/ January 7, 2014
(2.7/5) (38)

Description

Who? the Game, play against yourFacebookfriends! is the game for two players where you must guesswhich(common) Facebook friend your opponent has as mystery friend.Nobling bling or bright colors but a cardboard box on anoldtablecloth. Who? is inspired on "Guess Who?" the classic gamebutcombines today’s technology with the sentiment of the past!

Use standard questions or create your own original andpersonalquestions that can be answered with yes or no. How well doyou knowyour Facebook friends?

Buy extra credits for hints for accelerating the game.

Challenge your Facebook friends, no matter what platform he /sheuses! Even iOS users can play this game ;-)

Special game feature ... Double Trouble!
With Who? we introduce a unique game feature for our Premiumusers,Double Trouble!

Double Trouble doesn't give you one ... but two targets toguess!So it changes the way you ask your questions, beacause asimple Isit a man? doesn't help you that much!

So be creative in asking questions and beat yourFacebookopponent in this challenging game feature.

About the App
* Based on the successful board game "Guess Who?".
* Play with your Facebook friends.
* Use standard questions or create an originalanotherquestion.
* Use hints to play the game faster.
* Earn credits and use them to purchase additional hints.

The game is universal, so can be played on Android and iOS.

Premium upgrade
* Play our unique game feature Double Trouble where you havetoguess 2 targets instead of just one!
* No ads ... indefinite
* 25 extra hint credits
* Play up to 250 games simultaniously!
Get the upgrade for only € 1,79

Nice review on Who? the Game: http://www.appszoom.com/android_games/casual/who-the-game_hogkt.html

Become fan of Who? the Game on Facebook
http://facebook.com/whothegameapp

Follow us on Twitter
http://twitter.com/whothegame

Our website
http://www.whothegame.com

We appreciate your suggestions, critics and tips about ourApp.So please send them to suggest@whothegame.com

We will try to take them in account in next versions oftheApp!

TIP: With the first install we will download the images ofyourFacebookfriends so we advice that your on a Wificonnection.

App Information Who? the Game aka Guess Who?

FrisBEE BV Show More...

