/ April 15, 2016
(5.0/5) (20)
Loading...

Description

Αποτελεί βοήθημα για τους εξεταστέςτηςεπιτροπής των αθλητικών εξετάσεων των στελεχών του ΣτρατούΞηράς,που γίνονται κάθε χρόνο.
Οι δυνατότητές του είναι οι παρακάτω:
► Υπολογισμός των βαθμολογιών για κάθε στέλεχος, με βάσητιςεπιδόσεις του, την ηλικία και το φύλο του.
► Καρτέλα με προσωπικά στοιχεία, επιδόσεις και βαθμολογίες γιακάθεστέλεχος, τα στοιχεία της οποίας οποιαδήποτε στιγμή μπορούννατροποποιηθούν.
► Ιατρική απαλλαγή σε κάποιο από τα αγωνίσματα.
► Αυτόματη απαλλαγή σε αγωνίσματα λόγω ηλικίας.
► Ομαδική εξέταση στο δρόμο 1610 μ., με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι).
► Ομαδική εξέταση στην πορεία 8 χλμ, με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι) και με δυνατότητα οι εξεταζόμενοι ναξεκινάνεμεμονωμένα ή ομαδικά.
► Υποχρέωση να τεθεί η συσκευή σε κατάσταση πτήσης πριν τιςομαδικέςεξετάσεις, για αποφυγή διακοπών (κλήσεων, μηνυμάτων,ειδοποιήσεων).Υπενθύμιση μετά την εξέταση για επιστροφή στηνκανονικήλειτουργία.
► Αν κατά την εξέλιξη ομαδικής εξέτασης, για οποιοδήποτελόγοσταματήσει η εφαρμογή (π.χ. σβήσει το κινητό απόμπαταρία),ανοίγοντας την εφαρμογή, συνεχίζει κανονικά ηομαδικήεξέταση.
► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένου να αποσταλείσεάλλο εξεταστή για την ενημέρωση του κινητού του. Το αρχείο.CSVανοίγει με λογιστικό φύλλο (π.χ. Microsoft Excel)στονυπολογιστή.
► Εισαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) από αρχείο .CSV στην SDCard. Στο τέλος οεξεταστήςενημερώνεται για το πόσες νέες καρτέλες προστέθηκαν,πόσεςυπάρχουσες που χρειάζονταν ενημέρωση, ενημερώθηκαν και σεπόσεςυπήρξε ασυμφωνία και δεν ενημερώθηκαν (π.χ. διαφορετικήημερομηνίαγέννησης από την ήδη περασμένη).
► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχεία,επιδόσειςκαι αποτελέσματα) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένουνααποσταλεί στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία μελογιστικόφύλλο (π.χ. Microsoft Excel).
► Αποστολή των καρτελών των στελεχών (με ή χωρίς τα αποτελέσματα)μεκοινή χρήση (π.χ. bluetooth, email κ.τ.λ.).
► Ανταλλαγή καρτελών μέσω WiFi, μεταξύ των κινητών των εξεταστών.Ανδεν υπάρχει WiFi, ένας από τους εξεταστές κάνει το κινητότουhotspot και συνδέονται οι υπόλοιποι εξεταστές πάνω του.Αυτόβοηθάει π.χ. όταν ένας εξεταστής εξετάζει το δρόμο, έναςάλλοςμπορεί να εξετάζει τις κάμψεις, έλξεις, διπλώσεις. Αντίναξανακαταχωρεί τα ονόματα των εξεταζόμενων, τα λαμβάνει απότοκινητό του άλλου εξεταστή που τα έχει ήδη καταχωρήσει.ΔΕΝΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ.

Πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,κάντεπολλές δοκιμές.
Αφού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,παρακαλώενημερώστε με για προβλήματα που προέκυψαν κατάτηδιαδικασία.
It is a tool forexaminerssports examinations committee of Army personnel, takingplace eachyear.
Its capabilities are:
► Calculation of the scores for each member on the basisofperformance, age and gender.
► Tab with personal information, and performance scores foreachmember, the elements of which at any time can bemodified.
► Medical discharge to any of the events.
► Automatic discharge at age events.
► Group examining the road 1610 m., With or withoutintermediatecontrol points (runs).
► Group examination in the course of 8 km, with orwithoutintermediate checkpoints (rounds) and able to start theexamineesindividually or in groups.
► Obligation to put the device in flight mode beforecollectivetests, avoid interruptions (calls, messages,notifications).Reminder after looking to return to normaloperation.
► If in the course of group examination, for any reason stoptheapplication (eg erase cell battery), opening theapplication,continues the group exercise normally.
► Export tabs of executives (personal information andperformance)in .CSV file in SDCard to be sent to another examinerto inform themobile. The .CSV file is opened with a spreadsheet (egMicrosoftExcel) to your computer.
► Introduction of the management tabs (personal informationandperformance) from .CSV file in SDCard. At the end of theexaminerinformed of the number of new tabs added, how many existingneedingupdated, informed and how many there was disagreement andnotinformed (eg different date of birth of the alreadyfitted).
► Export tabs of executives (personal data, performance andresults)in .CSV file in SDCard to be sent to the computer forfurtherprocessing with spreadsheet (eg Microsoft Excel).
► Send the executives tabs (with or without effects) to share(egbluetooth, email etc.).
► Exchange tabs via WiFi, between mobile examiners. If no WiFi,oneof the examiners make the mobile hotspot and the otherexaminersattached on it. This helps e.g. when an examiner examinesthe way,another may consider pushups, pull-ups, folds.Insteadxanakatachorei the names of the test, take them from thecell ofthe other examiner who has already registered. NOTSUPPORTEDYET.

