2.0 / December 2, 2012
(4.1/5) (1)

Description

Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pro.Βλέποντας πως έχουν τα πράγματα,φαίνεται ότι θα χρειαστούμε πάλι στην Ελλάδα ένα μετατροπέα ευρώ σεδραχμές όπως πριν από λίγα χρόνια όταν υιοθετήσαμε το ευρώ. Ηκατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει, απλώς παρατείνεται. Έτσι, αν θαεπιστρέψουμε στη δραχμή, αυτός είναι το πρώτος μετατροπέας που θαμπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η αναλογία δεν θα είναι όπως παλιά,ίσως 800 δραχμές στο Ευρώ. Ας ελπίσουμε να πάνε ολα καλά αν και μαςλείπει η δραχμή! Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση Pro, χωρίςδιαφημίσεις και τα εισιτήρια αλλάζουν όταν κάνετε κλικ πάνωτους!Βοήθεια και διορθώσεις στη μετάφραση: ΙωάννηςΚοντογιάννηςConversor de Euros y Dracmas.Viendo como está elpanorama, parece ser que vamos a volver a necesitar en Grecia unconversor de euros a dracmas muy pronto como hace unos años cuandoadoptamos el Euro. La cosa pinta mal sobre todo por el alargamientode la situación artificialmente. Así que, si volvemos al dracma,este será el primer conversor que puedas usar. Eso si, elcoeficiente no se parecerá en nada al antiguo, quizá ronde las 800dracmas el Euro. Esperemos que no llegue la sangre al rio. Pero seecha de menos el dracma!!Ya puedes conseguir la versión Pro SinPublicidad y con mas billetes que cambian cuando clickeas sobreellos !!!Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pro.Βλέποντας πως έχουν ταπράγματα, φαίνεται ότι θα χρειαστούμε πάλι στην Ελλάδα έναμετατροπέα ευρώ σε δραχμές όπως πριν από λίγα χρόνια ότανυιοθετήσαμε το ευρώ. Η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει, απλώςπαρατείνεται. Έτσι, αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή, αυτός είναι τοπρώτος μετατροπέας που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η αναλογίαδεν θα είναι όπως παλιά, ίσως 800 στο δραχμές Ευρώ. Ας ελπίσουμε ναπάνε ολα καλά αν και μας λείπει η δραχμή!Μπορείτε να κατεβάσετε τηνέκδοση Pro, χωρίς διαφημίσεις και τα εισιτήρια αλλάζουν όταν κάνετεκλικ πάνω τους!Βοήθεια και διορθώσεις στη μετάφραση: ΙωάννηςΚοντογιάννηςDrachmas Euros and converter.Seeing is the scenario, itseems that going back in Greece need a converter euros to drachmassoon as a few years ago when we adopted the Euro. Things look badespecially by lengthening the situation artificially. So, if wereturn to the drachma, it will be the first converter you can use.That if the ratio does not look anything like the old, perhapsronde 800 drachmas the Euro. Hopefully the blood does not reach theriver. But it misses the drachma !!Now you can get the Pro versionNo Ads and more bills that change when clickeas on them !!!

App Information Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pr

 • App Name
  Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pr
 • Package Name
  biz.informaticos.conveurdracpro
 • Updated
  December 2, 2012
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  JcgAndroid
 • Installs
  1+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Tools
 • Developer
  Calle Maria Zambrano 1, Portal 1, Piso 1:B
 • Google Play Link
JcgAndroid Show More...
No he visto el Wasap !! 1.11.00 APK
JcgAndroid
App para que no sepan que has leido elmensaje. Evita que salgan los dos nuevos checks azules. Nuevaversión de "No he visto el Wasapp" válida desde Android 2.3 aAndroid Kitkat 4.4.3Ocultate totalmente y consigue la privacidad que quieres en elchat.Optimizada y actualizada. Ahora funciona tambien con Android 5(versión de android que saldrá a final de año).WhatsAppMantenerte Ocultodoble check azuldoble tick azulAndroid 4.4.2 KitKatAndroid 4.4.3 KitKatAndroid 4.4.4 KitKatprivacidad WhatsAppAndroid LAndroid 5 LollypopApp not know that youread the message. Avoid leaving the two new blue checks. Newversion of "I have not seen the Wasapp" valid from Android 2.3 toAndroid 4.4.3 KitkatHide yourself fully and get the privacy you want in chat.Optimized and updated. Now also works with Android 5 (androidversion due out at year end).WhatsAppStaying Hiddenblue double checkdouble blue tickAndroid 4.4.2 KitKatAndroid 4.4.3 KitKatAndroid 4.4.4 KitKatWhatsApp privacyAndroid LAndroid May Lollypop
Conversor de Euros y Pesetas APK
JcgAndroid
VERSION ESPECIAL: 10.000 descargas superadas !!!! Pincha en la fotoy cambiará a otro billete en pesetas! Viendo como está el panorama,parece ser que vamos a volver a necesitar en España un conversor deeuros a pesetas muy pronto como hace unos años cuando adoptamos elEuro. La cosa pinta mal sobre todo por el alargamiento de lasituación artificialmente. Así que, si volvemos a la peseta, esteserá el primer conversor que puedas usar. Eso si, el coeficiente nose parecerá en nada al antiguo, quizá ronde las 400 pesetas elEuro. Esperemos que no llegue la sangre al rio. Pero se echa demenos la peseta!! Optimizada y actualizada. Ahora funciona tambiencon Android L (versión de android que saldrá a final de año).Atención!! Puedes descargarte también la versión Pro sinpublicidad. Buscala en el market poniendo: Conversor de euros ypesetas pro o en el apartado otras aplicaciones del desarrollador.También puedes desde la propia aplicacion gratuita. Colabora con eldesarrollador pinchando la publicidad o comprando cualquier otraaplicación