JWGD 1.3.3 APK
FrisBEE BV
Bereken de beslagvrije voet met deze JongejanWisseborn Gerechtsdeurwaarders App offline, snel éneenvoudig.Iedereen in Nederland heeft bij een beslag op loon of uitkeringrecht op een minimumbedrag waarop geen beslag mogelijk is, dezogenaamde beslagvrije voet. De hoogte ervan is in de wetvastgelegd en hangt af van de persoonlijke omstandigheden van deschuldenaar.De App van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders biedt:- de berekening van de beslagvrije voet, inclusief de mogelijkheidom het resultaat van de berekening te verzenden per e-mail;- onze incasso-calculator: u berekent gemakkelijk welk bedrag umaximaal aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening magbrengen;- informatie over Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders en haarvestigingen.Wij verstaan ons vak, staan voor kwaliteit en leveren maatwerk.Dat doen we met een enthousiast en kundig team. Met vestigingen inAmsterdam, Breda, Groningen, Harderwijk, Roermond en Zwolle zijnwij op strategische plaatsen in Nederland gevestigd. Een grootvoordeel is dat wij één organisatie zijn. Dat maakt dat wij alsdeurwaarder snel kunnen schakelen én de kwaliteit kunnen bewaken,met oog voor de belangen van alle betrokken partijen!Calculate theseizure-free rate with this Jongejan Wisseborn Bailiffs Appoffline, quickly and easily.Everyone in the Netherlands in a seizure of wages or entitlement toa minimum which no batter is possible, called the seizure-freerate. The height of it is enshrined in law and depends on thepersonal circumstances of the debtor.The App Jongejan Wisseborn Bailiffs offers:- The calculation of the seizure-free rate, including the abilityto send e-mail the result of the calculation;- Our collection calculator: you calculate the amount you to easilyextrajudicial collection costs may charge up;- Information on Jongejan Wisseborn Bailiffs and its branches.We understand our profession, stand for quality and delivercustom. We do this with an enthusiastic and knowledgeable team.With offices in Amsterdam, Breda, Groningen, Harderwijk, Roermondand Zwolle we are located at strategic locations in Netherlands. Abig advantage is that we are an organization. That means that wecan turn as bailiff quickly and to monitor the quality, attentionto the interests of all parties involved!
Snappic, shoot & print 2.4.1 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenkenbestellenJe smartphone zit waarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want jegebruikt hem steeds vaker als fotocamera. Met deze foto’s kan jevan alles doen. Je kan ze toevoegen aan een bericht op Facebook,versturen in een chatbericht via WhatsApp of … laten printen op deallerhoogste kwaliteit via Snappic!Installeer nu Snappic, Shoot & Print en ervaar hoe eenvoudighet is om foto’s te bestellen direct vanaf je smartphone of tablet.We printen op professioneel Kodak printpapier en corrigeren allefoto’s op helderheid en kleur. De kleuren van onze prints zijn 75jaar gegarandeerd. Naast foto’s kunt je ook canvas enfotogeschenken bestellen via Snappic.Snappic is ook te gebruiken in combinatie met andere foto-apps.Gebruik je bijvoorbeeld Instagram voor het bewerken van je foto’s,dan is Snappic de ideale aanvulling om het eindresultaat teprinten.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Snappic de mogelijkheid om met je eigen foto’skaarten te ontwerpen en te versturen. Ideaal voor tijdensvakanties, Valentijn, verjaardagen of kerstmis. Je kan natuurlijkook zomaar iemand een kaartje sturen! Maak een keuze uit één van deacht layouts, kies je foto’s uit en voer je persoonlijke boodschapin op zowel de voor- als achterzijde van de kaart. Wij drukken dekaart met een professionele digitale HP Indigo drukpers en brengeneen lamineer laag aan zodat de kaart altijd mooi blijft.Functies:* Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekstop voor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een smartphone of tablet.* Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden in Nederlandgeldt: voor 16:00 besteld devolgende dag in huis (in België, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveer één week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s worden per stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkanten printformaten zijn mogelijk (handig i.c.m.Instagram).* Betalen via iDeal is mogelijk.Meer weten?https://www.facebook.com/snappicapphttp://www.snappic.nl/Vragen?Kijk op http://www.snappic.nl/faq voor de meest gestelde vragen ofstuur je vraag naar service@snappic.nl************************************************************Winnaar publieksprijs Zeeuwse Pioniersprijs 2014!!