1.0 / August 6, 2016
(2.8/5) (5)

Description

Classic jumping game, bring back your memoryof childhood!
Super Jabber Jump is a classic platform game. You can get excitingexperience of jumping & running . It combines the old schoolplay and new arcade elements. This is the most challengingadventure! Take you back to your childhood!

Jabber’s golds was robbed by evil Monster. For taking the goldcoins back, Jabber start his adventure. Jump to beat the Monster.Collect coins, gold, acceleration props! 

App Information (^~^)mobile games so funny :)

Nguyễn Văn Đạm Show More...

(^~^)mobile games so funny :) 1.0 APK
Classic jumping game, bring back your memoryof childhood!Super Jabber Jump is a classic platform game. You can get excitingexperience of jumping & running . It combines the old schoolplay and new arcade elements. This is the most challengingadventure! Take you back to your childhood!Jabber’s golds was robbed by evil Monster. For taking the goldcoins back, Jabber start his adventure. Jump to beat the Monster.Collect coins, gold, acceleration props! 
Đèn pin 1.0 APK
Ứng dụng đèn pin cho thiết bị của bạn! Ứngdụngđèn pin cực kỳ đơn giản mà lại vô cùng hữu ích. Sử dụng mànhình/đènflash/đèn LED máy ảnh trên thiết bị của bạn như một đènpin.Biến điện thoại Android của bạn thành một đèn pin siêu sáng!- Vô cùng đèn pin sáng!- Super đèn pin nhanh!- Chế độ đèn pin SOS!- Strobe chế độ ánh sáng!- Tiêu thụ pin ít nhất!English Description:Turn your Android phone into a super bright Flashlight!- Extremely bright flashlight!- Super fast flashlight!- SOS flashlight mode!- Strobe light mode!- Least battery consumption!- Supports the widest range of devices with camera flashlight(ledflash)- Brightest flashlight / torch using the camera flashlight,whichemits very intense light in the dark.- Widgets with different layouts to choose from.- Lock screen widgets with direct light availability from yourlockscreen on devices with camera flash.- Great and diverse screen lights.- Has the best free flashlight support.- Flashlight app with beautiful layout and simple controls.- Free flashlight without any additional / hidden costs.- The best flashlight and one of the highest rated onthemarket.- The best tablet app available today on alldeviceresolutions.- Flashlight with small memory footprint, low battery andCPUconsumption. Highly optimized.- Strobe light function with adjustable on/off intervals- Morse code functionality with a Text to Morse code support.Flashlight app foryourdevice! Flashlight application incredibly simple butincrediblyuseful. Use the display / flash / LED camera on yourdevice as aflashlight.Variable your Android phone into a super bright flashlight!- Extremely bright flashlight!- Super flashlight fast!- Flashlight mode SOS!- Strobe light mode!- Consumption of batteries at least!English Description:Turn Your Android Phone Into a super bright Flashlight!- Extremely bright flashlight!- Super fast flashlight!- SOS flashlight mode!- Strobe light mode!- Least battery consumption!- Supports the widest range of devices with camera flashlight(ledflash)- Brightest flashlight / torch using the camera flashlight, màemitslight in the dark very intense.- Widgets to choose from with khác layouts.- Lock screen widgets with direct light on availability khỏilockscreen camera with flash devices.- Great for DIVERSE screen lights.- Has the best support free flashlight.- Flashlight app with beautiful layout and simple controls.- Free flashlight without any additional / hidden Costs.- The best flashlight for one of the Highest rated onthemarket.- The best tablet device app available today onallResolutions.- Flashlight with small memory footprint, low batteryconsumptionand CPU. Highly optimized.- Strobe light with adjustable function on / off intervals- Morse code functionality with a Text to Morse code support.
