2.0 / April 7, 2015
(3.6/5) ()
Loading...

Description

Χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης τουπολιτιστικού και ιστορικού υλικού του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Ηεφαρμογή επιτρέπει στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσειτεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολοτου υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες πουδιέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Το κάθετεκμήριο διαθέτει σαφή ένδειξη πνευματικών δικαιωμάτων και τοσύνολο του υλικού αποθηκεύεται σε Ενιαίο Αποθετήριο του ΔήμουΜάνδρας Ειδυλλίας και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Luggage collection andsale of cultural and historical romances of the Municipality ofMandra material. The application allows any registered user to posta documented material in its possession, and for all the materialcomplies with all national and international rules governing thedisposal and treatment of intellectual property. Each item has aclear copyright indication and all the material is stored in asingle Registry of the Municipality of Mandra romances and theNational Documentation Centre.

App Information Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Culhub

 • App Name
  Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Culhub
 • Package Name
  gr.evolution_isa.mandra
 • Updated
  April 7, 2015
 • File Size
  301k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Evolution Projects Plus
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email info@evolutionprojects.gr
  Βοσπόρου 32, Ελληνικό, 16777, Ελλάδα
 • Google Play Link

Evolution Projects Plus Show More...

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Culhub 2.0 APK
Χώρος συλλογής και ελεύθερης διάθεσης τουπολιτιστικού και ιστορικού υλικού του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Ηεφαρμογή επιτρέπει στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να αναρτήσειτεκμηριωμένο υλικό που βρίσκεται στην κατοχή του, ενώ για το σύνολοτου υλικού τηρούνται όλοι οι εθνικοί και διεθνείς κανόνες πουδιέπουν τη διάθεση και επεξεργασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Το κάθετεκμήριο διαθέτει σαφή ένδειξη πνευματικών δικαιωμάτων και τοσύνολο του υλικού αποθηκεύεται σε Ενιαίο Αποθετήριο του ΔήμουΜάνδρας Ειδυλλίας και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.Luggage collection andsale of cultural and historical romances of the Municipality ofMandra material. The application allows any registered user to posta documented material in its possession, and for all the materialcomplies with all national and international rules governing thedisposal and treatment of intellectual property. Each item has aclear copyright indication and all the material is stored in asingle Registry of the Municipality of Mandra romances and theNational Documentation Centre.
Fix Μy City - Δήμος Γλυφάδας 3.4.0 APK
Το FixMyCity διατίθεται δωρεάν στουςχρήστεςέξυπνων συσκευών. Οι πολίτεςμπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στη συσκευή τους καινατηχρησιμοποιούν προκειμένου να δηλώνουν βλάβες στα σημείαπουεπιθυμούν, αλλά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη τωναναφορώντους.Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τηθέσητουμέσω της εφαρμογής, η οποία διενεργεί αυτόματο έλεγχοχωροθέτησης.Στηνπερίπτωση που ο πολίτης εντοπίζεται εκτός των ορίων του δήμου,ηεφαρμογήεπιστρέφει σχετικό μήνυμα και δεν επιτρέπει τη συνέχισητηςδιαδικασίας.Στην περίπτωση εντοπισμού της θέσης του πολίτη εντός των ορίωντουδήμου, ηεφαρμογή δίνει τη δυνατότητα επιλογής κατηγορίαςβλάβης(απορρίμματα,φωτισμός κ.λπ) από έτοιμο μενού και στη συνέχεια επιλογήςείδουςβλάβης μετον ίδιο τρόπο. Στη συνέχεια συμπληρώνει στοιχεία επικοινωνίας,ενώμπορείνα εισάγει φωτογραφία με δυνατότητα λήψης μέσω τηςεφαρμογής.Επιλέγοντας«υποβολή» το σύστημα καταχωρεί τη βλάβη και θα αποδίδειαριθμόπρωτοκόλλου,τον οποίο και κοινοποιείται στον πολίτη. Παράλληλα, τουαποστέλλειμήνυμαηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποί τον ενημερώνει για τηνπαραλαβήτουαιτήματος. Όταν πραγματοποιηθεί η διόρθωση της βλάβης, τοσύστημαενημερώνειεκ νέου τον πολίτη για την επιτυχή έκβαση του αιτήματός του.Με δεδομένο ότι η ακρίβεια εντοπισμού θέσης εξαρτάται απότηνίδια τησυσκευή του εκάστοτε πολίτη, κατά τη φάση του εντοπισμούπουπεριγράφεταιπαραπάνω, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα διόρθωσης της θέσηςτουμεχειροκίνητο τρόπο εντός της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, αφούεντοπιστείη θέσητου πάνω στο χάρτη, ο πολίτης δύναται να σύρει το στίγμα του καινατοτοποθετήσει στο σημείο που επιθυμεί. Επιπλέον, υπάρχεικαιδυνατότηταδιόρθωσης (επανεντοπισμού) της θέσης με αυτόματο τρόπο.The FixMyCityavailablefree to users of smart devices. The citizenscan install the application on their device and theuse for reporting damage points they want, but also to followthedevelopment of their reports.Specifically, each citizen is able to track the location ofthrough the application, which performs automatic control siting.IntheIf