1.00 / May 16, 2016
(4.9/5) ()

Description

A clone of the traditional Xonix game.
Move Xonix (like snake) and conquer the 75% area to reachnextlevel.
Don't touch red cubes or your own black path.
Compete with others players and save your score to online "HALLOFFAME"

App Information Xonix

CyboPat Show More...

ALIEN 1.06 APK
CyboPat
!!!!! TRY NEW APP VERSION: ALIEN 2.0 - HAS NOCOTROL BUTTONS !!!!!https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cybopat.alien20You are the last survivor of the crew of the spaceship which camealien.The only chance to save themselves is to leave the spaceship inthe rescue pod. Kill the alien can only destroy the whole spaceshipand why you set the self-destruct. That this time you have tocollect fuel cells and reach the entrance to the rescue pod.There are two difficulties. EASY, where you can see the entirelevel or HARD, where You have restricted visibility. The warningicon at the top left shows the oncoming alien and its distance.Number of fuel cells is shown at the bottom left. Time to destroythe spaceship is displayed at the bottom right.SCORE is remaining time in miliseconds (1 sec = 1000points).You can send your score to the web and the top 10 results will bedisplayed in the Hall of Fame!
ALIEN 2.0 2.01 APK
CyboPat
You are the last survivor of the crew of thespaceship which came Alien.The only chance to save themselves is to leave the spaceship inthe rescue pod. Kill the alien can only destroy the whole spaceshipand why you set the self-destruct. That this time you have tocollect fuel cells and reach the entrance to the rescue pod.Control character is now much easier. It is enough to tap on thecorridor where the character sees.The warning icon at the top left shows the oncoming alien andits distance. Number of fuel cells is shown at the bottom left.Time to destroy the spaceship is displayed at the bottom right.SCORE is remaining time in miliseconds (1 sec = 1000points).You can send your score to the web and the TOP 10 results will bedisplayed in the Hall of Fame!
RapidMoviez 1.04 APK
CyboPat
Unofficial but approved mobile version ofwebRapidMoviez.com
Normy TP AČR 1.06 APK
CyboPat
Normy a hodnocení kontrolních testů výročníhopřezkoušení vojáků a vojákyň z tělesné přípravy Armády českérepubliky.Standards and evaluationof audit tests annual examination of soldiers and soldiers from theArmy physical training of the Czech Republic.
D-FENS Weblog 1.23 APK
CyboPat
Aplikace čerpá informace z webu dfens-cz.com.Zobrazuje novinky, dále články, které můžete hodnotit a vneposlední řadě komentáře pod nimi a to vše ve formě vícevyhovující mobilním zařízením.Je možné použít noční režim a možnost změny velikosti písma ze čtyřmožností.Aplikace má možnost vypnutí šetřiče obrazovky při čteníčlánku.Za "tři piva" je možné získat aplikaci bez reklam. :)Historie:1.22- opraveno zobrazování některých článků používajících nově zvláštníformátování1.21- opraveno zobrazování počtu přečtení v seznamu článků1.20- opraveno zobrazování některých článků používající zvláštníformátování1.19- opravena chyba barev komentářů v nočním režimu1.18- opraveny Novinky (po další "analytické várce" dat)- u Novinek a Článků přidáno zvýraznění volby po "tapnutí"1.17- přidána první verze Novinek1.16- opraveno stránkování článků (důsledek změny na webu)- opraveno hledání- pokud se při hledání nic nenajde, načte se stránka s články zekteré se hledalo1.15- přidána funkce hledání v článcích- opraveny komentáře (web změnil stránkování)1.14Z důvodu kompletní změny enginu webu byly provedeny tytoúpravy:- 1. Prozatím odstraněno tlačítko NOVINKY. Není dostatek dat proanalýzu.- 2. Prozatím odstraněn offline mód.- 3. Neexistuje výpis všech komentářů, načítají se tak postránkách.- 4. Známkování funguje velice zvláštně a to i v prohlížeči. Poopětovném načtení stránky je tam předchozí hodnota.1.13- opravena chyba zobrazování seznamu článků při zapnutém offlinemódu1.12- opravena chyba pádu aplikace v hlavním menu při zapnutém offlinemódu a pokusu přechodu na články1.11- přidána možnost mít aplikaci bez reklam- do Nastavení tak přidány dvě tlačítka BEZ REKLAM a AKTIVACE1.10- opraveny chyby hlášeny uživateli při pádu aplikace1.09- opravena barva odkazů v komentářích1.08- do Nastavení přidána nová možnost: Šetřič vypnut- tato možnost v případě volby "Ano" vypíná šetřič obrazovky přičtení článku- název článku také přidán do textu- při přechodu zpátky z uzamčeného telefonu, zůstává text článku napůvodním místě (nevrátí článek na začátek)1.07- změna providera reklamy, nyní se započítává instalace nabízenýchaplikací- instalací nabízené aplikace v reklamě podpoříte autora :)- reklama je zobrazena jen při startu a ukončení = více místa nazobrazený text- přidán do offline módu i seznam článků, čte tak jednou načtenéstránky z lokálního úložiště1.06- přidáno tlačítko Nastavení v hlavním menu- do Nastavení přidána nová možnost: Offline mód- při zapnutém Offline módu jsou veškeré články ukládány domobilního zařízení- pokud je Offline mód zapnut je článek načten z lokálního zařízenía není již stahován ze serveru D-FENS1.05- přidán přepínač noční / denní režim a volba písma k seznamunovinek a článků1.04- přidán přepínač noční / denní režim ke komentářům- přidána další velikost písma (4 - Největší)1.03- přidán přepínač noční / denní režim u článku- přidána možnost výběru ze 3 velikostí písma1.02- oprava špatného zobrazení uvozovek v detailu článku- oprava chybného stránkování komentářů1.01- oprava špatného zobrazení