1.4 / October 19, 2013
(3.8/5) (456)
Loading...

Description

H εφαρμογή περιέχει Ελληνικά αινίγματα, που είναι καρπός της λαϊκήςδημιουργίας και στοιχείο της φιλοσοφίας του λαού μας. - Συνολικά300 αινίγματα- Μικρό μέγεθος αρχείου, μόλις 268 ΚB- Ο χρήστηςμπορεί να σώζει τα αγαπημένα του αινίγματα πατώντας το εικονίδιο μετον αστερίσκο. Επίσης μπορεί να βλέπει όλα τα αγαπημένα τουαινίγματα μέσα από την επιλογή "Tα αγαπημένα μου" από το αρχικόμενού.- Ό χρήστης μπορεί να μοιραστεί κάθε αίνιγμα στο facebook καιτο twitter, αρκεί να έχει εγκαταστημένο το facebook για android καιtwitter για android.Αν σας αρέσει η εφαρμογή, στηρίξτε την με το νακλικάρετε στις διαφημίσεις στο πάνω μέρος της οθόνης. Μην ξεχάσετενα κάνετε like στη σελίδα:http://www.facebook.com/quotations.in.greekKeys: αίνιγμα γρίφοςγρίφοι σπαζοκεφαλιά σπαζοκεφαλιές enigma enigmasH app containsGreek riddles, which is the result of folk creativity and parcel ofthe philosophy of our people.- A total of 300 puzzles- Small filesize, only 268 kB- The user can save their favorite riddles byclicking the icon with the asterisk. Also can see all his favoriteriddles through the selection "The My Favorites" from the menu.-User can share every riddle on facebook and twitter, as long as youhave installed the facebook and twitter for android for android.Ifyou like the application support with the can click on the ads atthe top of the screen.Do not forget to like the page:http://www.facebook.com/quotations.in.greekKeys: enigma puzzlepuzzles riddle puzzles enigma enigmas

App Information Αινίγματα

 • App Name
  Αινίγματα
 • Package Name
  stratos.enigma
 • Updated
  October 19, 2013
 • File Size
  268k
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Stratos
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Stratos Show More...

Γνωμικά 1.4 APK
Stratos
H εφαρμογή περιέχει τα πιο δημοφιλή γνωμικά που έχουν πεί γνωστέςπροσωπικότητες από ολο τον κόσμο. Περιηγηθείτε σε χιλιάδες γνωμικάεπιλέγοντας κάθε μία από τις 30 κατηγορίες ή κάθε μία από τις 80προσωπικότητες κι απολαύστε το απόσταγμα εμπειρίας τους.*Τώραμπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα σε μια ενότητα όλα τα Λατινικά καιΑρχαιοελληνικά γνωμικά που υπάρχουν στην εφαρμογή.**** Χωρίςδιαφημίσεις*** Περιήγηση στα γνωμικά σύροντας το δάχτυλο σας στηνοθόνη (swipe)*** Δυνατότητα διαχείρισης των αγαπημένων σαςγνωμικών*** Δυνατότητα δημοσίευσης κάθε γνωμικού στο facebook καιtwitter*** Βελτιωμένα γραφικά*** H εφαρμογή έχει γίνει πιογρήγορη*** Είναι διαθέσιμο και το widget της εφαρμογής για ναβλέπετε τα γνωμικά στην αρχική οθόνη του κινητού σας. Πατώνταςεπάνω στο widget, ένα διαφορετικό γνωμικό εμφανίζεται κάθεφορά.*Στηρίξτε την προσπάθεια μου στέλνοντας όσες βελτιώσεις καιπροτάσεις έχετε, ώστε να κάνουμε την εφαρμογή ακόμα καλύτερη.Ευχαριστώ πολύ*Μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα του «Γνωμικά»:http://www.facebook.com/quotations.in.greek**αποφθέγματα ρητάρήσεις προσωπικότητες γνωμικαH app contains the most popularsayings that have told VIPs from all over the world.Browsethousands of sayings by selecting each of the 30 categories or eachone of the 80 personalities and enjoy their experiencedistillate.*Now you can see gathered in a section all Latin andAncient sayings that exist in the application.**** No ads*** Browsesayings sliding your finger on the screen (swipe)*** Possibility ofmanaging your favorite sayings*** Possibility publication of anyopinion on facebook and twitter*** Improved graphics*** Himplementation has become faster*** It is available and the appwidget to see the sayings on the home screen of your mobile. Byclicking on the widget, a different maxim displayed at a time.*Fundmy effort sending as many improvements and proposals have to makethe application even better. Thank you very much*You can like thepage of "Proverbs»:http://www.facebook.com/quotations.in.greek**quotes sayings expressopinions personalities
