2.4.11 / September 14, 2017
(3.5/5) (263)
Loading...

Description

Lokalizacyjna gra społecznościowa typu RPGdziałająca w sieciach: T-Mobile, Orange, Plus i Play w nowejodsłonie!

Wejdź do fikcyjnego świata ludzi, wampirów i wilkołaków. DziękiBeastWorld zwykły spacer może okazać się pełną nieoczekiwanychzdarzeń przygodą. Bez względu na to, gdzie się przemieścisz, zawszeznajdziesz partnerów do gry, gdyż zmieniają się oni z każdąstrefą.

Dzięki grze Świat Bestii:
- stoczysz emocjonujące walki z graczami z całej Polski,
- zajmiesz i zawładniesz swoją okolicę,
- znajdziesz nowe wyzwania w miejscach specjalnych, jak np.ARENA,
- podyskutujesz z innymi graczami,
- wykonasz ciekawe i pełne wrażeń misje,
- założysz własny klan lub dołączysz do jednego z jużistniejących

ORAZ od wersji 2.0!

- stworzysz własne Imperium,
- wzniesiesz imponujące budowle,
- powołasz armię,
- planuj i spiskuj!

Do tego interaktywna mapa działań gracza, sklep z unikalnymiprzedmiotami, teleportacja, trofea, unikalne przedmioty, zaklęcia ieliksiry i wiele, wiele więcej. Dołącz do społeczności fanówprzygód. Zarejestruj się już teraz!
Location RPG social gameoperating in networks: T-Mobile, Orange, Plus and Play in the newversion!

Go to the fictional world of people, vampires and werewolves. WithBeastWorld simple walk can be an adventure full of unexpectedevents. Regardless of where they had moved, you will always findpartners to play, because they vary with each zone.

With the game world of the beast:
- Will fight an exciting fight with players from across thePolish,
- Take care and capture their surroundings,
- Find new challenges in special, such as ARENA,
- Discuss with other players,
- Implementation of exciting and fun-filled missions,
- Open an own clan or join one of the already existing

AND since version 2.0!

- Create your own empire,
- Soar impressive buildings,
- Appointment of an army,
- Plan and conspire!

For this interactive map of the player's actions, shop with uniqueitems, teleport, trophies, unique items, spells and potions, andmuch, much more. Join the community of fans of adventure. Sign upnow!

App Information Świat Bestii: BeastWorld

Locon Sp. z o. o. Show More...

