/
(4.7/5) ()

Description

Đế Chế là game kết hợp thể loại thủ thành và chiến thuật thời gianthực. Có thể xem đây là bản thu nhỏ của game huyền thoại AoE kếthợp với lối chơi của các game thủ thành quen thuộc.Cốt truyện củaAge of Darkness kể về cuộc chiến của con người trước sự xâm lăngcủa quỷ dữ. Người chơi sẽ đóng vai trò lãnh đạo loài người trongcuộc chiến chống lại sự bành trướng của thế lực quỷ. Mục tiêu chínhcủa game tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ nhà chính bằng cách khai tháctài nguyên vàng và gỗ, sử dụng nó để xây dựng quân đội đánh bại cáccuộc tấn công của quỷ dữ.Các chủng quân bao gồm lính bộ, lính cungvà lính ngựa có sự tương khắc với nhau để đảm bảo tính cân bằng củagame.+ Lính bộ: Giá rẻ, damage trung bình, máu trung bình, rangethấp, di chuyển chậm+ Lính cung: Giá trung bình, damge thấp, máuthấp, range xa, di chuyển nhanh+ Lính ngựa: Giá cao, damage lớn,máu nhiều, range trung bình, di chuyển rất nhanhCác công trình baogồm nhà chính, nhà lính bộ, nhà lính cung và nhà lính ngựa.+ Nhàchính: là công trình quan trọng nhất và cần được bảo vệ để chiếnthắng. Khi nâng cấp sẽ mở ra các lợi thế về mặt khai thác, lượngmáu và xuất hiện siêu vũ khí tấn công tầm xa hoặc hồi máu.+ Nhàlính: nơi sinh quân bộ+ Nhà cung: nơi sinh quân cung+ Nhà ngựa: nơisinh quân ngựaCác loại nhà quân đội sẽ được nâng cấp khi sinh ra đủ1 lượng quân nhất định.Game có 4 chế độ chơi: Single, Online,Multiplayer và Endless.Chế độ chơi “Single” không chỉ đơn thuần làxây quân và phòng thủ, có tất cả 6 chiến dịch tương đương với 6chương lớn của 1 câu chuyện dài về cuộc chiến này. Mỗi chương lạilà 1 câu chuyện riêng: Khám phá vùng đất mới, Liên minh huyềnthoại, Vùng đất chết, Xuyên qua màn bí ẩn ,… và gameplay cũng thayđổi liên tục theo diễn biến của câu chuyện.Chế độ “Online” sẽ làđấu trường giữa 2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bèthông qua mạng internet.Chế độ “Multiplayer” sẽ là đấu trường giữa2 người chơi. Bạn có thể thách đấu cùng bạn bè thông qua mạngwifi.Chế độ “Endless” là nơi thử thách sức cầm cự của người chơi.Hãy cố gắng sống sót càng lâu càng tốt.Các cách kiếm Kim Cương miễnphí:- Chia sẻ Facebook sau khi thắng 1 level- Mời bạn bèEmpire is agame genre combined goalkeeper and real-time strategy. Can be seenas a microcosm of the legendary game AoE gameplay combined with thefamiliar players.The plot of the Age of Darkness tells the story ofman's war before the invasion of evil. Players will play aleadership role in the human fight against the spread of evilforces. The main goal of the game to kill enemies by protecting themajor gold mining and timber resources, use it to build troops todefeat the attacks of the devil.The race included military footsoldiers, archers and horse soldiers resistances together to ensurethe balance of the game.+ Soldiers of: Cheap, average damage,average blood, low range, slow-moving+ Provides Soldiers: Theaverage price, DAMGE low, low blood, far range, fast moving+ HorseSoldiers: The high price, big damage, more blood, medium range,moving very fastThe project consists of the main house, thebarracks, the barracks and horse archers.+ The main project is themost important and should be protected in order to win. Whenupgrading opens advantages in terms of extraction, blood flow andappear super long range weapon attacks or heal.+ Barracks:birthplace of military+ Supplier: military supply birthplace+ TheHorse: Horse birthplace militaryThe houses will be upgraded armyborn 1 army given enough.The game has 4 modes of play: Single,Online, Multiplayer and Endless.Game mode "Single" is not merely amilitary construction and defense, there are 6 campaigns equivalentto 6 major chapters of one long story of this war. Each chapter isone particular story: Explore new lands, the legendary Union, theLand of death, Through the mystery ... and the gameplay isconstantly changing with events of the story.Mode "Online" will bebetween 2 players arena. You can challenge your friends via theinternet.Mode "Multiplayer" will be between 2 players arena. Youcan challenge your friends via wifi.Mode "Endless" is the bestplace to hold the challenge of the game. Try to survive as long aspossible.The way to make the Diamond Free:- Facebook Share beating1 level- Invite a Friend

