2.0.0 / June 30, 2016
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου σκοπό έχει να βοηθήσει τουςαναγνώστες, μέσω της λεπτομερούς ανάπτυξης της μεθοδολογίας καικυρίως μέσω πλήθους παραδειγμάτων, να κατανοήσουν την αναγκαιότητακαι τη χρησιμότητα της Στατιστικής και των εφαρμογών της, τόσο στιςσπουδές τους όσο και στην επαγγελματική τους ενασχόληση. Θαμπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχηεπιχειρήσεων και οργανισμών ως βοήθημα στην αντιμετώπισηπροβλημάτων ή και ερωτημάτων που προκύπτουν στην πράξη.Hχρησιμότητα και η άμεση εφαρμογή της Στατιστικής σε όλες τιςεπιστήμες, και κυρίως τις οικονομικές και κοινωνικές, οδήγησε στηδημιουργία προγραμμάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής,επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων.ΤοSPSS (Statistical Package for Social Sciences) και το LISREL(Linear Structural Relations) παρέχουν όλες τις παραπάνωδυνατότητες. Η χρήση τους σε μεγάλες έρευνες θεωρείται απαραίτητη,ενώ η βοήθεια αλλά και η αξιοπιστία που προσφέρουν είναι πολύμεγάλη.Στο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής καιανάλυσης δεδομένων μέσω SPSS και LISREL, ενώ παράλληλα γίνεταιεκτενής αναφορά στη θεωρία των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων πουαναφέρονται.Η εφαρμογή περιλαμβάνει:- τα αναλυτικά περιεχόμενα τουβιβλίου- πίνακες και εικόνες του βιβλίου- στοιχεία της ταυτότηταςτου βιβλίουThe writing of this book aims to help readers throughthe detailed development of the methodology and mainly throughnumerous examples, understand the necessity and usefulness ofStatistics and its applications, both in their studies and in theirprofessional tasks. It could also be used by the administrativemanagers and organizations to assist in troubleshooting orquestions that arise in practice.H usefulness and immediateapplication of Statistics in all the sciences, and especiallyeconomic and social, led to the creation of programs that have theability to import, processing, analyzing and presenting largevolumes of data.The SPSS (Statistical Package for Social Sciences)and LISREL (Linear Structural Relations) provides all the abovefeatures. Their use in large investigations deemed necessary, whileassistance and reliability they offer is great.The book details thedata entry and analysis process by SPSS and LISREL, while there isextensive reference to the theory of data analysis techniquesmentioned.The application includes:- The detailed contents of thebook- Paintings and pictures of the book- The identity of the book

App Information Στατιστική επιχειρήσεων Lite

 • App Name
  Στατιστική επιχειρήσεων Lite
 • Package Name
  gr.kritiki.dimitriadis.statistiki.lite
 • Updated
  June 30, 2016
 • File Size
  36M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Kritiki Publishing SA
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  4 Papadiamantopoulou Str, 15528 Athens, Greece
 • Google Play Link

Kritiki Publishing SA Show More...

