1.4 / August 14, 2013
(2.8/5) (60)
Loading...

Description

Online Üç Taş oyunu, klasik üç taşoyunununonline versiyonudur. Bu oyunda karşınıza otomatik olarakatanangerçek kişilerle üç taş oynayabilirsiniz.

Oyun Google Play Services alt yapısıkullanılarakgeliştirilmiştir. Bu altyapı sizin Google hesabınızıkullanarakoturum açmanızı ve diğer kişilerle gerçek zamanlıoyunoynayabilmenizi sağlayan bir altyapıdır. Bu altyapıayrıcayaptığınız yüksek skorlarınızı arkadaşlarınızla ve diğertümoyuncularla kıyaslamanıza olanak sağlar. Bütün veriler GooglePlayServices tarafından yönetildiği için oyun geliştiricilersizinverilerinize ulaşamaz.

Online Üç taş oyununun kuralları aşağıdaki gibidir.
• Her oyuncunun başlangıçta 3 taşı vardır. Yeşil taşlarsize,kırmızı taşlar ise rakip oyuncuya aittir.
• Oyuna ilk başlayacak oyuncu otomatik olarak sistemtarafındanbelirlenir.
• Taşlar tahta üzerine sırayla yerleştirilir.
• Taşların hepsi tahtaya yerleştirildiğinde artıktaşlarınızıoynatmaya başlayabilirsiniz.
• Taşları oynatmak için oynatmak istediğiniz taşı seçiniz.Seçilentaş mavi renge döner.
• Sonra hareket ettirmek istediğiniz boş bir komşuyadokununuz.Seçili olan taş boş komşuya taşınmış olacaktır.
• Kendi taşlarını yatay ya da dikey olarak üçlü yapmayı başaranilkoyuncu oyunu kazanır.
• Kazanan oyuncu 3 puan, kaybeden oyuncu ise 1 puan kazanır.
• Puanlarınızı Günlük, Haftalık ve Tüm Zamanlar olarakgirişekranındaki “Yüksek Skorlar” düğmesinebasarakgörebilirsiniz.
İyi eğlenceler… Yorumlarınızı ve iyileştirmeönerilerinizibekliyoruz…

Three Stone onlinegame,online version of the game is a classic three stone. In thisgameagainst the automatically assigned to your three stone canplaywith real people.

Games infrastructure has been developed using GooglePlayServices. This infrastructure to log in using your Googleaccount,and we can play real-time games with other people isaninfrastructure that allows you to. This infrastructure alsoyourhigh scores with your friends and allows you to compare withotherplayers. All data managed by Google Play Services forgamedevelopers can not reach to your data.

Three-stone rules of online games is as follows.
• Each player is initially carry 3. Green gems you, redstonesbelong to the opponent.
• The first player to start the game automatically determined bythesystem.
• Stones are placed in order on the board.
• All of the stone when it is placed on the board can nowstartplaying your stone.
• Move the blocks you want to play Choose to play. Selectedstoneturns blue.
• Then you want to move, touch an empty neighbor. The stone willbemoved to the selected neighboring empty.
• Self-blocks either horizontally or vertically managed totriplethe first player to win the game.
• The winning player gets 3 points, the losing player will earn1point.
• Rate your daily, weekly and all-time on the home screen as a"HighScores" button you can see.
Good luck ... We are waiting for your comments and suggestionsforimprovements ...

App Information Üç Taş Online

 • App Name
  Üç Taş Online
 • Package Name
  com.androbros.online3tas
 • Updated
  August 14, 2013
 • File Size
  840k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Androbros
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Androbros Show More...

