1.0 / March 28, 2016
(2.3/5) (3)
Loading...

Description

Η εφαρμογή «ΣΤΙΧΟΙ & ΡΙΜΕΣ» δημιουργήθηκε ως κύριο εργαλείο γιαόσους είναι ή φιλοδοξούν να γίνουν στιχουργοί. Επίσης, η εφαρμογήμπορεί να λειτουργεί και ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία τωνομοιοκατάληκτων και ομόηχων λέξεων, καθώς και τρόπος αναζήτησης καιεύρεσης τέτοιων λέξεων. Επιπλέον, η εφαρμογή λειτουργεί και ωςλεξιδιφική (ή/και παιγνιώδης) ενασχόληση με τις ελληνικές λέξειςκαι τις -τυχαίες ή σκόπιμες, ολικές ή ληκτικές- ομοηχίες τους.Οιασχολούμενοι με την τέχνη του λόγου είχαν -από παλιά- παρατηρήσειτις (καθ' οιονδήποτε τρόπο) ομόηχες λέξεις και είχαν καλλιεργήσει,μεταξύ άλλων, και εκείνα από τα «σχήματα λόγου» που τα ονόμασαν«παρηχήσεις», «ομοιοτέλευτα» ή «ομοιοκατάληκτα» κτλ.Με τον καιρό,το ομοιοκατάληκτο σχήμα λόγου συστηματοποιήθηκε κι έγινε το «σήμακατατεθέν» για τη στιχουργία και την ποίηση. Στις μέρες μας, σχεδόνόλοι ξέρουν τι είναι η «ομοιοκαταληξία» και πολλοί χρησιμοποιούν τηδιεθνή ονομασία της, «ρίμα /ρίμες».Εξάλλου, οι ομόηχες λέξειςπαρουσίαζαν από παλιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γλωσσική διδασκαλίακαι συγκεκριμένα στα μαθήματα της ορθογραφίας και του «ύφους» στονγραπτό δημιουργικό λόγο (λογοπαίγνια, σκόπιμες παρετυμολογήσειςκτλ.).The application 'LYRICS & RIMES' was created as a primarytool for those who are or aspire to become songwriters. Also, theapplication can also act as a regulatory instrument for teachingrhyming and homonymous words, and how to search and find suchwords. Moreover, the application works as lexidifiki (and / orplayful) Dealing with Greek words and -Random or intentional totalor liktikes- the homophone.Those involved with the art of writinghad -from palia- noticed (in any way) homonymous words and hadfostered, inter alia, those of the "figures of speech" which theycalled "alliterations", "omoiotelefta" or "rhyming "etc.Over time,the rhyme figure of speech was systematized and became the"trademark" for versification and poetry. Nowadays, almost everyoneknows what the "rhyme" and many use the international designationof "rhymes / rhymes".Moreover, homonymous words had long been ofparticular interest in language teaching and in particular thelessons of spelling and the "style" of writing creative reason(wordplay, intentional paretymologiseis etc.).

App Information Στίχοι & Ρίμες

 • App Name
  Στίχοι & Ρίμες
 • Package Name
  apps.asxoleion.gr.stixoirimes
 • Updated
  March 28, 2016
 • File Size
  37M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  asxoleion.gr
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Προμηθέως 5 Μαρούσι Αττικής 15126, ΕΛΛΑΔΑ
 • Google Play Link

asxoleion.gr Show More...

