1.0 / May 18, 2017
(4.2/5) (5)
Loading...

Description

Bu uygulama Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr. Gör. Mehmet Elibol danışmanlığında SüleymanÖKSÜZ, Eda BORUCU ve Abdullah YILMAZ tarafından geliştirilerekyayınlanmıştır. Uygulamanın amacı normal okullarda eğitim görenişitme engelli öğrencilerin okul kurallarını işaret diliyleöğrenmesini sağlamaktır.This application Marmara UniversityDepartment of Computer Education and Instructional TechnologyEducation Instructor course as part of the Flash application whichare given in Part. See. Mehmet Süleyman ÖKSÜZ Elibol consultancy,has been published and developed by Eda BORUCU Abdullah YILMAZ. Thepurpose of the application for the hearing impaired studentsstudying in regular schools is to ensure that learning signlanguage with school rules.

App Information İşaret Dili ile Okul Kuralları

Mehmet Elibol Show More...

LYS Edebiyat 2.0 APK
Mehmet Elibol
Bu uygulama Marmara Üniversitesi-Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr. Gör. Mehmet ELİBOLdanışmanlığında UğurcanUNGAY ve Umut ABUŞAK tarafından geliştirilerek yayınlanmıştır.Thisapplication Marmara University Computer Education and InstructionalTechnologyFlash Applications are being given lessons in the contextInst. See. Mehmet ELİBOLIn consultation it was published anddeveloped by Uğurcan Ungay ABUŞAK Hope.
GUGUK 1.3 APK
Mehmet Elibol
Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBölümünde verilmekte olan Flash Uygulamaları Dersi kapsamında Öğr.Gör. Mehmet Elibol danışmanlığında Şennur Köken ve Ömer Faruk Akartarafından geliştirilerek yayınlanmıştır. Guguk uygulamasınıniçeriği, TEOG/YGS/LYS’ye hazırlanan öğrencilerin çözdükleritestler/sınavlar için süre ölçümünü yapar ve çözdükleri testlerinveya sınavların süre raporlarını görüntüler.Guguk uygulamasıöğrenci çözdüğü testin süresini görüntüleyerek kendi performansınıortaya çıkarır ve buna göre öğrenci süre analizi yaparak öğrencinindaha etkin bir sürede test/sınav çözmesinde yardımcı olmayıamaçlamaktadır.Marmara University Computer Education andInstructional Technology Department, which is given in the contextof Flash Applications Course Instructor. See. Mehmet Elibol Şennurconsulting the Origin was published and developed by Omar FarukAkar.The content of the cuckoo application teoge / YGS / LYS isprepared students test their resolve of / makes the measurementperiod for the exam or test of time and images of the test reportthey solve.Cuckoo student application exposes its performance bydisplaying the duration of the test in which students solve andaccordingly time to analyze the student's time more effectivelytest / exam is intended to help solve.
TurkmenSoft 2 APK
Mehmet Elibol
Bu uygulama Marmara Üniversitesi-Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr.G. Mehmet ELİBOL danışmanlığında NovruzgeldiBAYRAMBERDİYEV ve Meylis REJEBOV tarafından geliştirilerekyayınlanmıştır.This application Marmara University ComputerEducation and Instructional Technologyöğr.g. scope FlashApplications course being given in Chapter Mehmet ELİBOL Ithas been published in Novruzgel consultancy and developed byBAYRAMBERDİYEV Meylis REJEBOV.
Sınav Takip Sistemi 1.5 APK
Mehmet Elibol
Bu uygulama Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr. Gör. Mehmet Elibol danışmanlığında CihanCeviz ve İdris Kolcu tarafından geliştirilerek yayınlanmıştır. Buuygulamanın içeriği şu şekildedir.Sınav Takip Sistemi Uygulamasıile sınavlarınızın başvuru tarihleri kaçırmayacaksınız.Sınav TakipSistemiyle sınavı unutma derdine son.Sınav Takip SistemiUygulaması, Açık Öğretim Fakültelerini ve ÖSYM'nin yaptığı tümsınavları senin yerine takip eder ve yalnız sizin işaretlediğinsınavlar ve programlar hakkında bildirimler göndererek senihaberdar etmeyi amaçlıyoruz.Sınav tarihini kaçırma derdiniz bittiSınav Takip Sistemi Uygulaması ile tek yapmanız gereken gireceğinizsınavı seçmek ve gerisini uygulamaya bırakmak. Sınav tarihlerisürekli güncellenerek sizi sınavınıza yönlendirmeyiamaçlıyoruz.Sınav Takip Sistemi Uygulaması istemediğiniz bildirimalmamanızı garanti etmeyi amaçlıyoruz.Sınav Takip SistemiUygulaması ile sınava kalan süreyi geri sayım şeklinde sizinyerinize hesaplamayı amaçlıyoruz.This application MarmaraUniversity Computer Education and Instructional TechnologyEducation Instructor course as part of the Flash application thatis