1.0 / August 8, 2016
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

Ο βίος και οι λόγοι του Αγίου Πορφυρίου που είναι από τουςμεγαλύτερους αγίους του 20ου αιώνος. Η φωτεινή του μορφή και οιδιδαχές του πρέπε να αποτελούν οδηγό στην ζωή κάθε χριστιανού.Είναιένα μυστήριο ο άνθρωπος. Φέρομε μέσα μας κληρονομιά αιώνων, όλο τοκαλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους αγίους, τους μάρτυρες,τους αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό· αλλάεπίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από του Αδάμ μέχρισήμερα. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, καιζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσομε, κάποτε θα εκδικηθούν,εκτός και τα διοχετεύσομε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό.Γι’ αυτόπρέπει να αποθάνομε κατά τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τοννέο. Αυτό ομολογούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμαμπαίνομε στη χαρά του Χριστού. … Δεύτερο βάπτισμα είναι ηεξομολόγηση με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, ηαπονέκρωση. Έτσι έρχεται η θεία χάρις μέσω των μυστηρίων.Το Πνεύματο Άγιον μας τα διδάσκει όλα. Μας αγιάζει. Μας θεώνει. Όταν έχομετο Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία,καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνειν. Όταν έχομε το ΆγιονΠνεύμα, δεν μπορούμε να κάνομε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσομε,να μισήσομε, να κακολογήσομε, δεν, δεν, δεν …Να γίνομε γεμάτοι,έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκειται η ουσία της πνευματικής ζωής.Αυτό είναι η τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια κι αςριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός, κερδίσαμετο παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει τηνειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, τηνανάταση. Η χάρις του Χριστού θα μας ανακαινίσει. Αν στραφούμε σ’Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μαςτα δώσει όλα.(απόσπασμα του βιβλίου).The life and words of StPorphyrius which is of the greatest saints of the 20th century. Thelight form and teachings should guide the life of everyChristian.He's a mystery man. Adjust our heritage through thecenturies, all the good that was experienced by the prophets, thesaints, the martyrs, the apostles and especially from the LordJesus Christ; but also the evil that exists in the world of Adamuntil today. Everything is within us, and instincts and everything,and seek satisfaction. If, someday not ikanopoiisome the revenge,unless the diochetefsome elsewhere, the superior, God.So it must beapothanome at the old man and put on the new. This we confess themystery of baptism. By baptism we enter into the joy of Christ. ...Second baptism is the confession which is the purification of thepassions, the withering away. Thus comes the divine grace throughthe sacraments.The Holy Spirit teaches us all. Sanctifies us.deifies us. When we have the Spirit of God, we become incapacitatedfor any sin, we become unable to amartanein. When we have the HolySpirit, we can not be making non evil. We can not thymosome tomisisome to kakologisome, no, no, no ...To become primed empleoiHoly Spirit. Herein lies the essence of spiritual life. This is theart. Art arts. Let us open our hands and let us cast arms ofChrist. When Christ comes, we won everything. Christ to processeverything within us. Will bring peace, joy, humility, love,prayer, uplifting. The grace of Christ will renew us. If we turn toHim with longing, longing, devotedly, with love, Christ will giveus all. (Excerpt of the book).

App Information Γέρων Πορφύριος-Βίος και Λόγοι

 • App Name
  Γέρων Πορφύριος-Βίος και Λόγοι
 • Package Name
  com.appmk.book.AOVZNEDWBZBUFGGYU
 • Updated
  August 8, 2016
 • File Size
  3.8M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  PANAGIOTA PAPADIMITRIOU
 • Installs
  10+
 • Price
  $3.49
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Agiou Blasiou 40, Livadia, Greece
 • Google Play Link

PANAGIOTA PAPADIMITRIOU Show More...