the citizen is located outside the boundaries ofthemunicipality, the applicationreturns relevant message and not allow the continuation oftheprocess.In the case of positioning the citizen within the limits ofthemunicipality, theapplication enables selection category damage (waste,lighting etc.) from ready menu and then selecting the typeoflesions withsame way. Then fills contact information, and caninsert photo downloadable through the application. Choosing"Submission" the system enters the fault and will assign aserialnumber,whom he communicated to the citizen. At the same time, thesendmessagee-mail, informing him of receipt ofrequest. When you perform the correction of the fault, thesystemupdatesagain the citizen to the successful outcome of his application.Given that the positioning accuracy depends on the actualdevice of each citizen during the identificationphasedescribedabove, the citizen has the opportunity to correct the positionofamanually within the application. Specifically, after identifyingthepositionover the map, the citizen can draw their position and toplace to where you want. Furthermore, there is a possibilitycorrection (relocation) position automatically.
ΑΤΕΙΘ 1.0 APK
Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό τουΠληροφοριακού Συστήματος Φοιτητικής Μέριμνας του ΑλεξάνδρειουΤεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, μέσω τηςυιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών που είναιαπαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων καθημερινών αναγκών στησυγκεκριμένη περιοχή.Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗΣΥΓΚΛΙΣΗ», τουΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτικήσυνδρομή) και απόΕθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).The project aims tomodernize the Information System of Student Affairs AlexanderTechnological Educational Institute of Thessaloniki, through theadoption of new pioneering and innovative technologies needed tomeet the immediate daily needs in this area.The project is financed by Operational Program "DigitalConvergence" ofNSRF, the European Regional Development Fund (Communitycontribution) andNational Resources (national contribution).
Ηλιούπολη IntelligentCity 5.1.0 APK
Μέσω της νέας πλατφόρμας IntelligentCity, ο δήμος μας αποκτάγιαπρώτη φορά τις βάσεις προκειμένου να δημιουργήσει και ναδιαθέσεινέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο τηνεξυπηρέτηση τωνδημοτών, αλλά και την ορθολογικότερη οργάνωση τωνεσωτερικώνυπηρεσιών του. Η εξυπηρέτηση από απόσταση και ηελαχιστοποίηση τουχρόνου απόκρισης των υπηρεσιών αποτελούν τους δύοβασικούς άξονεςπροτεραιότητας, πάνω στους οποίους επενδύει ο δήμος,με απώτεροσκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και τονεκσυγχρονισμό τουμοντέλου διοίκησης. Το intelligentCity δεν είναιμια μελλοντικήδράση. Είναι μια πραγματικότητα που μπαίνει στη ζωήμας καιπρωταγωνιστεί στην καθημερινότητά μας. Με την διάθεση τωνδύοπρώτων εφαρμογών του έρχεται να εξυπηρετήσει με τον καλύτεροδυνατότρόπο την υποβολή και διαχείρισης των αιτημάτων τηςκαθημερινότητας(FixMyCity) , αλλά και να προβάλει εύκολα και απλάτο σύνολο τωνσημείων ενδιαφέροντος σε όλη την Ηλιούπολη(CityPoints).
Δήμος Πεντέλης - IntelligentCity 20.4.1 APK
Το IntelligentCity διατίθεται δωρεάν στους χρήστες έξυπνωνσυσκευών.Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στησυσκευή τουςκαι να τη χρησιμοποιούν προκειμένου να δηλώνουν βλάβεςστα σημείαπου επιθυμούν, αλλά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξητων αναφορώντους. Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητανα εντοπίσειτη θέση του μέσω της εφαρμογής, η οποία διενεργείαυτόματο έλεγχοχωροθέτησης. Στην περίπτωση που ο πολίτηςεντοπίζεται εκτός τωνορίων του δήμου, η εφαρμογή επιστρέφεισχετικό μήνυμα και δενεπιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας. Στηνπερίπτωση εντοπισμού τηςθέσης του πολίτη εντός των ορίων τουδήμου, η εφαρμογή δίνει τηδυνατότητα επιλογής κατηγορίας βλάβης(απορρίμματα, φωτισμός κ.λπ)από έτοιμο μενού και στη συνέχειαεπιλογής είδους βλάβης με τον ίδιοτρόπο. Στη συνέχεια συμπληρώνειστοιχεία επικοινωνίας, ενώ μπορεί ναεισάγει φωτογραφία μεδυνατότητα λήψης μέσω της εφαρμογής.Επιλέγοντας «υποβολή» τοσύστημα καταχωρεί τη βλάβη και θα αποδίδειαριθμό πρωτοκόλλου, τονοποίο και κοινοποιείται στον πολίτη.Παράλληλα, του αποστέλλειμήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίτον ενημερώνει για τηνπαραλαβή του αιτήματος. Όταν πραγματοποιηθείη διόρθωση της βλάβης,το σύστημα ενημερώνει εκ νέου τον πολίτη γιατην επιτυχή έκβαση τουαιτήματός του. Με δεδομένο ότι η ακρίβειαεντοπισμού θέσηςεξαρτάται από την ίδια τη συσκευή του εκάστοτεπολίτη, κατά τη φάσητου εντοπισμού που περιγράφεται παραπάνω, οπολίτης έχει τηδυνατότητα διόρθωσης της θέσης του με χειροκίνητοτρόπο εντός τηςεφαρμογής. Συγκεκριμένα, αφού εντοπιστεί η θέση τουπάνω στο χάρτη,ο πολίτης δύναται να σύρει το στίγμα του και να τοτοποθετήσει στοσημείο που επιθυμεί. Επιπλέον, υπάρχει καιδυνατότητα διόρθωσης(επανεντοπισμού) της θέσης με αυτόματο τρόπο.
Loading...