Ιστορία μεσαιωνικής Ευρώπ Lite 2.0.0 APK
Ο R. H. C. Davis ήταν ένας από τους επιφανέστερους ιστορικούς τηςγενιάς του, ενώ το βιβλίο του “Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης: Απότον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο” θεωρείται εδώ και πενήνταχρόνια ως η πιο σαφής, έγκυρη και προσιτή εισαγωγή στη μεσαιωνικήιστορία. Η τρίτη αυτή έκδοση, αναθεωρημένη από τον R. I. Moore,απηχεί τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τιςγνώσεις μας γι’ αυτή την ιστορική περίοδο, με νέους χάρτες καιεπίμετρα με νεότερες ερμηνείες.Η εφαρμογή περιλαμβάνει: - τααναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου - πίνακες και εικόνες του βιβλίου- σημαντικά αποσπάσματα- στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίουThe RHCDavis was one of the foremost historians of his generation, and hisbook "History of Medieval Europe: From Constantine to Saint Louis"is for fifty years as the most clear, accurate and accessibleintroduction to medieval history. This third edition, revised by RIMoore, reflects the significant progress that has been made in ourknowledge about this historical period, with new maps and measuredwith newer interpretations.The application includes:- The detailedcontents of the book- Tables and images of the book- ImportantQuotes- The identity of the book
Οργανωσιακή Συμπεριφορά Lite 2.0.0 APK
Το βιβλίο των Stephen P. Robbins και Timothy A. Judge στρέφει τηνέμφαση στην ερμηνεία και την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς τωνατόμων που σχετίζονται στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Με ιδιαίτεραπεριεκτικό τρόπο, οι συγγραφείς επιτυγχάνουν να συνοψίσουν πολλάσημαντικά ζητήματα σε έναν μικρό σχετικά τόμο. Την ύλη συμπληρώνουνμε παραδείγματα γνωστών οργανισμών, συνδέοντας τη θεωρία με tonπραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Ο αναγνώστης θα βρει εδώαπαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας προϊστάμενος σεσχέση με τους ανθρώπους στην καθημερινή τους συμπεριφορά. Στονεπαγγελματικό χώρο, η αλλαγή νοοτροπίας είναι ο πλέον φιλόδοξοςστόχος. Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετε αποσπάσµατα,εικόνες, διαγράµµατα, πίνακες, γλωσσάρι, δυνατότητα δυναµικήςαναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας. Ηεφαρμογή περιλαμβάνει: - τa αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου -ορισμούς των βασικών όρων ανά κεφάλαιο - γλωσσάρι - σημαντικάαποσπάσματα - πίνακες και εικόνες του βιβλίου - στοιχεία τηςταυτότητας του βιβλίουThe book by Stephen P. Robbins and Timothy A.Judge turns his attention to explaining and addressing the behaviorof persons related within an organization.With very comprehensiveway, the authors manage to summarize many important issues in arelatively small volume. Matter with complete examples knownorganizations, linking theory with ton real business world. Thereader will find here answers to problems faced by a manager inrelation to people in their daily behavior. In the professionalarea, changing attitudes is the most ambitious goal.With theapplication you can use quotes, pictures, charts, tables, glossary,ability to dynamically search and additional training material inyour study.The application includes:- TA detailed contents of thebook- Definitions of key terms by chapter- Glossary- ImportantQuotes- Tables and images of the book- The identity of the book
Στατιστική επιχειρήσεων Lite 2.0.0 APK
Η συγγραφή αυτού του βιβλίου σκοπό έχει να βοηθήσει τουςαναγνώστες, μέσω της λεπτομερούς ανάπτυξης της μεθοδολογίας καικυρίως μέσω πλήθους παραδειγμάτων, να κατανοήσουν την αναγκαιότητακαι τη χρησιμότητα της Στατιστικής και των εφαρμογών της, τόσο στιςσπουδές τους όσο και στην επαγγελματική τους ενασχόληση. Θαμπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχηεπιχειρήσεων και οργανισμών ως βοήθημα στην αντιμετώπισηπροβλημάτων ή και ερωτημάτων που προκύπτουν στην πράξη.Hχρησιμότητα και η άμεση εφαρμογή της Στατιστικής σε όλες τιςεπιστήμες, και κυρίως τις οικονομικές και κοινωνικές, οδήγησε στηδημιουργία προγραμμάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής,επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων.