1.0 / April 29, 2015
(4.8/5) (17)
Loading...

Description

İmam Əhməd ibn Hənbəlin (rahiməhullah) Namazvə digər ibadətlər haqqında müsəlmanlara qısa nəsihəti
Imam Ahmad ibn Hanbal(may Allaah preserve him) Muslims a lesson about prayer and otheracts of worship

App Information İbadətlər haqqında nəsihət

 • App Name
  İbadətlər haqqında nəsihət
 • Package Name
  com.abuturab.tovhid.AOVHVMYRXTCWABRO
 • Updated
  April 29, 2015
 • File Size
  2.8M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Abu Turab bin Hasan
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Abu Turab bin Hasan Show More...

Tövhid Risalələri 1.1 APK
Şeyxin kitabda toplanmış olanrisalələrininadları:1.İSLAM DİNİNİN ƏSLİ (أصل دين الإسلام)2.FATİHƏ SURƏSİNİN TƏFSİRİ VƏ FAYDALARI (بعض فوائدسورةالفاتحة)3.ƏR RİSALƏTÜL MUFİDƏ (اَلرِّسَالَةُ الْمُفِيدَةُ)faydalımesaj4.DÖRD QAİDƏ (القواعد الأربعة)5.İNSANI İSLAM DİNİNDEN ÇIXARAN AMİLLƏR (نَوَاقِضُ الإسْلامِ)6.ÜÇ TƏMƏL ƏSAS (الأصول الثلاثة)7.TAĞUTUN MƏNASI (مَعْنَى الطَّاغُوتِ)8.İBADƏTİN MƏNASI (الأصل الجامع لعبادة الله وحده)9.ALTI ƏSAS (اَلْأُصُوُلُ السِّتَّةُ)10.TÖVHİDİN TƏFSİRİ (تفسير كلمة التوحيد)11.BEŞ ƏSAS (əl-məsəil'ül-xəmsü'l-vacibu marifətuhə)12.TÖVHİDİN NƏFY (RƏDD) VƏ İSBAT ETDİYİ DÖRD MƏSƏLƏ13.İSLAMLA KÜFR ARASINDAKI ƏLAMƏTİ-FARİQƏ (ayırdedici əlamət)Sheikh risalelerininnameswhich are collected in the book:ORIGINAL 1ISLAM religion (أصل دين الإسلام)The interpretation of Surat al 2FATIHƏ BENEFITS (بعض فوائدسورةالفاتحة)3ƏR Risalat Müfide (الرسالة المفيدة) a message4DORD Qaeda (القواعد الأربعة)5INSANI Islam causes (نواقض الإسلام)The fundamental basis 6UC (الأصول الثلاثة)7TAGUTUN MEANING (معنى الطاغوت)8IBADƏTIN MEANING (الأصل الجامع لعبادة الله وحده)9ALTI KEY (الأصول الستة)10TOVHIDIN interpretation (تفسير كلمة التوحيد)11BES KEY (al-məsəilul-xəmsul-vacibu marifətuhə)12TOVHIDIN NƏFY (rejected) and proved to FOUR THE ISSUEABUSE OF 13ISLAMLA sign-FARIQƏ (distinguishing signs)
Sarihus Sünnə 1.0 APK
Sarihus Sünnəİmam Məhəmməd ibn Cərir ət TəbəriSarîhu s Sunnə'((Açıq-aşkar etiqad))((Sünnənin Əslı - etiqadın Əsası))Qiraət İmamı - Hədis İmamı - Şeyxülislam - Tövhidinmüdafiəçisiİmam Məhəmməd ibn Cərirət-Təbəri(Məşhur Təfsir'in Yazarı)((224 - 310))CircumcisionSarihusImam Muhammad ibn Jarir al-TabariSarihu s circumcision '((Manifest belief))((Circumcision original - believing Base))Reading Imam - Imam Hadith - Islam - Akbar defenderImam Muhammad ibn Jariral-Tabari(Famous Təfsirin Author)((224 - 310))
İbadətlər haqqında nəsihət 1.0 APK