Audio EngLish 2.0 APK
1 - Nâng cao khả năng nghe tiếng Anh: Giốngnhưcác kĩ năng khác, nghe đóng vai trò quan trọng trong việc lĩnhhộitri thức tiếng Anh. Nếu nghe tốt, bạn sẽ nâng cao được khả năngphátâm và kỹ năng giao tiếp của mình.2 - Học nghe ngay từ đầu: Khi học một ngoại ngữ, bạn nên bắtđầunghe ngay khi có thể. Bằng cách này, bạn sẽ làm quen dần với cácâmcủa ngôn ngữ đó. Vì thế mà việc học phát âm sẽ trở nên dễ dànghơn.Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn hãy tìm mua các băng thucócả phiên bản đi kèm. Bất cứ lúc nào không hiểu một từ trênbăng,bạn hãy nhìn vào phiên bản và tra từ đó trong từ điển.3 - Nghe đi nghe lại một nội dung: Nghe đi nghe lại cùng mộtnộidung là một ý kiến rất hay. Hãy chọn một đoạn băng thú vị vànghenhiều lần. Phải chắc chắn là bạn có thể nghe được từng từ trongđó.Trong lúc nghe, cố gắng nhớ những câu hữu ích, thậm chí cảđoạn.Sau đó nhớ lại và tập nói lại các câu đó, cố gắng bắt chướccáchphát âm của người nói. Một lúc sau bạn sẽ nhận thấy các từ vàcụmtừ trên băng đã trở thành một phần của chính bạn. Bạn sẽ bắt đầusửdụng chúng trong các câu của riêng mình. Khả năng phát âm vànghehiểu của bạn chắc chắn cũng sẽ khá lên.4 - Xác định nghe cái gì? Tìm những bài nghe vừa dễ hiểu lại vừacóý nghĩa với bạn. Lựa chọn tài liệu về những chủ đề bạn thích.Phảiđảm bảo là giọng người nói nghe dễ hiểu. Bằng cách này bạn sẽthíchđược nghe và mong đợi được nghe mỗi ngày. Các bạn sao khôngthửnghe tin tức trên thế giới bằng tiếng Anh nhỉ? Đây là một cáchrấthữu hiệu để luyện tập nghe thực tế (Authentic listening). Bạncóthể tìm thấy rất nhiều nguồn để luyện nghe trên mạng. Bạn cũngcóthể chỉnh sóng đài hay mở tivi chương trình BBC World Servicehoặckênh CNN.5 - Khi bạn nghe, hãy tập trung về chủ đề chính. Hãy nhận biếtvàđoán nội dung. Nếu bạn đang nghe trận bóng chày trên đài phátthanhbạn sẽ có khung tham khảo để hiểu từ bạn nghe. Các thuật ngữnhư“pop up” trong bóng chày có nghĩa khác với “pop up” trên máytính.Khi tra từ điển các từ “pop up” thì bạn sẽ không tìm đượcnghĩa phùhợp. Trong buổi hòa nhạc bạn nghe người thông báo nói vềnhữngngười hâm mộ “rushing the stage”, cụm từ này có nghĩa khácvới“rushing for a first down” trong đá bóng hoặc “rushing tothesupermarket.”6 - Hãy hình dung họ đang nói gì khi bạn nghe tiếng anh: Trongkhibạn nghe thì hãy hình dung họ đang nói gì. Hãy tạo hình ảnh cácđồvật và hành động trong đầu. Rồi để người nói tô màu các đồ vậtvớicác tính từ và làm sống động với những hình ảnh bạn nghe. Hãytậptrung vào các khái niệm thay vì các từ cụ thể như vậy đầu củabạnsẽ hấp thụ các nghĩa từ nhanh hơn và tích lũy nội dung trong bộnhớtốt hơn. Đừng để các từ không quen thuộc làm bạn sao lãng khỏitoànbộ ý nghĩa của thông điệp. Hãy giả vờ âm thanh lớn làm giánđoạnviệc nghe của bạn và bạn phải đi theo phần mà bạn đã nghe vàhiểu.Sau đó quay lại và điền từ vào chỗ trống. Có thể hoặc khôngcầnthiết hiểu từ để hiểu toàn bộ thông điệp. Nếu bạn phải hiểu thìbậtlại bài đối thoại hoặc đặt câu hỏi về những gì bạn đã nghenếuthông điệp nghe vẫn còn được phát sóng.7 - Hãy ghi lại những từ mới khi bạn nghe tiếng anh: Hãy ghi lạicáctừ mới, các cụm từ và định nghĩa vào sổ tay ngân hàng từ củabạn.Thường xuyên ôn lại từ vựng đã học từ các bài đối thoại trướcvà cáctừ trong các tình huống mới. bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra nghevà họctiếng anh dễ dàng đến dường nào khi bạn có chiến thuật nghehiểu.Nếu các nguồn học của bạn hoàn toàn không quen thuộc với