1.4.1 / July 28, 2015
(4.6/5) (20)
Loading...

Description

Příprava k závěrečné zkoušce žadatelů o řidičský průkaz vautoškole. Naučte se teorii na "řidičák" účinně a rychle!Co vámtato aplikace nabízí?• Přehledný výpis testových otázek sezvýrazněnou správnou odpovědí.• Účinný systém tréninku testovýchotázek, který Vás formou náhodného výběru otázek a zaznamenánívašich odpovědí postupně naučí celý soubor. Pokud některou otázkuzodpovíte špatně, můžete se jedním dotekem podívat na příslušnémísto v zákoně – to velmi pomáhá při studiu! Snadno si rovněžmůžete vybrat, ze které části otázek chcete být testováni (dlezákona, vyhlášky atp.).• Myslíte si, že už máte vše naučeno a jstepřipraveni ke zkoušce? Zkuste si test nanečisto! Aplikace Vámpřipraví test z 25 otázek tak, jak by mohl vypadat u reálnézkoušky.• Držitel řidičského průkazu musí dodržovat mnoho pravidela povinností a není vždy jednoduché si je pamatovat. S našíaplikací ale můžete mít vždy při ruce všechny zákony, vyhlášky anařízení, které se řidičů a vozidel v České republice týkají.Snadno můžete přejít přímo na určitý paragraf nebo použítfulltextové vyhledávání.———Pokud se Vám naše aplikace líbí, prosímeVás o pozitivní hodnocení na Google Play!Pokud Vám v naší aplikacinaopak něco schází či najdete chybu, pošlete nám namístonegativního hodnocení raději email a my se pokusíme vše co nejdřívevyřešit k vaší spokojenosti! Nezapomeňte připojit informaci o Vašemmobilním zařízení a verzi operačního systému.Preparation for thefinal exam, applicants for a license in a driving school. Learn thetheory on the "driver's license" efficiently and quickly!What doyou like this app offers?• Overview list of test questions is thecorrect answer highlighted.• An effective system practice testquestions , which will form a random selection of questions andrecord your answers, gradually learns the entire file. If youanswer one question wrong, you can touch one look at the place inthe law - it is very helpful when studying! Easily you can alsochoose from which part of the questions you want to be tested (inaccordance with the law, regulations, etc.).• Do you think you havelearned everything and you're ready for the exam? Try test Mock !Applications will prepare a test of 25 questions as they might lookin the real exam.• The holder of a license must comply with manyrules and obligations and it is not always easy to remember. Withour applications, but you can always have on hand all the laws,decrees and regulations that drivers and vehicles in the CzechRepublic concern. You can easily go directly to a specific sectionor use the full text search.---If you like our app, we ask you forthe positive reviews on Google Play!If you, on the contrary in ourapplication is missing something or you find a bug, please send usinstead of a negative assessment prefer email and we will tryeverything possible to resolve to your satisfaction! Do not forgetto include information about your mobile device and operatingsystem version.

App Information Řidičský průkaz

 • App Name
  Řidičský průkaz
 • Package Name
  cz.czechnology.ridicskyprukaz
 • Updated
  July 28, 2015
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.4.1
 • Developer
  Czechnology
 • Installs
  100+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Batlickova Prague CZECH REP.
 • Google Play Link

Czechnology Show More...

