2.0 / February 21, 2017
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Mobilny asystent wycieczkowy dla ÓwLwów.
Mobile Assistant forcruise That Lviv.

App Information Ów Lwów

TITUTO Sp. z o.o. Show More...

Ów Lwów 2.0 APK
Mobilny asystent wycieczkowy dla ÓwLwów.Mobile Assistant forcruise That Lviv.
Travelo LLC 2.0 APK
The mobile trip assistant for Travelo LLC fromGeorgia.
rpo.lodzkie.pl 1.8 APK
Aplikacja "rpo.lodzkie.pl" pomoże w odnalezieniu funduszyeuropejskich, które są dostępne w ramach dotacji przyznawanych wwojewództwie łódzkim dla osób fizycznych, przedsiębiorstw iinstytucji. Po wyborze kilku odpowiedzi na pytania aplikacji,użytkownik otrzymuje informacje nt. dostępnych ścieżek uzyskaniadofinansowania swojego projektu. Ma również możliwość dokonaniasubskrypcji na informacje dotyczące konkursów o dotacje orazszkoleń na ich temat. Aplikacja jest dostępna za darmo dla każdego,kto jest zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej z FunduszyEuropejskich na obszarze województwa łódzkiego. Aplikacja nie dajewskazówek co do możliwości uzyskania dotacji w innychwojewództwach.Szukasz dofinansowania na realizację marzeń o własnejfirmie? Chcesz uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach i kursachjęzykowych? Zamierzasz rozwijać własne przedsiębiorstwo? A możereprezentujesz samorząd i planujesz podłączenie Twojej gminy dosieci wodno-kanalizacyjnej albo inwestycje w odnawialne źródłaenergii? Skorzystaj z naszej aplikacji! Dowiesz się jak i skądpozyskać środki na realizację Twojego pomysłu.The "rpo.lodzkie.pl"will help in finding European funds, which are available under thegrants awarded in the Lodz region for individuals, businesses andinstitutions. After selecting a few answers to questions theapplication, the user receives information about. Paths availableto obtain financing for your project. It also has the possibilityto subscribe to information on competitions for grants and trainingon them. The app is available for free for anyone who is interestedin obtaining financial assistance from the European Funds in thearea of ​​the Lodz region. The application does not provideguidance as to the possibility of obtaining grants in otherprovinces.You are looking for funding for the implementation of thedream of your own company? Do you want to participate in freetraining and language courses? You intend to develop their owncompany? Or maybe you plan to represent the local government andthe community to connect to your network plumbing or investments inrenewable energy sources? Take advantage of our app! You will learnhow and where to raise funds for the implementation of your idea.
Donimirski Hotels in Krakow 9.2 APK
Hotele Donimirski to 4 eleganckie i stylowe obiekty hotelowe wcentrum Krakowa oraz pięknie odrestaurowany Zamek Korzkiew. Hotelew Krakowie oferują doskonałą lokalizację, wyśmienitą kuchnię iluksusowe warunki noclegów. Ponadto, Zamek Korzkiew to romantycznaatmosfera średniowiecznych komnat i krużganków. Donimirski -najlepsze hotele w Krakowie! Donimirski Hotels w Krakowie oferujepełny dostęp do szerokiego asortymentu hotelowych usług orazinformacji - przed, w trakcie pobytu oraz po Państwa wyjeździe,między innymi:- wyszukiwanie naszych hoteli- możliwość rezerwacjipobytu / modyfikacji rezerwacji- zamówienie usługi room service-zamówienie taxi- i wiele więcejHotels Donimirski 4 is elegant andstylish hotel facilities in the city center and the beautifullyrestored Castle Korzkiew. Hotels in Krakow offer excellentlocation, fine dining and luxurious accommodation. In addition,Korzkiew Castle is a romantic atmosphere of medieval chambers andgalleries. Donimirski - the best hotels in Krakow! DonimirskiHotels in Krakow offers full access to a wide range of hotelservices and information - before, during and after your stay away,among other things:- search our hotels- the possibility of booking/ reservation modification- order room service- order a taxi- and alot more
Sosnica *** 8.1 APK
Mobilny asystent hotelowy dla gości Pensjonatu Sośnica*** zZakopanego. Aplikacja pozwala w łatwy sposób na zamówienie dań zdostawą do pokoju, zarezerwowanie zabiegu w SPA, zapisanie się nawydarzenie organizowane w hotelu, czy też zamówienie taksówki lubbudzenia. Pozwala również na wyszukanie interesujących miejsc wokolicy, a także skorzystanie ze specjalnej wersji dladzieci.Mobile Assistant for hotel guests Pension Sośnica ***Zakopane. The application provides an easy way to order mealsdelivered to your room, book a treatment in the spa, sign up forthe event held at the hotel, or a taxi, or wake up. It also allowsyou to search for places of interest in the area, as well as use aspecial version for children.