2048 3.30 APK
Androbros
2048 game is a number puzzle game that is one of the cool mathgames of all times! 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024... Join thenumbers and get to the 2048 tile! Now, you can also play with 3x3grid! 2048 is an extremely addictive number puzzle game is now inAndroid with online leaderboard. You can login with Google+ tosubmit your score and compete other fans all around the world. Youcan also play in offline mode, in that case your score is notsubmitted to online scoreboard. 2048 game features : - Game isautomatically saved - Keeps track of best score - Keep playingafter reaching 2048 (Optional) - 3x3 and 4x4 grid size - OnlineLeaderboard - Compete with friends - Clear and simple UI - Supportsall devices including tablets (Android 3.0.* and above devices) -Restart new game with confirmation (No more restarts by mistake) -Remove ads! 2048 game is played on a simple gray 4×4 grid withtiles of varying colors overlaid that slide smoothly when a playermoves them.To move tiles left, right, up, and down just slide yourfinger to desired direction. If two tiles of the same numbercollide while moving, they will merge into a tile with the totalvalue of the two tiles that collided. The resulting tile cannotmerge with another tile again in the same move. Higher-scoringtiles emit a soft glow.Every turn, a new tile will randomly appearin an empty spot on the outer frame of the board with a value ofeither 2 or 4. A scoreboard on the upper-right keeps track of theuser's score. The user's score starts at zero, and is incrementedwhenever two tiles combine, by the value of the new tile. Theuser's best score is shown alongside the current score. 2048 gameis won when a tile with a value of 2048 appears on the board, whenyou merge two 1024 tiles. After reaching the target score, playerscan continue beyond and reach to 4096 or further. When the playerhas no legal moves (there are no empty spaces and no adjacent tileswith the same value), the game ends. You can watch this video tolearn how to play. http://www.youtube.com/watch?v=E6jQ6xqAKOI.Thanks! Enjoy!
Word Find : Hidden Words 3.1.4 APK
Androbros
A different word find game! Find words hidden in the grid. Similarto classic word find games except the words are not hidden onstraight lines. It is simple yet challenging and even more fun withonline scoreboard feature on Google Play. Word Find is a free andpopular word game, enjoy it! Challenge your brain with this puzzleapp and improve your brain power! Features: - Online leaderboard -Compete with your friends - Almost infinite number of random wordpuzzles - Supports tablets and all screen sizes Achieve the highestscores and compete with your friends and also other word findpuzzle fans! There are list of words hidden in the 5X5 grid. Youraim is to find these words as quickly as possible. Score iscalculated based on the length of the found words and the elapsedtime. When you find all the words in the puzzle, the score is sentto the online scoreboard on Google Play. You can see the bestplayers daily, weekly or for all times. If you do not prefer tosign in with Google, you can still play the game in offline modebut your score is not submitted to online scoreboard in this case.Have fun everyone!
Word Search Indonesian 2.16 APK
Androbros
Word Search is now on Google Play with online scoreboard featuresin Google+. Achieve the highest score and compete with your friendsand other fans Word Search Puzzles! Search words a classic puzzlegame. The goal to find and mark all the words hidden on the gameboard during a certain time limit. There are 15 hidden wordshorizontally, vertically or diagonally on the 11x11 puzzle. Yourgoal is to find these words as quickly as possible. You can alsochoose your desired color theme among many options. Score iscalculated based on the length of words found and the time that haspassed. When you find all the words in the puzzle, scores are sentto the online scoreboard on Google+. You can see the best playersdaily, weekly or at any time. If you do not choose to go withGoogle+, you still can play the game in offline mode but yourscores are not submitted online to the board in this case. Have funeveryone!
Crossword : Word Fill 1.8 APK
Androbros
Word Fill Puzzle game is similar to the well known crossword puzzleand fill ins. You have to put the words into their correctlocations as quickly as possible. Word Fill Puzzle app createsunlimited number of puzzles. You will always have a new puzzle eachtime you start a new game. It is simple yet challenging and evenmore fun with online scoreboard feature on Google+. Word FillPuzzle is a free and popular word game, fill it in and enjoy!Challenge your brain with this puzzle app and improve your brainpower! Features: - Online leaderboard - Compete with your friends -Almost infinite number of random word puzzles - Supports tabletsand all screen sizes Achieve the highest scores and compete withyour friends and also other Word Fill fans! Score is calculatedbased on how fast you completed the crossword puzzle. When youlocate all the words in the puzzle, the score is sent to the onlinescoreboard on Google+. You can see the best players daily, weeklyor for all times. If you do not prefer to sign in with Google+, youcan still play the game in offline mode but your score is notsubmitted to online scoreboard in this case. Have fun!
Adam Asmaca 2.13 APK
Androbros
