1.00 / May 16, 2016
(4.9/5) ()

Description

A clone of the traditional Xonix game.
Move Xonix (like snake) and conquer the 75% area to reachnextlevel.
Don't touch red cubes or your own black path.
Compete with others players and save your score to online "HALLOFFAME"

App Information Xonix

CyboPat Show More...

ALIEN 1.06 APK
CyboPat
!!!!! TRY NEW APP VERSION: ALIEN 2.0 - HAS NOCOTROL BUTTONS !!!!!https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cybopat.alien20You are the last survivor of the crew of the spaceship which camealien.The only chance to save themselves is to leave the spaceship inthe rescue pod. Kill the alien can only destroy the whole spaceshipand why you set the self-destruct. That this time you have tocollect fuel cells and reach the entrance to the rescue pod.There are two difficulties. EASY, where you can see the entirelevel or HARD, where You have restricted visibility. The warningicon at the top left shows the oncoming alien and its distance.Number of fuel cells is shown at the bottom left. Time to destroythe spaceship is displayed at the bottom right.SCORE is remaining time in miliseconds (1 sec = 1000points).You can send your score to the web and the top 10 results will bedisplayed in the Hall of Fame!
ALIEN 2.0 2.01 APK
CyboPat
You are the last survivor of the crew of thespaceship which came Alien.The only chance to save themselves is to leave the spaceship inthe rescue pod. Kill the alien can only destroy the whole spaceshipand why you set the self-destruct. That this time you have tocollect fuel cells and reach the entrance to the rescue pod.Control character is now much easier. It is enough to tap on thecorridor where the character sees.The warning icon at the top left shows the oncoming alien andits distance. Number of fuel cells is shown at the bottom left.Time to destroy the spaceship is displayed at the bottom right.SCORE is remaining time in miliseconds (1 sec = 1000points).You can send your score to the web and the TOP 10 results will bedisplayed in the Hall of Fame!
RapidMoviez 1.04 APK
CyboPat
Unofficial but approved mobile version ofwebRapidMoviez.com
D-FENS Weblog 1.26 APK
CyboPat
Aplikace čerpá informace z webu dfens-cz.com.Zobrazuje novinky, dále články, které můžete hodnotit a vneposlední řadě komentáře pod nimi a to vše ve formě vícevyhovující mobilním zařízením.Je možné použít noční režim a možnost změny velikosti písma ze čtyřmožností.Aplikace má možnost vypnutí šetřiče obrazovky při čteníčlánku.Za "tři piva" je možné získat aplikaci bez úvodní obrazovky.:-)Historie:1.26- opraveno zobrazování novinek (důsledek změny na webu)1.25- opraveno zobrazování komentářů- zvětšen limit na načítání dat z 5 na 10 sekund1.24- opraveno zobrazování počtu komentářů1.23- opraveno v názvu článku zobrazování znaku "&"- odstraněna reklama, zachováno pouze "wopruz" okno1.22- opraveno zobrazování některých článků používajících nově zvláštníformátování1.21- opraveno zobrazování počtu přečtení v seznamu článků1.20- opraveno zobrazování některých článků používající zvláštníformátování1.19- opravena chyba barev komentářů v nočním režimu1.18- opraveny Novinky (po další "analytické várce" dat)- u Novinek a Článků přidáno zvýraznění volby po "tapnutí"1.17- přidána první verze Novinek1.16- opraveno stránkování článků (důsledek změny na webu)- opraveno hledání- pokud se při hledání nic nenajde, načte se stránka s články zekteré se hledalo1.15- přidána funkce hledání v článcích- opraveny komentáře (web změnil stránkování)1.14Z důvodu kompletní změny enginu webu byly provedeny tytoúpravy:- 1. Prozatím odstraněno tlačítko NOVINKY. Není dostatek dat proanalýzu.- 2. Prozatím odstraněn offline mód.- 3. Neexistuje výpis všech komentářů, načítají se tak postránkách.- 4. Známkování funguje velice zvláštně a to i v prohlížeči. Poopětovném načtení stránky je tam předchozí hodnota.1.13- opravena chyba zobrazování seznamu článků při zapnutém offlinemódu1.12- opravena chyba pádu aplikace v hlavním menu při zapnutém offlinemódu a pokusu přechodu na články1.11- přidána možnost mít aplikaci bez reklam- do Nastavení tak přidány dvě tlačítka BEZ REKLAM a AKTIVACE1.10- opraveny chyby hlášeny uživateli při pádu aplikace1.09- opravena barva odkazů v komentářích1.08- do Nastavení přidána nová možnost: Šetřič vypnut- tato možnost v případě volby "Ano" vypíná šetřič obrazovky přičtení článku- název článku také přidán do textu- při přechodu zpátky z uzamčeného telefonu, zůstává text článku napůvodním místě (nevrátí článek na začátek)1.07- změna providera reklamy, nyní se započítává instalace nabízenýchaplikací- instalací nabízené aplikace v reklamě podpoříte autora :)- reklama je zobrazena jen při startu a ukončení = více místa nazobrazený text- přidán do offline módu i seznam článků, čte tak jednou načtenéstránky z lokálního úložiště1.06- přidáno tlačítko Nastavení v hlavním menu- do Nastavení přidána nová možnost: Offline mód- při zapnutém Offline módu jsou veškeré články ukládány domobilního zařízení- pokud je Offline mód zapnut je článek načten z lokálního zařízenía není již stahován ze serveru D-FENS1.05- přidán přepínač noční / denní režim a volba písma k seznamunovinek a článků1.04- přidán přepínač noční / denní režim ke komentářům- přidána další velikost písma (4 - Největší)1.03- přidán přepínač noční / denní režim u článku- přidána možnost výběru ze 3 velikostí písma1.02- oprava špatného zobrazení uvozovek v detailu článku- oprava chybného stránkování komentářů1.01- oprava špatného zobrazení uvozovek v názvu článku.1.00- první vydáníThe application drawsinformation from the Web dfens-cz.com. Displays news, as well asarticles that can evaluate and ultimately the comments below themall in a more convenient mobile device.It is possible to use night mode and the ability