/ April 15, 2016
(5.0/5) (20)

Description

Αποτελεί βοήθημα για τους εξεταστέςτηςεπιτροπής των αθλητικών εξετάσεων των στελεχών του ΣτρατούΞηράς,που γίνονται κάθε χρόνο.
Οι δυνατότητές του είναι οι παρακάτω:
► Υπολογισμός των βαθμολογιών για κάθε στέλεχος, με βάσητιςεπιδόσεις του, την ηλικία και το φύλο του.
► Καρτέλα με προσωπικά στοιχεία, επιδόσεις και βαθμολογίες γιακάθεστέλεχος, τα στοιχεία της οποίας οποιαδήποτε στιγμή μπορούννατροποποιηθούν.
► Ιατρική απαλλαγή σε κάποιο από τα αγωνίσματα.
► Αυτόματη απαλλαγή σε αγωνίσματα λόγω ηλικίας.
► Ομαδική εξέταση στο δρόμο 1610 μ., με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι).
► Ομαδική εξέταση στην πορεία 8 χλμ, με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι) και με δυνατότητα οι εξεταζόμενοι ναξεκινάνεμεμονωμένα ή ομαδικά.
► Υποχρέωση να τεθεί η συσκευή σε κατάσταση πτήσης πριν τιςομαδικέςεξετάσεις, για αποφυγή διακοπών (κλήσεων, μηνυμάτων,ειδοποιήσεων).Υπενθύμιση μετά την εξέταση για επιστροφή στηνκανονικήλειτουργία.
► Αν κατά την εξέλιξη ομαδικής εξέτασης, για οποιοδήποτελόγοσταματήσει η εφαρμογή (π.χ. σβήσει το κινητό απόμπαταρία),ανοίγοντας την εφαρμογή, συνεχίζει κανονικά ηομαδικήεξέταση.
► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένου να αποσταλείσεάλλο εξεταστή για την ενημέρωση του κινητού του. Το αρχείο.CSVανοίγει με λογιστικό φύλλο (π.χ. Microsoft Excel)στονυπολογιστή.
► Εισαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) από αρχείο .CSV στην SDCard. Στο τέλος οεξεταστήςενημερώνεται για το πόσες νέες καρτέλες προστέθηκαν,πόσεςυπάρχουσες που χρειάζονταν ενημέρωση, ενημερώθηκαν και σεπόσεςυπήρξε ασυμφωνία και δεν ενημερώθηκαν (π.χ. διαφορετικήημερομηνίαγέννησης από την ήδη περασμένη).
► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχεία,επιδόσειςκαι αποτελέσματα) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένουνααποσταλεί στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία μελογιστικόφύλλο (π.χ. Microsoft Excel).
► Αποστολή των καρτελών των στελεχών (με ή χωρίς τα αποτελέσματα)μεκοινή χρήση (π.χ. bluetooth, email κ.τ.λ.).
► Ανταλλαγή καρτελών μέσω WiFi, μεταξύ των κινητών των εξεταστών.Ανδεν υπάρχει WiFi, ένας από τους εξεταστές κάνει το κινητότουhotspot και συνδέονται οι υπόλοιποι εξεταστές πάνω του.Αυτόβοηθάει π.χ. όταν ένας εξεταστής εξετάζει το δρόμο, έναςάλλοςμπορεί να εξετάζει τις κάμψεις, έλξεις, διπλώσεις. Αντίναξανακαταχωρεί τα ονόματα των εξεταζόμενων, τα λαμβάνει απότοκινητό του άλλου εξεταστή που τα έχει ήδη καταχωρήσει.ΔΕΝΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ.

Πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,κάντεπολλές δοκιμές.
Αφού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,παρακαλώενημερώστε με για προβλήματα που προέκυψαν κατάτηδιαδικασία.
It is a tool forexaminerssports examinations committee of Army personnel, takingplace eachyear.
Its capabilities are:
► Calculation of the scores for each member on the basisofperformance, age and gender.
► Tab with personal information, and performance scores foreachmember, the elements of which at any time can bemodified.
► Medical discharge to any of the events.
► Automatic discharge at age events.
► Group examining the road 1610 m., With or withoutintermediatecontrol points (runs).
► Group examination in the course of 8 km, with orwithoutintermediate checkpoints (rounds) and able to start theexamineesindividually or in groups.
► Obligation to put the device in flight mode beforecollectivetests, avoid interruptions (calls, messages,notifications).Reminder after looking to return to normaloperation.
► If in the course of group examination, for any reason stoptheapplication (eg erase cell battery), opening theapplication,continues the group exercise normally.
► Export tabs of executives (personal information andperformance)in .CSV file in SDCard to be sent to another examinerto inform themobile. The .CSV file is opened with a spreadsheet (egMicrosoftExcel) to your computer.
► Introduction of the management tabs (personal informationandperformance) from .CSV file in SDCard. At the end of theexaminerinformed of the number of new tabs added, how many existingneedingupdated, informed and how many there was disagreement andnotinformed (eg different date of birth of the alreadyfitted).
► Export tabs of executives (personal data, performance andresults)in .CSV file in SDCard to be sent to the computer forfurtherprocessing with spreadsheet (eg Microsoft Excel).
► Send the executives tabs (with or without effects) to share(egbluetooth, email etc.).
► Exchange tabs via WiFi, between mobile examiners. If no WiFi,oneof the examiners make the mobile hotspot and the otherexaminersattached on it. This helps e.g. when an examiner examinesthe way,another may consider pushups, pull-ups, folds.Insteadxanakatachorei the names of the test, take them from thecell ofthe other examiner who has already registered. NOTSUPPORTEDYET.

