1.1 / May 17, 2018
(4.4/5) (1052)
Loading...

Description

Şəhid Mürtəza Mütəhhərinin əsərlərini oxuyub başa düşmək,onundüşüncə və təfəkkür zirvəsini fəth etmək həddindən artıqçətin,amma eyni zamanda mühüm və zəruridir. İnsanı Tanımaqİnsanınkamilləşmə mərhələsi heyvanlıqdan başlayıb insanlıqdatəkmilləşir.Ən əvvəl o, maddi bir cismdir, təkmilləşdirici rolunuoynayancövhəri hərəkət nəticəsində ruh və ya qeyri-maddi cövhərəçevrilir.İnsan ruhu cismin bətnində doğulub kamala çatır vəözmüstəqilliyini əldə edir. İnsan cismi insanlığın inkişafvətəkmilləşməsi üçün bir yuva rolunu ifa edir. Bunu da qeydetməklazımdır ki, bu təkmilləşmə prosesi insanın öz ixtiyarı iləbaşaçatır. Çünki deyildiyi kimi, insan iki ünsürdən ibarətdir: şəxsvəşəxsiyyət; cism və ruh. Ruha bağlı olan məsələlər, cisməaiddeyildir. Həmçinin qeyd edildi ki, insan öz-özündən ayrılabilənyeganə varlıqdır. İnsan öz insanlığını gərək özü əldəetsin.İnsanın insanlığı heç də onun bioloji quruluşu ilə bağlıdeyildir.Yəni insanlıq adlanan bir şey və başqa ifadəylə desək,adamlıqməfhumu insanın cismi quruluşuna aid deyildir. İZLİPSİXOLOJİDÜYÜNLƏR Bu gün sübuta yetirilib ki, bəzən insanınbatiniduyğularında şər və pisliklər yatır. Həmin şər qüvvələraşkardadeyil, batində olduğu üçün insan onların mövcudluğundanxəbərsizolur. Onlar yalnız qıcıqlandırıcı amillər olan xüsusihallardaaşkara çıxır və insan öz daxilindən, ruhunundərinliklərindən buçöküntülərin yuxarı qalxdığını görəndə çoxtəəccüblənir vəbatinində belə şeylərin olmasına inana bilmir. İnsanbəzənözü-özünə etiqad bəsləyir, yəni özünə baxanda qəlbində heçbirkin-küdurətin olmadığını, heç kəsə həsəd aparmadığını,təkəbbürlüvə məğrur olmadığını və doğrudan da bu qism sifətlərdənuzaqolmasını düşünür. Amma, Quranın ifadəsi ilə desək, qarşıyaimtahançıxanda, insan birdən batinindən təkəbbürlük və məğrurluğunbaşqaldırmasını, həsəd, kin-küdurətin naməlum nöqtədən zahirolduğunugörür. Proqramda - Rahat Axtarış sistemi - Dostlarınızlapaylaşmaimkanı - Tam olaraq internetsiz çalışması PisxologiyaFəlsəfə ƏxlaqDini Kitablar seriyasından yeni bir kitab

App Information İnsanı Tanımaq

 • App Name
  İnsanı Tanımaq
 • Package Name
  com.bygajiyev.insan.tanimaq
 • Updated
  May 17, 2018
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  ByGajiyev
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

ByGajiyev Show More...

DUALAR (Azərbaycan dilində) 1.3.7.49 APK
ByGajiyev
Ən Gözəl Dualar Azərbaycan dilində tərcüməsiilə Artıq Android Telefon və TabletlərinizdəSiz Bu Proqramda- Ayətul Kürsü, Fərəc, Kumeyl, Mucir, Təvəssul, Qunut dualari və solmaq üzrə 50 dən cox dua oxuya bilərsinizÇərəkə Cereke Qurani Kərim Mp3 İslam Din Kitab By GajiyevDiqqət: Proqramdan istifadə etməyiniz üçün İnternet bağlantınızolmalıdır.Prayers Gözəl ən tərcüməsof Azerbaijani dilində ilə artıq Android Phone TabletlərinizdəCartoonsYou Me This Proqra- Ayətul Tribune, Fərəc, Kumeyl, Mucor, Təvəssul, Qunut prayersCartoons water olmaq 50 üzrə bilə dən oxu to pray COXI Kə Çərəkə cerea Quraan Mp3 Islam religion Book By GajiyevDiqqət: Proqra istifadə you etməy must have three of my Internetconnection.
