Sonrasındaki Gelişmeler18) Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi19) TBMM Dönemi20) Kurtuluş Savaşı21) İnkılâplar22) Atatürk Döneminde Türkiye Dış Politikası23) Atatürk İlkeleri24) Milli Güvenlik BilgisiKPSS HistoryTextbookstotal of 24 topics grouped under Kpss History Textbooks.496 pagecourse notes collected. All free.Topics:1) Introduction to the History of Science2) Ancient Civilizations3) History of Islam4) The Turkish World5) Medieval Europe6) Turkey History7) Establishment of the Ottoman Empire Period8) Promotion Period of the Ottoman Empire9) Ottoman Culture and Civilization10) New Age in Europe11) XVII. Century Ottoman Empire12) XVIII. Century Ottoman Empire13) XVII. and XVIII. Reform Movements Centuries14) XIX. Century Ottoman Empire15) XIX. Century Reform Movements16) XX. The Ottoman Empire in Century Go17) Mondoros ceasefire and Development in Post18) the preparation period of the War of Independence19) Parliamentary Term20) the War of Independence21) Reforms22) Turkey Atatürk era foreign policy23) Principles24) National Security
KPSS Türkçe Ders Notları 1.2 APK
Barış ERDEM
Kpss Türkçe Dil Bilgisi Ders Notları Toplam13konu başlığı altında toplanmış Kpss Türkçe Dil BilgisiDersNotları. Toplanda 87 sayfa özet ders notları. Tamamı ücretsiz.Konu Başlıkları:1) Cümle2) Yapıları Bakımından Kelimeler3) Harf - Kaynaştırma Harfleri - Ünlü Düşmesi - Ulama4) Büyük Ses (Ünlü) Uyumu5) Küçük Ses (Ünlü) Uyumu6) Sert Sessizlerin Yumuşaması7) Vurgu ve Tonlama8) İsimler9) Sıfatlar10) Zamirler11) Fiiller12) Zarflar13) Yazım ve NoktalamaKPSS TurkishGrammarTextbooks total of 13 topics grouped under the KPSS TurkishGrammarTextbooks. 87 page summary of the collected lecture notes.Allfree.Topics:1) Sentence2) Building words for3) Letters - Mainstreaming letters - Famous Fall - Ulama4) Great Sound (Celebrities) Compliance5) Small Voice (Celebrities) Compliance6) Softening of hard Quiet7) stress and intonation8) Names9) Adjectives10) Pronouns11) Verbs12) Envelopes13) Spelling and punctuation

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.7.4 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.8 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Smule Sing! 4.5.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.