Bezpieczna Rodzina 6.8.19 APK
Gdzie Jest Dziecko to jedyna aplikacja w Polsce, która umożliwiadyskretne lokalizowanie i dbanie o bezpieczeństwo Bliskich. Niemusisz więcej martwić się o najbliższych wiedząc, że są wbezpiecznych miejscach. Lokalizacja telefonów Zobacz całą swojąrodzinę na mapie w telefonie. Odpoczywaj spokojnie wiedząc, żenajbliżsi są w bezpiecznych miejscach. Gdzie Jest Dziecko niewymaga instalowania dodatkowych aplikacji na telefonielokalizowanej osoby. Chroniony Bliski wyraża zgodę na lokalizowanietylko raz za pomocą jednego SMSa. Później nie jest informowany, gdysprawdzasz gdzie jest. Namierzana jest karta SIM dzięki czemubateria na telefonie bliskiego nie jest zużywana. Otrzymujautomatyczne powiadomienia Otrzymasz automatyczne powiadomienie SMSi e-mail, kiedy Bliski przybędzie lub opuści ustalone miejsce. Samwyznaczysz strefy dla swojej rodziny, np. dom, szkoła, praca.Reaguj w razie zagrożenia Bliski może w prosty sposób powiadomićCię o zagrożeniu. Wezwanie S.O.S. trafi do Ciebie oraz dowszystkich wskazanych wcześniej osób. Do zgłoszenia dołączonezostanie video lub zdjęcie wraz z lokalizacją. Korzystanie zpowiadomień S.O.S. jest możliwe po zainstalowaniu bezpłatnejaplikacji Rodzinne SOS na telefonie Bliskiego. Pobierz aplikację:https://goo.gl/0YpfqW Wypróbuj za darmo Otrzymasz darmowy okrespróbny abyś mógł się przekonać jak działa usługa. Jeśli BezpiecznaRodzina nie spełni Twoich oczekiwań możesz zrezygnować w każdejchwili. Nie ponosisz żadnych opłat w momencie rezygnacji podczasokresu próbnego. Play : pierwszy miesiąc za 0 zł, potem tylko 4,92zł tygodniowo. Orange: pierwsze 14 dni za 0zł, potem od 7,98 złmiesięcznie. Plus: pierwsze 14 dni za 0zł, potem od 1,23 złtygodniowo. T-Mobile: pierwsze 7 dni za 0zł, potem od 6,15 zł co 30dni. Jak lokalizujemy Namierzamy telefony trzema metodami: GSM,GPS, WiFi i wskazujemy najbardziej precyzyjną lokalizację. - GPS(lokalizacja satelitarna) dokładność lokalizacji w zasięgu 10-20metrów. Chcąc namierzać z dokładnością do kilku metrów dopilnuj,aby Bliski zainstalował i uruchomił na swoim telefonie aplikacjęRodzinne S.O.S. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqW - GSM(lokalizacja po sieci operatora GSM) dokładność lokalizacji wzasięgu 200m - 1km - WiFi (lokalizacja na podstawie sieci WiFi)dokładność lokalizacji w zasięgu 30m - 50m Więcej informacji o tymjak lokalizujemy: www.gjde.pl/dokladnosc-lokalizacji Pobierzaplikację i zacznij lokalizować już dziś! This is where the childis the only application in Poland, which allows discrete locatingand taking care about the safety of loved ones. You no longer haveto worry about the next knowing they are in safe places. PhoneLocation See his entire family on a map on the phone. Rest easyknowing that loved ones are in safe places. Where is the child doesnot require installing additional applications on your localizedindividuals. Protected Middle agrees to locate only once with asingle SMS. Later is not informed when the check where it is.Tracking SIM card is so close to the battery on the phone is notconsumed. Receive automatic notifications You will receiveautomatic notification SMS and e-mail address, when you arrive orleave the Middle established place. Sam designate zones for yourfamily, for example. Home, school, work. Respond in an emergencyMiddle can easily tell you about the threat. Call S.O.S. will go toyou and to all people mentioned earlier. The declaration will beaccompanied by a video or a photo with the location. Usingnotifications S.O.S. you must install the free app on your phoneSOS Family Middle. Download the app: https://goo.gl/0YpfqW Try forfree You will get a free trial period so that you can see how theservice works. If Family Safety does not meet your expectations youcan unsubscribe at any time. will not pay any fees at the time oftermination during the probationary period. Play first 0 zł permonth after a week only 4.92 zł. Orange first 14 days for $ 0 thenfrom 7.98 zł per month. Plus: first 14 days for $ 0 then from 1.23zł week. T-Mobile First for 7 days $ 0, from 6.15 zł then every 30days. How locates Tracking calls three methods: GSM, GPS, WiFi andindicate the most precise location. - GPS (satellite location)location accuracy within 10-20 meters. To pinpoint accuracy of afew meters, ensure that the Middle installed and launched theapplication on your phone Family S.O.S. Download the app:https://goo.gl/0YpfqW - GSM (location of the GSM operator'snetwork) location accuracy within 200m - 1km - WiFi (location basedon Wi-Fi network) location accuracy within 30m - 50m For moreinformation about how to localize:www.gjde.pl/dokladnosc-lokalizacji Download the app to locate andstart today!