************************************************************order pictures, canvasand photo giftsYour smartphone is probably full of pictures. Obviously, becauseyou increasingly used as camera to him. With these pictures, youcan do anything. You can add them to a message on Facebook, send achat message via WhatsApp or ... be printed on the highest qualitythrough Snappic!Now install Snappic, Shoot & Print and experience how easyit is to order photos directly from your smartphone or tablet. Weprint on Kodak professional paper printing and correct all thepictures on brightness and color. The colors of our prints areguaranteed 75 years. In addition to photos, you can also ordercanvas and photo gifts from Snappic.Snappic can also be used in combination with other photo apps.Use example Instagram for editing your pictures, Snappic is theideal complement to print the final result.design and order cardsAdditionally Snappic provides the ability to design your own photocards and send. Ideal for during the holidays, Valentine's Day,birthdays or Christmas. You can also just send someone a card!Choose from one of the eight layouts, select your photos and enteryour personal message on the front and back of the card. We printthe card with a professional digital HP Indigo press and bring alamination layer so that the card is always nice.features:* Designing and sending postcards with personalized text on frontand back.* Print photo files from a smartphone or tablet.* In addition you can also order prints or photo canvas gift (suchas a mug).* For photo orders to be delivered in the Netherlands applies:ordered before 16:00 the   next day (in Belgium, at least 2 days).* Delivery canvas for approximately one week.* Delivery for postcards is about 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.* Photos are individually adjusted for brightness and color.* Squares print formats are available (useful i.c.m.Instagram).* Payment via iDeal is possible.Knowing more?https://www.facebook.com/snappicapphttp://www.snappic.nl/Ask?Look at http://www.snappic.nl/faq the most frequently askedquestions or send your question to service@snappic.nl************************************************************Pioneer Audience Award winner Zeeland Price 2014 !!************************************************** **********
Foto Hofma 2.1 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zit waarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, wantje gebruikt hem steeds vaker als fotocamera. Met deze foto’s kan jevan alles doen. Je kan ze toevoegen aan een bericht op Facebook,versturen in een chatbericht via WhatsApp of … laten printen op deallerhoogste kwaliteit via Foto Hofma! Installeer nu Foto Hofma enervaar hoe eenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanaf jesmartphone of tablet. Naast foto’s kunt je ook canvas enfotogeschenken bestellen via Foto Hofma.Foto Hofma is ook te gebruiken in combinatie met anderefoto-apps. Gebruik je bijvoorbeeld Instagram voor het bewerken vanje foto’s, dan is Foto Hofma de ideale aanvulling om heteindresultaat te printen.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Foto Hofma de mogelijkheid om met je eigenfoto’s kaarten te ontwerpen en te versturen. Ideaal voor tijdensvakanties, Valentijn, verjaardagen of kerstmis. Je kan natuurlijkook zomaar iemand een kaartje sturen! Maak een keuze uit één van deacht layouts, kies je foto’s uit en voer je persoonlijke boodschapin op zowel de voor- als achterzijde van de kaart.Functies:* Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekstop voor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een smartphone of tablet.* Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden in Nederlandgeldt: voor 16:00 besteld devolgende dag in huis (in België, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveer één week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s worden per stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkanten printformaten zijn mogelijk (handig i.c.m.Instagram).* Keuze uit ophalen in de winkel of betalen via Mollie ismogelijk.Photos, canvas and photogifts orderYour smartphone is probably full of pictures. Obviously, becauseyou increasingly used him as a camera. With these pictures you cando anything. You can add them to a message on Facebook, send a chatmessage via WhatsApp or ... be printed on the highest qualitythrough Hofma Photo! Now install Photo Hofma and experience howeasy it is to order photos directly from your smartphone or tablet.Besides photos you can order canvas and photo gifts from PhotoHofma.Photo Hofma can also be used in combination with other photoapps. Use your Instagram example for editing your photos, thenPhoto Hofma the ideal complement to print the final result.Card design and orderAdditionally Photo Hofma provides the ability to with your ownphotos and send cards design. Ideal for during holidays,Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can also just sendsomeone a card! Choose from one of eight layouts, choose fromphotos and enter your personal message on both the front and backof the card.Features:* Designing and sending postcards with personalized text on frontand back.* Print photo files from a smartphone or tablet.* In addition you can also canvas prints or photo gifts (such as amug) order.* For photo orders applicable should be delivered in theNetherlands: 16:00 ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).* Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards is about 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.* Photos are each adjusted for brightness and color.* Squares print formats are possible (useful in combination withInstagram).* Choice pick up in the store or pay by Mollie is possible.