Moizələr və İslami Şəkillər 1.9.20.47 APK
ByGajiyev
Bu Proqramda 1000-ə yaxın Dini Şəkilləri Görə,Yükləyə, Paylaşa bilər, Souncloud üzərində Dini Moizələri dinləyəvə İslami Filimlərə baxa bilərsiniz. Əlavə edəki siz bunlarıSouncloud profilinizin olmasınada ehtiyac yoxdur.Xahiş edirik Proqramı Bəyəndiyiz Təqdirdə 5 ulduz verməyiunutmayasınız cünki bu proqramımızın yüksəlməsinə yardımedir.Diqqət: Proqramlarda Moizələrə qulaq asmaq ücün internet bağlantısımütləqdir.Hacı Şahin Həsənli , Ocaq Necat AğaThis Proqra my 1000-əyaxin Religious Şəkillər the Görə, Yükləyə, Share to downloadthousands of FREE is, you can download thousands of FREE Souncloudüzərində Islamic Religious Moizələr the dinləyə Cartoons FilimlərəBAxa. Əlavə edə your profile that you are ehtiyac Yoxen in olmasınaSouncloud them.Xahiş edirik Proqra my Bəyəndiyiz Təqdirdə 5 ulduz verməy forgetyou because of this proqramı is to help our yüksəlməsinə.Diqqət: Proqram in Moizələrə qulaq asmaq three of the internetconnection is mütləq.Haci Sahin Həsənl of the network Ocaq Necati
Qurani Kərim (səsli) 1.5.10.32 APK
ByGajiyev
Azərbaycan dilində tərcüməsiylə Qurani Kərimdinlə və oxuƏrəb dilində səsləndirən: Said Al GhamidiAzərbaycan dilində səsləndirən: Rasim BalayevDiqqət: Proqramdan istifadə etmək ücün internet bağlantınızolmalıdırSəsli Qurani Kərim, Quran mp3, Qurani Kərim Azərbaycan dilindəŞiə Fatiha Yasin Ayetul Kursi Azan İslam, Namaz Dua Risalə RisaleNehcul Belage, Hola Quran, Sual Cavab. Dini Proqram. Kitabxana ByGajiyev HədisAzerbaijani dilindətərcüməsiylə Quraani Kə dinlə oxi Cartoons Ərəb dilində səsləndirən: Said Al GhamidiAzerbaijani dilində səsləndirən: Rasim BalayevDiqqət: Proqra istifadə etmək must have three of my internetconnectionI Kə Səsl the Quraan, Quran mp3, Quraani Kə Azerbaijani dilindəŞiə I Ayetul Kursi Azan Islam Yasin Al-Fatiha, the prayer PrayerRisalə Belag Nehcul Treatise, Hol Quran, Sual Cavab. ReligiousProqra. By Gajiyev Kitabx until Hədis
Dini Sual Cavab oyunu 8.0 APK
ByGajiyev
Questions in the preparation of the sourceFOUR ten innocentQuestion-response A. The book was istifasəAuthor: Muhammad Hasan MuiniThe book, Ahl al-Bayt, Islam, Religion, Hazrat Ali (AS), theHoly Quran