Γνωμικα 2.0 APK
Stratos
********Έχει βγεί νέα εφαρμογή σαφώς πιο βελτιωμένη και μεπερισσότερα γνωμικά: Γνωμικάhttps://play.google.com/store/apps/details?id=stratos.gnwmika&hl=el"Με1,20 ευρώ, στηρίζετε την προσπάθεια μας ώστε τα "Γνωμικά" ναπαραμείνουν αντάξια των υψηλών απαιτήσεων σας. Ευχαριστώπολύ********H εφαρμογή περιέχει τα πιο δημοφιλή γνωμικά που έχουνπεί γνωστές προσωπικότητες από ολο τον κόσμο. Πρόσθεσα μια νέακατηγορία που περιέχει 100 συμβουλές ζωής από ανθρώπους που είναι100 χρονών!! Απολαύστε το απόσταγμα εμπειρίας τους και μοιραστείτετο με φίλους και συγγενείς μέσω facebook κ.ά.- Τα γνωμικάχωρίζονται ανά κατηγορίες και ανά προσωπικότητες που τα έχουν πεί-Στις προσωπικότητες υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής χαρακτήρων γιαφιλτράρισμα των αποτελεσμάτων- Ό χρήστης μπορεί να μοιραστεί κάθεγνωμικό στο facebook και το twitter, αρκεί να έχει εγκαταστημένο τοfacebook για android και twitter για android. Αυτό ισχύει και γιαάλλα sites κοινωνικής δικτύωσης- Έχει γίνει μετάφραση των αρχαίωνελληνικών όπου ήταν δυνατό********Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη καισαν widget για να βλέπετε τα γνωμικά στην αρχική οθόνη του κινητούσας. Πατώντας επάνω στο widget, ένα διαφορετικό γνωμικό εμφανίζεταικάθε φορά.********Αν σας αρέσει η εφαρμογή, στηρίξτε την με το νακλικάρετε στις διαφημίσεις στο πάνω μέρος της οθόνης. Σας ευχαριστώπολύ.Μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα του «Γνωμικά»:http://www.facebook.com/quotations.in.greekKeys: Αποφθέγματα ρητάρήσεις προσωπικότητες********Has come new application clearly moreimproved and more sayings: Proverbs https: //play.google.com/store/apps/details?id=stratos.gnwmika&hl=el"EUR 1.20, you support our efforts to ensure that the "opinions" toremain worthy of your high demands.Thank you very much********H appcontains the most popular sayings that have told VIPs from all overthe world.I added a new category contains 100 life advice frompeople who are 100 years old !! Enjoy the experience distillate andshare it with friends and family via facebook etc.- The quotationsare divided by categories and by celebrities who have them say- Infigures it is possible to enter characters to filter results- Theuser can share any proverb on facebook and twitter, it issufficient to have installed the facebook and twitter for androidfor android. This also applies to other social networking sites- Ithas been translated the ancient Greek where possible********Theapplication is available as a widget to see the sayings on the homescreen of your mobile. By clicking on the widget, a different maximdisplayed at a time.********If you like the app, support with thecan click on the ads on the top of the screen. Thank you verymuch.Do not forget to like the page of "Proverbs»:http://www.facebook.com/quotations.in.greekKeys: explicitly QuotesSayings personalities
Το καλάθι της νοικοκυράς 1.3 APK
Stratos
