/
(3.7/5) ()
Loading...

Description

Lesvos OikoGames, Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGames και PaphosOikoGames. Σχεδιασμός : ΕΤΑΛ Α.Ε., Ανάπτυξη : OMEGATECHNOLOGYΣτόχος της σειράς των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω τωνψηφιακών εφαρμογών, είναι η συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίαςτάξεων Δημοτικού κυρίως με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, τωνγονέων και κηδεμόνων τους, ούτως ώστε να ενισχυθεί η "πράσινησυνείδηση", δηλαδή η γνώση για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό μιαςπεριοχής και η αντίληψη που μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά για τηνσωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της.Οιψηφιακές εφαρμογές δεν φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν την ακαδημαϊκήγνώση ή την διαδικασία διδασκαλίας μέσω του ακαδημαϊκούπεριβάλλοντος, αλλά με ένα «προκλητικό» τρόπο για τα παιδιά σύμφωναμε τις τάσεις των νέων τεχνολογιών, να τα προσελκύσουμε και ναπεράσουμε κατάλληλα προσαρμοσμένα κεντρικά μηνύματα για τοπεριβάλλον μας και τον πολιτισμό μας.Για αυτό το λόγο περιορίζεταιη "εμβέλεια και το βάθος των πληροφοριών" ώστε να δοθεί τοπεριθώριο στους ενήλικους χρήστες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τωνπαιδιών τους να συμμετάσχουν μαζί τους και να μοιραστούν τοπαιχνίδι τους, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές απλά ως ένα εργαλείοεισαγωγής στη γνώση, προκαλώντας την φαντασία τους. Οι εφαρμογέςσχεδιάσθηκαν σε συνδυασμό με πραγματικές περιοχές τις οποίεςμπορούν να επισκεφτούν τα παιδιά είτε με τα σχολεία τους είτε μετους γονείς-κηδεμόνες τους.Τα παιχνίδια λειτουργούν σε smartphonesή και tablets, με λογισμικό Ios, ή Android. Apple Store ή GooglePlay Store - (αναζήτηση κυρίως με τους όρους OikoGames, LesvosOikoGames Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGames και PaphosOikoGames ), και στον Ιστοχώρο www.walking-trails.net. Τα κείμενα,οι ερωτήσεις και η προσέγγιση έγιναν με σχετική έρευνα από έντυπεςπηγές, από παραδόσεις που μεταφέρονται από παλιούς κατοίκους, καιαπό πηγές του Διαδικτύου.Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογέςσχεδιάσθηκαν από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. σεσυνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή ΕπαρχίαςΛάρνακας, Αναπτυξιακή Επαρχίας Πάφου και ΔήμοΑρχανών-Αστερουσίων.Υλοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία (μετά απόΔιαγωνισμό)OMEGA TECHNOLOGY - www.omegatech.grLesvos OikoGames,Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGames and Paphos OikoGames.Designed ETAL SA, Development: OMEGA TECHNOLOGYThe aim of theseries of educational games through digital applications, is toinvolve school children elementary classes mainly with the help ofteachers, parents and guardians in order to enhance the "greenconsciousness", ie knowledge about the environment and the cultureof a region and the perception that they might acquire children forproper management of environmental and cultural resources.Digitalapplications are not meant to substitute for the academic knowledgeor teaching process through the academic environment, but with a"sexy" way for children according to the dynamics of newtechnologies to attract and move appropriately tailored keymessages for the environment us and our culture.For this reasonrestricted "scope and depth of information" to give the margin toadult users to enrich their knowledge of their children to jointhem and share their game, using applications simply as a tool toimport knowledge , triggering their imagination. The applicationswere designed in conjunction with actual locations where they canvisit their children or their schools or parents-guardians.Thegames run on smartphones or tablets, with software Ios, orAndroid.Apple Store or Google Play Store - (mainly search termsOikoGames, Lesvos OikoGames Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGamesand Paphos OikoGames), and Resource www.walking-trails.net.Texts,questions and approach were a relevant survey of printed sources,traditions carried by old residents, and Internet resources.Digitaleducational applications designed from the Local DevelopmentCompany of Lesvos SA ETAL in collaboration with the DevelopmentHeraklion Development Larnaca, Pafos Development and DemosArchanon-Asterousion.Implemented by the contractor (aftercompetition)OMEGA TECHNOLOGY - www.omegatech.gr