bạnthì hãychọn đề tài mà bạn có kiến thức trước đó và tiếp tục nângcao tớicác bài khó hơn như vậy vốn từ của bạn sẽ tăng.1 - Improve yourEnglishlistening skills: Like other skills, listening plays animportantrole in the field of knowledge of English. If you listenwell, youwill enhance the ability to pronounce and hiscommunicationskills.2 - Learn heard at the beginning: When learning a foreignlanguage,you should start listening as soon as possible. This way,you willget used to the sounds of the language. So learning topronouncebecomes easier. If you are just beginning to learnEnglish, youlook to purchase tape comes with both versions. Anytime notunderstand a word on the tape, you look at this versionanddictionary lookup.3 - Listen and listen again content: Listen and listen again tothesame content is a good idea. Please select a video and hearmanytimes interesting. Make sure that you can hear every word init.While listening, try to remember useful sentences, evenparagraphs.Then remembering and talking to those verses, trying toimitate thepronunciation of the speaker. After a while you'llnotice the wordsand phrases on tape has become a part of yourself.You will startusing them in their own statements. Abilitypronunciation andlistening comprehension will certainly quiteup.4 - Determine hear something? Find all heard both understandableandsignificant to you. Selecting documents on the topic you like.Makesure the speaker's voice heard understandable. This way you'llbelistening and looking forward to hear every day. You why nottrylistening to world news in English it? This is a very effectivewayto hear the actual practice (Authentic listening). You can findalot of resources out there for learning. You can also opentheradio or television tuner program BBC World Service orCNN.5 - When you listen, focus on key topics. Be aware and guessthecontents. If you are listening to baseball on the radio youwouldhave to understand the frame of reference from you listen.Theterms such as "pop up" in baseball has a different meaning to"popup" on the computer. When the dictionary the word "pop up" youwillnot find a suitable means. In concert you hear theannouncertalking about the fans "rushing the stage", this phrasehas adifferent meaning to the "rushing for a first down" infootball or"rushing to the supermarket."6 - Imagine what they are saying when you hear him: Whileyoulisten, then imagine what they're saying. Make pictures ofobjectsand actions in the head. And so people say colored objectswithadjectives and enlivened with the pictures you hear. Let'sfocus onconcepts rather than specific words so your head willabsorb fasterand meaning from content accumulated in better memory.Do not letthe unfamiliar words distract you from the whole meaningof themessage. Let's pretend the big sound interrupting yourhearing andyou must take the part that you've heard and understood.Then goback and fill in the blanks. May or may not need tounderstand thewords to understand the whole message. If you have tounderstandall the dialogue, back on or ask questions about whatyou've heardif the message is still being broadcastlistening.7 - Write down new words when you hear him: Write down newwords,phrases and definitions in manuals from your bank. Regularlyreviewthe vocabulary from previous lessons and words of dialogue inthenew circumstances. you will be surprised to realize hear andlearnEnglish easily to be when you have tactical comprehension. Ifthesource of your school totally unfamiliar to you, please selectthetopic that you have previous knowledge and continue to improveoversuch hard lessons from your capital will rise.