Το καλάθι της νοικοκυράς δημιουργήθηκε ώστε ο καταναλωτής ναενημερώνεται για τις πιο φθηνές τιμές των προϊόντων καθημερινήςχρήσης. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την περίοδο κρίσης πουβιώνουμε όλοι μας.Ο καταναλωτής είναι σε θέση να φτιάξει τη δικήτου λίστα με προϊόντα καθημερινής χρήσης από το σουπερ μάρκετ τηςπεριοχής του και να ενημερώνεται τακτικά για τις πιο φθηνές τιμέςτους.Τα δεδομένα αντλούνται στις 5 και 20 του κάθε μήνα από τηνσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οπότε είναι απαραίτητη η σύνδεσηστο διαδίκτυο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Αν δεν υπάρχουν οι τιμές ενός προϊόντοςστη βάση του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν θα εμφανιστούν στηνεφαρμογή, αλλά ένα μήνυμα ενημέρωσης.Oδηγίεςχρήσης:*******************Στην αρχή ο χρήστης πρέπει να επιλέξειτην περιοχή που ενδιαφέρεται.Μετά μπορεί να επιλέξει από τηνκατηγορία προϊόντων ένα προϊόν που τον ενδιαφέρει ώστε να γεμίσειτο καλάθι του με προϊόντα.Πατώντας πάνω σε ένα προϊόν από τοκαλάθι, η εφαρμογή αντλεί τις πιο φθηνές τιμές για το συγκεκριμένοπροϊόν στα super markets της περιοχής που έχει επιλέξει ο χρήστης.Επίσης αναγράφεται και η ημερομηνία δειγματοληψίας γιατί οι τιμέςανανεώνονται στις 5 και 20 του κάθε μήνα από το ΥπουργείοΑνάπτυξης.Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την περιοχή που τονενδιαφέρει διατηρώντας τα προϊόντα στο καλάθι του ή σβήνοντας ταεντελώς και προσθέτοντας καινούρια.Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ναβλέπει τα προϊόντα στο καλάθι του και τις τιμές που έχει κατεβάσειστο παρελθόν χωρίς να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Αλλά μπορείκαι να κατεβάσει και τις πιο ενημερωμένες τιμές.Αν σας αρέσει ηεφαρμογή, στηρίξτε την με το να κλικάρετε στις διαφημίσεις στο πάνωμέρος της οθόνης. Σας ευχαριστώ πολύ.Μην ξεχάσετε να κάνετε likeστη σελίδα: http://www.facebook.com/quotations.in.greekkeys: ψώνιααγορά αγορές σούπερ μάρκετ κατάστημα
Exorcist Teaser 1.1 APK
Stratos
Do you want to make fun of your friends and laugh with theirreaction?Install Exorcist Teaser on your mobile or your friend'smobile phone, set the timer to activate the teaser at the exacttime or in a number of minutes from now and close the application.Exorcist teaser sits in the background, without the knowledge ofthe user, awaiting for the time to be activated.Then the photo ofthe girl who is possessed by a demon at the film "The Exorcist" isshown on the screen, while at the same time the mobile is vibratingand the scary voice of a woman is being heard very loud. Thus itlooks as if the mobile phone has been possessed by a demon...whileyour friend is freaked out and desparetely tries to find out how toshut down the application.Have fun...Do not forget to like my pageat facebook: http://www.facebook.com/quotations.in.greek forinformation about new apps and updates.Keys: exorcist, teaser,demon, scary
Guess the celebrity 1.0 APK
Stratos
Each celebrity image you see is a combination of two celebrityimages. Your goal is to guess which two celebrities have beencombined.*You can swipe right or left in order to view eachcelebrity image.*The images are grouped into levels. You start with100 points. Each time you guess right the combined celebrities, youget 10 points on the first level and 20 points on the nextlevels.*If you do not guess right a celebrity image, you have thefollowing options: \n" + * You can redeem 20 points in order to tryagain * You can redeem 40 points in order to solve it at once*Havefun!