App Information ΟikoGames EL

 • App Name
  ΟikoGames EL
 • Package Name
  v01.start11116
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Chamelephon 1.0 APK
Chamelephon devices are now on pre-order stage. Reserve yourstoday:http://chamelephon.com/pre-order.php?ref=playThis simple applets you change the IMEI on your Chamelephon.We are putting it onthe store, so users with Mediatek devices with root access can useit as well for free.*Works best on Chamelephon devices**ROOTREQUIRED**Mediatek 65XX devices supported only*
Rocket - Swipe, Chat, Match, Date APK
Rocket is the perfect app to meet, socialize and date new people!People you wouldn’t have met before!The place where all yourfriends & future dates hang out!Shy to go talk to someone ormake the first move? Make your smooth approach using the exclusivemessaging system, send your texts, photos, snap photos, voicemessages or make a video call with only your username appearing!Dating using Rocket couldn't be safer!We even have a spy option tosee who’s been checking on you! Who viewed my profile is awesomeand will provide you with all the intel you need to find thatperfect guy or gorgeous girl that recently checked yourprofile!Travel a lot or planning a trip? Rocket has your backcovered! Search the map and contact the ones you like before youeven arrive, so they will be waiting for you! With more than 5million users available, someone will match and hook up with youfor sure!Out for a night of fun, or looking for new friends or adate? This is the only social app you will ever need! Making newconnections is fun and as easy as a click. - Hit like on the onesyou fancy. - They instantly receive a notification that you likedthem. - If they hit like on you too it’s a match! - We’ll send youboth a popup to let you know about this new match so you can chatonline or meet for real! It’s that simple!It is all about going outwith friends and meeting new people. Invite your friends to go outor stay in, click like and match with other users who want to meetup.
Flirchi - social discovery APK
Flirchi is the most powerful social discovery platform. Flirchi isjust made for finding new friends! Features available withFlirchi: • Free download, free signup, free touse;• Quick access to your profile on the site;• Get in touchwith millions of girls and guys.• Upload photos, addlikes, chat and meet people you are interested in;• Find outwho is available nearby with geo location;• It’s easy, quick andeffective! Join now - find new friends today!
Psiphon Pro - The Internet Freedom VPN APK
Psiphon Pro gives you unprecedented access to your favourite newsbroadcast or social media platforms. By its nature, Psiphon Proalso protects you when accessing WiFi hotspots by creating asecure, private tunnel between you and the Internet. Psiphon Pro isthe best VPN tool for accessing everything on theInternet.Features:• Global network featuring thousands of serversand diverse entry points, keeping you connected at all times• Noregistration required, just download and connect for free• Widerselection of protocols than a VPN, offering unparalleled access toeverything on the Internet through our global Psiphon servernetwork• Featured on BestVPN.com: https://bit.ly/psiphon-review •In-app usage stats• Configuration options - make Psiphon your ownVPN with customized proxy settings• Choose which apps to excludefrom the VPN tunnel• Open-source, peer-reviewed and trustworthy.Find out more at https://bit.ly/psiphon-source, and read a fullaudit here - https://bit.ly/psiphon-auditYou can pay a subscriptionfee through Google Play to remove ads and enjoy a further optimizeduse of Psiphon Pro, the best VPN out there.
Free Dice Board HD APK
Free Dice Board HD is dice board fortune game.The game have 3options: Single Dice, Double Dice, Triple Dice.Users roll dices andget scores.Please enjoy Dice Game!Thanks.
Loading...