Λεξασκία 1.1b APK
asxoleion.gr
(Α) 'Λεξασκία' σημαίνει εξάσκηση με λέξεις. Πρόκειται για έναελληνικό παιχνίδι λέξεων (που προέρχεται από τη συλλογή'Λεξιπαίγνια', την οποία παράγει και εξελίσσει η Ομάδα 'Ασχολείον',www.asxoleion.gr). Προς το παρόν, στο παιχνίδι χρησιμοποιούμε μόνοτην ελληνική γλώσσα και παίζουμε μόνο με ελληνικές λέξεις.(Β) Κατάτη διάρκεια του παιχνιδιού...:# ενεργοποιούνται ή/καιδημιουργούνται ποικίλες νευρωνικές συνάψεις και μνημονικοίσυνειρμοί με όλα τα γράμματα και με πολλές χιλιάδες λέξεις,#αναμοχλεύεται το λεξιλόγιο των προσώπων που παίζουν, καιεπιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου μας,# ενισχύεται ηανακλητική λειτουργία της μνήμης και εξασκούμαστε σε δεξιότητεςλεξαριθμικών υπολογισμών, μέσω αλλεπάλληλων αλλά και συγ-κριτικώνκινήσεων από το καθαρώς γλωσσικό επίπεδο προς το επίπεδο τηςμεταγλώσσας ή το αντίστροφο κτλ. (Γ) Όπως όλα τα παιχνίδια, έτσικαι η Λεξασκία έχει τους κανόνες της, τους οποίους μπορείς (καιπρέπει) να διαβάσεις προσεκτικά στη σελίδα “ΟΔΗΓΙΕΣ και ΚΑΝΟΝΕΣ”. #Στην παρούσα έκδοση, παίζεις εσύ απέναντι σε εικονικό πρόσωπο, τορομποτάκι μας. Το κάθε παιχνίδι διεξάγεται σε εννέα (9) γύρους, τοπολύ. Νικάει το πρόσωπο που θα φτάσει πρώτο στους 5 βαθμούς.# Στηναρχή κάθε γύρου η μηχανή εμφανίζει πέντε (5) γράμματα τυχαίαςεπιλογής. Τα πρόσωπα που παίζουν, πρέπει να βρουν λέξεις πουπεριέχουν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα 5 γράμματα.# Κάθεγράμμα των λέξεων, με βάση τη συχνότητά του, σου δίνειβαθμούς/πόντους από 1 έως 28. Αλλά οι βαθμοί/πόντοι που σου δίνουντα γράμματα των λέξεων, αν αυτά περιέχονται στα 5 τυχαία γράμματαπου εμφανίζει η μηχανή, πολλαπλασιάζονται επί 100. # Την τελικώςεπιλεγμένη λέξη, δηλ. αυτή που θα σου αποδίδει το μεγαλύτεροάθροισμα βαθμών/πόντων, αυτήν ακριβώς πρέπει να την γράψεις στοκενό πεδίο τής οθόνης του παιχνιδιού μας.# Κατόπιν, η μηχανή θαελέγξει τη λέξη, μήπως είναι ανορθόγραφη ή αναγραμματισμένη ή σετύπο όχι βασικό ή αν είναι άγνωστη στο ρομποτάκι μας.# Αν η λέξηείναι 'εντάξει', τότε ενεργοποιείται το πράσινο πλήκτρο 'αποδοχή'και, με κλικ επάνω του, η μηχανή εμφανίζει το αποτέλεσμα του κάθεγύρου, όπως και το τελικό αποτέλεσμα των 9 γύρων του παιχνιδιού.(A)'Lexaskia' means practicing with words. It is a Greek word game(derived from the collection 'Lexipaignia', which produces anddevelops the Group 'Ascholeion', www.asxoleion.gr). For now, theonly game we use the Greek language and play only Greek words.(B)During the game ...:# Are activated and / or various neuronal andmnemonic connotations created with all the letters and manythousands of words,# Triturated vocabulary of people playing, andachieved enrichment of our vocabulary,# Enhance recall operation ofthe memory and practicing a lexarithmikon calculations skillsthrough consecutive and co-critical movements from purelylinguistic level to the level of metalanguage or vice versalike. (C) Like all games, so the Lexaskia has its own rules,which you can (and should) be read carefully to "Instructions andRules".# In this version you play against virtual person, ourrobot. Each game is conducted in nine (9) rounds at most. Beats theperson reaches first 5 points.# At the beginning of each round themachine displays five (5) random letters. Persons play must findwords that contain the most of these five letters.# Each letter ofthe words, based on its frequency, it gives you points / pointsfrom 1 to 28. But the grades / points that give you the letters ofthe words, if they are contained in five random letters thatdisplays the machine multiplied by 100 .# The finally selectedword, ie. That'll attaches the highest score / points, you justhave to write it in the blank field of our game screen.# Then, themachine will check the word, is it misspelled or anagrammatismenior type not essential or if it is unknown to our robot.# If theword is 'OK', then activate the green button 'acceptance' andclicking on it, the machine displays the result of each round, asthe final result of 9 rounds of play.
Στίχοι & Ρίμες 1.0 APK
asxoleion.gr
Η εφαρμογή «ΣΤΙΧΟΙ & ΡΙΜΕΣ» δημιουργήθηκε ως κύριο εργαλείο γιαόσους είναι ή φιλοδοξούν να γίνουν στιχουργοί. Επίσης, η εφαρμογήμπορεί να λειτουργεί και ως εποπτικό μέσο για τη διδασκαλία τωνομοιοκατάληκτων και ομόηχων λέξεων, καθώς και τρόπος αναζήτησης καιεύρεσης τέτοιων λέξεων. Επιπλέον, η εφαρμογή λειτουργεί και ωςλεξιδιφική (ή/και παιγνιώδης) ενασχόληση με τις ελληνικές λέξειςκαι τις -τυχαίες ή σκόπιμες, ολικές ή ληκτικές- ομοηχίες τους.Οιασχολούμενοι με την τέχνη του λόγου είχαν -από παλιά- παρατηρήσειτις (καθ' οιονδήποτε τρόπο) ομόηχες λέξεις και είχαν καλλιεργήσει,μεταξύ άλλων, και εκείνα από τα «σχήματα λόγου» που τα ονόμασαν«παρηχήσεις», «ομοιοτέλευτα» ή «ομοιοκατάληκτα» κτλ.Με τον καιρό,το ομοιοκατάληκτο σχήμα λόγου συστηματοποιήθηκε κι έγινε το «σήμακατατεθέν» για τη στιχουργία και την ποίηση. Στις μέρες μας, σχεδόνόλοι ξέρουν τι είναι η «ομοιοκαταληξία» και πολλοί χρησιμοποιούν τηδιεθνή ονομασία της, «ρίμα /ρίμες».Εξάλλου, οι ομόηχες λέξειςπαρουσίαζαν από παλιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γλωσσική διδασκαλίακαι συγκεκριμένα στα μαθήματα της ορθογραφίας και του «ύφους» στονγραπτό δημιουργικό λόγο (λογοπαίγνια, σκόπιμες παρετυμολογήσειςκτλ.).The application 'LYRICS & RIMES' was created as a primarytool for those who are or aspire to become songwriters. Also, theapplication can also act as a regulatory instrument for teachingrhyming and homonymous words, and how to search and find suchwords. Moreover, the application works as lexidifiki (and / orplayful) Dealing with Greek words and -Random or intentional totalor liktikes- the homophone.Those involved with the art of writinghad -from palia- noticed (in any way) homonymous words and hadfostered, inter alia, those of the "figures of speech" which theycalled "alliterations", "omoiotelefta" or "rhyming "etc.Over time,the rhyme figure of speech was systematized and became the"trademark" for versification and poetry. Nowadays, almost everyoneknows what the "rhyme" and many use the international designationof "rhymes / rhymes".Moreover, homonymous words had long been ofparticular interest in language teaching and in particular thelessons of spelling and the "style" of writing creative reason(wordplay, intentional paretymologiseis etc.).
Loading...