Before using the software on a real examination, do a lotoftesting.
After using the software on a real examination, please let meknowabout problems encountered in the process.

App Information Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατού

 • App Name
  Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατού
 • Package Name
  chameleon.army.SportExamination
 • Updated
  April 15, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
 • Developer
  Παύλος Γκέσος (Pavlos Gkesos)
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Παύλος Γκέσος (Pavlos Gkesos) Show More...

Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού APK
Υπολογίζει τα στοιχεία ενός τιμολογίου στρατιωτικής δαπάνης με βάσητα δεδομένα που είναι το ποσό (καθαρής αξίας, πληρωτέου ήκαταλογιστέου) καθώς και τα ποσοστά ΦΠΑ, ΦΕ και κρατήσεων.Γιακάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τα ποσοστά ΦΕ και κρατήσεων,υπάρχει οδηγός που τα ρυθμίζει αυτόματα, με βάση κάποιες απλέςερωτήσεις.► Υπολογισμός των αριθμητικών στοιχείων του τιμολογίου.►Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με βάση την καθαρή αξία, τοκαταλογιστέο, το πληρωτέο ή το υπόλοιπο πληρωτέο.► Επιτρέπεταιεισαγωγή νέων ποσοστών κρατήσεων και ΦΕ, πέρα από τα ήδηυπάρχοντα.► Για αρχάριους, υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή κρατήσεωνκαι ΦΕ, με βάση απλά ερωτήματα για τη δαπάνη.► Αναλόγως τωνδεδομένων, ενημερώνεται ο χρήστης για πρόσθετα δικαιολογητικά πουαπαιτούνται, όπως π.χ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,υπογραφή σύμβασης, διενέργεια διαγωνισμού.► Όταν η εφαρμογήτερματίζει, κρατάει τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει ο χρήστης γιατην επόμενη φορά.Calculates the elements of a military expenditureinvoice based on the data amount (net value payable orattributable) and VAT rates, Science and bookings.For someone whois not familiar with the rates of CBs and reservation, no guidethat automatically adjusts, based on some simple questions.►Calculation of the figures of the invoice.► The calculation can bebased on the net value of the chargeable, payable or the balancedue.► Allow the introduction of new rates reservation and CBs,beyond the already existing.► For starters, automatic selection andreservation Science supported, based on simple questions about theexpense.► Depending on the data, the user is informed of additionaldocuments required, eg tax and social security clearance, signedcontract tendering procedure.► When the application terminates,keeps the data registered by the user for the next time.
Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατού APK
Αποτελεί βοήθημα για τους εξεταστέςτηςεπιτροπής των αθλητικών εξετάσεων των στελεχών του ΣτρατούΞηράς,που γίνονται κάθε χρόνο.Οι δυνατότητές του είναι οι παρακάτω:► Υπολογισμός των βαθμολογιών για κάθε στέλεχος, με βάσητιςεπιδόσεις του, την ηλικία και το φύλο του.► Καρτέλα με προσωπικά στοιχεία, επιδόσεις και βαθμολογίες γιακάθεστέλεχος, τα στοιχεία της οποίας οποιαδήποτε στιγμή μπορούννατροποποιηθούν.► Ιατρική απαλλαγή σε κάποιο από τα αγωνίσματα.► Αυτόματη απαλλαγή σε αγωνίσματα λόγω ηλικίας.► Ομαδική εξέταση στο δρόμο 1610 μ., με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι).► Ομαδική εξέταση στην πορεία 8 χλμ, με ή χωρίς ενδιάμεσασημείαελέγχου (γύροι) και με δυνατότητα οι εξεταζόμενοι ναξεκινάνεμεμονωμένα ή ομαδικά.► Υποχρέωση να τεθεί η συσκευή σε κατάσταση πτήσης πριν τιςομαδικέςεξετάσεις, για αποφυγή διακοπών (κλήσεων, μηνυμάτων,ειδοποιήσεων).Υπενθύμιση μετά την εξέταση για επιστροφή στηνκανονικήλειτουργία.► Αν κατά την εξέλιξη ομαδικής εξέτασης, για οποιοδήποτελόγοσταματήσει η εφαρμογή (π.χ. σβήσει το κινητό απόμπαταρία),ανοίγοντας την εφαρμογή, συνεχίζει κανονικά ηομαδικήεξέταση.► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένου να αποσταλείσεάλλο εξεταστή για την ενημέρωση του κινητού του. Το αρχείο.CSVανοίγει με λογιστικό φύλλο (π.χ. Microsoft Excel)στονυπολογιστή.► Εισαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχείακαιεπιδόσεις) από αρχείο .CSV στην SDCard. Στο τέλος οεξεταστήςενημερώνεται για το πόσες νέες καρτέλες προστέθηκαν,πόσεςυπάρχουσες που χρειάζονταν ενημέρωση, ενημερώθηκαν και σεπόσεςυπήρξε ασυμφωνία και δεν ενημερώθηκαν (π.χ. διαφορετικήημερομηνίαγέννησης από την ήδη περασμένη).► Εξαγωγή των καρτελών των στελεχών (προσωπικά στοιχεία,επιδόσειςκαι αποτελέσματα) σε αρχείο .CSV στην SDCard προκειμένουνααποσταλεί στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία μελογιστικόφύλλο (π.χ. Microsoft Excel).► Αποστολή των καρτελών των στελεχών (με ή χωρίς τα αποτελέσματα)μεκοινή χρήση (π.χ. bluetooth, email κ.τ.λ.).► Ανταλλαγή καρτελών μέσω WiFi, μεταξύ των κινητών των εξεταστών.Ανδεν υπάρχει WiFi, ένας από τους εξεταστές κάνει το κινητότουhotspot και συνδέονται οι υπόλοιποι εξεταστές πάνω του.Αυτόβοηθάει π.χ. όταν ένας εξεταστής εξετάζει το δρόμο, έναςάλλοςμπορεί να εξετάζει τις κάμψεις, έλξεις, διπλώσεις. Αντίναξανακαταχωρεί τα ονόματα των εξεταζόμενων, τα λαμβάνει απότοκινητό του άλλου εξεταστή που τα έχει ήδη καταχωρήσει.ΔΕΝΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ.Πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,κάντεπολλές δοκιμές.Αφού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πραγματική εξέταση,παρακαλώενημερώστε με για προβλήματα που προέκυψαν κατάτηδιαδικασία.It is a tool forexaminerssports examinations committee of Army personnel, takingplace eachyear.Its capabilities are:► Calculation of the scores for each member on the basisofperformance, age and gender.► Tab with personal information, and performance scores foreachmember, the elements of which at any time can bemodified.► Medical discharge to any of the events.► Automatic discharge at age events.► Group examining the road 1610 m., With or withoutintermediatecontrol points (runs).► Group examination in the course of 8 km, with orwithoutintermediate checkpoints (rounds) and able to start theexamineesindividually or in groups.► Obligation to put the device in flight mode beforecollectivetests, avoid interruptions (calls, messages,notifications).Reminder after looking to return to normaloperation.► If in the course of group examination, for any reason stoptheapplication (eg erase cell battery), opening theapplication,continues the group exercise normally.► Export tabs of executives (personal information andperformance)in .CSV file in SDCard to be sent to another examinerto inform themobile. The .CSV file is opened with a spreadsheet (egMicrosoftExcel) to your computer.► Introduction of the management tabs (personal informationandperformance) from .CSV file in SDCard. At the end of theexaminerinformed of the number of new tabs added, how many existingneedingupdated, informed and how many there was disagreement andnotinformed (eg different date of birth of the alreadyfitted).► Export tabs of executives (personal data, performance andresults)in .CSV file in SDCard to be sent to the computer forfurtherprocessing with spreadsheet (eg Microsoft Excel).► Send the executives tabs (with or without effects) to share(egbluetooth, email etc.).► Exchange tabs via WiFi, between mobile examiners. If no WiFi,oneof the examiners make the mobile hotspot and the otherexaminersattached on it. This helps e.g. when an examiner examinesthe way,another may consider pushups, pull-ups, folds.Insteadxanakatachorei the names of the test, take them from thecell ofthe other examiner who has already registered. NOTSUPPORTEDYET.Before using the software on a real examination, do a lotoftesting.After using the software on a real examination, please let meknowabout problems encountered in the process.
Loading...