Crime and Punishment-Lite 1 APK
Crime and Punishment is a novel by the Russian author FyodorDostoyevsky. It was first published in 1866. It is the second ofDostoyevsky's full-length novels. Crime and Punishment isconsidered the first great novel of his "mature" period ofwriting.Crime and Punishment focuses on the mental anguish andmoral dilemmas of Rodion Raskolnikov, an impoverished ex-student inSt. Petersburg who formulates and executes a plan to kill anunscrupulous pawnbroker for her cash. Raskolnikov, in attempts todefend his actions, argues that with the pawnbroker's money he canperform good deeds to counterbalance the crime, while ridding theworld of a vermin. He also commits the murder to test a theory ofhis that dictates some people are naturally capable of suchactions, and even have the right to perform them. Several timesthroughout the novel, Raskolnikov compares himself with NapoleonBonaparte and shares his belief that murder is permissible inpursuit of a higher purpose. (Wikipedia)
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΟΜΟΣ Α 1.0 APK
Η Φιλοκαλία είναι μια συλλογή κειμένων Πατέρων της εκκλησίας.Συντάχτηκε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον ΜακάριοΝοταρά. Περιέχει γραπτά κείμενα από Αγίους της εκκλησίας μας. Τακείμενα της Φιλοκαλίας περιέχουν την νηπτική και ησυχαστικήπαράδοση της Ορθοδοξίας και συνιστούν ένα απλανή οδηγό πουκαθοδηγούν την πνευματική ζωή κάθε Χριστιανού. Είναι κείμενα βαθιάςσοφίας και το απόσταγμα της πείρας των Αγίων και καλούν τον κάθεΧριστιανό στο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να τονδιαμορφώσει ανακαλύπτοντας την μυστική γνώση και εφαρμόζοντας την.Όταν κάποιος ενδιαφέρεται να γνωρίσει πραγματικά την Ορθοδοξίαπρέπει να διαβάσει τη Φιλοκαλία. Η Φιλοκαλία δεν θα πρέπει ναδιαβάζεται σαν οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, είναι ένα πρακτικό βιβλίοπου ο κάθε Χριστιανός πρέπει να διαβάσει και να ακολουθήσει στηνζωή του.The Philokalia is a collection of the church Fathers texts.Written by St. Nicodemus of the Holy Mountain and Makarios Notaras.It contains writings of saints of our church. The texts of thePhilokalia containing neptic and quieting tradition of Orthodoxyand represent a sun gear guide guiding the spiritual life of everyChristian. It is deep wisdom texts and the spirit of the experienceof the saints and ask him every Christian to better know himselfand to shape the discovering secret knowledge and applying it. Whensomeone is interested to really know Orthodoxy must read thePhilokalia. The Philokalia should not be read like any other book,it is a practical book that every Christian should read and followin life.
Ο ΜΑΓΚΑΣ- ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 1.0 APK
Ποιος είναι αυτός που μιλάει για τους καυγάδες ανάμεσα στον Λουκάκαι τον Βρασίδα, για το μεγάλο σπίτι με τους πολλούς υπηρέτες, γιατον Βασίλη τον περιβολάρη, τον Εγγλέζο αμαξά και τον Βούλγαρογαλατά; Πού γίνονται όλα αυτά; Και ποιος είναι ο τόπος και οχρόνος; Η φωνή που ακούμε να μας αφηγείται αυτόν τον παράξενο καιταυτόχρονα γοητευτικό κόσμο ανήκει σε έναν σκύλο που ακούει στοπολύ επιτυχημένο όνομα «Μάγκας». Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια τηςΑιγύπτου και όλα αυτά που διηγείται η συγγραφέας Πηνελόπη Δέλτα,διά στόματος του Μάγκα, διαδραματίζονται τις πρώτες δεκαετίες του20ου αιώνα, τότε που στην Αίγυπτο ζούσαν αρκετές χιλιάδες Έλληνεςοι οποίοι ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με την καλλιέργεια και τοεμπόριο του βαμβακιού. Η διήγηση του Μάγκα ξεκινάει πάνω από τοπλοίο, όταν αυτό μεταφέρει όλη την οικογένεια από τη Σούδα τηςΚρήτης στο Μισίρι, την Αίγυπτο δηλαδή, ενώ ολοκληρώνεται με τοεπεισόδιο του ξυλοδαρμού του Βούλγαρου γαλατά από τον Βασίλη. Εδώβρίσκεται και η καρδιά του βιβλίου, που δεν είναι άλλη από τηνιστορία του Μίκη Ζέζα, μια κι αυτό το ψευδώνυμο είχε ο Παύλος Μελάςόταν βγήκε να πολεμήσει στη Μακεδονία το 1904. Ο Μάγκας λοιπόνπαρακολουθεί, ακούει, βλέπει, «μιλάει». Εκτός όμως από τις ιστορίεςτου αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Βουλγάρων και των Τούρκων, οΜάγκας εξιστορεί και διάφορα επεισόδια από την καθημερινή ζωή μέσαστα σπίτια και στα σοκάκια της Αλεξάνδρειας, ανάμεσα στους ντόπιουςκαι τους Έλληνες. Και ίσως αυτό είναι το πιο γοητευτικό κομμάτιόλου του βιβλίου.Who is he talking to quarrels between Luke andBrasidas, the big house with many servants, for Vasilis thegardener, the Englishman coachman and Bulgarian milkman? Where areall these? And what is the place and time? The voice that tells usto hear this strange and enchanting world simultaneously belongs toa dog that listens to very successful 'Crafty' name. We are locatedin Alexandria, Egypt, and all that tells the writer Penelope Delta,by the mouth of the Dude, played the first decades of the 20thcentury, when Egypt lived several thousand Greeks who were mainlyinvolved in the cultivation and trade of cotton . The story ofManga starts over the ship while it is carrying the whole familyfrom Souda Crete in Missiria, namely Egypt and concludes with theepisode of the beating of Bulgarian milkman from Claus. Here liesthe heart of the book, which is none other than the history ofMikis Zeza, a and this nickname was Pavlos Melas when he came tofight in Macedonia in 1904. The Crafty So watch, hear, see,"talking." Apart from the stories of the struggle of the Greeksagainst the Bulgarians and Turks, the Crafty and recounts severalepisodes from everyday life into the houses and in the streets ofAlexandria, among locals and Greeks. And perhaps this is the mostcharming part of the whole book.
ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ-ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ 1.0 APK
Ο γέρων Παΐσιος μιλά για το Άγιον Όρος και τους «ασυρματιστές τουΘεού» - γνωστούς και άγνωστους Οσίους Πατέρες, οι οποίοι με τημετάνοια και την άσκηση νίκησαν τα πάθη τους και κόσμησαν τοΠεριβόλι της Παναγίας.The elder Paisius speaks for Mount Athos and"radio operators of God" - known and unknown saint Fathers who byrepentance and the exercise defeated their passions and graced theGarden of Mary.
Γέρων Πορφύριος-Βίος και Λόγοι 1.0 APK
Ο βίος και οι λόγοι του Αγίου Πορφυρίου που είναι από τουςμεγαλύτερους αγίους του 20ου αιώνος. Η φωτεινή του μορφή και οιδιδαχές του πρέπε να αποτελούν οδηγό στην ζωή κάθε χριστιανού.Είναιένα μυστήριο ο άνθρωπος. Φέρομε μέσα μας κληρονομιά αιώνων, όλο τοκαλό που βιώθηκε από τους προφήτες, τους αγίους, τους μάρτυρες,τους αποστόλους και κυρίως από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό· αλλάεπίσης και το κακό που υπάρχει στον κόσμο από του Αδάμ μέχρισήμερα. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, καιζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσομε, κάποτε θα εκδικηθούν,εκτός και τα διοχετεύσομε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό.Γι’ αυτόπρέπει να αποθάνομε κατά τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τοννέο. Αυτό ομολογούμε με το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμαμπαίνομε στη χαρά του Χριστού. … Δεύτερο βάπτισμα είναι ηεξομολόγηση με την οποία γίνεται η κάθαρση από τα πάθη, ηαπονέκρωση. Έτσι έρχεται η θεία χάρις μέσω των μυστηρίων.Το Πνεύματο Άγιον μας τα διδάσκει όλα. Μας αγιάζει. Μας θεώνει. Όταν έχομετο Πνεύμα του Θεού, γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία,καθιστάμεθα ανίκανοι προς το αμαρτάνειν. Όταν έχομε το ΆγιονΠνεύμα, δεν μπορούμε να κάνομε το κακό. Δεν μπορούμε να θυμώσομε,να μισήσομε, να κακολογήσομε, δεν, δεν, δεν …Να γίνομε γεμάτοι,έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκειται η ουσία της πνευματικής ζωής.Αυτό είναι η τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια κι αςριχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός, κερδίσαμετο παν. Ο Χριστός θα μεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει τηνειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, τηνανάταση. Η χάρις του Χριστού θα μας ανακαινίσει. Αν στραφούμε σ’Αυτόν με πόθο, με λαχτάρα, με αφοσίωση, με έρωτα, ο Χριστός θα μαςτα δώσει όλα.(απόσπασμα του βιβλίου).The life and words of StPorphyrius which is of the greatest saints of the 20th century. Thelight form and teachings should guide the life of everyChristian.He's a mystery man. Adjust our heritage through thecenturies, all the good that was experienced by the prophets, thesaints, the martyrs, the apostles and especially from the LordJesus Christ; but also the evil that exists in the world of Adamuntil today. Everything is within us, and instincts and everything,and seek satisfaction. If, someday not ikanopoiisome the revenge,unless the diochetefsome elsewhere, the superior, God.So it must beapothanome at the old man and put on the new. This we confess themystery of baptism. By baptism we enter into the joy of Christ. ...Second baptism is the confession which is the purification of thepassions, the withering away. Thus comes the divine grace throughthe sacraments.The Holy Spirit teaches us all. Sanctifies us.deifies us. When we have the Spirit of God, we become incapacitatedfor any sin, we become unable to amartanein. When we have the HolySpirit, we can not be making non evil. We can not thymosome tomisisome to kakologisome, no, no, no ...To become primed empleoiHoly Spirit. Herein lies the essence of spiritual life. This is theart. Art arts. Let us open our hands and let us cast arms ofChrist. When Christ comes, we won everything. Christ to processeverything within us. Will bring peace, joy, humility, love,prayer, uplifting. The grace of Christ will renew us. If we turn toHim with longing, longing, devotedly, with love, Christ will giveus all. (Excerpt of the book).