Gdzie Jest Dziecko VIP 6.8.17 APK
Gdzie Jest Dziecko VIP - Łatwe zarządzanie lokalizacją wielu osóbPrzydatne funkcje: 1. Pełna kontrola - Jednym przyciskiemzlokalizujesz wszystkich jednocześnie. Zobaczysz ich aktualnąlokalizację na mapie. 2. Lokalizuj wybrane grupy - Dodawaj osoby dogrup. Lokalizuj szybciej i wygodniej. 3. Kontroluj na bieżąco gdzieoni są - Sam ustal co ile minut odświeży się automatycznalokalizacja, dzięki której pozycje Bliskich są na bieżącoodświeżane na mapie. 4. Zawsze wiesz gdzie byli - Rozszerzonahistoria pozwoli Ci lepiej przeanalizować historię lokalizacji.Możesz sprawdzić, gdzie przemieszczali się Twoi Bliscy. 5. Raporty(w przygotowaniu) - Będziesz mógł otrzymywać regularne raportyhistorii Twoich Bliskich bezpośrednio na swój adres e-mail. Pozatym: *** namierzysz wybrany telefon (wystarczy, że jest włączony izalogowany do sieci operatora) za pomocą aplikacji mobilnej,serwisu www lub SMS, *** ustawisz miejsca (strefy), w którychprzebywa Bliski i otrzymasz automatyczne powiadomienie, gdy się wnich pojawi /więcej: http://www.gdziejestdziecko.pl Z aplikacją natelefon Bliskiego Rodzinne S.O.S.: *** dokładna lokalizacja GPS,*** aplikacja S.O.S. automatycznie wyśle alarm do Ciebie, wybranychBliskich oraz odpowiednich służb, *** Bliski może załączyćwiadomość tekstową, film lub zdjęcie do każdego zgłoszenia, ***wystarczą 3 sekundy, aby wezwać POMOC /więcej:http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzina Where's the babyVIP - Easily manage location of many people Useful features: 1.Take control - One click locate all at once. You'll see theircurrent location on the map. 2. Locate selected group - Add peoplegroups. Locate faster and more convenient. 3. Control on a regularbasis where they are - You determine what number of minutes refreshautomatic location from which the items Relatives are constantlyrefreshed on the map. 4. Always know where they were - Extendedhistory will allow you to better analyze location history. You cansee where your loved ones moved around. 5. Reports (in preparation)- You will be able to receive regular reports on the history ofyour loved ones directly to your e-mail address. Otherwise: ***Namierzysz selected phone (it is enough that it is switched on andconnected to the network operator) using the mobile application,web service, or SMS, *** Set of space (zone), which resides in theMiddle and receive automatic notification when they appear / more:http://www.gdziejestdziecko.pl With the application on the phoneMiddle SOS Family: *** Exact GPS location, *** Application S.O.S.will automatically send an alarm to your selected Relatives andrelevant services, *** Middle may attach a text message, video orphoto to each application, *** Suffice 3 seconds to call for help /more: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzina
Bezpieczna Rodzina Netia 6.2.0 APK
Z Bezpieczna Rodzina Netia:*** namierzysz wybrany telefon (wystarczy, że jest włączony izalogowany do sieci operatora) za pomocą aplikacji mobilnej,serwisu www lub SMS,*** ustawisz miejsca (strefy), w których przebywa Bliskich iotrzymasz automatyczne powiadomienie, gdy się w nich pojawi,*** wyposażysz Bliskiego w Rodzinne S.O.S,*** Abyś mógł namierzać, Bliski musi wysłać JEDNORAZOWY DARMOWY SMSze zgodą na lokalizację. Potem Bliski nie będzie już informowany onamierzaniu./więcej: http://www.gdziejestdziecko.plZ aplikacją na telefon Bliskiego Rodzinne S.O.S.:*** wystarczą 3 sekundy, aby wezwać POMOC,*** dokładna lokalizacja GPS,*** komunikat S.O.S. automatycznie wyśle alarm do Ciebie, wybranychBliskich oraz odpowiednich służb,*** Bliski może załączyć wiadomość tekstową, film lub