11 / June 6, 2016
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

TÉMATA:Orientace(Ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před,za ....)Logické řady(Ukaž, co do řady nepatří)Vyhledávánístejného(Najdi stejné obrázky)Části do celku(Sestav obrázek z jehočástí)Posloupnost - určování pořadí(První, poslední ...)Vyberobrázky, jejichž pojmenování začíná (končí)stejnou hláskouBarvy atvaryKaždá splněná úloha je trvale signalizována zeleným světlem(jemožno zrušit).TOPICS:Orientation(Show what is above, below,left,above, below, in front, behind ....)logical series(Show me what youdo not series)Search same(Find the same pictures)Parts into awhole(Draw up the image of its parts)Sequence - ranking(First, last...)Select the images whose name begins (ends)same watchtowerColorsand ShapesEach time the task is permanently signaled the greenlight(Can be disabled).

App Information Český jazyk pro 1. roč. ZŠ - A

 • App Name
  Český jazyk pro 1. roč. ZŠ - A
 • Package Name
  com.vhpsoft.cj1r1
 • Updated
  June 6, 2016
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  11
 • Developer
  Ant. Vonderka
 • Installs
  10+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Ant. Vonderka Show More...

Český jazyk pro 5. roč. ZŠ 19 APK
Ant. Vonderka
Témata:1) Druhy zájmen (test, přehled učiva)2) Druhy číslovek(test, hra, přehled učiva)3) Psaní předložek a předpon s,z,předpony -vz,-roz,-bez, skupiny hlásek vyslovovaných -bje-, -pje-,-vje-4) Shoda přísudku s podmětem5) Pravopis koncovek tvrdých aměkkých přídavných jmen (test a hra)6) Souhrnný test (témata3,4,5)7) Slovesa - určujeme jejich osobu, číslo, čas a způsob8)Věta Podmět a přísudek - hratopics:1) Types ofpronouns   (Test, an overview of the curriculum)2)Types of numerals   (Test, game, overview of thecurriculum)3) Writing prepositions and prefixes s,z,   -vz prefixes, -roz,-no,   groups of sounds spoken -bje-, -pje-, -vje-4)subject verb agreement5) Spelling endings hard andsoft   adjectives (test and play)6) A comprehensivetest (topics 3,4,5)7) Verbs - determine their person, number,time   and the method8)Sentence   Subject and predicate - the game
Čj - diktáty pro 5. ročník ZŠ 10 APK
Ant. Vonderka
Mluvené diktáty k procvičení učiva.Větu doplňujeme podlediktátu.Diktovaná věta může být kdykoli spuštěna znovu podlepotřeby.Témata diktátů:Shoda přísudku s podmětemPředložky apředpony -s-, -z-, skupiny hlásek vyslovované -bje-, -pje-, -vje-Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkýchSpoken dictation topractice the curriculum.Sentence supplemented by dictation.Dictatedsentence can always be started again as needed.Topicsdictates:Subject verb agreementPrepositions and prefixes S-, Z-,group voice-bje- pronounced, -pje-, -vje-Terminations adjectiveshard and soft
Vlastivěda pro 4.r. ZŠ-zem 9 APK
Ant. Vonderka
Zeměpisná část učiva Vlastivědy pro 4. ročník ZŠTestovací hry sukládáním získaných bodů.Témata:MěstaPohoříNejvyšší horyŘekyŘeka ajejí částiChráněné krajinné oblastiOrientace na mapěVariantaA:Získané body se postupně ukládají a celkovývýsledek se potomzapíše do tabulky s pořadím.Varianta BZískané body se zapisují dopříslušné tabulky s pořadímpo každém ukončeném tématu.GeographicalVlastivěda part of the syllabus for the 4th year of primaryschoolTest the game with saving earnedpoints.topics:CitiesMountainshighest MountainsRiverThe river andits partsProtected Landscape AreaOrientation on the mapOption A:Thepoints are sequentially deposited a totalthe result is then writtento the table with the order.Option BThe points are entered into theappropriate table with the orderAfter each completed theme.
Angličtina pro 3. a 4. roč. ZŠ 8 APK
Ant. Vonderka