Ican, herstellen doe je samen! 1.0.10 APK
FrisBEE BV
De app Ican is ontwikkeld voor vrouwen die temaken hebben met partnergeweld. Als je geslagen wordt door jevriend of man. Je zit in een onhoudbare situatie, die onveiligvoelt. Je denkt vaak aan weggaan of vluchten, maar je weet niethoe.Herstellen doe je samen!Huiselijk geweld komt voor in alle culturen, in alle socialelagen, op alle leeftijden. 45 % van de Nederlanders is ooitslachtoffer geweest van huiselijk geweld. 1 op de 5 vrouwen heeftgeweld door een partner meegemaakt. Ruim 118.000 kinderen makengeweld mee in de thuissituatie.Je kan leren jezelf sterker te maken, onder andere door dezeapp. Jij kan met deze applicatie veerkracht en zelfvertrouwenopbouwen en begeleiding in de zoektocht naar jouw eigen uniekekracht en persoonlijkheid krijgen.Je kan iemand in je eigen netwerk (vrienden, familie) in vertrouwennemen als eerste stap of, indien nodig, je kan professionele hulpinschakelen, ook voor informatie en advies.Belangrijkste functionaliteiten in de App:INFORMATIEJe kunt lezen wat partnergeweld is en hoe dat ontstaat. Je weet danook dat je niet de enige bent in Nederland die partnergeweldmeemaakt. Je hebt andere mensen nodig om te herstellen na geweld.Maar vaak vertrouw je andere mensen niet meer gelijk. Je kunt doordeze app weer contact maken met anderen die hetzelfde hebbenmeegemaakt, gewoon via de chat. Veilig en anoniem.FUZZYMETERDe FUZZYMETER is een stressmeter die je wekelijks of vaker kaninvullen. Je kan de resultaten terug zien in een grafiek. Je zietzelf of er verandering optreedt in je situatie op de gebiedenveiligheid, sociale contacten, gezondheid, geld. Je vult in hoegeliefd jij je voelt, hoeveel contact jij hebt met je omgeving, hoegezond jij je voelt en of je geld genoeg hebt om te leven. Als degrafiek laat zien dat er op alle 4 de gebieden een lage score is,dan is het tijd om hulp te zoeken. Onder de knop SUPPORT kun jeallerlei telefoonnummers vinden die je kunt bellen voor hulp enadvies.CHATJe kunt iemand anders toevoegen aan de chat als je degebruikersnaam weet. De gebruikersnaam zie je alleen als je kaartenspeelt in de kaartenbak. Vindt je de reacties leuk van iemand enheb je daar veel aan, dan kun je contact leggen via de chat.Daarmee kun je digitale vrienden maken die hetzelfde meemaken alsjij. Hierdoor ervaar je steun en voel je je minder alleen.Je kunt andere gebruikers die vervelend zijn of die je niet meerwil zien reageren op jouw gespeelde kaarten blokkeren. Je kunt zeook weer deblokkeren bij je PROFIEL.KRACHTSPELIn het krachtspel kan je kaarten spelen met vragen of spreuken. Jekan ze beantwoorden en voor jezelf bewaren in je dagboek. Je kan zeook in de kaartenbak plaatsen, zodat andere gebruikers van de apperop kunnen reageren.DAGBOEKIn het dagboek komen de vragen,en jouw persoonlijke antwoorden uithet Krachtspel te staan, maar je kan er ook zelf tekstjes en foto'splaatsen op datum. Je kunt zelfs een online dossier opbouwen metfoto’s van de mishandeling die heeft plaatsgevonden met een kortebeschrijving van de gebeurtenis. Hiermee kun je belangrijkbewijsmateriaal verzamelen die anders er niet was. Je hoeft hetdagboek niet te gebruiken als dossier, maar je hebt wel de keuze omhet te doen.SUPPORTBij SUPPORT kun je zien waar je terecht kan als je hulp of adviesnodig hebt. Het is ontzettend belangrijk dat je weet dat geweld inje relatie niet normaal is en dat het geweld moet stoppen. Je kunthier hulp bij krijgen. Niemand zal gelijk eisen dat je jouw relatieopgeeft. Wel dat je samen werkt naar een relatie zonder geweld.Daarnaast kan je vanuit je eigen contactpersonenlijst veiligemensen selecteren die je kunt inschakelen als je ze nodig hebt.Website: http://www.icanapp.nlFacebook: https://www.facebook.com/pages/Icanapp/553161014785632Idee en content: COB Laat je Horen!Co-creatie: Emergis MO ZeelandVormgeving en realisatie: FrisBEE BVIcan The app is designedfor women who are dealing with domestic violence. If you are beatenby your husband or boyfriend. You're in an untenable situation thatfeels unsafe. You think often go away or run, but you do not knowhow.Restoring do it together!Domestic violence occurs in all cultures, in all social strata,at all ages. 45% of the Dutch has ever been a victim of domesticviolence. 