suya. En este enlace tienes mas:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=appsSPECIAL VERSION: 10.000 overcome downloads!! Click on the photo andchange to another ticket in pesetas! Seeing is the scenario, itseems that we need to go back in Spain converter euros to pesetassoon as a few years ago when we adopted the Euro. Things look badespecially by artificially lengthening the situation. So, if wereturn to the peseta, this is the first converter you can use. Thatif the coefficient does not look anything like the old one, mayberonde 400 pesetas the Euro. Hopefully you will not get the blood tothe river. But it misses the peseta! Optimized and updated. Nowworks also with L Android (android version due out end of year).Attention! You can also download the Pro version without ads.Search it in the market making: converter pro euros and pesetas orparagraph other applications developer. You can also free from theapplication itself. Help support the developer buying advertisingor clicking any own application. In this link you have more:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=apps
Calculadora de Iva y Base Pro 3.0 APK
JcgAndroid
Con esta aplicación podrás calcular fácilmente, el precio con ivaque le corresponde a una base simultaneamente con el 18 o el 21 obíen con el 8 y el 10, así como su diferencia, es decir elincremento provocado por el aumento del iva. Así mismo ysimultaneamente puedes calcular que base le corresponde a un preciofinal que ya lleva iva, es decír, un pvp. Esta es la versión Prosin publicidad.With this application you can easily calculate theprice with VAT that corresponds to a base simultaneously with the18 or 21 either with 8 and 10, and their difference, ie theincrease caused by the VAT increase. Similarly and simultaneouslyyou can calculate the base corresponds to a final price thatalready has taxes, ie a price. This is the Pro version without ads.
Conversor Euros y Pesetas PRO 9.0 APK
JcgAndroid
Versión Pro del Conversor de Euros y Pesetas-Cuando se pincha sobreel billete cambia a otro.-Se ha eliminado la publicidad.-Permite elcambio de la unidad de conversión las veces que se quiera por si sequiere usar para otra divisa.- si tiene alguna sugerencia oproblema enviela a: jcgandroid@gmail.comConverter Pro Version ofEuros and Pta-When you click on the note changes toanother.-Removed advertising.-Allows you to change the conversionunit as many times as you want if you want to use for othercurrency.- If you have any suggestions or problems mail to:jcgandroid@gmail.com
Mi Libreta (Apuntes Secretos) APK
JcgAndroid
Una aplicación sencilla para apuntar las cosas que no quieresolvidar, lista de compras, cosas pendientes que hacer, algo que tedicen por la calle y necesitas apuntar rápidamente y sin problemas,algo que no quieres que vea nadie. No hay lista de apuntes paraseleccionar, con lo que nadie excepto tu, sabrá el nombre que lediste a ese apunte y no podra recuperar la información queescribiste en el. Optimizada y actualizada. Ahora funciona tambiencon Android L (versión de android que saldrá a final de año).Colabora con el desarrollador pinchando la publicidad o comprandocualquier otra aplicación suya. En este enlace tienes mas:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=appsA simple application to target the things you do not forget,shopping list, todo to do, something they tell you on the streetand need to aim quickly and without problems, something that doesnot want me to see anyone. No list of notes to select, so nobodybut you will know the name you gave the point and not be able toretrieve the information you wrote in the. Optimized and updated.Now works also with L Android (android version due out end ofyear). Help support the developer buying advertising or clickingany own application. In this link you have more:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=apps
Mi Hipotecón 10 Android L APK
JcgAndroid
Calcula cuotas hipoteca .INCLUYE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA ACORTANDOTIEMPO O PERIODO. Aplicación para el calculo hipotecario o decualquier prestamo. Nos permite calcular rápidamente la cuotamensual de un prestamo, incluido hipotecas , así como la reducciónde cuotas o años tras una amortización. Ofrece los resultados deambas posibilidades de manera simultánea , para que puedascomparar. Sugerencias de mejora: jcgandroid@gmail.comColabora conel desarrollador pinchando la publicidad o comprando cualquier otraaplicación suya. En este enlace tienesmas:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=appsOptimizaday actualizada. Ahora funciona tambien con Android L (versión deandroid que saldrá a final de año).Calculate mortgagepayments.INCLUDES PREPAYMENT OR SHORTER TIME PERIOD.Application forcalculating mortgage or any loan. We can quickly calculate themonthly payment of a loan, including mortgages and lowering fees oryears after a depreciation. Presents the results of bothpossibilities simultaneously, so you can compare.Suggestions forimprovement: jcgandroid@gmail.comHelp support the developer buyingadvertising or clicking any own application. In this link you havemore:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=appsOptimizedand updated. Now works also with L Android (android version due outend of year).