Οι Ετήσιες Υπενθυμίσεις μου 1.0 APK
Stratos
Θες να βάλεις εύκολα υπενθυμίσεις για επετείους, γιορτές καιγενέθλια αγαπημένων σου προσώπων στο Google Calendar του κινητούσου;Θες να ορίζεις την ώρα που θα χτυπήσει η κάθε υπενθύμιση άμεσακαι χωρίς δυσκολία;Θες να βάλεις υπενθυμίσεις για άτομα που δενέχουν κινητό ή facebook π.χ. γενέθλια ανιψιού,γιαγιάς,παππού;Σουείναι δύσκολο να ορίσεις υπενθυμίσεις στο Google Calendar αλλά καινα τις περάσεις στο κινητό σου μετά;Θες να έχεις όλες τις ετήσιεςυπενθυμίσεις στο κινητό σου κι όχι ανεβασμένες κάπου στοinternet;Θες να έχεις ένα backup όλων των υπενθυμίσεων σου και ναμπορείς να τις περάσεις και σε άλλο κινητό ή tablet;*Η λύση είναι ηεφαρμογή "Οι Ετήσιες Υπενθυμίσεις μου". Τα δικαιώματα πουαπαιτούνται από την εφαρμογή είναι για την σωστή λειτουργία της καισε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη στο κινητό σας.*Βήμα1ο**********Πρώτα θα πρέπει να κατεβάσεις το αρχείο "myevents.zip"από http://stratosb.tripod.com/myevents.zip και να το ανοίξεις μετο πρόγραμμα winzip ή winrar. Οπότε θα προκύψει το αρχείο"myevents.txt"*Bήμα 2ο**********Ανοίγεις το αρχείο με το Notepad, ήμε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιθυμείς, και καταγράφεις κάθεετήσια υπενθύμιση, η οποία πρέπει να περιέχει τις παρακάτωπληροφορίες:* μέρα/μήνας* ώρα σε 24-ωρη μορφή και είναι η ώρα πουθα ενεργοποιηθεί η υπενθύμιση* κείμενο υπενθύμισης* τoποθεσία*περιγραφή*Να σημειωθεί ότι η κάθε πληροφορία καταγράφεται με τοερωτηματικό ; στο τέλος*Παράδειγμα: 26/10;15:00;Γιορτή ανιψιούΔημήτρηΑυτή η υπενθύμιση είναι για τη γιορτή του ανιψιού Δημήτρη,θα ενεργοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι και θαχτυπάει κάθε χρόνο σαν υπενθύμιση.*Σημειώσεις----------------- Ητοποθεσία και η περιγραφή δεν είναι υποχρεωτικά πεδία- Κάθε νέαυπενθύμιση πρέπει να καταγραφεί σε νέα γραμμή, ακριβώς κάτω από τηνπροηγούμενη, μέσα στο αρχείο*Βήμα 3ο**********Αφού έχεις σώσει όλεςτις ετήσιες υπενθυμίσεις στο αρχείο, συνδέεις το κινητό σου στονυπολογιστή με το καλώδιο USB. Περνάς το αρχείο στο φάκελο Downloadτου εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου του κινητού σου. Τέλοςαποσυνδέεις το κινητό από τον υπολογιστή, ανοίγεις την εφαρμογή στοκινητό σου και ακολουθείς τις οδηγίες που εμφανίζονταιtags:υπενθύμιση, συμβάν, ετήσιοςWant to easily put reminders foranniversaries, holidays and birthdays of your favorite people toGoogle Calendar your mobile?You want to define the time you hiteach reminder directly and without difficulty?Want to put remindersfor people who do not have a mobile or facebook eg Birthdaysnephew, grandmother, grandfather?There are hard to define remindersin Google Calendar but also to pass on your phone then?You want tohave all the yearly reminders on your phone rather than elevatedsomewhere on internet;You want to have a backup of all yourreminders and be able to switch over to another mobile phone ortablet;*The solution is to implement "The Annual Reminders me."Thepermissions required by the application is for the correctoperation and in no way cause damage to your mobile.*Step1**********First you have to download the file "myevents.zip" fromhttp://stratosb.tripod.com/myevents.zip and open it with theprogram winzip or winrar. So you get the file "myevents.txt"*2ndStep**********You open the file with Notepad, or any other programyou wish, and record each annual reminder, which must contain thefollowing information:* Day / month* Time in 24-hour format and thetime you activate the reminder* Reminder text* Topothesia*Description*Please note that all information is recorded by thesemicolon; end*Example:26/10? 15:00? Feast nephew DimitriThisreminder is for the celebration of his nephew Dimitri will beactivated on Oct. 26 at 3 pm and pounding each year as areminder.*Notes----------------- The location and the descriptionis not mandatory fields- Each new reminder should be recorded on anew line, just below the previous one, in the file*Step3**********After you save all the yearly reminders file, plug inyour phone to your computer with the cable USB. Spending file inDownload of internal storage space of your mobile. Finallydisconnect the mobile from the computer, open the application onyour mobile and follow the instructionstags: reminder, event,annual