uvozovek v názvu článku.1.00- první vydáníApplications drawsinformation from the Web dfens-cz.com. Displays news, as well asarticles that can evaluate and last but not least comments beneaththem, all in the form of more convenient mobile device.It is possible to use night mode, and the ability to change thefont size from four options.The application has the option to disable the screen saver whilereading the article.For "three beers" it is possible to obtain an application withoutads. :)History:1.22- Fixed displaying some articles using the new specialformatting1.21- Fixed display of the reading list of articles1.20- Fixed display of certain articles using special formatting1.19- Fixed a bug color comments in night mode1.18- Fixed News (after another "analytical batch" of data)- For News and articles added highlight after "the tap"1.17- Add the first version Novinek1.16- Fixed pagination of articles (a consequence of changes to thesite)- Fixed search- If you are in search does not find anything, it loads the pagewith articles from that sought1.15- Added search feature in Articles- Fixed comments (web has changed paging)1.14Due to a complete change in engine site were made followingadjustments:- The first time being eliminated NEWS button. Not enough data foranalysis.- 2nd far removed offline mode.- 3. There are no listing of all comments, so read through thepages.- 4th Grading works very strange and even browser. Reload the pagethere is a previous value.1.13- Fixed a bug displaying a list of articles while the offlinemode1.12- Fixed a crash in the main menu while the offline mode and anattempt to shift Articles1.11- Added option to have the application without ads- To Settings thus added two buttons without ads and ACTIVATION1.10- Fixed bugs reported by users in crash1.09- Fixed the color of links in comments1.08- To Settings added new option: Šetřič off- This possibility in the case of "Yes" turns off the screen saverwhen you read Article- Title of the article also added to the text- The transition back from a locked phone, text of the articleremains in its original location (return to the beginning ofarticle)1.07- Change the ad provider, counts now installing applicationsoffered- Installing applications offered in advertising will support theauthor :)- The ad is shown only at the start and end = more space to displaytext- Added to offline mode as well as a list of articles, read andread one page of a local store1.06- Button added to Settings in the main menu- To Settings added new option: Offline Mode- While the offline mode are all articles stored in the mobiledevice- If the Offline mode is switched on paper loaded from a localdevice and not already downloaded from the server D-FENS1.05- Added switch night / day mode and choice of fonts to list of newsand articles1.04- Added switch nightlife / day mode to comments- Added additional font size (4 - Greatest)1.03- Switch is added nightlife / day mode for the article- Added option to choose from three font sizes1.02- Repair bad zobrazení quotes in Article Details- Correction of erroneous comments pagination1.01- Repair bad zobrazení quotes in the article title.1.00- first edition
Droid RPS 1.05 APK
CyboPat
Remake of logical multiplayer game based ontherules of rock paper scissors.Get a friend, create accounts and play against each other.RULES:01. Checkerboard 7x6 fields (width = rows) x (height=column).02. 14 game pieces: 12 Droids, 1 flag and 1 trap (Bug).03. Each Droid has a gun. Rock, paper or scissors. Fourofeach.04. The default position for the pieces are two border lines (asinchess).05. The player makes the deployment of pieces before thegamestarts.06. First, determine the position of the flag.07. Then the trap (Bug) and position of Droids at last.08. The game begins with each player with the white pieces.09. You can only move with the Droids.10. The goal of the game is to pick an opponent flag or disabletheDroids.11. Move to the Droids can be in any direction.12. Droid can only move one square.13. Droid can only enter the open field or where theopponent.14. If Droid enter where is the flag - his team wins.15. If Droid enter where is the trap (Bug) - Droid destroyed.16. If Droid enter where is the opponent Droid - adecisiveweapon.17. Stone beats scissors. Scissors beats paper. Paperbeatsrock.18. If meets Droids with same gun - shootout followed.19. Shootout is repeated until the decision.20. Players take turns, no matter how it ended outcome ofthefight.
VIDEOSTOP (DICESTOP) 1.05 APK
CyboPat
Stop as many of the same dice. Inspired byoldCzechoslovak television show.Your score can enroll in online TOP 10.RULES:01. It is played with three dice with a value of 1 ~ 6.02. Dice is changed every second.03. Score starts at 10 points and You have 3 lives.04. Try stop with button dice on the same value.05. If the same two dice, score doubles.06. If the same three dice, score triples, but also toacceleratechange dice.07. If not coincide neither dice, deducted one live and scoreisdivided by two.08. After every fifth attempt to change the dice faster.09. The minimum delay is 0.5 sec.10. The game ends after all the lives.
Moon TAXI 1.02 APK
CyboPat
Become a TAXI driver on the Moon. Simulationflying on the Moon associated with the operation of TAXI. Pleasechoose a button "HOW TO PLAY" the first time and see how to controlthe game. Of course there is also the online Hall of Fame (TOP10).

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!