1 in 5 women have experienced violence by a partner. Morethan 118,000 children experiencing violence in the home.You can learn to make, including through this app. Yourselfstronger You can build resilience and confidence with thisapplication and get guidance in the search for your own uniquestrength and personality.Someone you can confide in your network (friends, family) as afirst step or, if necessary, you can turn professional help, forinformation and advice.Key features in the App:INFORMATIONYou can read what domestic violence is and how it arises. You alsoknow you're not the only one in the Netherlands who is experiencingdomestic violence. You need other people to recover from violence.But often you trust other people no longer equal. You can makecontact with others who have experienced just through chat. Thesesame app Secure and anonymous.FUZZY METERThe FUZZY METER is a stress meter that you can fill. Weekly or moreoften You can see the results back in a graph. You can see foryourself whether there is a change in your situation in the areasof security, social contacts, health, money. You fill in how lovedyou feel, how much contact you have with your environment, nomatter how healthy you feel and whether you have enough money tolive. As the graph shows that in all four areas is a low score,then it's time to seek help. Under the SUPPORT button you can findall sorts of numbers you can call for help and advice.CHATYou can add another person to the chat if you know the username.The username you only see when you play cards in the card catalog.Does your reactions like someone and you have a lot to this, youcan make a contact through the chat. It lets you create digitalfriends who experience the same as you. As a result, you experienceand support you feel less alone.You can find other users that are troublesome or you no longerwant to see respond to your cards played block. You can also unlockagain your Profile.POWER PLAYIn the power game, you can play cards with questions or spells. Youcan answer them and keep them for yourself in your diary. You canfind them in the card so that other users of the app mayrespond.DIARYIn the diary, the questions, and your personal replies from PowerPlay to stand, but you can also create texts and post pictures bydate. You can even build an online dossier with photos of the abusethat has occurred with a brief description of the event. Allows youto collect important evidence that otherwise was not there. You donot have to use as a file, the diary but you have the choice to doit.SUPPORTWhen SUPPORT lets you see where you can go if you need help oradvice. It is extremely important that you know that violence inyour relationship is not normal and that the violence must stop.You can get help here. Nobody will equal demand that you give upyour relationship. Well you work together to create a relationshipwithout violence.In addition, you can select Safe people from your own contactlist that you can turn on when you need them.Website: http://www.icanapp.nlFacebook: https://www.facebook.com/pages/Icanapp/553161014785632Idea and content: COB let you hear!Co-creation: Emergis MO ZealandDesign and realization: Frisbee BV
Foto Hekkert 2.1.2 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zit waarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, wantje gebruikt hem steeds vaker als fotocamera. Met deze foto’s kan jevan alles doen. Je kan ze toevoegen aan een bericht op Facebook,versturen in een chatbericht via WhatsApp of … laten printen op deallerhoogste kwaliteit via Foto Hekkert! Installeer nu Foto Hekkerten ervaar hoe eenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanafje smartphone of tablet. Naast foto’s kunt je ook canvas enfotogeschenken bestellen via Foto Hekkert.Foto Hekkert is ook te gebruiken in combinatie met anderefoto-apps. Gebruik je bijvoorbeeld Instagram voor het bewerken vanje foto’s, dan is Foto Hekkert de ideale aanvulling om heteindresultaat te printen.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Foto Hekkert de mogelijkheid om met je eigenfoto’s kaarten te ontwerpen en te versturen. Ideaal voor tijdensvakanties, Valentijn, verjaardagen of kerstmis. Je kan natuurlijkook zomaar iemand een kaartje sturen! Maak een keuze uit één van deacht layouts, kies je foto’s uit en voer je persoonlijke boodschapin op zowel de voor- als achterzijde van de kaart.Functies:* Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekstop voor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een smartphone of tablet.* Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden in Nederlandgeldt: voor 16:00 besteld devolgende dag in huis (in België, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveer één week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s worden per stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkanten printformaten zijn mogelijk (handig i.c.m.Instagram).