Ayətul Kürsi 2.0 APK
ByGajiyev
“Ayətül-kürsi” Qurani-kərimin Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsinəverilən addır. Ayədə “Allahın kürsisi” ifadəsi işlədildiyi üçün,ona bu ad verilmişdir. Əslində burada oturmaq üçün istifadə edilənkürsidən söhbət getmir; çünki Allah cism deyil və oturmaq üçünvasitəyə ehtiyacı yoxdur. Ayədəki “kürsi” ifadəsi Allahın qüdrət vəhökmranlığının, elminin simvolu kimi işlədilib. Ümumiyyətlə,ayətül-kürsi Allah-təalanın böyüklüyünü, əzəmətini nümayiş etdirən,Onun bəzi sifətlərini açıqlayan ən bariz ayələrdən biridir. BəzənBəqərə surəsinin 256-cı və 257-ci ayələrini də bura əlavə edir vəhər üç ayəni birlikdə ayətül-kürsi adlandırırlar. İslam ənənəsindəayətül-kürsidən bir çox çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədiləistifadə edilir. Bu, ən müxtəlif mənəvi, psixoloji, maddiproblemləri həll etmək üçün universal vasitədir. Xəstəliklərdənşəfa tapmaq, insanların və cinlərin şərindən amanda qalmaq,kasıblıqdan qurtarmaq və ruzini artırmaq, çətin işi həll etmək,qorxunu aradan qaldırmaq, günahları bağışlatmaq və sairə məq-sədlərüçün ayətül-kürsini oxuyurlar. Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s)ayətül-kürsini “Quranın ən əzəmətli ayəsi” adlandırmışdı. O,buyurub ki, ayətül-kürsi oxunan evə 30 gün ərzində İblis girəbilməz, o ev 40 gün sehrdən amanda qalar. Peyğəmbər Əli ibn ƏbuTalibə (ə) buyurmuşdu: “Quranın ağası Bəqərə surəsidir, Bəqərəsurəsinin ağası isə ayətül-kürsidir. Ya Əli! Bu ayədə 50 söz var,hər sözdə isə 50 bərəkət var” (Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsində«və» bağlayıcısını çıxmaq şərti ilə 50 kəlmə mövcuddur).Namazlardan sonra ayətül-kürsini oxumaq hədislərdə tövsiyə edilib.Rəvayətə görə, Peyğəmbər yatmazdan əvvəl ayətül-kürsi oxuyardı.Səfərə çıxmağa hazırlaşan adamın da ayətül-kürsi oxumasıməsləhətdir. İmam Mühəmməd Baqir (ə) buyurub ki, ayətül-kürsini birdəfə oxuyan adamın bu dünyadakı min dərdi və axirətdəki minçətinliyi aradan qalxar. Bu dünyadakı dərdlərin ən yüngülü –kasıblıq, axirətdəki çətinliklərin ən yüngülü isə qəbir əzabıdır.Əlbəttə, deyilən faydaları əldə etmək üçün ayəni səmimiyyət vəixlasla oxumaq, mənası barədə düşünmək və Allaha təvəkkül etməkəsas şərtdir.