zdjęcie dokażdego zgłoszenia,/więcej: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzinaBezpieczna Rodzina Netia jest częścią unikalnej napolskim rynku grupy usług Bezpieczna Rodzina .W skład Bezpiecznej Rodziny Netia wchodzą:** Bezpieczna Rodzina Netia - lokalizator rodzinny,** Rodzinne S.O.S. - aplikacja na telefon Bliskiego,** Gdzie Jest Auto Netia - lokalizator samochodu (dostępnywkrótce),** Bezpieczny Dom Netia - monitoring domu.Dzięki Gdzie Jest Auto Netia już niebawem:*** Sprawdzisz, czy Twoje auto jest tam, gdzie jestzaparkowałeś,*** Automatyczny Strażnik powiadomi Cię, gdy Twoje auto poruszy siębez Twojej wiedzy,*** Ustawisz limit prędkości auta i otrzymasz powiadomienie, gdyzostanie przekroczony,*** Sprawdzisz historię tras, którymi poruszało się Twojeauto,/więcej informacji oraz wybór nadajnika GPS na stronie:http://www.gdziejestauto.plZ Bezpiecznym Domem Netia:*** Oglądasz Twoje mieszkanie, dzięki kamerom współpracującym zaplikacją,*** Otrzymasz automatyczny alarm SMS, e-mail oraz w aplikacji, gdykamera wykryje ruch,*** Nagrasz dowolny obraz z kamery i pobierzesz go nakomputer!/więcej informacji oraz wybór kamery na stronie:http://www.bezpiecznydom.plWith Family SafetyNetia :*** Namierzysz selected phone (it is enough that it is switched onand connected to the network operator) using a mobile application,web service, or SMS,*** Set of space (zone), where he has been Relatives and receiveautomatic notification when they appear,*** Equip Middle in Hometown S.O.S,*** To be able to track down, Middle must send a SINGLE FREE SMSwith the approval of the location. Then there will be no middleinformed of successful targeting./ More: http://www.gdziejestdziecko.plWith the application on the phone Middle Family SOS:*** Suffice 3 seconds to call the HELP,*** Exact GPS location,*** Statement Sos automatically send alarm to you, selectedRelatives and appropriate services,*** Middle may attach a text message, video or photo to eachapplication,/ More: http://www.gdziejestdziecko.pl/bezpieczna-rodzinaFamily Safety Netia is a unique part of the Polish marketservices group Family Safety .The Safe Families Netia includes:** Family Safety Netia - Family locator,** Family SOS - the application on the phone Middle,** Where is the Auto Netia - Car locator (available soon)** Safe House Netia - home monitoring.With Where is the Auto Netia soon :*** Check, if your car is where it is parked,*** Automatic Guard notifies you when your car moves without yourknowledge,*** You will set the speed limit of the car and you will benotified when it is exceeded,*** You will check the history of routes, which moved yourcar,/ More information and a selection of GPS transmitter on the page:http://www.gdziejestauto.plWith Safe House Netia :*** Viewing your apartment, thanks to cameras cooperating with theapplication,*** You will receive an automatic alarm SMS, e-mail and in theapplication when the camera detects motion,*** Record any picture from your camera and download it to yourcomputer!/ More information and a selection of cameras on the web:http://www.bezpiecznydom.pl
GeoRandka 1.9.50 APK
W czasach, gdy każdy gdzieś pędzi, a nowinki technologiczneprześcigają się nawzajem, często brak nam chwili na kontakt zdrugim człowiekiem. Nie istotne, czy niedawno zakończyliśmy kolejnynieudany związek, nie możemy znaleźć tej właściwej osoby, czyzwyczajnie w naszym otoczeniu nikt nie wpadł nam w oko, dziękiGeoRandce mamy możliwość poznać osoby znajdujące się tuż obok ipodobnie jak my – szukające swojej drugiej połówki. Jedyne, czegonam potrzeba to telefon komórkowy! Prawdziwa miłość może czekać tużobok Ciebie. Wystarczy zainstalować na swoim telefonie GeoRandkę irozpocząć wyszukiwanie idealnych partnerów w najbliższym otoczeniu.Aplikacja na podstawie wybranych kryteriów wyszukiwania orazlokalizacji Twojego telefonu znajdzie kogoś w sam raz dla Ciebie,naprawdę blisko! Może mieszkacie na tym samym osiedlu, siedzicie najednym wykładzie czy pracujecie we wspólnym budynku? Możecodziennie jeździcie tym samym autobusem? Dopomóż szczęściu iprzekonaj się jak proste może być poznawanie ludzi w twojejokolicy!Usługa dostępna TYLKO dla klientów sieci: Orange, Play,PlusWięcej informacji na ten temat jak i inne znajdziesz na naszejstronie internetowej: www.georandka.plAt a time when everyone makessomewhere and technological innovations to outdo each other, theyoften lack the time to contact us with another man. No matterwhether the recently completed another failed relationship, we cannot find the right person, or simply in our environment, no onecame to us in the eye, so we can get to know GeoRandce people whoare right next door and just as we are - looking for my other half.The only thing we need is a mobile phone! True love can wait rightnext to you. Just install it on your phone and start searchingGeoRandkę ideal partners in the immediate vicinity. Applicationsbased on selected search criteria and location of your phone willfind someone right for you, really close! Maybe you live in thesame neighborhood, sitting on a lecture or working in a commonbuilding? Maybe every day you ride the same bus? Help me luck andsee how easy it can be getting to know people in yourneighborhood!The service is available ONLY for customers networks:Orange, Play, PlusFor more information on this topic and others canbe found on our website: www.georandka.pl
Świat Bestii: BeastWorld 2.4.11 APK
Lokalizacyjna gra społecznościowa typu RPGdziałająca w sieciach: T-Mobile, Orange, Plus i Play w nowejodsłonie!Wejdź do fikcyjnego świata ludzi, wampirów i wilkołaków. DziękiBeastWorld zwykły spacer może okazać się pełną nieoczekiwanychzdarzeń przygodą. Bez względu na to, gdzie się przemieścisz, zawszeznajdziesz partnerów do gry, gdyż zmieniają się oni z każdąstrefą.Dzięki grze Świat Bestii:- stoczysz emocjonujące walki z graczami z całej Polski,- zajmiesz i zawładniesz swoją okolicę,- znajdziesz nowe wyzwania w miejscach specjalnych, jak np.ARENA,- podyskutujesz z innymi graczami,- wykonasz ciekawe i pełne wrażeń misje,- założysz własny klan lub dołączysz do jednego z jużistniejącychORAZ od wersji 2.0!- stworzysz własne Imperium,- wzniesiesz imponujące budowle,- powołasz armię,- planuj i spiskuj!Do tego interaktywna mapa działań gracza, sklep z unikalnymiprzedmiotami, teleportacja, trofea, unikalne przedmioty, zaklęcia ieliksiry i wiele, wiele więcej. Dołącz do społeczności fanówprzygód. Zarejestruj się już teraz!Location RPG social gameoperating in networks: T-Mobile, Orange, Plus and Play in the newversion!Go to the fictional world of people, vampires and werewolves. WithBeastWorld simple walk can be an adventure full of unexpectedevents. Regardless of where they had moved, you will always findpartners to play, because they vary with each zone.With the game world of the beast:- Will fight an exciting fight with players from across thePolish,- Take care and capture their surroundings,- Find new challenges in special, such as ARENA,- Discuss with other players,- Implementation of exciting and fun-filled missions,- Open an own clan or join one of the already existingAND since version 2.0!- Create your own empire,- Soar impressive buildings,- Appointment of an army,- Plan and conspire!For this interactive map of the player's actions, shop with uniqueitems, teleport, trophies, unique items, spells and potions, andmuch, much more. Join the community of fans of adventure. Sign upnow!
Bezpieczny Dom 5.4.0 APK
Monitoring domu i biura Bezpieczny Dom pozwala sprawić, by Twójtelefon zamienił się w mobilne centrum bezpieczeństwa. Zainstalujkamery w pomieszczeniach, na których szczególnie Ci zależy i połączje z aplikacją. Od tej pory w każdej chwili możesz na swoimtelefonie sprawdzić, co dzieje się w domu podczas Twojejnieobecności! Z Bezpiecznym Domem: *** Oglądasz Twoje mieszkanie,dzięki kamerom współpracującym z aplikacją, *** Otrzymaszautomatyczny alarm SMS, e-mail oraz w aplikacji, gdy kamera wykryjeruch, *** Nagrasz dowolny obraz z kamery i pobierzesz go nakomputer! więcej informacji oraz wybór kamery na stronie:http://www.bezpiecznydom.pl Monitoring your home and office safehouse can make your phone turned into a mobile safety center.Install cameras in areas where especially you care about andconnect them with the application. From now on, any time on yourphone to check what is happening at home during your absence! InSafe House: *** Viewing your apartment through cameras cooperatingwith the application, *** You will receive an automatic alarm SMS,e-mail and in applications where the camera detects motion, Record*** any image from the camera and downloaded it to your computer!For more information and camera selection at:http://www.bezpiecznydom.pl