* Keuze uit ophalen in de winkel of betalen via Mollie ismogelijk.Photos, canvas and photogifts orderYour smartphone is probably full of pictures. Obviously, becauseyou increasingly used him as a camera. With these pictures you cando anything. You can add them to a message on Facebook, send a chatmessage via WhatsApp or ... be printed on the highest qualitythrough Hekkert Photo! Now install Photo Hekkert and experience howeasy it is to order photos directly from your smartphone or tablet.Besides photos you can order canvas and photo gifts from PhotoHekkert.Photo Hekkert can also be used in combination with other photoapps. Use your Instagram example for editing your photos, thenPhoto Hekkert the ideal complement to print the final result.Card design and orderAdditionally Photo Hekkert provides the ability to with your ownphotos and send cards design. Ideal for during holidays,Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can also just sendsomeone a card! Choose from one of eight layouts, choose fromphotos and enter your personal message on both the front and backof the card.Features:* Designing and sending postcards with personalized text on frontand back.* Print photo files from a smartphone or tablet.* In addition you can also canvas prints or photo gifts (such as amug) order.* For photo orders applicable should be delivered in theNetherlands: 16:00 ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).* Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards is about 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.* Photos are each adjusted for brightness and color.* Squares print formats are possible (useful in combination withInstagram).* Choice pick up in the store or pay by Mollie is possible.
Who? the Game aka Guess Who? APK
FrisBEE BV
Who? the Game, play against yourFacebookfriends! is the game for two players where you must guesswhich(common) Facebook friend your opponent has as mystery friend.Nobling bling or bright colors but a cardboard box on anoldtablecloth. Who? is inspired on "Guess Who?" the classic gamebutcombines today’s technology with the sentiment of the past!Use standard questions or create your own original andpersonalquestions that can be answered with yes or no. How well doyou knowyour Facebook friends?Buy extra credits for hints for accelerating the game.Challenge your Facebook friends, no matter what platform he /sheuses! Even iOS users can play this game ;-)Special game feature ... Double Trouble!With Who? we introduce a unique game feature for our Premiumusers,Double Trouble!Double Trouble doesn't give you one ... but two targets toguess!So it changes the way you ask your questions, beacause asimple Isit a man? doesn't help you that much!So be creative in asking questions and beat yourFacebookopponent in this challenging game feature.About the App* Based on the successful board game "Guess Who?".* Play with your Facebook friends.* Use standard questions or create an originalanotherquestion.* Use hints to play the game faster.* Earn credits and use them to purchase additional hints.The game is universal, so can be played on Android and iOS.Premium upgrade* Play our unique game feature Double Trouble where you havetoguess 2 targets instead of just one!* No ads ... indefinite* 25 extra hint credits* Play up to 250 games simultaniously!Get the upgrade for only € 1,79Nice review on Who? the Game: http://www.appszoom.com/android_games/casual/who-the-game_hogkt.htmlBecome fan of Who? the Game on Facebookhttp://facebook.com/whothegameappFollow us on Twitterhttp://twitter.com/whothegameOur websitehttp://www.whothegame.comWe appreciate your suggestions, critics and tips about ourApp.So please send them to suggest@whothegame.comWe will try to take them in account in next versions oftheApp!TIP: With the first install we will download the images ofyourFacebookfriends so we advice that your on a Wificonnection.
Digitale Schoolpas 1.0.3 APK
FrisBEE BV
De Digitale Schoolpas (DSP) is een smartphoneapplicatie (app) en kan op (middelbare) scholen het plasticschoolpasje vervangen.Waarom Digitale Schoolpas?De belangrijkste voordelen van de Digitale Schoolpas voor scholenzijn:• Leerlingen hebben vanaf de eerste schooldag een schoolpas. Totdat de schoolfotograaf is geweest mogen zeeen eigen foto gebruiken. Via het frontoffice kan deschooladministratie de passen het hele jaar aanpassen.• DSP versterkt het innovatieve en milieuvriendelijke imago van deschool.• DSP is gratis.• DSP past in de leefwereld van de leerlingen.• Door de feedback die wij van alle participerende scholen krijgenzal de meerwaarde van DSP steeds groterworden voor de scholen en zullen aanvullende functionaliteitenworden ontwikkeld.