provided in Chapter. See. Mehmet Cihan developed by Elibolconsultation was published in Walnut and Idris Ranger. The contentof this application is as follows.Exam Application Tracking Systemwill not miss your deadlines and exams.Following the end of theexam Exam trouble forgetting the system.Exam Application TrackingSystem keeps track of all the exams as the Open University and OSYMdo in your place and only sending notifications about exams and youmark your programs, we aim to make you aware.Do not miss the worryover exam date Exam Application Tracking System to select the examyou need to do is enter and leave the rest to the application. Examdates you continuously updated guidance we intend totest.Examination of notifications you do not want ApplicationTracking System, we aim to guarantee that you do not.Exam TrackingSystem Application with the remaining exam time countdown as we aimto calculate your location.
Ashgabat Travel 1.0 APK
Mehmet Elibol
Bu uygulama Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr. Gör. Mehmet Elibol danışmanlığındaNovruzgeldi Bayramberdiyev ve Meylis Rejebov tarafındangeliştirilerek yayınlanmıştır. Uygulamanın içeriği Türkmenistan'ınbaşkenti Aşgabat şehrinin gezi rehberidir. Aşgabat'ı gezmek isteyenbir turiste rehber olmayı veya şehir hakkında bilgi sahibi olmakisteyenlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.This application MarmaraUniversity Computer Education and Instructional TechnologyEducation Instructor course as part of the Flash application thatis provided in Chapter. See. Mehmet Elibol was developed byNovruzgel consultation was published in Bayramberdiyev and MeylisRejebov. The content of Turkmenistan's capital of Ashgabat in theapplication is the travel guide. To guide the tourists who want tovisit Ashgabat or is intended to help those who want to haveinformation about the city.
KPSS Tarih Dostu 2.0 APK
Mehmet Elibol
Bu mobil uygulama projesi Marmara Üniversitesi BÖTE(Bilgisayar veöğretim teknolojileri öğretmenliği) bölümü Flash Uygulamaları dersikapsamında Öğr. Gör. Mehmet Elibol danışmanlığında Cuma Ali Aydınve Cengiz Çetinkaya tarafından oluşturulmuştur. Bu uygulamanıniçeriğini 28 farklı konu başlığından oluşan pdf dosyaları ve 4farklı yayından alınmış tarih deneme sınavları oluşturmaktadır. Bumobil uygulama projesi ile KPSS’ye çalışan kişilerin tarihkonusunda bilgi havuzunu genişletmek, sınav kapsamında netsayılarını artırmak ve onların iyi bir geleceğe doğru giden yolundaufak da olsa yarar sağlamak hedeflenmiştir.This mobile applicationproject Marmara University CEIT (computer and instructionaltechnology teacher) under the section Flash Applications Instructorcourse. See. Mehmet Aydin and Genghis Elibol consultancy wascreated by Cuma Ali Cetinkaya. These applications constitute thecontent of PDF files and the date of the trial exams were 4different broadcast consisting of 28 different topics. This mobileapplication project to expand the pool of employees with KPSS'yedate information about people, to increase the net number and scopeof examination is aimed to provide little benefit, even if theirpath towards a better future.
TEK TIKLA TÜRKİYE 2.0 APK
Mehmet Elibol
Bu uygulama Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr. Gör. Mehmet Elibol danışmanlığında Selvi KURTve Yasemin İPEKÇİ tarafından geliştirilerek yayınlanmıştır. Buuygulamanın içeriği şu şekildedir ve şu konularda bilgi vermeyiamaçlamaktadırThis application Marmara University ComputerEducation and Instructional Technology Education Instructor courseas part of the Flash application that is provided in Chapter. See.Mehmet Elibol consultation have been published in the WOLFdeveloped by Cypress and Jasmine İPEKÇİ. The content of thisapplication is as follows and is intended to provide information onthe following issues
Eğitim ve Teknolojisi 1.2 APK
Mehmet Elibol
Bu uygulama Marmara Üniversitesi-Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi Bölümünde verilmekte olan Flash Uygulamalarıdersi kapsamında Öğr.G. Mehmet ELİBOL danışmanlığında SametBAŞTARCAN ve Demet Aydın tarafından geliştirilerekyayınlanmıştır.This application Marmara University ComputerEducation and Instructional Technologyöğr.g. scope FlashApplications course being given in Chapter MehmetELİBOL Demeter was issued in consultation Samet BAŞTARC anddeveloped by Aydin.
Loading...