1.1 / November 4, 2014
(4.2/5) (4)
Loading...

Description

Středoškolská literatura 3

- Moderní umělecké směry ve světové i české poezii na přelomu19. a 20.století
- Česká literatura na přelomu století
- Generace buřičů v české i světové literatuře
- Významní představitelé světové literatury 20.století
- Další představitelé a směry světové literatury 20.století
- První světová válka ve světové a české literatuře
- Vývoj české poezie mezi světovými válkami

Podle materiálů středoškolské kantorky Mgr. Anny Svobodové (SPŠKožařská Zlín)

Secondary Literature 3

- Modern art movements in the world and Czech poetry in the 19thand 20th centuries
- Czech literature at the turn of the century
- Generation of rioters in Czech and world literature
- Prominent leaders of the world literature of the 20thcentury
- Other representatives and directions of world literature of the20th century
- First World War in the Czech and world literature
- Development of Czech poetry between the two world wars

According secondary materials Kantorek Mgr. Anny Svobodové (SPSleather Zlín)

App Information Český Jazyk - Literatura 3

 • App Name
  Český Jazyk - Literatura 3
 • Package Name
  cz.svoboda.cjliteratura3
 • Updated
  November 4, 2014
 • File Size
  569k
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Michal Svoboda
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Michal Svoboda Show More...

ČESKÝ JAZYK - LITERATURA 1.2.6 APK
Český jazyk - Literatura 1 pro střední průmyslové školy- Úvod doliteratury- Počátky světového písemnictví- Počátky našehopísemnictví- Literatura předhusitská- Evropská renesance ahumanismus- Česká literatura v období barokaPodle materiálůstředoškolské kantorky Mgr. Anny Svobodové (SPŠ Kožařská Zlín)CzechLanguage - Literature 1 for secondary technical schools-Introduction to Literature- The beginnings of world literature- Thebeginnings of our literature- Literature pre-Hussite- EuropeanRenaissance and humanism- Czech literature in the BaroqueperiodAccording secondary materials Kantorek Mgr. Anny Svobodové(SPS leather Zlín)
Český Jazyk - Literatura 3 1.1 APK
Středoškolská literatura 3- Moderní umělecké směry ve světové i české poezii na přelomu19. a 20.století- Česká literatura na přelomu století- Generace buřičů v české i světové literatuře- Významní představitelé světové literatury 20.století- Další představitelé a směry světové literatury 20.století- První světová válka ve světové a české literatuře- Vývoj české poezie mezi světovými válkamiPodle materiálů středoškolské kantorky Mgr. Anny Svobodové (SPŠKožařská Zlín)Secondary Literature 3- Modern art movements in the world and Czech poetry in the 19thand 20th centuries- Czech literature at the turn of the century- Generation of rioters in Czech and world literature- Prominent leaders of the world literature of the 20thcentury- Other representatives and directions of world literature of the20th century- First World War in the Czech and world literature- Development of Czech poetry between the two world warsAccording secondary materials Kantorek Mgr. Anny Svobodové (SPSleather Zlín)
Český Jazyk - Literatura 4 1.1 APK
- Hlavní proudy a osobnosti české meziválečnéprózy- Záhada, fantazie, technické vynálezy a jejich odraz vliteratuře- Vývoj českého dramatu od 30.let 20.století do současnosti- Humor a satira v české literatuře- Obraz historie našeho národa v literatuře- Významné představitelky české literatury a jejich společenskýpřínos- Téma 2. světové války ve světové i české literatuře- Česká poezie a próza od r. 1945 do r. 1968- Česká próza a poezie od počátku 70. let do současnosti- Samizdatová a exilová próza 70. a 80. let- Main currents andpersonalities of Czech interwar prose- Mystery, Fantasy, technical inventions and their reflection inliterature- Development of Czech drama from the 30s of the 20th century tothe present day- Humor and Satire in Czech literature- The image of our nation's history in literature- Significant Representative of the Czech literature and theircontribution to society- Theme WW2 in Czech and world literature- Czech poetry and prose from r. 1945 to r. 1968- Czech prose and poetry from the early 70s to the presentday- Samizdat and exile prose 70s and 80s
Český Jazyk - Literatura 2 1.1 APK
Český jazyk - Literatura 2 pro střední průmyslové školy-Romantismus- Romantismus v české literatuře- Počátky českéhorealismu- Realismus ve světové literatuře- NaturalismusPodlemateriálů středoškolské kantorky Mgr. Anny Svobodové (SPŠ KožařskáZlín)Czech Language - Literature 2 for secondary technical schools-Romanticism- Romanticism in Czech literature- The beginnings ofCzech Realism- Realism in literature- NaturalismAccording secondarymaterials Kantorek Mgr. Anny Svobodové (SPS leather Zlín)
Loading...