Qurani Kərim (Azərbaycan) 1.0.2 APK
ByGajiyev
Qurani Kərim Azərbaycan və Ərəb dillərində vəƏrəb Dilində Səsləndirməsi ilə, Proqram Online (internet) və yaOfline (internetsiz) vəziyyətdə çalışır. Proqram daxili hər hasısareklam yoxdur.Qurani-Kərim Allah-Taalanın bəşəriyyəti doğru yolaistiqamətləndirmək üçün Öz əziz peyğəmbərlərinə göndərdiyimöcüzələr içərisində əbədilik sifəti ilə vəsf edilən yeganəmöcüzədir və insanlar artıq min dörd yüz ildən artıqdır ki, ondanfeyz alır, bəhrələnirlər. Allah-Taala Özünün bu müqəddəs, əbədi vəhəmişəyaşar səma kitabının təhrifdən və bəşəriyyətin nadanlıq vəbədbəxtlik müdaxiləsindən amanda qalmasını istəyib və onu qoruyub.Buna görə də, Qurani-Kərim insanların əlində olan yeganə müqəddəsilahi kitabdır. Bəşəriyyət səadət və xoşbəxtliyin düz və doğruyolunu getmək istəsə ona sığınmalıdır. Maddiyyat aləminin sakiniolan insanın ömründən gün keçdikcə və bəşər zehninin məhsulu olanideoloji məktəblərin rüsvayçılıq təbilləri çalındıqca insanın özRəbbinə tərəf dönməsinin və Qurani-Kərimin mənəvi və həmişə açıqolan süfrəsindən bəhrələnməsinin vaxtının çatması daha çox hissolunur. Buna görə də dünyada hökm sürən bütün bər-bəzəklərə,zorakılıqlara, ləzzətpərəstliyə və əxlaqi məhdudiyyətsizliklərəbaxmayaraq, müasir dünyada dinə və mənəviyyata qayıdış bəşəriyyətinfikirini özünə ciddi şəkildə məşğul emiş ən böyük məsələdir. Buarada Qurani-Kərim təhrifdən uzaq olduğu üçün misilsiz etibar vədəyərə malik olaraq ən yüksək yerdə durur.Hikmət sahibi olan Allah, göndərdiyi vəhy üçün dillərin ənfəsahətli və bəlağətlisini seçmiş və Qurani-Kərimin aşkar və aydınərəb dilində nazil etmişdir. Mömin insan Quranda dinin əsas vəqolları barəsində olan ilahi maarif xəzinələrini əldə etmək üçün budili öyrənərək Qurani-Kərimdən birbaşa bəhrələnməlidir. Lakin bu,Qurani-Kərimin dünyanın işlək dillərinə tərcümə edilməsi iləziddiyyət təşkil etmir. Əksinə dillərin çoxluğu, insanlarınQurandan tez və rahat bəhrələnmələrinin gərəkliyi və Quran dilininöyrənilməsinin hamı üçün mümkün olmaması tərcümə işinizəruriləşdirir. Buna görə də Allaha imanı olan alimlər bu işinhəyata keçməsi üçün səy göstərməli və insanlara həyat bəxş edənvəhyin sözünü bütün bəşəriyyətə çatdırmalıdırlar.Quran AzerbaijanThe Holy Quran and theArabic language and Arabic languages ​​to sing, Software Online(internet) or ofline (Internet) working condition. The program hasa built-in advertising cannabis.Koran to guide the Most High God to guide mankind to Hisprophets, saints, the only miracle of miracles described in thecapacity and people are forever in a thousand and four hundredyears, it is enlightened, benefit. He holy God, the everlasting andeternal heaven and humanity, ignorance and misery distortion of thebook they want to remain immune to interference and protect it.Therefore, the Holy Quran is the only divine book in the hands ofthe people. If you want to go straight and true path to happinessand the happiness of mankind take refuge in him. A resident ofmaterial world and the human mind is the product of a person's lifeevery day of shame drums ideological schools and Koran calındıqcapeople to return to their