Zbrojní průkaz od ZbraneKvalitne.cz 1.4.5 (otazky 2017) APK
Czechnology
Chcete si pořídit zbrojní průkaz? Ať už Vás láká sportovní střelbači lov nebo chcete zbraň pro osobní ochranu, musíte projít mimojiné zkouškou odborné způsobilosti, jejíž součástí je také písemnýtest z teorie. A právě na tento test Vás naše aplikace připraví!Snadno a přehledně.Je tato aplikace aktuálníAno, snažíme se vždy oplnou aktuálnost. Poslední změny souboru testových otázek proběhly1. srpna 2017.Tato verze obsahuje soubor aktuálních testovýchotázek, který je účinný od 1. srpna 2017.Portálwww.zbranekvalitne.cz již více než deset let připravuje budoucí istávající střelce ke zkoušce pro získání (či rozšíření skupin)zbrojního průkazu – a jak se můžete přesvědčit, velmi úspěšně! Co onás napsali lidé, kterým jsme pomohli s přípravou ke zkoušce?http://goo.gl/dVRTM7Co vám tato aplikace nabízí• Přehledný výpistestových otázek se zvýrazněnou správnou odpovědí.• Účinný systémtréninku testových otázek, který Vás formou náhodného výběru otázeka zaznamenání vašich odpovědí postupně naučí celý soubor. Pokudněkterou otázku zodpovíte špatně, můžete se jedním dotekem podívatna příslušné místo v zákoně – to velmi pomáhá při studiu! Snadno sirovněž můžete vybrat, ze které části otázek chcete být testováni(dle zákona, vyhlášky atp.).• Myslíte si, že už máte naučeno a jstepřipraveni ke zkoušce? Zkuste si test nanečisto! Aplikace Vámpřipraví test ze 30 otázek tak, jak by mohl vypadat u reálnézkoušky na zbrojní průkaz.• Držitel zbrojního průkazu musídodržovat mnoho pravidel a povinností a není vždy jednoduché si jepamatovat. S naší aplikací ale můžete mít vždy při ruce všechnyzákony, vyhlášky a nařízení, které se střelců v České republicetýkají. Snadno můžete přejít přímo na určitý paragraf nebo použítfulltextové vyhledávání.Mimochodem, zbrojnímu průkazu se neříkázbrojní pas, jak si mnozí myslí a jak často slyšíme vmédiích.———Pokud se Vám naše aplikace líbí, prosíme Vás o pozitivníhodnocení na Google Play!Pokud Vám v naší aplikaci naopak něcoschází či najdete chybu, pošlete nám namísto negativního hodnoceníraději email a my se pokusíme vše co nejdříve vyřešit k vašíspokojenosti! Nezapomeňte připojit informaci o Vašem mobilnímzařízení a verzi Android operačního systému.Want to buy Licensed ?Whether you are attracted by sport shooting or hunting or if youwant a gun for personal protection, you have to go through amongother proficiency tests, which also includes a written test oftheory. And this test to prepare our application! Easily andclearly. Is the current application Yes, we try to always fully upto date. Recent changes to the file test questions were held August1, 2017. This release contains a set of actual test questions,which is effective from 1 August 2017. Portal www.zbranekvalitne.czfor more than ten years, future and existing shooters to test forobtaining (or extension groups) gun license - and as you can see,very successfully!  What about us by people who have helpedwith the preparation for the exam? http://goo.gl/dVRTM7 What do youlike this app offers • Large list of test questions is the correctanswer highlighted.• An effective system practice test questions ,which will take you through a random selection of questions andrecord your answers, gradually learns the entire file. If youanswer one question wrong, you can touch one look at the place inthe law - it is very helpful when studying! Easily you can alsochoose which parts of the questions you want to be tested(according to the law, regulations, etc.).• Do you think that youhave learned and you are ready for the test? Try mock test !Applications will prepare a test of 30 questions as it might lookat the real test for a gun license.• firearms license holder mustcomply with many rules and obligations and it is not always easy toremember. With our applications, but you can always have on handall the laws, decrees and regulations that shooters in the CzechRepublic concern. You can easily go directly to a specific sectionor use the full text search.Incidentally, the arms license is notcalled Firearms Pass , as many think, and how we often hear in themedia.---If you like our app, we ask you a positive rating onGoogle Play!If you get in our application contrary, something ismissing or you find a bug, please send us instead of a negativeassessment prefer email and we will try to solve everything as soonas possible to your satisfaction! Do not forget to includeinformation about your mobile device and version of Androidoperating system.
Řidičský průkaz 1.4.1 APK
Czechnology
