1.0 / December 19, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Агучаныя навіны tut.by Sounded news tut.by

App Information Агучаныя навіны

SSRlab Show More...

Біблія 1.1 APK
SSRlab
Мабільны дадатак Біблія. Падрыхтаваны да 500-годзьдзя беларускайБібліі. 1. Новы Запавет і Прыповесьці - пераклад А.Бокуна (2016).2.Новы Запавет і Псальмы - пераклад Л. Дзёкуць-Малея і А. Луцкевіча(1931). 3. Біблія - пераклад В. Сёмухі (2002).Mobile Bibleaddition. Prepared for the 500th anniversary of the BelarusianBible.1. New Testament and parables - A.Bokun translation (2016).2.The New Testament and Psalms - translation L. Dёkuts-Maley andLutskevich A. (1931).3. The Bible - Transfer B. Trinity (2002).
Канвертар азбукі Морзэ 1.2 APK
SSRlab
Надрукуйце тэкст — і праграма ператворыць яго ў код Морзэ цінаадварот, а таксама дасць паслухаць атрыманы код Морзэ. Enter thetext - and the program will transform it into morse code, or viceversa, and will listen to the resulting Morse code.
Гаворачы гадзіннік 1.1 APK
SSRlab
Гадзіннік агучыць бягучы час на беларускай мове!Hours voice thecurrent time in the Belarusian language!
Druk VKL 1.1 APK
SSRlab
Druk VKL пакажа Вам друкарні Вялікага Княства Літоўскага:Вільня,Берасьце, Нясьвіж, Лоск, Цяпіна, Заблудаў, Любча… DrukVKLраспавядзе, якая друкарня была першай на тэрыторыісучаснайБеларусі, а якая першай пачала выкарыстоўваць кірыліцу ўсваіхвыданнях. Вы даведаецеся, дзе была надукавана першая кніганатэрыторыі сучаснай Беларусі, дзе быў выдадзены Статут ВКЛ, хтозбеларускіх палітычных дзеячоў ахвяраваў гадавы даход з усіхсваіхмаёнткаў на выданне Бібліі і шмат іншага пра гісторыю Беларусіікнігадрукавання.Да 500-годдзя беларускага кнігадрукаванняіБеларускай Бібліі.Druk VKL will show you the printing ON:Vilnius,Brest, Nesvizh, Gloss, Tyapin, get lost, Lyubcha ... DrukVKL tellwhat was the first printing house in the territory ofmodernBelarus and which pioneered the use of the Cyrillic alphabetin itspublications. You will learn where nadukavana was the firstbook inwhat is now Belarus, which was published Statute ON, who oftheBelarusian politicians donated annual revenue from all oftheirestates to the publication of the Bible and a lot more aboutthehistory of Belarus and printing.By the 500th anniversaryofBelarusian book printing and Belarusian Bible.
Сінтэзатар маўлення 1.2.1 APK
SSRlab
Сінтэзатар маўлення агучыць уведзены Вамі тэкст на беларускай,англійскай ці рускай мове. З дапамогай сінтэзатара дзеці могуцьнавучацца беларускаму маўленню, а таксама сінтэзатар з'яўляеццадапамогай для слабабачачых людзей.Мабільная версія створана нападставе сінтэзатара з інтэрнэт-рэсурса corpus.by.Мовы, якіяпадтрымліваюцца: беларуская, англійская, руская.speech synthesizervoice put your text in Belarusian, English or Russian. With thehelp of a synthesizer, children can learn the Belarusian language,as well as using a synthesizer for slababachachyh people.Mobileversion created based synthesizer Internet resourcecorpus.by.Languages ​​supported: Belarusian, English, Russian.
Разумнік 1.7 APK
SSRlab
Разумнік – першая навучальная праграма на беларускай мове! Вашмалыш усё яшчэ запытвае, што значыць гэтая косачка ў сярэдзінеслова ўверсе? Яму складана падлічыць пальчыкі на рукахпа-беларуску? З дапамогай Разумніка ў яго ўсё атрымаецца! Разумнікнавучыць Вашае дзіця: – правільна выкарыстоўваць і вымаўляць складыдля пабудовы слоў; – адвольнаму ліку (1-9, 10-100, 200, 300 іг.д.); – дакладным назвам колераў; – знакам у мове, пунктуацыйным іне толькі; – назвам дзён тыдня і шмат чаму іншаму! Увага бацькам!Каб дзіця карэктна разумела ўсё тое, што прапануе наша праграма,калі ласка, дапамагайце ім у навучанні. Для дзяцей ад 2-х да 6-цігадоў. Egghead - the first training program in the Belarusianlanguage! Your child still asks what this kosonki in the middle ofthe words above? It is difficult to count the fingers on his handsin Belarusian? With Umku he will succeed! Egghead teach your child:- Correct use and pronounce the syllables to build words; - Anarbitrary number (1-9, 10-100, 200, 300, etc.); - The exact name offlowers; - Signs in language, punctuation, and not only; - Days ofthe week and much more! Attention parents! For a child to correctlyunderstand all the things that are offered by our program, pleasehelp them to learn. For children from 2 to 6 years.
by.ssrlab.krokapp 2.0.2 APK
SSRlab
KrokApp transforms city in real museum. Just open a city and you'llknow something new about usual places in this city. NEW cities inBelarusian (Aug 22): Klimavičy, Čavusy, Slaŭharad, Čerykaŭ, Bychaŭ,Čašniki, Naroŭlia Voiced in Belarusian: Minsk, Brest, Hrodna,Viciebsk, Homieĺ, Mahilioŭ, Lida, Baranavičy, Orša, Babrujsk,Barysaŭ, Mazyr, Čačersk, Maladečna, Polack, Stoŭbcy, Pinsk, Škloŭ,Rečyca, Ašmiany, Horki, Mscislaŭ, Asipovičy, Slonym, Kryczau,Klimavičy, Čavusy, Slaŭharad, Čerykaŭ, Bychaŭ, Čašniki, NaroŭliaVoiced in English: Minsk, Brest, Hrodna, Viciebsk Voiced inRussian: Minsk, Brest, Hrodna, Viciebsk, Homieĺ, Mahilioŭ, Lida,Baranavičy, Orša
Тэматычнае распазнаванне маўлення 1.4 APK
SSRlab
Праграма для распазнавання беларускага маўлення.Даступныятэматычныя дамены:— вопратка— лічбы— гарады— іншаеThe program forthe recognition of the Belarusian language.Available thematicdomains:- clothing- figures- city- more
Loading...