ΤοSPSS (Statistical Package for Social Sciences) και το LISREL(Linear Structural Relations) παρέχουν όλες τις παραπάνωδυνατότητες. Η χρήση τους σε μεγάλες έρευνες θεωρείται απαραίτητη,ενώ η βοήθεια αλλά και η αξιοπιστία που προσφέρουν είναι πολύμεγάλη.Στο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής καιανάλυσης δεδομένων μέσω SPSS και LISREL, ενώ παράλληλα γίνεταιεκτενής αναφορά στη θεωρία των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων πουαναφέρονται.Η εφαρμογή περιλαμβάνει:- τα αναλυτικά περιεχόμενα τουβιβλίου- πίνακες και εικόνες του βιβλίου- στοιχεία της ταυτότηταςτου βιβλίουThe writing of this book aims to help readers throughthe detailed development of the methodology and mainly throughnumerous examples, understand the necessity and usefulness ofStatistics and its applications, both in their studies and in theirprofessional tasks. It could also be used by the administrativemanagers and organizations to assist in troubleshooting orquestions that arise in practice.H usefulness and immediateapplication of Statistics in all the sciences, and especiallyeconomic and social, led to the creation of programs that have theability to import, processing, analyzing and presenting largevolumes of data.The SPSS (Statistical Package for Social Sciences)and LISREL (Linear Structural Relations) provides all the abovefeatures. Their use in large investigations deemed necessary, whileassistance and reliability they offer is great.The book details thedata entry and analysis process by SPSS and LISREL, while there isextensive reference to the theory of data analysis techniquesmentioned.The application includes:- The detailed contents of thebook- Paintings and pictures of the book- The identity of the book
Επιχειρηματικότητα Lite 2.0.0 APK
Η “Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις” παρέχειμια συνδυαστική, ολοκληρωμένη και συγχρόνως καινοτομική μορφή τωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο βιβλίο, παρουσιάζονται ολοκληρωμέναδιάφορα θέματα επιχειρηματικότητας και συνεξετάζονται στοιχείαοικονομικής θεωρίας, διοίκησης των επιχειρήσεων, ψυχολογίας,κοινωνιολογίας, «δημογραφίας των επιχειρήσεων» τόσο σε ευρωπαϊκόόσο και σε διεθνές επίπεδο.Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετεεικόνες, διαγράµµατα, πίνακες, δυνατότητα δυναµικής αναζήτησης καιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας. Η εφαρμογήπεριλαμβάνει: - τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου - πίνακες καιεικόνες του βιβλίου - σημαντικά αποσπάσματα- γλωσσάρι- στοιχεία τηςταυτότητας του βιβλίουThe "Entrepreneurship for Small and MediumEnterprises" provides a combined, integrated and innovative formwhile SMEs. In the book, presented integrated various businessissues and considered together elements of economic theory,business administration, psychology, sociology, 'businessdemography' at both European and international level.With theapplication you can use pictures, charts, tables, ability todynamically search and additional training material in yourstudy.The application includes:- The detailed contents of the book-Tables and images of the book- Important Quotes- Glossary- Theidentity of the book
Διαχείριση έργου Lite 2.0.0 APK
Το βιβλίο εξηγεί τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και τεχνικώνσχεδιασμού και ελέγχου διαχείρισης έργου που χρησιμοποιούνται απόλογισμικό σχεδιασμού, το PMBOK 4ed και το APM BoK 5ed.Απευθύνεταισε:• Διευθυντές έργου που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κλάδοτης διαχείρισης έργου.• Μέλη ομάδων έργου που είναι υπεύθυνοι γιατην εκτέλεση όλων των υπολογιστών και των λειτουργιών διοίκησης.•Αναδόχους και προμηθευτές που συμμετέχουν σε έργα.Ο συγγραφέαςχρησιμοποιεί πλήθος δοκιμασμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων για ναεξηγήσει πώς χρησιμοποιούμε όλα τα θέματα του σώματος γνώσης καιιδιαίτερα τη Διεργασία διαχείρισης έργου και το Σχέδιο διαχείρισηςέργου.Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετε εικόνες,διαγράµµατα, πίνακες, δυνατότητα δυναµικής αναζήτησης και πρόσθετοεκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας.Η εφαρμογή περιλαμβάνει:- τααναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου- πίνακες και εικόνες του βιβλίου-επιλεγμένα αποσπάσματα - όρους και ορισμούς ανά κεφάλαιο- γλωσσάρι-στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίουThe book explains the use of thelatest tools and techniques of design and project managementcontrol used by design software, PMBOK 4ed and APM BoK 5ed.Aimedat:• Project Managers who make their first steps in the projectmanagement industry.• Members of the project team responsible forthe execution of all computers and administration functions.•Contractors and suppliers involved in projects.The author usesnumerous proven examples and exercises to explain how to use allaspects of the body of knowledge and especially the projectmanagement process and the project management plan.With theapplication you can use pictures, charts, tables, dynamic searchcapability and additional educational material during yourstudy.The application includes:- The detailed contents of the book-Paintings and pictures of the book- Selected clips- Terms anddefinitions by chapter- Glossary- The identity of the book
Δημόσια Οικονομική Lite 2.0.0 APK
Με την έκδοση αυτή, δοκιμάζεται ένα πείραμα πρωτοποριακό για τηνΕλλάδα: η μετάφραση των θεωρητικών τμημάτων συνδυάζεται με τηνπροσαρμογή των παραδειγμάτων με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκήεμπειρία. Με ton τρόπο αυτό δίνεται στην ελληνίδα φοιτήτρια καιστον έλληνα φοιτητή ένα εγχειρίδιο που θα τους βοηθήσει νακατανοήσουν τa βασικά θέματα Δημόσιας Οικονομικής και να εμπεδώσουντις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διάφορες πολιτικές στηνοικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική ευημερία. Επιπλέον, τοκεφάλαιο για τη δημοσιονομική πολιτική σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα,όπως αυτό των ΗΠΑ, παραλείφθηκε και τη θέση του πήρε ένα κεφάλαιογια τη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, στη θέσητου κεφαλαίου για το σύστημα ιατρικής περίθαλψης των ΗΠΑ, εντάχθηκετο κεφάλαιο για το μέγεθος και την έκταση της κρατικήςδραστηριότητας στην Ελλάδα. Με την εφαρμογή μπορείτε νααξιοποιήσετε αποσπάσματα, εικόνες, διαγράμματα, πίνακες, γλωσσάρι,δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικόκατά τη μελέτη σας. Η εφαρμογή περιλαμβάνει: - τα αναλυτικάπεριεχόμενα του βιβλίου - ορισμούς των βασικών όρων ανά κεφάλαιο -γλωσσάρι - σημαντικά αποσπάσματα - πίνακες και εικόνες του βιβλίου- στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίουIn this edition, a pioneeringexperiment tested for Greece: the translation of theoretical partsassociated with the adaptation of examples based on the Greek andEuropean experience.By ton thus given to Greek student and Greekstudent a manual that will help them understand key issues ofPublic Ta Economic and consolidate the effects they may havedifferent policies on economic activity and social welfare. Inaddition, the chapter on fiscal policy in a federal system as theUS was omitted and the place took a chapter on fiscal policy in theEuropean Union. Finally, the position of capital to the US healthcare system, joined the chapter on the size and scope of governmentactivity in Greece.With the application you can get quotes,pictures, charts, tables, glossary, enabling dynamic search andadditional educational material during your study.The applicationincludes:- The detailed contents of the book- Definitions of keyterms by chapter- Glossary- Important passages- Paintings andpictures of the book- The identity of the book
Διοίκηση Επιχειρήσεων Lite 2.0.0 APK