Příprava k závěrečné zkoušce žadatelů o řidičský průkaz vautoškole. Naučte se teorii na "řidičák" účinně a rychle!Co vámtato aplikace nabízí?• Přehledný výpis testových otázek sezvýrazněnou správnou odpovědí.• Účinný systém tréninku testovýchotázek, který Vás formou náhodného výběru otázek a zaznamenánívašich odpovědí postupně naučí celý soubor. Pokud některou otázkuzodpovíte špatně, můžete se jedním dotekem podívat na příslušnémísto v zákoně – to velmi pomáhá při studiu! Snadno si rovněžmůžete vybrat, ze které části otázek chcete být testováni (dlezákona, vyhlášky atp.).• Myslíte si, že už máte vše naučeno a jstepřipraveni ke zkoušce? Zkuste si test nanečisto! Aplikace Vámpřipraví test z 25 otázek tak, jak by mohl vypadat u reálnézkoušky.• Držitel řidičského průkazu musí dodržovat mnoho pravidela povinností a není vždy jednoduché si je pamatovat. S našíaplikací ale můžete mít vždy při ruce všechny zákony, vyhlášky anařízení, které se řidičů a vozidel v České republice týkají.Snadno můžete přejít přímo na určitý paragraf nebo použítfulltextové vyhledávání.———Pokud se Vám naše aplikace líbí, prosímeVás o pozitivní hodnocení na Google Play!Pokud Vám v naší aplikacinaopak něco schází či najdete chybu, pošlete nám namístonegativního hodnocení raději email a my se pokusíme vše co nejdřívevyřešit k vaší spokojenosti! Nezapomeňte připojit informaci o Vašemmobilním zařízení a verzi operačního systému.Preparation for thefinal exam, applicants for a license in a driving school. Learn thetheory on the "driver's license" efficiently and quickly!What doyou like this app offers?• Overview list of test questions is thecorrect answer highlighted.• An effective system practice testquestions , which will form a random selection of questions andrecord your answers, gradually learns the entire file. If youanswer one question wrong, you can touch one look at the place inthe law - it is very helpful when studying! Easily you can alsochoose from which part of the questions you want to be tested (inaccordance with the law, regulations, etc.).• Do you think you havelearned everything and you're ready for the exam? Try test Mock !Applications will prepare a test of 25 questions as they might lookin the real exam.• The holder of a license must comply with manyrules and obligations and it is not always easy to remember. Withour applications, but you can always have on hand all the laws,decrees and regulations that drivers and vehicles in the CzechRepublic concern. You can easily go directly to a specific sectionor use the full text search.---If you like our app, we ask you forthe positive reviews on Google Play!If you, on the contrary in ourapplication is missing something or you find a bug, please send usinstead of a negative assessment prefer email and we will tryeverything possible to resolve to your satisfaction! Do not forgetto include information about your mobile device and operatingsystem version.
Střelecká mapa ~ZbraneKvalitne 2.1.3 APK
Czechnology
Jedete si krajinou a přemýšlíte, zda není poblíž střelnice, kdebyste se mohli odreagovat? A kde je nejbližší střelecký obchod, kdesi nejrychleji dokoupit náboje? S touto střeleckou mapou budete míttakové informace vždy po ruce, stačí šáhnout do kapsy.Na stránkáchwww.zbranekvalitne.cz je již několik let k dispozici střeleckámapa, kde si může každý snadno na mapě najít střelnice a střeleckéobchody, i další informace o nich. Nyní vám to vše nabízíme i vrychlé přehledné formě pro mobilní telefony a tablety.Základníinformace ke každému objektu jsou uloženy offline (najít si adresuči telefonní číslo tak můžete i mimo dosah internetu), detailnějšíinformace si aplikace stáhne automaticky při zobrazení podrobnostío objektu. U venkovních střelnic můžete např. snadno vidět ipředpověď počasí.V dalších verzích aplikace budeme přidávat víceinformací o objektech!Upozornění: Na některých zařízeních se můževyskytnout chyba výsuvného Menu – pokud by se Vám nezobrazovalokorektně, pošlete nám email s detaily o Vašem zařízení (zejménaverze Android a model telefonu/tabletu) a my se pokusíme pro Vás conejrychleji zjednat nápravu.———Pokud se Vám naše aplikace líbí,prosíme Vás o pozitivní hodnocení na Google Play!Pokud Vám v našíaplikaci naopak něco schází či najdete chybu, pošlete nám namístonegativního hodnocení raději email a my se pokusíme vše co nejdřívevyřešit k vaší spokojenosti! Nezapomeňte připojit informaci o Vašemmobilním zařízení a verzi operačního systému.Are you going to thecountryside and are wondering whether it is not close to theshooting , where you can relax? And where is the nearest RifleTrade , where you buy the fastest charge? With this shooting Mapyou have such information at hand, simply reach into yourpocket.The site www.zbranekvalitne.cz is already several years ashooting map where anyone can easily map to find shooting rangesand gun shops, and other information about them. Now you all herein tabular form for quick mobile phones and tablets.Basicinformation for each object is stored offline (to find an addressor phone number so you can reach beyond the Internet), moredetailed information, the application will download automaticallywhen you view the details about the object. In outdoor shootingranges can eg. To see the weather forecast as well.In subsequentversions will add more information about the objects! Warning :Some devices may experience error retractable Menu - if youappearing correctly, send us an email with details about yourdevice (especially Android version and model of your phone /tablet) and we will try to you quickly rectified.---If you like ourapp, we ask you for the positive reviews on Google Play!If you, onthe contrary in our application is missing something or you find abug, please send us instead of a negative assessment prefer emailand we will try everything possible to resolve to yoursatisfaction! Do not forget to include information about yourmobile device and operating system version.
Loading...