• DSP kan aan bestaande systemen worden gekoppeld.Meer informatie op www.digitaleschoolpas.nlVolg ons op Facebook:https://www.facebook.com/digitaleschoolpas/ of Twitter:https://twitter.com/digischoolpasDigital student ID (DSP)is a smartphone application (app) and can (secondary) schoolsreplace the plastic card school.Why Digital student ID?The main advantages of the digital student ID for schoolsare:• Pupils have a student ID from the first day of school. Until theschool photographer was she allowed        use your own photo.Through the front office of the school administration may adjustthe fit of the year.• DSP strengthens the innovative and environmentally friendly imageof the school.• DSP is free.• DSP fits into the world of the students.• The feedback we get from all participating schools, the value ofDSP will increasingly        to the schools andwill develop additional functionalities.• DSP can be connected to existing systems.More information on www.digitaleschoolpas.nlFollow us on Facebook: or Twitterhttps://www.facebook.com/digitaleschoolpas/:https://twitter.com/digischoolpas
FV Valkenswaard JOEP'S FOTO'S 2.1 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zit waarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, wantje gebruikt hem steeds vaker als fotocamera. Met deze foto’s kan jevan alles doen. Je kan ze toevoegen aan een bericht op Facebook,versturen in een chatbericht via WhatsApp of … laten printen op deallerhoogste kwaliteit via JOEPS FOTO'S! Installeer nu JOEPS FOTO'Sen ervaar hoe eenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanafje smartphone of tablet. Naast foto’s kunt je ook canvas enfotogeschenken bestellen via JOEPS FOTO'S.JOEPS FOTO'S is ook te gebruiken in combinatie met anderefoto-apps. Gebruik je bijvoorbeeld Instagram voor het bewerken vanje foto’s, dan is JOEPS FOTO'S de ideale aanvulling om heteindresultaat te printen.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Foto Video Valkenswaard - JOEPS FOTO'S demogelijkheid om met je eigen foto’s kaarten te ontwerpen en teversturen. Ideaal voor tijdens vakanties, Valentijn, verjaardagenof kerstmis. Je kan natuurlijk ook zomaar iemand een kaartjesturen! Maak een keuze uit één van de acht layouts, kies je foto’suit en voer je persoonlijke boodschap in op zowel de voor- alsachterzijde van de kaart. Wij drukken de kaart met eenprofessionele digitale HP Indigo drukpers en brengen een lamineerlaag aan zodat de kaart altijd mooi blijft.Functies:* Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekstop voor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een iPhone of iPad.* Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden in Nederlandgeldt: voor 16:00 besteld devolgende dag in huis (in België, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveer één week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s worden per stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkanten printformaten zijn mogelijk (handig i.c.m.Instagram).* Keuze uit ophalen in de winkel of betalen via Mollie ismogelijk.Photos, canvas and photogifts OrderYour smartphone is probably full of pictures. Obviously, becauseyou increasingly used him as a camera. With these pictures you cando anything. You can add them to a message on Facebook, send in aninstant message through WhatsApp or ... be printed on the highestquality through Joeps PHOTOS! Now install Joeps PHOTOS andexperience how easy it is to order photos directly from yoursmartphone or tablet. In addition to pictures you can order canvasand photo gifts from Joep PHOTOS.Joeps PHOTOS also be used in combination with other photo apps.Use your Instagram example for editing your pictures, then JoepsPHOTOS ideal complement to print the final result.Design and order cardsIn addition, Photo Video Valkenswaard - Joep PHOTOS able to withyour own photos, maps design and send. Ideal for during theholidays, Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can alsojust send someone a card! Choose from one of the eight layouts,choose from photos and enter your personal message on both thefront and back of the card. We print the card with a professionaldigital HP Indigo press and bring a lamination layer so that thecard is always nice.Features:* Designing and sending postcards with personalized text on frontand back.* Print photo files from an iPhone or iPad.* In addition you can also canvas prints or photo gifts (such as amug) order.* For photo orders applicable should be delivered in theNetherlands: before 16:00 ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).* Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards is about 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.* Photos are individually adjusted for brightness and color.* Squares print formats are possible (useful in combination withInstagram).* Choice pick up in the store or pay by Mollie is possible.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!