Lord, and always open to spiritualenjoyment of the table is felt more time to reach. Therefore, thereigning world all merely decorations, violence, and moralməhdudiyyətsizliklərə ləzzətpərəstliyə While religion andspirituality in the modern world to return to the idea of​​bəsəriyyətin suction biggest issue seriously. Meanwhile, theQuran is unparalleled confidence and value distortion from thehighest ranks.Wise Allah, the most eloquent and bəlagətlisini languages​​chosen and sent to the revelation of the Quran was revealed andclear Arabic tongue. The main branches of the religion of the Koranand a man of faith and the treasures of the divine enlightenment bylearning the language in order to get the benefit directly from theQuran. However, the Quran does not contradict with the languages​​of the world's busiest. On the contrary, the majority oflanguages, people studying the Koran and the Koran necessitybəhrələnmələrinin quick and convenient as possible for all the workrequires no translation. Therefore, faith in God and strive for therealization of this study, scientists from the people who gave lifeto all mankind deliver the word of revelation.Azerbaijan Quran
5. Bilal 2.0 APK
ByGajiyev
Kitabın adı:BilalMüəllif: Cəvad MühəddisiTәrcümə edən: Məhəmməd TuranNəşr edən: .FaizÇap tarixi:. .2005Bilal əslən Afrika həbəşlərindən olan Rəbbahın oğlu idi. BilalınFil ilindən on il ötmüş dünyaya gəldiyi bildirilir. Bilalınata-anası qul olmuşdur.Bilalın fitri paklığı qul olmasına baxmayaraq, onu nəzərəçarpdırırdı. Ona ehtiram göstərir, böyük işlər tapşırırdılar. Bilalməhrumluq və təhqir nəzərincə başqa qullardan fərqlənməsə də, yaxşıxüsusiyyətlərinə görə seçilirdi. Onun qəlbində müşriklərə, zalımağalara qarşı daim qəzəb alovlanırdı. İllər ötdükcə onun əyyaş,mənfəətpərəst, zalım quldarlara nifrəti şiddətlənirdi. O öz pakruhunu ilahiləşdirmək üçün fürsət axtarır və şəhvət, qüdrət,zər-ziba bəndələrinin əsarətindən qurtulmağa çalışırdı.Məhəmməd peyğəmbər (s) peyğəmbərliyə seçildiyi vaxt Bilalın otuzayaxın yaşı vardı. O, Məkkəyə gedib-gəldiyindən həzrət Məhəmmədin(s) dəvəti haqqında eşitdi.Bir gecə işlərini yerinə yetirdikdən sonra fürsət tapıb, özünühəzrət Peyğəmbərə (s) yetirdi və onun mübarək dilindən Quranayələrini eşitdi. Bilalın gözləri sevinc yaşları ilə dolmuşdu. Ouzun illərdən sonra öz axtardığını tapmışdı.Bundan sonra ağalarının gözündən yayınıb, demək olar ki, hər gecəməxfi şəkildə Peyğəmbərin (s) görüşünə gedərdi.Bir gün Məscidül-Həramda Kəbəni təvaf edirdi. Bütlərin yanınaçatarkən onları nifrətlə süzdü və bir bütü təhqir etdi. Bu vaxtmüşriklərdən biri məxfi şəkildə Bilalı izləyirdi. Həmin şəxsgördükləri haqqında Bilalın sahibi Üməyyə ibn Xələfə xəbərverdi.Üməyyə, İslamın və Peyğəmbərin (s) qatı düşmənlərindən olan bu şəxsheç cür inana bilmirdi ki, onun qullarından biri müsəlman olub. Oçox qəzəbləndi və dedi: "Ona bir divan tutaram ki, bir daha kimsəmüsəlman olmaq fikrinə düşməz."Bilal işgəncələrə dözməyə hazır idi. Üməyyənin onunla söhbətləriBilalı qane etmədi və Bilal Peyğəmbərdən, Peyğəmbərin dinindənuzaqlaşmadı. Ona görə də Üməyyə Bilalla sərt rəftar etmək qərarınagəldi.Başqalarının gözünün odunu almaq, onları qorxutmaq üçün şirkbaşçıları onlara itaət etməyənlərə cəmiyyətin gözü qarşısındaişgəncə verərdilər. İşgəncə mərasimləri onlar üçün həm də birəyləncə idi.