1.0.7 / October 26, 2016
(5.0/5) (14)

Description

Have fun with Crazy Eights, Uno, Macao andsoon in the exciting world of Uno Games!
Uno games gives you the possibility to add your own rules tothepredefined game and even to create your own custom game withaneasy to use rule editor.
You will be able to test your skills against 2, 3 or 4virtualopponents.
You can choose from a list of 6 virtual opponents ofvariousskills.
The games are played in tournaments of various lengthsagainstopponents of 3 difficulty ranks. At any time you can start anewtournament and play your favorite game like Crazy eightsforexample and you can resume other started tournaments of gameslikeUno or Custom games.
Detailed statistics are available for each player.

Users with visual impairment can play Crazy Eights, Uno orMacao,this game is accessible with screen reading softwareliketalkback,

Have fun playing Uno Games!

App Information Unos

 • App Name
  Unos
 • Package Name
  ro.pontes.nelucampean.uno
 • Updated
  October 26, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.7
 • Developer
  Nelu Cîmpean
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  Email [email protected]
  Strada Sanatoriului, nr. 5, Cluj-Napoca, Județul Cluj, România
 • Google Play Link

Nelu Cîmpean Show More...

Sedma 1.6.1 APK
Nelu Cîmpean
Offline sedma card game with 2, 3 or 4 playersat the table.The game offers:Three difficullty levels for virtual players:The option to use poker cards instead of the classic Hungarian Talecards;Gane and anmation speed customiszation4 players games in tournament modeThe possibility to view in a list the currently played cards andyour own gained cardsYou can set a different player name for all players and a differentdificulty level for virtual players.If you purchase the premium version you will get a no ads game andlandscape mode.
Biblioteca Pontes 1.4.1 APK
Nelu Cîmpean
Biblioteca Pontes este o bibliotecăelectronică destinată persoanelor cu deficiență de vedere.Materialele disponibile sunt, în cea mai mare măsură, contribuțiiale utilizatorilor bibliotecii.Utilizatorii pot descărca cărți în format electronic din diversedomenii (literatură, cursuri, manuale școlare, diverse publicații,etc.Aplicația oferă accesul la bibliotecă pentru utilizatoriiînregistrați și permite:• Vizualizarea conținutului bibliotecii• Căutarea după cuvinte cheie• Accesul la diferite liste:Ultimele cărți adăugateUltimele cărți modificateUltimii autori adăugațiCele mai descărcate cărțiCei mai descărcați autori• Accesul la istoricul propriilor activități (cărți descărcate,autori preferați, căutări)• Posibilitatea modificării parolei și a informațiilor personaleasociate contului.• Managementul fișierelor descărcatePersoanele cu deficiență de vedere pot obține un cont contactândorganizația Pontes la adresa [email protected] și făcând dovadafaptului că fac parte din această categorie.Pontes Library is anelectronic library to persons with visual impairments.The materials available are mostly, contributions of libraryusers.Users can download electronic books from various fields(literature, lectures, textbooks, various publications, etc.The application provides access to the library and allowsregistered users:• View the contents of the library• Search by keyword• Access to different lists:            Latestbooks addedLatest books changedLast authors addMost Downloaded BooksMost authors download• Access to the history of their activities (downloaded books,authors prefer searches)• Possibility to change the password and personal informationassociated with the account.• Management of downloaded filesPeople with visual impairments can be obtained by contacting theorganization Pontes account at [email protected] and provingthat fall into this category.
Unos 1.0.7 APK
Nelu Cîmpean
Have fun with Crazy Eights, Uno, Macao andsoon in the exciting world of Uno Games!Uno games gives you the possibility to add your own rules tothepredefined game and even to create your own custom game withaneasy to use rule editor.You will be able to test your skills against 2, 3 or 4virtualopponents.You can choose from a list of 6 virtual opponents ofvariousskills.The games are played in tournaments of various lengthsagainstopponents of 3 difficulty ranks. At any time you can start anewtournament and play your favorite game like Crazy eightsforexample and you can resume other started tournaments of gameslikeUno or Custom games.Detailed statistics are available for each player.Users with visual impairment can play Crazy Eights, Uno orMacao,this game is accessible with screen reading softwareliketalkback,Have fun playing Uno Games!
Spanzuratoarea 2.2 APK
Nelu Cîmpean
Spânzurătoarea este unul din cele maifascinante jocuri de cuvinte ale copilărieiÎmbogățiți-vă vocabularul încercând să găsiți cât mai multe dincele aproximativ 40 000 de cuvinte extrase din DicționarulExplicativ al Limbii Române!Ideal pentru îmbogățirea culturii generale într-un moddistractiv!Jocul Spânzurătoarea conține:- Mai multe categorii de cuvinte (cuvinte din DEX, din geografie,mitologie, etc.)- Trei indicii care pot fi cerute oricând (la începutul, lamijlocul și la sfârșitul caracterelor necunoscute din cuvânt;- O listă cu istoricul cuvintelor jucate;- Posibilitatea de a încerca din nou cuvintele care nu au fostgăsite;- Posibilitatea de a căuta cuvintele jucate pe internet;- Posibilitatea de a seta lungimea minimă și maximă acuvintelor;- Posibilitatea de a seta caracterul ce apare n locul literelornecunoscuteAceastâ variantă a jocului Spânzurătoarea include două modalitățiseparate de joc (cu tastatura telefonului sau cu literele aranjatealfabetic).Modalitatea care utilizează tastatura standard a telefonului îlface ideal pentru exersarea scrierii pe telefon.Jocul este accesibilizat pentru persoanele cu deficiență devedere.Hangman is one of themost fascinating childhood punsEnrich your vocabulary trying to find as many of the approximately40 000 words extracted from the Explanatory Dictionary of theRomanian Language!Ideal for enriching general culture in a fun way!Hangman game contains:- Several categories of words (words from the dictionary,geography, mythology, etc.)