Ο μικρός Ευεργετινός 1.0 APK
Σε κάθε εποχή ο λόγος του Ευαγγελίου σπέρνεται απο τον Κύριο στιςκαρδιές των ανθρώπων. Σε όσες βρίσκει καλή γη, καρποφορεί πλούσια·και αυτό θα συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια, όταν ο επουράνιοςΓεωργός θα κάνει τον θερισμό.Πέρα από τις αρετές και την αγιότητα,ο λόγος του Ευαγγελίου καρποφορεί επίσης και λόγο, ξεχείλισμα τουφωτισμένου νου και της αγιασμένης καρδιάς οσίων Πατέρων καιδιδασκάλων. Ο θησαυρός αυτός του πατερικού λόγου συσσωρεύεταιαιώνες τώρα, ξεπερνώντας τα χρονικά και τοπικά όρια, και έχειαποταμιευθεί στα "πατερικά" βιβλία: στα συγγράμματα των Πατέρων,στους βίους των Αγίων και των Μαρτύρων, στις διηγήσεις και τααποφθέγματα των Οσίων της ερήμου -στα παραδοσιακά, δηλαδή,αναγνώσματα των ορθοδόξων ανά τους αιώνες.Από αυτή την τεράστιακληρονομιά σταχυολογήθηκε από τον μοναχό Παύλο (+ 1054) η συλλογήπου έγινε γνωστή με το όνομα Ευεργετινός.At each time the word ofthe Gospel sown by the Lord in the hearts of men. In many findsgood ground bears fruit rich; and this will continue even unto theend, when the heavenly farmer will harvest.Beyond the virtues andholiness, the Word of the Gospel also bear fruit and thereforeoutpouring of enlightened mind and heart sanctified holy Fathersand teachers. The treasure of Patristic speech accumulatescenturies, overcoming time and space limits, and has set aside the"patristic" books: the writings of the Fathers, the lives of theSaints and Martyrs, the stories and sayings of the Saints -indesert traditionally, ie readings of the Orthodox forcenturies.From this vast heritage gleaned by the monk Pavlos (+1054), the collection became known as Evergetinos name.
Μέγα Γεροντικόν 1.0 APK
Κεφάλαια πνευματικής σοφίας και κοινωνικής ωφέλειας από τους άγιουςπατέρες της ερήμου, τους αββάδες ασκητές οι οποίοι με τους λόγουςκαι τη σιωπή τους φωτίζουν και ενισχύουν κάθε πιστό. Νεοελληνικήαπόδοση.Chapters spiritual wisdom and social benefit from the holyfathers of the desert, their avvades ascetics who the reasons andsilence illuminate them and strengthen each believer. Modernperformance.
ΛΟΥΚΗΣ ΛΑΡΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ 1.0 APK
Βρισκόμαστε στο 1821, και ο εικοσάχρονος Χιώτης Λουκής Λάρας ζειμαζί με τον πατέρα του στη Σμύρνη, ασχολούμενος με το εμπόριο. Ότανξεσπάει η επανάσταση γυρίζουν στη Χίο για να γλιτώσουν τη σφαγή,και συναντιούνται με την υπόλοιπη οικογένεια. Καθώς όμως τονεπόμενο χρόνο οι Τούρκοι αποφασίζουν να σφάξουν και τους κατοίκουςτης Χίου, η οικογένεια κατατρεγμένη το ξανασκάει. Βρίσκεται πρώταστη Μύκονο, έπειτα στις Σπέτσες και καταλήγει στην Τήνο, όπου οΛουκής θα δοκιμάσει να ξαναρχίσει τη δική του επιχείρηση. Σε μιαδιακοπή του εμπορίου (λόγω εμφάνισης πανώλης στη Σύρο) επιστρέφεικρυφά στη Χίο, για να ξεθάψει τα ασημικά και τα κοσμήματα που μετον πατέρα του είχαν κρύψει στον κήπο του σπιτιού φεύγοντας. Θα τακαταφέρει άραγε να βγει ζωντανός απ' αυτή την περιπέτεια; Και τι θακάνει με τον μεγάλο αυτό θησαυρό;We are in 1821, and the twentyyear old Chiotis Loukis Lara lives with his father in Izmir,dealing with trade. When the revolution broke out turning on theisland to escape the slaughter, and meet with the rest of thefamily. But as the next time the Turks decide to slaughter andresidents of the island, the family persecuted the xanaskaei.Located first in Mykonos, then Spetses and concludes in Tinos,where Loukis will try to resume his own business. In a disruptionof trade (due to occurrence of plague in Syros) secretly returnedto Chios to dig up the silverware and jewelery with his father hadhidden in the garden of the house leaving. Will he manage to getout alive from this adventure? And what to do with this greattreasure?
Loading...