Zakon Maltanski Polska 1.5 APK
Aplikacja mobilna Zakonu Maltańskiego w Polsce to narzędzie,które:- dostarcza informacji na temat każdego z dziełcharytatywnych Zakonu Maltańskiego w Polsce,- umożliwia szybkiprzelew wspierający wybrany projekt lub ośrodek pomocymaltańskiej.Zakon Maltański (założony w 1113 r.) jest suwerennympodmiotem prawa międzynarodowego, prowadzącym działalnośćcharytatywną i społeczną na całym świecie. Zakon Maltański zasiadajako stały Obserwator w wielu międzynarodowych organizacjach, jaknp. ONZ. Charytatywna działalność Zakonu prowadzona jest przez 47krajowych Związków Kawalerów Maltańskich na pięciukontynentach.Zakon Maltański Polska prowadzi na terenie krajudziałalność charytatywną i społeczną poprzez ośrodki pomocy iwsparcia:- Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej im. Bł. Gerarda wBarczewie,- Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Dzieciom i IchRodzinom w Krakowie,- Niepubliczne Przedszkole dla dzieciniepełnosprawnych w Krakowie,- Maltańskie Centrum Pomocy Komandoriaw Poznaniu,- Maltański Dom Pomocy w Puszczykowie,- Dom PomocySpołecznej Michała Archanioła w Szyldaku,- Opłatek Maltański -pomoc świąteczna dla najuboższych w 29 miastach,- Maltańska SłużbaMedyczna,- Mała Malta - Międzynarodowy Letni Obóz MłodzieżyNiepełnosprawnej,- oraz wiele projektów na rzecz osób zniepełnosprawnością, ubogich dzieci oraz seniorów.Zakon MaltańskiPolska zaprasza firmy, instytucje i wolontariuszy do wspieraniadzieł pomocy maltańskiej oraz wspólnej pracy na rzeczpotrzebujących.We'll send you the Order of Malta in Poland is atool that:- provides information on each of the charitable works ofthe Order of Malta in Poland- allows fast transfer of selectedproject support or assistance center Maltese.The Order of Malta(founded in 1113). Is a sovereign subject of international law,conducting social and charitable activities around the world. TheOrder of Malta sits as a permanent observer in many internationalorganizations, such as. The United Nations. Order charitableactivity is carried out by 47 national Associations of Knights inthe five continents.Poland leads the Order of Malta in the countrycharity and social centers through the help and support:- MalteseCharity Hospital District to them. Bl. Gerard in Barczewo,- Centerfor Children Handicapped Children and Their Families in Krakow,-Private Kindergarten for children with disabilities in Krakow,-Komandoria Maltese Aid Center in Poznan,- Maltese Nursing Home inPuszczykowo,- Nursing Home in Szyldaku Michael the Archangel,-Wafer Maltese - help for the poorest Christmas in 29 cities-Maltese Medical Service,- Little Malta - International DisabledYouth Summer Camp,- and many projects for people with disabilities,poor children and seniors.The Order of Malta invites Polishcompanies, institutions and volunteers to help promote the works ofMaltese and work together for the needy.
Villa Antonina 8.1 APK
Mobilny asystent hotelowy dla gości Villi Antonina z Sopotu.Aplikacja pozwala w łatwy sposób na zamówienie dań z dostawą dopokoju, zarezerwowanie stolika w restauracji lub zabiegu w SPA,zapisanie się na wydarzenie organizowane w hotelu, czy teżzamówienie taksówki lub budzenia. Pozwala również na wyszukanieinteresujących miejsc w okolicy, a także skorzystanie ze specjalnejwersji dla dzieci.Mobile Assistant for hotel guests Villa AntoninaSopot. The application provides an easy way to order mealsdelivered to your room, book a table at a restaurant or a treatmentin the spa, sign up for the event held at the hotel, or a taxi, orwake up. It also allows you to search for places of interest in thearea, as well as use a special version for children.
Diaboł Boruta 6.2 APK
Aplikacja informacyjna zespołu folk metalowego Diaboł Boruta, którazawiera:- informacje o nadchodzących koncertach i innychwydarzeniach,- nawigację do miejsca wydarzenia,- listę albumów iutworów wraz z tekstami,- klipy wideo utworów,- opis zespołu i danekontaktowe.Application information folk metal band Diabol Boruta,which includes:- Information about upcoming concerts and otherevents,- Navigate to the venue,- A list of albums and songs withtexts- Video clips of songs- A description of the team and contactdetails.
Loading...