to change the fontsize of the four options.The application has an option to disable the screen saver whilereading the article.For "three beers" can be obtained without the application startupscreen. :-)History:1.26- Fixed displaying news (a consequence of changes to thesite)1.25- Fixed displaying comments- increased limit for data retrieval from 5 to 10 seconds1.24- Fixed display of comments1.23- Fixed the title of the article displaying the character"&"- removed advertising, retained only "wopruz" window1.22- Fixed displaying some cells using the new specialformatting1.21- Fixed display of the reading list of articles1.20- Fixed displaying some articles using special formatting1.19- Fixed a bug color comments in night mode1.18- Fixed News (after the other "analytical batch" of data)- for News and highlight articles added after "the tap"1.17- Added first version News1.16- Fixed pagination of articles (a consequence of changes to thesite)- Fixed search- if you are in search does not find anything, it loads the pagewith articles from which it is sought1.15- Added search feature in Articles- Fixed comments (web has changed paging)1.14Due to a complete change in engine site were made followingadjustments:- 1st far removed NEWS button. There is not enough data foranalysis.- 2nd far removed offline mode.- 3. There are no listing of all comments, and read the followingpages.- 4th Grading works very strange and even browser. After reloadingthe page there is a previous value.1.13- Fixed a bug displaying a list of articles while the offlinemode1.12- fixed a crash in the main menu while the offline mode and attemptto transition to Articles1.11- added option to have the application without ads- Setting up and added two buttons without ads and ACTIVATION1.10- Fixed bugs reported by users in crash1.09- Fixed the color of links in comments1.08- Setting up a new option added: Saver is off- This option when selecting "Yes" to disable the screensaver whilereading the article- title of the article also added to the text- the transition back from a locked phone, text of the articleremains in its original location (return to the beginning ofarticle)1.07- change the ad provider, now counts installing applicationsoffered- installing applications offered in advertising will support theauthor :)- advertising is displayed only at the start and end = more spaceto display text- added to offline mode and a list of articles, read and read onepage from a local store1.06- Added Settings button in the main menu- Setting up a new option added: Offline Mode- Offline mode when switched on, all the articles stored in themobile device- if the Offline mode is switched on paper loaded from the localdevice and it is not downloaded from the server D-FENS1.05- added switch night / day mode and choice of fonts to the list ofnews and articles1.04- added switch night / day mode to comments- Added additional font size (4 - Greatest)1.03- added switch night / day mode for the article- Added a choice of three font sizes1.02- correction of wrong view quotes in detail Article- correction of erroneous comments pagination1.01- correction of wrong view quotes in the article title.1.00- first edition
Droid RPS 1.05 APK
CyboPat
Remake of logical multiplayer game based ontherules of rock paper scissors.Get a friend, create accounts and play against each other.RULES:01. Checkerboard 7x6 fields (width = rows) x (height=column).02. 14 game pieces: 12 Droids, 1 flag and 1 trap (Bug).03. Each Droid has a gun. Rock, paper or scissors. Fourofeach.04. The default position for the pieces are two border lines (asinchess).05. The player makes the deployment of pieces before thegamestarts.06. First, determine the position of the flag.07. Then the trap (Bug) and position of Droids at last.08. The game begins with each player with the white pieces.09. You can only move with the Droids.10. The goal of the game is to pick an opponent flag or disabletheDroids.11. Move to the Droids can be in any direction.12. Droid can only move one square.13. Droid can only enter the open field or where theopponent.14. If Droid enter where is the flag - his team wins.15. If Droid enter where is the trap (Bug) - Droid destroyed.16. If Droid enter where is the opponent Droid - adecisiveweapon.17. Stone beats scissors. Scissors beats paper. Paperbeatsrock.18. If meets Droids with same gun - shootout followed.19. Shootout is repeated until the decision.20. Players take turns, no matter how it ended outcome ofthefight.
Normy TP AČR 1.06 APK
CyboPat
Normy a hodnocení kontrolních testů výročníhopřezkoušení vojáků a vojákyň z tělesné přípravy Armády českérepubliky.Standards and evaluationof audit tests annual examination of soldiers and soldiers from theArmy physical training of the Czech Republic.
Moon TAXI 1.02 APK
CyboPat
Become a TAXI driver on the Moon. Simulationflying on the Moon associated with the operation of TAXI. Pleasechoose a button "HOW TO PLAY" the first time and see how to controlthe game. Of course there is also the online Hall of Fame (TOP10).
VIDEOSTOP (DICESTOP) 1.05 APK
CyboPat
Stop as many of the same dice. Inspired byoldCzechoslovak television show.Your score can enroll in online TOP 10.RULES:01. It is played with three dice with a value of 1 ~ 6.02. Dice is changed every second.03. Score starts at 10 points and You have 3 lives.04. Try stop with button dice on the same value.05. If the same two dice, score doubles.06. If the same three dice, score triples, but also toacceleratechange dice.07. If not coincide neither dice, deducted one live and scoreisdivided by two.08. After every fifth attempt to change the dice faster.09. The minimum delay is 0.5 sec.10. The game ends after all the lives.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.