Gdzie Jest Auto 7.0.18 APK
Kontroluj, namierzaj i chroń swoje auto Gdzie Jest Auto toaplikacja dzięki, której będziesz mógł wygodnie i szybkokontrolować lokalizację swoich samochodów. Wystarczy, żezainstalujesz nadajnik GPS w swoim samochodzie i następnie gododasz w aplikacji mobilnej. Od tej pory nic Cię nie ominie! Śledźna żywo lokalizację i prędkość auta Zobacz na jednej mapie jakprzemieszczają się wszystkie Twoje samochody. Poznasz aktualnepołożenie, kierunek jazdy i prędkość samochodów. Szybko i wygodnieprzeglądaj historię tras i postojów W przejrzysty sposób poznaszszczegóły historii lokalizacji: - długość trasy i czas jazdy -przebieg trasy - maksymalną prędkość na trasie - miejsce i czaspostojów - przekroczenie dopuszczalnej prędkości - utratę iwznowienie sygnału GPS - styl jazdy kierowcy Otrzymuj powiadomieniao ruszeniu auta z miejsca Powiadomimy Cię SMSem, że auto ruszyło zmiejsca. Dzięki temu dowiesz się o odholowaniu auta, potencjalnejkradzieży lub użyciu samochodu służbowego do celów prywatnych.Dowiedz się o przekroczeniu dozwolonej prędkości Otrzymaszpowiadomienie natychmiast kiedy kierowca przekroczy dopuszczalnąprędkość na trasie. Sam zdefiniujesz wartość przekroczeniaprędkości, po której otrzymasz powiadomienie. Dowiedz się więcej:http://www.gdziejestauto.pl Control, track and protect your carWhere is Auto is an application thanks to which you will be able toconveniently and quickly control the location of your cars. All youneed to do is install the GPS transmitter in your car and then addit in the mobile application. From now on, nothing will pass youby! Track live location and car speed See on one map how all yourcars are moving. You will learn the current location, direction andspeed of cars. Quickly and conveniently view your route and stophistory In a clear way you will learn the details of the locationhistory: - route length and driving time - route - maximum speed onthe route - place and time of stops - exceeding the permissiblespeed - loss and resumption of the GPS signal - driving styleReceive notifications about the start of the car from place We willnotify you by SMS that the car has moved off. Thanks to this youwill learn about towing a car, potential theft or using a companycar for private purposes. Learn about speeding exceeded You willreceive notification immediately when the driver exceeds the speedlimit on the route. You define the value of the speeding over whichyou will receive a notification. Find out more:http://www.gdziejestauto.pl
Bezpieczny Dom Netia 5.3.4 APK
Monitoring domu i biura Bezpieczny Dom pozwala sprawić, by Twójtelefon zamienił się w mobilne centrum bezpieczeństwa. Zainstalujkamery w pomieszczeniach, na których szczególnie Ci zależy i połączje z aplikacją. Od tej pory w każdej chwili możesz na swoimtelefonie sprawdzić, co dzieje się w domu podczas Twojejnieobecności!Z Bezpiecznym Domem:*** Oglądasz Twoje mieszkanie,dzięki kamerom współpracującym z aplikacją,*** Otrzymaszautomatyczny alarm SMS, e-mail oraz w aplikacji, gdy kamera wykryjeruch,*** Nagrasz dowolny obraz z kamery i pobierzesz go nakomputer!więcej informacji oraz wybór kamery na stronie:http://www.bezpiecznydom.plMonitoring your home and office safehouse can make your phone turned into a mobile safety center.Install cameras in areas where especially you care about andconnect them with the application. From now on, any time on yourphone to check what is happening at home while you are away!WithSafe House:*** Viewing your apartment through cameras cooperatingwith the application,*** You will receive an automatic alarm SMS,e-mail and in applications where the camera detects motion,***Record any picture from the camera and download it to yourcomputer!For more information and camera selection at:http://www.bezpiecznydom.pl
Loading...