Adam Asmaca kelime oyunu şimdi Online Skor Tablosu özelliği ileAndroid'de! Adam Asmaca oyununda şimdi kategori de seçebilirsiniz.Oyunu intersiz yani offline olarak da oyanayabilirsiniz. KelimeBulmaca, Kelime Avı ve Sözcük Bulmaca oyunlarını sevenler içinsüper bir Adam Asmaca oyunu sizlerle. -Hayvanlar -Şehirler-Bitkiler -Ülkeler Kelime Bulmaca, Sözcük Bulmaca ve İsim ŞehirHayvan uygulamalarının geliştiricisi Androbros'tan yine çokseveceğinizi umduğumuz bir Adam Asmaca yorumu... Zamana karşıyarışarak 5 kelimeyi en hızlı siz bulun ve Online skor tablosundakisıranızı alın. Hem Google+'daki arkadaşlarınızla hem de oyunakatılan binlerce diğer oyuncuyla yarışın. Adamımızı asılmaktankurtarmak için gizli kelimeyi bulmanız gerekiyor. Adam asıldığındaoyun biter. Eğer adam asılmadan kelimeyi bulursanız bir sonrakikelimeye geçer ve daha çok puan kazanabilirsiniz. 7 kere yanlışharf seçtiğinizde adam asılmış olur. Bu nedenle 7 den daha az hatayapmak gerekmektedir. Takıldığınız zaman ip ucu kullanarak harfaçtırabilirsiniz. Oyunu isterseniz Google+ ile online isterseniz deoffline modda oynayabilirsiniz. Google+ ile login olduğunuzdapuanınız otomatik olarak online skor tablosuna gönderilir. Offlinemodda kazandığınız puanlar skor tablosuna gönderilmez. iyieğlenceler Hangman word game now on Android with the OnlineLeaderboards feature! Adam Hangman game can now also selectcategories. You going to play in a game that inters offline. WordPuzzle, Word Hunt and Hangman word puzzle game for a super game forthose who love with you. -Animals -Cities -Plant pantry -CountriesWord Puzzle, Word Puzzles and implementation of a Name City AnimalHangman again we hope you love developer from Androbros review ...5 Get the word race against time as you find the fastest and onlineleaderboards. Both Google +, both with your friends in the racewith thousands of other players participating in the game. Man, youneed to find the hidden words to save from the originals. The gameends when the main man. If you find the word man moves to the nextword from suspension and earn more points. 7 men would be hangedonce you choose the wrong letter. Therefore 7 is also the need tomake fewer mistakes. You can always open letter attached usingclues. If you want, you can also play the game in offline mode ifyou want online with Google+. Log in to Google+ when your score isautomatically sent to the online leaderboards. Points earned inoffline mode is not sent to the leaderboard. Have fun
2048 Ultimate 2.0.6 APK
Androbros
2048 number puzzle is one of the cool math games of all times! 2048mania goes on! 2048 Ultimate is the ultimate version of 2048 gamewhich is optimized for performance and comes with many differentboard sizes from 3x3 to 8x8!. Join the numbers and get to the 2048tile! Extremely addictive number puzzle game 2048. You can loginwith Google+ to submit your score and compete other 2048 fans allaround the world. You can also play in offline mode, in that caseyour score is not submitted to online scoreboard. Features : - Manydifferent board sizes, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8! - Undo lastmove! - Flawless gameplay, no lags, extremely fast - Game isautomatically saved - Keeps track of best score - Keep playingafter reaching 2048 (Optional) - Online Leaderboard - Compete withfriends - Clear and simple UI - Restart new game with confirmation(No more restarts by mistake) - Very small file size 2048 game isplayed on a simple gray N×N grid with tiles of varying colorsoverlaid that slide smoothly when a player moves them.To move tilesleft, right, up, and down just slide your finger to desireddirection. If two tiles of the same number collide while moving,they will merge into a tile with the total value of the two tilesthat collided. The resulting tile cannot merge with another tileagain in the same move. Higher-scoring tiles emit a soft glow.Everyturn, a new tile will randomly appear in an empty spot on the outerframe of the board with a value of either 2 or 4. A scoreboard onthe upper-right keeps track of the user's score. The user's scorestarts at zero, and is incremented whenever two tiles combine, bythe value of the new tile. The user's best score is shown alongsidethe current score. The game is won when a tile with a value of 2048appears on the board, when you merge two 1024 tiles. After reachingthe target score, players can continue beyond 2048 and reach to4096 or further. When the player has no legal moves (there are noempty spaces and no adjacent tiles with the same value), the gameends. You can watch this video to learn how to win 2048 game and2048 tips. http://www.youtube.com/watch?v=E6jQ6xqAKOI. Thanks!Enjoy!
Kelime Treni 1.1 APK
Androbros
Kelime Treni, 5x5'lik bir kare üzerindeoynanan bir kelime üretme oyunudur. 5x5'lik kare üzerinde bulunan25 harfi kullanarak kelimeler oluşturulur.Kelime oluşturmak için aşağıdaki kurallar kullanılır:1. Kelimeyi oluşturan ardışık harfler birbirine sağdan, soldan,üstten, alttan veya çaprazdan dokunmalıdır.2. Bir kelimeyi oluşturmak için 5x5'lik kare üzerindeki harflerdenherbiri en fazla bir kere kullanılabilir.3. Kelimeyi oluşturmak için parmağınızı harfler üzerindesürüklemeniz yeterlidir. Parmağınızı kaldırdığınızda oluşan kelimekontrol edilir.4. Kelime kontrol edildikten sonra 5x5'lik tahta ilk haline dönerve yeni kelimeler oluşturabilirsiniz.Eğer oluşan kelime sözlükte varsa, kelimeyi oluşturan harflerüzerindeki değerlerin toplamı ile kelime uzunluğu çarpılarak okelime için puanınız hesaplanır.İlk 10 yüksek skorunuzu öğrenmek için giriş ekranından YüksekSkorlar düğmesine basabilirsiniz.
Word Search 2.17 APK
Androbros
Word Search Puzzle fans! We have good news for you! Word SearchPuzzle is now on Android phones and tablets with online scoreboardfeature on Google+. Challenge your brain with this puzzle app andimprove your brain power! Features: - Online leaderboard - Competewith your friends - Almost infinite number of random puzzles -Supports tablets and all screen sizes Achieve the highest scoresand compete with your friends and also other Word Search Puzzlefans! There are 12 words hidden horizontally, vertically ordiagonally on a 10X10 puzzle. Your aim is to find these words asquickly as possible. Score is calculated based on the length of thefound words and the elapsed time. When you find all the words inthe puzzle, the score is sent to the online scoreboard on Google+.You can see the best players daily, weekly or for all times. If youdo not prefer to sign in with Google+, you can still play the gamein offline mode but your score is not submitted to onlinescoreboard in this case. Have fun everyone!
Loading...