Before using the software on a real examination, do a lotoftesting.
After using the software on a real examination, please let meknowabout problems encountered in the process.

App Information Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατού

 • App Name
  Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατού
 • Package Name
  chameleon.army.SportExamination
 • Updated
  April 15, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
 • Developer
  Παύλος Γκέσος (Pavlos Gkesos)
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Παύλος Γκέσος (Pavlos Gkesos) Show More...

Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού APK
Υπολογίζει τα στοιχεία ενός τιμολογίου στρατιωτικής δαπάνης με βάσητα δεδομένα που είναι το ποσό (καθαρής αξίας, πληρωτέου ήκαταλογιστέου) καθώς και τα ποσοστά ΦΠΑ, ΦΕ και κρατήσεων.Γιακάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τα ποσοστά ΦΕ και κρατήσεων,υπάρχει οδηγός που τα ρυθμίζει αυτόματα, με βάση κάποιες απλέςερωτήσεις.► Υπολογισμός των αριθμητικών στοιχείων του τιμολογίου.►Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με βάση την καθαρή αξία, τοκαταλογιστέο, το πληρωτέο ή το υπόλοιπο πληρωτέο.► Επιτρέπεταιεισαγωγή νέων ποσοστών κρατήσεων και ΦΕ, πέρα από τα ήδηυπάρχοντα.► Για αρχάριους, υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή κρατήσεωνκαι ΦΕ, με βάση απλά ερωτήματα για τη δαπάνη.► Αναλόγως τωνδεδομένων, ενημερώνεται ο χρήστης για πρόσθετα δικαιολογητικά πουαπαιτούνται, όπως π.χ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,υπογραφή σύμβασης, διενέργεια διαγωνισμού.► Όταν η εφαρμογήτερματίζει, κρατάει τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει ο χρήστης γιατην επόμενη φορά.Calculates the elements of a military expenditureinvoice based on the data amount (net value payable orattributable) and VAT rates, Science and bookings.For someone whois not familiar with the rates of CBs and reservation, no guidethat automatically adjusts, based on some simple questions.►Calculation of the figures of the invoice.► The calculation can bebased on the net value of the chargeable, payable or the balancedue.► Allow the introduction of new rates reservation and CBs,beyond the already existing.► For starters, automatic selection andreservation Science supported, based on simple questions about theexpense.► Depending on the data, the user is informed of additionaldocuments required, eg tax and social security clearance, signedcontract tendering procedure.► When the application terminates,keeps the data registered by the user for the next time.
Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατού APK
Αποτελεί βοήθημα για τους εξεταστέςτηςεπιτροπής των αθλητικών εξετάσεων των στελεχών του ΣτρατούΞηράς,που γίνονται κάθε χρόνο.Οι δυνατότητές του είναι οι παρακάτω:► Υπολογισμός των βαθμολογιών για κάθε στέλεχος, με βάσητιςεπιδόσεις του, την ηλικία και το φύλο του.► Καρτέλα με προσωπικά στοιχεία, επιδόσεις και βαθμολογίες γιακάθεστέλεχος, τα στοιχεία της οποίας οποιαδήποτε στιγμή μπορούννατροποποιηθούν.► Ιατρική απαλλαγή σε κάποιο από τα αγωνίσματα.► Αυτόματη απαλλαγή σε αγωνίσματα λόγω ηλικίας.► Ομαδική εξέταση στο δρόμο 1610 μ., με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι).► Ομαδική εξέταση στην πορεία 8 χλμ, με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι) και με δυνατότητα οι εξεταζόμενοι ναξεκινάνεμεμονωμένα ή ομαδικά.► Υποχρέωση να τεθεί η συσκευή σε κατάσταση πτήσης πριν τιςομαδικέςεξετάσεις, για αποφυγή διακοπών (κλήσεων, μηνυμάτων,ειδοποιήσεων).Υπενθύμιση μετά την εξέταση για επιστροφή στηνκανονικήλειτουργία.► Αν κατά την εξέλιξη ομαδικής εξέτασης, για οποιοδήποτελόγοσταματήσει η εφαρμογή (π.χ. σβήσει το κινητό απόμπαταρία),ανοίγοντας την εφαρμογή, συνεχίζει κανονικά ηομαδικήεξέταση.► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένου να αποσταλείσεάλλο εξεταστή για την ενημέρωση του κινητού του. Το αρχείο.CSVανοίγει με λογιστικό φύλλο (π.χ. Microsoft Excel)στονυπολογιστή.► Εισαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) από αρχείο .CSV στην SDCard. Στο τέλος οεξεταστήςενημερώνεται για το πόσες νέες καρτέλες προστέθηκαν,πόσεςυπάρχουσες που χρειάζονταν ενημέρωση, ενημερώθηκαν και σεπόσεςυπήρξε ασυμφωνία και δεν ενημερώθηκαν (π.