İmam Əhməd ibn Hənbəlin (rahiməhullah) Namazvə digər ibadətlər haqqında müsəlmanlara qısa nəsihətiImam Ahmad ibn Hanbal(may Allaah preserve him) Muslims a lesson about prayer and otheracts of worship
İTTİBA Risaləsi 1.0 APK
İTTİBA (Tabe olma) RisaləsiAbdullah Səid Əl-MüdərrisİTTİBA: "İtaət etmə, tabe olma, riayət və arxasından getmə" kimimənaları bildirir. Bunu öyrəndikdən sonra, bil ki!Qeydsiz və şərtsiz iman edərək itaət etməyin gərəkən: - Quranavə -səhih- Sünnədir. Yenə qeyd və şərtsiz təqib edərək tabe olmanınfərz olduğu tək məqam, Quran və Sünnənin həqiqətləridir. ÇünkiQuran və Sünnə əqidənin əsli, fiqhin əsasıdır. Hökm, Quran vəSünnədə axtarılır. Fətva, Quran və Sünnəyə görə verilir. YaşantıQuran və Sünnəyə görə müəyyən edilir. Qısacası həyat ilə ölümarasında nə varsa hamısı üçün söz sahibi- Quran və Sünnədir.Allahu Təala, belə buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allaha və OnunElçisinə itaət edin, eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَاتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ "(Ənfal: 8/20)İmam İbn Kəsir rahiməhullah bu ayənin təfsirində belə demişdir:"Allahu Təala, mömin qullarına Özünə və Rəsuluna itaət etmələriniəmr edir. Özünə müxalifət etməmələrini, inkar və inad edənlərəbənzəməmələrini əmr edir. Buna görə ayədə: 'Ondan üz döndərməyin"demişdir. Yəni bu itaətini, əmrini yerinə gətirməyi vəqadağalarını tərk etməyi tərk etməyin deməkdir. "[İbn Kəsir,Təfsirul-Quranil-Azim: 4/29.]Ittiba (to follow)TreatiseAbdullah Saeed Al-MüderrisIttiba: "Do not obey, follow, follow, and do not go back as"mean. After learning this, know that!Do not believe it necessary to unconditionally obey - səhih theQur'an and Sunnah. Again, it is obligatory to record and withoutbeing subject to a single point by following the Quran and Sunnahrealities. The original belief in the Quran and Sunnah, fiqhinbasis. The judgment of the Qur'an and Sunnah sought. Fatwa,according to the Quran and Sunnah. According to the experience ofthe Holy Quran and Sunnah is set. In short, whatever is betweenlife and death question for all sahibi Quran and Sunnah.Almighty Allah says: "O ye who believe! Obey Allah and HisMessenger, and do not turn away from him when you arehearing.يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون"(Al-Anfal: 8/20)Imam Ibn Kathir, this verse may Allaah preserve him, said:"Allah, His Messenger and to the believers are commanded hisservants. He not opposition, denial and those who persistbənzəməmələrini orders. Therefore, the verse: 'do not turn awayfrom him," he said. That is humility, to comply with the order toleave, do not leave and prohibitions means. "[Ibn Kathir,Təfsirul-Quranal-Azim: 4/29.]