Üməyyənin gözlədiyinin əksinə olaraq, Bilala işgəncə verilməsinəinki İslama meyli azaltmadı, əksinə müsəlmanların müqavimət vəmöhkəmliyini bir qədər də artırdı. Bilalın ağır işgəncələrəmətanətlə dözməsi bir çoxlarını İslama sövq etdi. Bilalmüsəlmanlığını ilkin olaraq açıqlayan yeddi nəfərdən biriidi.Üməyyə tələb edirdi ki, Bilal Məhəmmədin (s) dinindən üz döndərsin,yoxsa onu bu haldaca öldürəsidir. Bilal Üməyyənin təklifinə beləcavab verdi: "Ey Üməyyə! Əvvəl dediyim kimi, Məhəmmədin (s)peyğəmbərliyinə imanım sadəcə bir həvəs deyil ki, gah ona bağlanım,gah da ondan uzaqlaşım. Məni əzablamı qorxudursan?! Əmin ol ki, ənağır işgəncələrin altında da məndən Allah və Onun rəsulunaşəhadətdən başqa bir söz eşitməyəcəksən!"Qızdırılmış daşlar Bilalın bədəninə yapışdırılırdı. Bu daşlaronun dərisini yandırıb, parça-parça qoparırdı. Bu səhnəni seyredənlərin çoxu dözməyib, üzünü yana çevirir, gözlərini yumurdular.Amma Əbu-Cəhl, Üməyyə və onlar kimi digər İslam düşmənləri Bilalınəzab-əziyyətindən ləzzət alır, şadlanırdılar.Bilal öz iman qüvvəsi və dəmir iradəsi ilə misilsiz dözümgöstərirdi. Üməyyə elə düşünürdü ki, Bilal bir daha Peyğəmbərə (s)yaxın gedəsi deyil. Amma ona yaxınlaşdıqda zəif, üzülən bir səslə"əhəd, əhəd" pıçıldadığını eşitdi. Bilal Allahın birliyinə şəhadətverirdi. Üməyyə bu vəziyyəti görüb daha da qəzəbləndi və təkrarişgəncəyə başladı.Onu yaraları sağalanadək işgəncə məqsədi ilə azad etdilər.Həmin günün səhəri Bilalı iplə sarıyıb bir neçə nəfər var qüvvələriilə qaçaraq, Bilalı arxalarınca sürüməyə başladılar. Bununla belə,o, müqəddəs tövhid şüarını, "əhəd-əhəd" kəlmələrinitəkrarlayırdı.Bəziləri Bilalı sevdiklərindən ona məsləhət görürdülər ki, təqiyyəetsin, yəni əqidəsini gizlətsin. Amma Allaha vəThe name of the book:BilalMüəllif: Mühəddi of CəvadTәrcümə edən: Mahammad TuranNəş is edən: .FaizTarix diameter of :. .2005Bilal əslən Africa həbəşlərindən which was Rəbbah's son. Bilalelephants sing ilindən ten provinces have world gəldi notified.Bilal's mother-appointed Qul paintings and designs.Bilal fitri paklıg the baxmayaraq being Qul, nəzərə would beat him.I göstər him ehtira, neck işlə is ErdUlAr tapşır. Bilal məhrumluqCartoons təhq is nəzərincə BASQ the Qul of fərqlənməsə də wasselected yaxş the xüsusiyyətlərinə görə. His qəlbində müşriklərə,cruel was the alovlan times qəzəb qarş the network. İllə is ötdükcəhis əyyaş, mənfəətpərəst was şiddətlən to nifrət the cruel quldar.One of the three is the essence of the pagan spirit ilahiləşdirməkfürsət axtar şəhvət Cartoons, qüdrət, he tried to bring the zəthe-ziba bəndələr əsarətindən qurtul.Mahammad peyğəmbə (s) is selected in peyğəmbərliyə vaxtı Bilal hadthirty yaxin age. He Məkkəyə gedib-gəldiyindən həzrət you Məhəmmə(s) dəvət is equitable in haqqinda.After a gecə işlər the yerinə yetirdikdən fürsət tapıb, the essencehəzrət Peyğəmbərə (s) were Cartoons afford his mübarək dilindənequitable in the Quran ayələr. Bilal gözlər ilə dolmuşd the ages ofjoy. He illərdən long after that the essence of axtartapmışd.After that the network gözündən yayınıb, demək be that EACH gecəməxf the şəkildə Peyğəmbər (s) görüşünə was gedə.One day Məscidül-Həra Kəbən the təvaf brought to me. Bütlər nextçatarkən eyed them nifrətlə Cartoons təhq the roads, a butyl. Thisvaxtı müşriklərdən şəkildə Bilal was one of məxf izləy. The ownerof the datings Həm gördüklər Bilal ibn haqqinda gave Üməyyə Xələfəis xəbə.