App Information Đế Chế Online - De Che AoE

 • App Name
  Đế Chế Online - De Che AoE
 • Package Name
  com.divmob.aodonlinevn
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Đế Chế Online - De Che AoE Version History

Select Đế Chế Online - De Che AoE Version :
 • 1.4.6 (38)
 • 1.4.6 (38)
 • 1.4.6 (38)
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2015 /11/15
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2017 /5/16
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6
 • Đế Chế Online - De Che AoE 1.4.6 APK File

  Publish Date: 2017 /5/28
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 32.4 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: f20abf27732634680f40f8e1a4d451916395a5de
  APK Signature: 61f468cbc9ec11b42159da3e62922230ec8f0aa6

Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
Clash of Clans APK
Join millions of players worldwide as you build your village, raisea clan, and compete in epic Clan Wars!Mustachioed Barbarians, firewielding Wizards, and other unique troops are waiting for you! NewFeatures:● Journey to the Builder Base and discover new buildingsand characters in a new mysterious world.● Battle with all newtroops, including Raged Barbarian, Sneaky Archer, Boxer Giant,Bomber, Cannon Cart, and the new Hero Battle Machine.● Go head tohead with other players in the new Versus battle mode.ClassicFeatures:● Join a Clan of fellow players or start your own andinvite friends.● Fight in Clan Wars as a team against other playersacross the globe. ● Defend your village with a multitude ofcannons, bombs, traps, mortars, and walls.● Fight against theGoblin King in a campaign through the realm.● Plan unique battlestrategies with countless combinations of spells, troops, andHeroes!● Friendly Challenges, Friendly Wars, and special events.●Train unique troops with multiple levels of upgrades. PLEASE NOTE!Clash of Clans is free to download and play, however, some gameitems can also be purchased for real money. If you don't want touse this feature, please disable in-app purchases in your device'ssettings. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, youmust be at least 13 years of age to play or download Clash ofClans. A network connection is also required. Support: Chief, areyou having problems? Visithttp://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ orhttp://supr.cl/ClashForum or contact us in game by going toSettings > Help and Support. Privacy Policy:http://www.supercell.net/privacy-policy/ Terms of Service:http://www.supercell.net/terms-of-service/ Parent’s Guide:http://www.supercell.net/parents
Pokémon GO APK
Pokémon GO just introduced a new research feature that encouragesTrainers to explore the world by completing a variety of objectiveswith the opportunity to earn helpful rewards and discover powerfulPokémon. Join Trainers across the globe who are discovering Pokémonas they explore the world around them. Pokémon GO is the globalgaming sensation that has been downloaded over 800 million timesand named "Best Mobile Game" by The Game Developers Choice Awardsand "Best App of the Year" by TechCrunch.Venusaur, Charizard,Blastoise, Pikachu, and many other Pokémon have beendiscovered!Pokémon are out there, and you need to find them. As youwalk around a neighborhood, your smartphone will vibrate whenthere’s a Pokémon nearby. Take aim and throw a Poké Ball… You’llhave to stay alert, or it might get away! Search far and wide forPokémon and itemsCertain Pokémon appear near their nativeenvironment—look for Water-type Pokémon by lakes and oceans. VisitPokéStops and Gyms—found at interesting places like museums, artinstallations, historical markers, and monuments—to stock up onPoké Balls and helpful items. Catching, hatching, evolving, andmoreAs you level up, you’ll be able to catch more-powerful Pokémonto complete your Pokédex. You can add to your collection byhatching Pokémon Eggs based on the distances you walk. Help yourPokémon evolve by catching many of the same kind. Choose a BuddyPokémon to walk with and earn Candy that will help you make yourPokémon stronger. Compete in epic Gym battlesYou’ll join one ofthree teams and battle for the ownership of Gyms with your Pokémonat your side. As your Charmander evolves to Charmeleon and thenCharizard, you can battle together to defeat a Gym and assign yourPokémon to defend it against all comers. Team up to defeat powerfulRaid BossesA Raid Battle is a cooperative gameplay experience thatencourages you to work with up to 20 other Trainers to defeat anextremely powerful Pokémon known as the Raid Boss. If you succeedin defeating it in battle, you’ll have the chance to catch an extrapowerful Pokémon of your own! It’s time to get moving—yourreal-life adventures await!Note: - This app is free-to-play andoffers in-game purchases. It is optimized for smartphones, nottablets.- Compatible with Android devices that have 2GB RAM or moreand have Android Version 4.4–7.0+ installed.- Compatibility is notguaranteed for devices without GPS capabilities or devices that areconnected only to Wi-Fi networks.- Compatibility with tabletdevices is not guaranteed.- Application may not run on certaindevices even if they have compatible OS versions installed.- It isrecommended to play while connected to a network in order to obtainaccurate location information.- Compatibility information may bechanged at any time.- Please visit www.PokemonGO.com for additionalcompatibility information. - Information current as of March 28,2018.
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.8 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.8 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.