Το βιβλίο των Robbins, DeCenzo και Coulter, τριών διεθνώςαναγνωρισμένων συγγραφέων και πανεπιστημιακών δασκάλων,αντικατοπτρίζει όλες τις νέες τάσεις στη διοίκηση των σύγχρονωνοικονομικών μονάδων. Οι συγγραφείς παραθέτουν απόψεις, έρευνες,μελέτες σε μια αρμονική αντιστοιχία με τις θεωρητικές προσεγγίσειςτου μάνατζμεντ, προσφέροντας στον αναγνώστη όλες τις πληροφορίεςπου χρειάζεται στον σύγχρονο κόσμο του μάνατζμεντ. Ο στόχος τωνσυγγραφέων συμπυκνώνεται στην προσπάθειά τους να δώσουν ένα βιβλίοχρήσιμο για ton φοιτητή, ton καθηγητή, το στέλεχος της επιχείρησης.Tα γεμάτα ουσία κεφάλαια του βιβλίου βρίθουν συμβουλών απόέμπειρους επιστήμονες και οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλώνσυμπερασμάτων σχετικά με την ιστορία του μάνατζμεντ, tonπρογραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση, την ηγεσία, tonέλεγχο, τη χρήση της τεχνολογίας. Κάθε κεφάλαιο διανθίζεται μεχαρακτηριστικά παραδείγματα για δημιουργικό προβληματισμό, ορισμούςτων κυριότερων εννοιών και αποτελέσματα πάμπολλων ερευνών (ηπεμπτουσία της επιστήμης) τa οποία ενδυναμώνουν και στηρίζουν τηθεωρία. Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετε αποσπάσµατα,εικόνες, διαγράµµατα, πίνακες, γλωσσάρι, δυνατότητα δυναµικήςαναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας. Ηεφαρμογή περιλαμβάνει: - τa αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου -ορισμούς των βασικών όρων ανά κεφάλαιο - γλωσσάρι - σημαντικάαποσπάσματα - πίνακες και εικόνες του βιβλίου - στοιχεία τηςταυτότητας του βιβλίουThe book of Robbins, DeCenzo and Coulter,three internationally recognized authors and university teachers,reflecting all the trends in the management of modern economicunits.The authors cite opinions, research, studies in a harmoniousmatch with the theoretical approaches of management, giving thereader all the information you need in the modern world ofmanagement. The goal of the authors concentrated on trying to givea useful book for student ton, ton professor, member of the firm.The meaty chapters of the book abound advice from experiencedscientists and lead to reliable conclusions about the history ofmanagement, ton planning, decision making, organization,leadership, ton control, the use of technology. Each chapter isenriched with examples for creative reflection, the definitions ofthe main concepts and results of numerous investigations (theessence of science) TA that strengthen and support the theory.Withthe application you can use quotes, pictures, charts, tables,glossary, ability to dynamically search and additional trainingmaterial in your study.The application includes:- TA detailedcontents of the book- Definitions of key terms by chapter-Glossary- Important Quotes- Tables and images of the book- Theidentity of the book
Μικροοικονομική Acemoglu Lite 1.0.0 APK
Στη Μικροοικονομική οι διακεκριμένοι συγγραφείς και ακαδημαϊκοίDaron Acemoglu, David Laibson και John List αξιοποιούν δεδομένα απότον πραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας την εκπληκτική δύναμη τωνΟικονομικών να προβλέπουν και να βελτιώνουν όσα συμβαίνουν γύρωμας. Παράλληλα, δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα ναβελτιστοποιήσουν τις βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης, ώστενα κατανοήσουν καλύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αριστοποίηση,ισορροπία και εμπειρισμός είναι οι τρεις κεντρικές ιδέες, τιςοποίες πραγματεύονται οι συγγραφείς στα επιμέρους κεφάλαια.Σταπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:– Λέξειςκλειδιά και γλωσσάρι.– Πλαγιότιτλοι σε κάθε ενότητα.– Παραρτήματαπου περιλαμβάνουν εμπειρικά ερωτήματα.– Εικόνες καισχεδιαγράμματα.– Περίληψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου.– Ερωτήσεις καιπροβλήματα για εξάσκηση σε κάθε κεφάλαιο.In microeconomics thedistinguished writers and scholars Daron Acemoglu, David Laibsonand John List exploit data from the real world, highlighting theamazing power of the Treasury to provide and improve what ishappening around us. At the same time, they give students theopportunity to optimize the basic principles of economic analysis,to better understand human behavior. Optimize, balance andempiricism are the three central ideas, which deal with the authorsof the individual chapters.Pedagogical features of the bookinclude:- Keywords and glossary.- Side head in each section.-Appendices include empirical questions.- Images and diagrams.-Summary at the end of each chapter.- Questions and problems forpractice in each chapter.
Loading...