Καλάθι Νοικοκυράς Θεσσαλονίκης 1.3 APK
Stratos
Το καλάθι της νοικοκυράς για το δήμο της ΘεσσαλονίκηςΤο καλάθι τηςνοικοκυράς είναι μια εφαρμογή για κινητά android και δημιουργήθηκεώστε ο δημότης της Θεσσαλονίκης να ενημερώνεται για το πουπωλούνται πιο φθηνά τα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Είναι έναχρήσιμο εργαλείο για την περίοδο κρίσης που βιώνουμε όλοι μας.Οκαταναλωτής μπορεί μέσα από την εφαρμογή να επιλέξει προϊόντακαθημερινής χρήσης μέσα από διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Με αυτότον τρόπο είναι σε θέση να φτιάξει τη δική του λίστα από προϊόνταπου αγοράζει συχνά. Πατώντας πάνω σε κάθε προϊόν μπορεί ναενημερωθεί για την πιο χαμηλή τιμή του καθώς και σε ποια supermarkers της Θεσσαλονίκης μπορεί να το αγοράσει.Όλες αυτές οιπληροφορίες παρέχονται από την σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στις5 και 20 του κάθε μήνα. Οπότε είναι απαραίτητη η σύνδεση στοδιαδίκτυο. Αφού ο χρήστης έχει κατεβάσει όσα δεδομένα χρειάζεται,μπορεί να τα σώσει στο κινητό του για μελλοντική χρήση.Αν δενυπάρχουν πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την πιο χαμηλήτιμή ενός προϊόντος καθώς και σε ποια super markets πωλείται, ηεφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη.The marketbasket for the Municipality of ThessalonikiThe shopping basket is amobile application android created as a citizen of Thessalonikiupdated for sold cheaper everyday products. It is a useful tool forthe crisis we are experiencing all of us.The consumer can withinthe application to choose everyday products through various productcategories. In this way it is able to produce its own list offrequently purchased goods. Click on any product can be updated forthe lowest price and in what super markers of Thessaloniki canbuy.All such information provided by the website of the Ministry ofDevelopment on 5 and 20 of each month. So it is necessary toconnect to the internet. After the user has downloaded data youneed, you can save on his phone for future use.If there is noinformation from the Ministry of Development for the lowest priceof a product and what super markets sold, the application displaysa message informing the user.
Εξορκιστής πειραχτήρι 1.1 APK
Stratos
Θέλετε να κάνετε χοντρή πλάκα στουςφίλουςσας;;;;Κατεβάστε τον "Εξορκιστή πειραχτήρι" στο κινητό σας ή το κινητότουφίλου/ης σας, ρυθμίστε να εμφανίσει τον εξορκιστή σεσυγκεκριμένηώρα ή σε μερικά λεπτά από τώρα και κλείστε τηνεφαρμογή. Η εφαρμογήπαραμένει στο background, χωρίς να έχει ιδέα οχρήστης για τηνυπαρξή της, μέχρι να φτάσει η ώρα για ναενεργοποιηθεί.Τότε το κινητό εμφανίζει στην οθόνη μια φωτογραφία της κοπέλαςαπότην ταινία "Ο εξορκιστής" ενώ ταυτόχρονα δονείται και ακούγεταιητρομακτική κραυγή μιας γυναίκας. Έτσι φαίνεται σαν το κινητόναέχει δαιμονιστεί...ενώ ο φίλος/η σου έχει φρικάρει καιψάχνειαπεγνωσμένα να κλείσει την εφαρμογή.Καλή διασκέδαση...Μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα: http://www.facebook.com/quotations.in.greekγιανα μας πείτε τις εμπειρίες σας!Keys: exorcist, teaserWant to thick platetoyour friends????Download the "Exorcist Twitter" on your phone or mobile friend/Sister, adjust to display the exorcist at a specific time or afewminutes from now and close the application. The applicationremainsin the background, without the user has no idea of ​​itsexistenceuntil the time comes to activate.Then the phone screen displays a photo of the girl from themovie"The Exorcist" while vibrates and sounds terrifying cry of awoman.So it seems like the phone has daimonistei ... whileboyfriend / oryou have been freaking out and looking desperately toclose theapplication.Have fun ...Do not forget to like the page: http://www.facebook.com/quotations.in.greektotell us your experiences!Keys: exorcist, teaser
Loading...