Üməyyə, Islam Cartoons Peyğəmbər (s) to believe that science wasqatar datings with hatch car düşmənlərindən that one of his Qulmüsəl olub financing. He was qəzəblən Cartoons çox said: "I'mkeeping him on a sofa, a man olmaq fikrinə kimsə müsəldüşməz."Bilal işgəncələrə dözməyə was ready. Söhbətlər Bilal q Üməyyən withhim until he Cartoons etmə Peyğəmbərdən Bilal, Peyğəmbər thedinindən not uzaqlaş. Görə him də Üməyyə Bilall to sərt rəft is theetmək qərar was gəl.The wood of the eyes of Başqa almaq, three of them shirk bassplayer qorxutmaq işgəncə is verərdilə them in the eyes of itaətetməyənlərə cəmiyyət qarşı. İşgəncə mərasimlər they were a əyləncəthree həm də.əksinə of Üməyyən the gözlədiy olaraq, Bilal işgəncə verilməs nəinthat did not reduce the tendency of Islam, who müqavimət əksinəmüsəlm Cartoons möhkəmliy the increased qədə is a də. Bilal heavyişgəncələrə mətanətlə dözməs a sövq roads, çox of Islam.Müsəlmanlıg Bilal was one of the first nəfərdən olaraq açıqla thetrustee.Üməyyə tələb brought to that Bilal did Məhəmmə (s) dinindən youhurt döndə, yoxs is it that halda by öldürəs. Bilal Üməyyən thetəklifinə belə cavab He said: "O Üməyyə! Əvvəl dediy who I am, youMəhəmmə (s) peyğəmbərliyinə believe I sadəcə a həvəs other words,the gah I connect to it, gah in my uzaqlaş him. Mən the əzabla myqorxu though ?! əm is that ən under heavy işgəncələr Cartoonseşitməyəcəksən his promise to God məndən rəsul şəhadətdən BASQ to!"Qızdırıl that were yapışdırıl Bilal al bədəninə. This al areyandırıb his dəri, part-piece was qopar. This thing is edənlərsəhnən of COX dözməyib translates Since the upset, and left thegözlər blind. Əb of Amman-Cəhl, Üməyyə Cartoons whom they digəIslamic düşmənlər Bilal's əzab-əziyyətindən ləzzət takes, and leftstrong.Bilal essence of faith qüvvəs Cartoons dəm is iradəs the dosage isilə misilsiz was göstər. Üməyyə elə thinker that Bilal is a morePeyğəmbərə (s) yaxin gedəs is underway. Amman yaxınlaşdıq him inzəif, üzülən a səslə "əhəd, əhəd" pıçılda that is equitable. Bilalwas God's birliyinə şəhadət data. Üməyyə this vəziyyət gorube itwas further qəzəblən və təkr began işgəncəyə.her wound was məqsə sağalanadək işgəncə ilə is etdilə freed.Həm the day səhər Bilal is a sarıyıb iplə necə nəfə have qüvvələrthe ilə qaçaraq, Bilal arxaların by sürüməyə began. However belə,he müqəddəs Suara tövhid the "əhəd-əhəd" he təkrarlay thekəlmələr.Bəzilər Bilal məsləhət görürdülə the sevdiklərindən to him, you dohave təqiyyə, you gizlət the yən the əqidəs. Amman God Cartoons
Listen Azan 3.0 APK
ByGajiyev
You do not need to run the program on the Internet. Full offlinesituation, the application is running. Download Here likedinsha'Allah.
Loading...