Leaning English 1.0 APK
1 - Nâng cao khả năng nghe tiếng Anh: Giốngnhưcác kĩ năng khác, nghe đóng vai trò quan trọng trong việc lĩnhhộitri thức tiếng Anh. Nếu nghe tốt, bạn sẽ nâng cao được khả năngphátâm và kỹ năng giao tiếp của mình.2 - Học nghe ngay từ đầu: Khi học một ngoại ngữ, bạn nên bắtđầunghe ngay khi có thể. Bằng cách này, bạn sẽ làm quen dần với cácâmcủa ngôn ngữ đó. Vì thế mà việc học phát âm sẽ trở nên dễ dànghơn.Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn hãy tìm mua các băng thucócả phiên bản đi kèm. Bất cứ lúc nào không hiểu một từ trênbăng,bạn hãy nhìn vào phiên bản và tra từ đó trong từ điển.3 - Nghe đi nghe lại một nội dung: Nghe đi nghe lại cùng mộtnộidung là một ý kiến rất hay. Hãy chọn một đoạn băng thú vị vànghenhiều lần. Phải chắc chắn là bạn có thể nghe được từng từ trongđó.Trong lúc nghe, cố gắng nhớ những câu hữu ích, thậm chí cảđoạn.Sau đó nhớ lại và tập nói lại các câu đó, cố gắng bắt chướccáchphát âm của người nói. Một lúc sau bạn sẽ nhận thấy các từ vàcụmtừ trên băng đã trở thành một phần của chính bạn. Bạn sẽ bắt đầusửdụng chúng trong các câu của riêng mình. Khả năng phát âm vànghehiểu của bạn chắc chắn cũng sẽ khá lên.4 - Xác định nghe cái gì? Tìm những bài nghe vừa dễ hiểu lại vừacóý nghĩa với bạn. Lựa chọn tài liệu về những chủ đề bạn thích.Phảiđảm bảo là giọng người nói nghe dễ hiểu. Bằng cách này bạn sẽthíchđược nghe và mong đợi được nghe mỗi ngày. Các bạn sao khôngthửnghe tin tức trên thế giới bằng tiếng Anh nhỉ? Đây là một cáchrấthữu hiệu để luyện tập nghe thực tế (Authentic listening). Bạncóthể tìm thấy rất nhiều nguồn để luyện nghe trên mạng. Bạn cũngcóthể chỉnh sóng đài hay mở tivi chương trình BBC World Servicehoặckênh CNN.5 - Khi bạn nghe, hãy tập trung về chủ đề chính. Hãy nhận biếtvàđoán nội dung. Nếu bạn đang nghe trận bóng chày trên đài phátthanhbạn sẽ có khung tham khảo để hiểu từ bạn nghe. Các thuật ngữnhư“pop up” trong bóng chày có nghĩa khác với “pop up” trên máytính.Khi tra từ điển các từ “pop up” thì bạn sẽ không tìm đượcnghĩa phùhợp. Trong buổi hòa nhạc bạn nghe người thông báo nói vềnhữngngười hâm mộ “rushing the stage”, cụm từ này có nghĩa khácvới“rushing for a first down” trong đá bóng hoặc “rushing tothesupermarket.”6 - Hãy hình dung họ đang nói gì khi bạn nghe tiếng anh: Trongkhibạn nghe thì hãy hình dung họ đang nói gì. Hãy tạo hình ảnh cácđồvật và hành động trong đầu. Rồi để người nói tô màu các đồ vậtvớicác tính từ và làm sống động với những hình ảnh bạn nghe. Hãytậptrung vào các khái niệm thay vì các từ cụ thể như vậy đầu củabạnsẽ hấp thụ các nghĩa từ nhanh hơn và tích lũy nội dung trong bộnhớtốt hơn. Đừng để các từ không quen thuộc làm bạn sao lãng khỏitoànbộ ý nghĩa của thông điệp. Hãy giả vờ âm thanh lớn làm giánđoạnviệc nghe của bạn và bạn phải đi theo phần mà bạn đã nghe vàhiểu.Sau đó quay lại và điền từ vào chỗ trống. Có thể hoặc khôngcầnthiết hiểu từ để hiểu toàn bộ thông điệp. Nếu bạn phải hiểu thìbậtlại bài đối thoại hoặc đặt câu hỏi về những gì bạn đã nghenếuthông điệp nghe vẫn còn được phát sóng.7 - Hãy ghi lại những từ mới khi bạn nghe tiếng anh: Hãy ghi lạicáctừ mới, các cụm từ và định nghĩa vào sổ tay ngân hàng từ củabạn.Thường xuyên ôn lại từ vựng đã học từ các bài đối thoại trướcvà cáctừ trong các tình huống mới. bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra nghevà họctiếng anh dễ dàng đến dường nào khi bạn có chiến thuật nghehiểu.Nếu các nguồn học của bạn hoàn toàn không quen thuộc với bạnthì hãychọn đề tài mà bạn có kiến thức trước đó và tiếp tục nângcao tớicác bài khó hơn như vậy vốn từ của bạn sẽ tăng.

Top Apps Show More...

XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value