Allah səbr edənlərlədir! 1.0 APK
İbn Teymiyyə (rahiməhullah) səbrin üç növolduğunu söyləmişdir: “Allaha itaətdə olan səbr, Qadağanı tərketməkdə edilən səbr, İnsanın başına gələn müsibətlərə görə səbretməsi.”İbn Teymiyyə sözünə davam edərək buyurur:- Müsibət həm xəstəlik və s. kimi məxluqatın iradəsi olmadan gələnsəmavi müsibət, həm də insanların bir kəsə qarşı etdikləri səbəbdənola bilər. İkinci növ müsibət, yəni, kiminsə digər bir kəsin özünə,mal-dövlətinə və namusuna toxunmaqla olur ki, buna səbr etmək çoxçətindir. Buna ancaq peyğəmbərlər və siddiqlər səbr edə bilir. Necəki, Allah Rəsulu (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur:- Allah Musaya rəhm etsin, ona daha çox əziyyətlər verilsə də, səbredərdi. (Buxari, Səhih, Kitəb əl-Ənbiyə, 3405; Muslim, Səhih,3/109)Ibn Teymiyyə(rahiməhullah) səbr is three Nover söyləmişd "which is səb itaətdəGod, Qadag NEW tərk etməkdə edilən səb is, gələn müsibətlərə görəsəb is etməs per human."Ibn Teymiyyə sözünə I edərək case tells us:- Müsibət həm xəstəlik və s. Some məxluqat the gələn səmav withoutiradəs müsibət, həm də is bilə people make a kəsə qarş the etdiklərof səbəbdən. Second Novi müsibət, yən of kiminsə digə a kə youözünə goods-dövlətinə Cartoons honor to toxunmaql to be that it isetmək Cox çət səb Download. In ancaq peyğəmbərlə the Cartoons onthe edə siddiqlə knows səb. Necə that Rəsul of God (sallallahualayhi Cartoons səlləm) tells us:- You've rəhm God to Moses, than it is verilsə də əziyyətlə Cox,səb it was edə. (Buxar of Səhih, Kitəb əl-Ənbiyə, 3405; Muslim,Səhih, 3/109)
Təcvidlə izahlı Quran 1.0 APK
Təcvidlə izahlı Quranı Kərimprogramıistədiyiniz dildə öyrənə bilərsiniz. Programda çoxlufaydalıfunksiyalar mövcuddur. Sözbəsöz tərcümə. Program Əbu TurabibnHəsən əl-Hənbəli tərəfinfən 16.06.2016 cı ildəhazırlanmışdır.Xahiş edirik dualarınızı əsirgəmiyəsiniz!Program, you can learnthelanguage of the Holy Qur'an Təcvidlə explanatory. There aremanyuseful features of the program. Word for wordtranslation.16.06.2016 Abu Turab al-Hasan al-Hanbali for by theprogram in thestudio. Please əsirgəmiyəsiniz prayers!
Səbr etməyin qaydası 1.0 APK
"Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincəqorxun.Yalnızmüsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!"(Ali-Imran,102)"Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondanzövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişivəqadınlartörədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən(cürbəcürşeylər)istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdənhəzər edin! Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdəgözətçidir!"(ən-Nisa, 1)"Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!(Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edərvəgünahlarınızıbağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə,böyükbirsəadətə (Cənnətə) nail olar." (əl-Əhzab, 70-71)Həqiqətən ən doğru söz Allahın kəlamı və ən xeyirlihidayətyoluMəhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun)yoludur.Əməllərinən şərlisi (dinə əlavə edilmiş) yeniliklərdir. Hər bir yenilikbidətvə hərbir bidət isə zəlalətdir.Uca Allahın Öz əzəmətli Kitabında insanları sövq etdiyi vəPeyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) də öz paksünnəsində əmr etdiyi ən yüksək xeyirxahlıq sifətlərindənbirisəbrliolmaqdır. Səbr sözü Quranda yüz dörd yerdə müxtəlif səbəb vəməqamlarda varid olmuşdur.Uca Allah Öz peyğəmbərinə səbrli olmağı əmr etmiş vəbuyurmuşdur:(Ya Rəsulum! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə) səbr et.Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir. (ən-Nəhl,127)Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən əzm (və səbat, şəriət) sahibləriolanların səbr etdiyi kimi, sən də (Allahyolundaçətinliklərə,əziyyətlərə) səbr et. (əl-Əhqaf, 35)4Həmçinin Allah təalə möminlərə də səbrli olmağı əmretmişdir.O,buyurur:Ey iman gətirənlər! (Dində vacib olan hökmləri yerinəyetirməyin zəhmətinə, düçar olduğunuz bəlalara) səbredin,(Allahındüşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundakı müharibə vədöyüşlərdəsizəüz verən müsibət və çətinliklərə) dözün! (Ali-Imran, 200)Uca Allah səbr edənləri tərifləyərək buyurur:Yaxşı əməl sahibi əslində ... dar ayaqda, çətinlikdə(ehtiyac,yaxud xəstəlik üz verdikdə) və cihad zamanı(məşəqqətlərə)səbredənlərdir. Onlar (İmanlarında, sözlərində vəəməllərində)doğruolanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır! (əl-Bəqərə, 177)O səbr edənləri sevdiyini və onlarla birlikdə(bərabər)olduğunuxəbər verərək buyurur:"Allah səbr edənləri sevir." (Ali-Imran, 146)"Səbr edin, həqiqətən Allah səbr edənlərlədir!" (əl-Ənfəl,46)"Believers aregətirənlə!Allahdiyen layiqincə qorx in. AloneIn case you müsəl bearing (bearing some müsəl) dead!"(Al-Imran,102)"O people, you tək a şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, itzövcəs the (Həvv NEW) from a COX people they wound CartoonsCartoonsqad Philippinestörədən qorx the Rəbbinizdən! (Name ilə) one-birinizdən (cürbəcisşeylə is)Do istədi Allahdiyen, qohumluq əlaqələr of həmç kəsməkdənCheck the həzə! Şübhəsiz that Allah is your üzərinizdəgözətç"(ən-Nisa, 1)"Believers are gətirənlə! Allahdiyen qorx's Cartoons söyləytheright word!(Əgə is belə etsəniz Allah) the improvement edə əməlləri yoursinsare Cartoonsthe bağışlay. EACH kəs Allah Cartoons Peyğəmbərinə itaət etsəanecksəadətə (Cənnətə) nail will be. "(əl-Əhzab, 70-71)Həqiqətən ən true word of God kəla Cartoons ən xeyirl of mywayhidayətIt Məhəmmə (let him be God's salavati Cartoons salami) way.TheƏməllərşərli of ən (dinə was əlavə) are yeniliklə. Cartoons EACHEACHinnovation bidətisə is a bidət zəlalətd.The Essence of God's people sövq test Maxima prototypes ofəzəmətlBook of CartoonsPeyğəmbər's (let him be God's salavati Cartoons salami) selfpagandəsünnəsində əm one səbrl of the test Maxima prototypes of ənyüksəkxeyirxahlıq sifətlərindənIt is olmaq. Səb mention the Quran Zealand faces on fouryerdəmüxtəlif səbəb Cartoonsvarid paintings and designs in məqam.The Essence of God peyğəmbərinə səbrl of meat has becomeəmCartoonsthe buyurmuşd:(Or I Rəsul! All əzab-əziyyətə the way of Allah) səb meat.Sən the səb is etməy God alone is köməyilə. (ən-Nəhl, 127)Or I Rəsul!) Peyğəmbərlərdən əzm (səbat Cartoons, şəriət)sahiblərthesəb to test Maxima prototypes of those who, sən də (çətinliklərəwayof Allah,əziyyətlərə) is səb meat. (əl-Əhqaf, 35)4Möminlərə təalə of God to be the Həmç də səbrl əm is usestheSoftware. HE,He tells us:Believers are gətirənlə! (Dində is wajib hökmlər the yerinəyetirməy the zəhmətinə, the bəla that afflicted) for thesəb(Goddüşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundak the müharibə vədöyüşlərdəsizəCartoons müsibət upset verən çətinliklərə) dose!(Ali-Imran,200)The decrees of God səb is edənlər the tərifləyərək:Yaxş əməl owner of ... narrow ayaq əslində,çətinlikdə(ehtiyac,yaxud xəstəlik upset verdikdə) Cartoons jihad time (məşəqqətlərə)issəbedənlə are. They (the believers, sözlərində Cartoonsəməllərində)rightones. Müttəq ones they are! (əl-Bəqərə, 177)It is edənlər of səb sevdiy the Cartoons on the birlikdə (bərabəis)isxəbə is verərək tells us:"God's love is edənlər of səb." (Ali-Imran, 146)"Make it Səb, həqiqətən səb is edənlərlə God!" (əl-Ənfəl, 46)
Səhabə 1.2 APK
səhabələrin həyatı, fəzilətiCompanions life,virtue
Loading...