Calculadora de Iva y Base 11.0 Android L APK
JcgAndroid
Con esta aplicación podrás calcular fácilmente, el precio con ivaque le corresponde a una base simultaneamente con el 18 o el 21 obíen con el 8 y el 10, así como su diferencia, es decir elincremento provocado por el aumento del iva. Así mismo ysimultaneamente puedes calcular que base le corresponde a un preciofinal que ya lleva iva, es decír, un pvp .Colabora con eldesarrollador pinchando la publicidad o comprando cualquier otraaplicación suya. En este enlace tienesmas:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=appsOptimizaday actualizada. Ahora funciona tambien con Android L (versión deandroid que saldrá a final de año).With this application you caneasily calculate the price with VAT that corresponds to a basesimultaneously with the 18 or the 21 or the 8 and 10 and theirdifference, ie the increase caused by the increase in VAT.Similarly and simultaneously you can calculate the base correspondsto a final price and VAT leads, ie a pvp.Help support the developerbuying advertising or clicking any own application. In this linkyou havemore:https://play.google.com/store/search?q=jose+carlos+gomez+alarcon&c=appsOptimizedand updated. Now works also with L Android (android version due outend of year).
Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pr 2.0 APK
JcgAndroid
Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pro.Βλέποντας πως έχουν τα πράγματα,φαίνεται ότι θα χρειαστούμε πάλι στην Ελλάδα ένα μετατροπέα ευρώ σεδραχμές όπως πριν από λίγα χρόνια όταν υιοθετήσαμε το ευρώ. Ηκατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει, απλώς παρατείνεται. Έτσι, αν θαεπιστρέψουμε στη δραχμή, αυτός είναι το πρώτος μετατροπέας που θαμπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η αναλογία δεν θα είναι όπως παλιά,ίσως 800 δραχμές στο Ευρώ. Ας ελπίσουμε να πάνε ολα καλά αν και μαςλείπει η δραχμή! Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση Pro, χωρίςδιαφημίσεις και τα εισιτήρια αλλάζουν όταν κάνετε κλικ πάνωτους!Βοήθεια και διορθώσεις στη μετάφραση: ΙωάννηςΚοντογιάννηςConversor de Euros y Dracmas.Viendo como está elpanorama, parece ser que vamos a volver a necesitar en Grecia unconversor de euros a dracmas muy pronto como hace unos años cuandoadoptamos el Euro. La cosa pinta mal sobre todo por el alargamientode la situación artificialmente. Así que, si volvemos al dracma,este será el primer conversor que puedas usar. Eso si, elcoeficiente no se parecerá en nada al antiguo, quizá ronde las 800dracmas el Euro. Esperemos que no llegue la sangre al rio. Pero seecha de menos el dracma!!Ya puedes conseguir la versión Pro SinPublicidad y con mas billetes que cambian cuando clickeas sobreellos !!!Μετατροπέας Ευρώ σε Δραχμές Pro.Βλέποντας πως έχουν ταπράγματα, φαίνεται ότι θα χρειαστούμε πάλι στην Ελλάδα έναμετατροπέα ευρώ σε δραχμές όπως πριν από λίγα χρόνια ότανυιοθετήσαμε το ευρώ. Η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει, απλώςπαρατείνεται. Έτσι, αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή, αυτός είναι τοπρώτος μετατροπέας που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η αναλογίαδεν θα είναι όπως παλιά, ίσως 800 στο δραχμές Ευρώ. Ας ελπίσουμε ναπάνε ολα καλά αν και μας λείπει η δραχμή!Μπορείτε να κατεβάσετε τηνέκδοση Pro, χωρίς διαφημίσεις και τα εισιτήρια αλλάζουν όταν κάνετεκλικ πάνω τους!Βοήθεια και διορθώσεις στη μετάφραση: ΙωάννηςΚοντογιάννηςDrachmas Euros and converter.Seeing is the scenario, itseems that going back in Greece need a converter euros to drachmassoon as a few years ago when we adopted the Euro. Things look badespecially by lengthening the situation artificially. So, if wereturn to the drachma, it will be the first converter you can use.That if the ratio does not look anything like the old, perhapsronde 800 drachmas the Euro. Hopefully the blood does not reach theriver. But it misses the drachma !!Now you can get the Pro versionNo Ads and more bills that change when clickeas on them !!!
Loading...