χ. διαφορετικήημερομηνίαγέννησης από την ήδη περασμένη).► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχεία,επιδόσειςκαι αποτελέσματα) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένουνααποσταλεί στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία μελογιστικόφύλλο (π.χ. Microsoft Excel).► Αποστολή των καρτελών των στελεχών (με ή χωρίς τα αποτελέσματα)μεκοινή χρήση (π.χ. bluetooth, email κ.τ.λ.).► Ανταλλαγή καρτελών μέσω WiFi, μεταξύ των κινητών των εξεταστών.Ανδεν υπάρχει WiFi, ένας από τους εξεταστές κάνει το κινητότουhotspot και συνδέονται οι υπόλοιποι εξεταστές πάνω του.Αυτόβοηθάει π.χ. όταν ένας εξεταστής εξετάζει το δρόμο, έναςάλλοςμπορεί να εξετάζει τις κάμψεις, έλξεις, διπλώσεις. Αντίναξανακαταχωρεί τα ονόματα των εξεταζόμενων, τα λαμβάνει απότοκινητό του άλλου εξεταστή που τα έχει ήδη καταχωρήσει.ΔΕΝΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ.Πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,κάντεπολλές δοκιμές.Αφού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,παρακαλώενημερώστε με για προβλήματα που προέκυψαν κατάτηδιαδικασία.It is a tool forexaminerssports examinations committee of Army personnel, takingplace eachyear.Its capabilities are:► Calculation of the scores for each member on the basisofperformance, age and gender.► Tab with personal information, and performance scores foreachmember, the elements of which at any time can bemodified.► Medical discharge to any of the events.► Automatic discharge at age events.► Group examining the road 1610 m., With or withoutintermediatecontrol points (runs).► Group examination in the course of 8 km, with orwithoutintermediate checkpoints (rounds) and able to start theexamineesindividually or in groups.► Obligation to put the device in flight mode beforecollectivetests, avoid interruptions (calls, messages,notifications).Reminder after looking to return to normaloperation.► If in the course of group examination, for any reason stoptheapplication (eg erase cell battery), opening theapplication,continues the group exercise normally.► Export tabs of executives (personal information andperformance)in .CSV file in SDCard to be sent to another examinerto inform themobile. The .CSV file is opened with a spreadsheet (egMicrosoftExcel) to your computer.► Introduction of the management tabs (personal informationandperformance) from .CSV file in SDCard. At the end of theexaminerinformed of the number of new tabs added, how many existingneedingupdated, informed and how many there was disagreement andnotinformed (eg different date of birth of the alreadyfitted).► Export tabs of executives (personal data, performance andresults)in .CSV file in SDCard to be sent to the computer forfurtherprocessing with spreadsheet (eg Microsoft Excel).► Send the executives tabs (with or without effects) to share(egbluetooth, email etc.).► Exchange tabs via WiFi, between mobile examiners. If no WiFi,oneof the examiners make the mobile hotspot and the otherexaminersattached on it. This helps e.g. when an examiner examinesthe way,another may consider pushups, pull-ups, folds.Insteadxanakatachorei the names of the test, take them from thecell ofthe other examiner who has already registered. NOTSUPPORTEDYET.Before using the software on a real examination, do a lotoftesting.After using the software on a real examination, please let meknowabout problems encountered in the process.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.7.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
com.borninteractive.panda 3.12 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات.العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الأيفون مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده...قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على الفئة السعريةتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معينقائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ...) 
محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرعبنده، هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا،وبلمسة واحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائطالجوال للوصول الى الفرع