1 Pozdravy, seznámení2 Číslovky 1-123 Barvy4 Číslovky11-20,30...1005 Ve třídě6 Abeceda7 Pokyny, příkazy 8 Přivlastňovacízájmena9 Sloveso "be" (býti) přítomný čas Otázka, zápor 10 Sloveso"have (got)" (míti, vlastnit) přítomný čas Otázka, zápor 11 Jaké jeto, kde je to12 Množné číslo podstatných jmen (pravidelné tvoření)13 Odkud je, jak se jmenuje 14 Věk a čas 15 Oblékání16 Hlava atělo17 Rodina a domov18 Člen určitý a neurčitý Vazba there is /are19 Dny v týdnu20 Jídlo21 Kolik je hodin22 Sloveso "can" (umět,moci)1 Greetings, introduction2 Numbers 1 to 123 Colors4 Numerals11-20,30 ... 1005 In the classroom6 Alphabet7 instructions,commands8 Possessive pronouns9 The verb "to be" (be) presenttense  Question, negative10 The verb "to have (got)"(possession, possessing)   presenttense   Question, negative11 What is it, where isit12 Plural nouns   (Regular formation)13 Where isher name14 Age and time15 Dressing16 Title and Body17 Family andhome18 definite and indefinite   There is / are19Days of the week20 FoodHow much is 21 hours22 The verb "can" (theability, power)
Český jazyk pro 2. roč. ZŠ APK
Ant. Vonderka
Témata:Tvrdé a měkké souhlásky, psaní u,ú,ů, spodoba, druhy vět,druhy slov, abeceda.topics:Hard and soft consonants, writing u, u, u, assimilation, types ofsentences,kind words alphabet.
Čj - diktáty pro 2. ročník ZŠ 13 APK
Ant. Vonderka
Věta je nejprve přečtena - je možné si ji kdykolinechat přečístznovu. Věta se pak rozvine k chybějícímupísmenu, které se doplňujepomocí tlačítek.Správná odpověď i chyba je signalizovánapříslušnýmzvukem, věta se doplňuje automaticky vždy správně.V aplikaci je 8diktátů s kreditem 400 bodů - obsahují10 vět se stálým pořadím adoplňují se 4 písmena.Devátý diktát s kreditem 600 bodů má 15 vět(pořadí se mění).Získané body v každém diktátě lze uložit dotabulky s pořadím.Učivo:Tvrdé a měkké souhláskyPsaní ú - ůPárovésouhlásky (spodoba znělosti)First sentence is read - you candownload it anytimelet read it again. The sentence is thendeveloped to a missingpoint, which adds buttons.The correct answerand the fault is signaledto the sound, the followingsentenceautomatically always correctly.In the 8 dictations with acredit of 400 points - contain10 sentences with the permanent rankand the following 4 points.Ninth dictation with a credit of 600points, the 15 sentences (order change).Earned points in eachdiktátě can be saved to the table with the order.curriculum:Hardand soft consonantsWriting u - sPair consonants (voiceassimilation)
Vlastivěda pro 5.r. ZŠ-zem 8 APK
Ant. Vonderka
Vlastivěda pro 5.ročník ZŠ-ZZeměpisná část učiva Vlastivědy pro 5.ročník ZŠ (Evropa)Testovací hry s ukládáním získanýchbodů.Témata:Ostrovy a poloostrovy EvropyPohoří a nížinyVodstvo(řeky, moře, oceány)Města našich sousedůHlavní města evropskýchstátůHomeland for the 5th year of primary school-ZGeographicalVlastivěda part of the curriculum for the 5th year of primaryschool (Europe)Test the game with saving earnedpoints.topics:Islands and peninsulas of EuropeMountains andlowlandsWaters (rivers, seas, oceans)Towns our neighborsCapitalcities of European countries
Český jazyk pro 4. roč. ZŠ 28 APK
Ant. Vonderka
Témata:PODSTATNÁ JMÉNA1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen2)HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovekpodstatných jmen1) Rod mužský 2) Rod ženský3) Rod střední4) Hra -všechny rodySLOVNÍ DRUHY (SD)1) Určování SD ve větě postupně2)Hledání slov ve větě podle SD3) HraSLOVESA1) Urči osobu, číslo ačas (hodnotí se najednou)2) Hra - 5 úrovní: 1.→2. urči osobu ačíslo 3.→5. urči osobu, číslo a čas VĚTA1) Podmět a přísudek -hra2) Skladební dvojicetopics:NOUNS1) Rod, number, case, and thepattern of nouns2) the HRA - certain genus and pattern of thenoun  - Spelling endings of nouns1) Rod male2) Rodfeminine3) Rod Medium4) Game - all gendersSpeech (SD)1) Determiningthe sentence gradually SD2) Finding words in a sentence by SD3)GameVERBS1) a person, number and time (evaluated at once)2) Game -5 levels:    1. → second determined person andnumber    → 3rd 5th a person, number andtimeSENTENCE1) The subject and predicate - the game2) Compositecouple
Loading...