- Three indices can be requested at any time (beginning, middle andend of unknown characters in the word;- An outline of the history of words played;- Possibility to try new words that have not been found;- Ability to search words played on the Internet;- Ability to set minimum and maximum length of words;- Ability to set the character appears in place of unknownlettersThis version of Hangman game includes two separate game modes (withthe phone keypad or with the letters arrangedalphabetically).The way that uses standard phone keypad makes it ideal forpracticing writing phone.The game is made accessible for people with visualimpairments.
Routines 1.0 APK
Nelu Cîmpean
Routines is a simple time managementapp.You can define custom reminders that can be activated atcertainhours of the day in order to make you remember things.Routines is designed for people that do repetitive tasks everydayand need a simple tool to buzz them at specific times oftheday.This app enables you to:* Define reminders that include- Short notification sounds- Vibration- Text to speech- Notifications on the user interface* Organize reminders into routines* Easily enable and disable routines and remindersExport and import routines in the phone's memory.Routines are working only if the routines service is enabledfromthe app, In this way you can easily control theirbehavior,
StopWatch 1.2 APK
Nelu Cîmpean
StopWatch is a simple timer app that allowsyouto setup an audio alert to be repeated atpredefinedintervals.The alert can be repeated within a certain time limit orcontinueuntil manually stopped.StopWatch can be used in any activity in which you need asimpletime marker: cooking, sports, studying, games in which youonlyneed to measure time in minutes, etc.This application is completely accessible for blind userswithTalkback.
Fonoteca Pontes 1.2.1 APK
Nelu Cîmpean
O colecție de piese de teatru din anii *50până astăzi, destinată persoanelor cu deficiență de vedere.Aplicația permite utilizarea serviciului online oferit de AsociațiaPontes.Utilizatorii pot asculta online şi pot descărca piese de teatru şialte materiale audio (momente vesele, dramatizări pentru copii.etc, înregistrate şi prelucrate în marea lor majoritate de cătreConstantin Cristache.)Aplicațiai permite:• Vizualizarea conținutului fonotecii• Căutarea• Accesul la diferite liste:- Ultimele piese adăugate- Ultimii autori adăugați- Cele mai ascultate/descărcate piese- Cei mai ascultaţi/descărcați autori• Accesul la istoricul propriilor activități (ascultări, căutări,descărcări)• Posibilitatea modificării parolei și a informațiilor personaleasociate contului.• Managementul fișierelor descărcatePersoanele cu deficiență de vedere pot obține un cont contactândorganizația Pontes la adresa [email protected] și făcând dovadafaptului că fac parte din această categorie.A collection of playsfrom years * 50 today, to persons with visual impairments.The application enables the use of online services PontesAssociation.Users can listen online and download theater and other audio(joyful moments, dramatizations for children. Etc recorded andprocessed mostly by Constantin Cristache.)The application allows:• Viewing music library• Search• Access to different lists:- Latest tracks added- The last author adds- Most played / downloaded tracks- Most listen / download authors• Access to the history of their activities (listening, searches,downloads)• Possibility to change the password associated with the accountand personal information.• Management of downloaded filesPeople with visual impairments may be obtained by contacting theorganization Pontes account at [email protected] and provingthat belong to this category.
Spanzuratoarea 1.0 APK
Nelu Cîmpean
Unul din cele mai fascinante jocuri decuvinteale copilărieiÎmbogățiți-vă vocabularul încercând să găsiți cât mai multe dincelepeste 78 000 de cuvinte acceptate de Federația RomânădeScrabble.Ideal pentru îmbogățirea vocabularului într-un mod distractiv!Jocul Spânzurătoarea conține:- Toată lista oficială de cuvinte acceptate în jocul deScrabblepentru limba română;- Trei indicii care pot fi cerute oricând (la începutul, lamijloculși la sfârșitul caracterelor necunoscute din cuvânt;- O listă cu istoricul cuvintelor jucate;- Posibilitatea de a încerca din nou cuvintele care nu aufostgăsite;- Posibilitatea de a căuta cuvintele jucate într-undicționaronline;- Posibilitatea de a seta lungimea minimă și maximăacuvintelor;- Posibilitatea de a seta caracterul ce apare n loculliterelornecunoscute- Două teme vizuale distincte.Această variantă a jocului utilizează tastatura standardatelefonului ceea ce îl face ideal pentru exersarea scrieriipetelefon.Jocul este accesibilizat pentru persoanele cu deficiențădevedere.One of the mostexcitingword games of childhoodEnrich your vocabulary trying to find as many of the more than78000 words accepted by the Romanian Federation of Scrabble.Ideal for vocabulary in a fun way!Hangman game includes:- All official list of accepted words for ScrabblegameRomanian;- Three clues that may be required at any time (beginning,middleand end of the word unknown characters;- A list of words played history;- Possibility to try again the words that were not found;- Ability to search words in a dictionary played online;- Ability to set minimum and maximum length of words;- Ability to set the character that appears in place ofunknownletters- Two distinct visual themes.This version of the game uses standard phone keypad whichmakesit ideal for practicing writing your phone.The game is made accessible for people with visual impairments.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.