1.0 / March 19, 2019
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

У галузі адміністративного права України відбуваються значнізміни,пов’язані зі здійсненням адміністративної реформи,запровадженнямадміністративного судочинства. Теорія задміністративного праваУкраїни: - Адміністративна відповідальністьнеповнолітніх. КУпАП -Адміністративна відповідальністьвійськовослужбовців. -Адміністративне затримання. - Органи(посадові особи), правомочніздійснювати адміністративне затримання- Адміністративне затриманняосІб - Адміністративне право у юридично– галузевій класифікації. -Адміністративний договір як формадержавного управління. -Характерні риси адміністративного договору- Адміністративнийнагляд. - Адміністративний нагляд міліції -Адміністративно –правове забезпечення митної справи. -Адміністративно – правовийстатус державних комітетів. -Адміністративно – правовий статусКабінету Міністрів України. -Адміністративно – правовий статусміністерств. - Адміністративно –правовий статус об’єднаньгромадян. - Адміністративно – правовийстатус урядових комітетів. -Адміністративно – правові відносини. -Адміністративно – правовінорми. - Види адміністративно – правовихнорм - Адміністративно –правові режими. - Акти публічноїадміністрації. - Апеляційнаінстанція в адміністративномусудочинстві. - Апеляційніадміністративні суди. - Видиадміністративних проваджень. - Видиадміністративно – примусовихзаходів. - Види заходів процесуальногопримусу. - Види об’єднаньгромадян. - Види органів виконавчоївлади. - Види проваджень заКодексом адміністративного судочинстваУкраїни - Вимоги до актівпублічної адміністрації. - Вищийадміністративний суд України. -Відмежування адміністративногоправа від інших галузей права. -Громадяни як суб’єктиадміністративного права. - Державнеуправління. - Докази у справахпро адміністративні проступки. - Види- Завдання адміністративногосудочинства. - Загальна характеристикаКонцепції адміністративноїреформи. - Законодавство проадміністративні правопорушення -Заходи адміністративногопопередження. - Заходи адміністративногоприпинення. - Зверненнягромадян як спосіб забезпечення законності- Зміст постанови посправі про адміністративний проступок -Іноземці як суб’єктиадміністративного права - Інстанційнапідсудність адміністративнихсправ - Інститут представниківПрезидента України. Загальнахарактеристика - Касаційна інстанція вадміністративному судочинстві- Компетенція адміністративних судів- Контроль як спосібзабезпечення законності - Методадміністративного права - Методадміністративно – правового впливу- Місце і строки розгляду справпро адміністративні проступки -Місцеві органи виконавчої влади. -Основні завдання місцевихдержавних адміністрацій - Обєктиуправління місцевих державнихадміністрацій - Нагляд як спосібзабезпечення законності - Об’єктадміністративного проступку. -Об’єктивна сторона адміністративногопроступку. - Обставини, щовиключають адміністративнувідповідальність - Обставини, щовиключають провадження в справахпро адміністративні проступки. -Обставини, що обтяжуютьадміністративну відповідальність. -Обставини, що пом’якшуютьадміністративну відповідальність. - Ознакиадміністративногопроступку - Органи, що розглядають справи проадміністративніпроступки - Особливості здійснення виконавчої владив місті Києві -Підстави адміністративної відповідальності -ПовноваженняПрезидента України у сфері виконавчої влади -Поняттяадміністративного позову - Поняття адміністративного права-Поняття адміністративного примусу. - Поняттяадміністративногопроступку. - Поняття адміністративного процесу. -Поняттяадміністративної відповідальності. - Похідні ознаки АВ -Поняттядержавної служби. - Поняття і види стягнень за КУпАП -Видиадміністративних стягнень - Поняття суб’єктівадміністративногоправа. - Суб’єктивні адміністративно – правовіобов’язки - Правилаі строки накладення адміністративних стягнень -Предметадміністративного права - Предметна підсудністьадміністративнихсправ In the field of administrative law of Ukrainethere aresignificant changes related to the implementation ofadministrativereform, the introduction of administrative justice.The theory ofadministrative law of Ukraine: - Juvenileadministrative liability.KUpAP - Administrative liability ofservicemen. - Administrativedetention. - Bodies (officials),competent to carry outadministrative detention - Administrativedetainment of persons -Administrative law in the legal - sectoralclassification. -Administrative contract as a form of publicadministration. -Characteristic features of an administrativecontract -Administrative supervision. - Administrative control ofthe police- Administrative and legal provision of customs. -Administrativeand legal status of state committees. -Administrative and legalstatus of the Cabinet of Ministers ofUkraine. - Administrative andlegal status of ministries. -Administrative and legal status ofassociations of citizens. -Administrative and legal status ofgovernment committees. -Administrative and legal relations. -Administrative and legalnorms. - Types of administrative and legalnorms - Administrativeand legal regimes. - Acts of publicadministration. - Appellateinstance in administrative proceedings.- Appellate administrativecourts. - Types of administrativeproceedings. - Types ofadministrative and compulsory measures. -Types of proceduralcoercion. - Types of associations of citizens.- Types of executiveauthorities. - Types of proceedings under theCode of AdministrativeJustice of Ukraine - Requirements for actsof public administration.- The Supreme Administrative Court ofUkraine. - Differentiation ofadministrative law from otherbranches of law. - Citizens assubjects of administrative law. -Governance. - Evidence in cases ofadministrative misconduct. -Kinds - The task of administrativejustice. - Generalcharacteristics of the Concept of administrativereform. -Legislation on administrative offenses - Administrativewarningmeasures. - Measures of administrative termination. - Appealofcitizens as a way of ensuring legality - The content of therulingon the case of administrative misconduct - Foreigners assubjectsof administrative law - Intermediate jurisdiction ofadministrativecases - Institute of Representatives of the Presidentof Ukraine.General characteristics - Cassation instance inadministrativeproceedings - Competence of administrative courts -Control as ameans of ensuring legality - Method of administrativelaw - Methodof administrative and legal influence - The place andterms ofconsideration of cases of administrative misconduct -Localexecutive bodies. - The main tasks of local stateadministrations -Objects of management of local stateadministrations - Supervisionas a means of ensuring legality - Theobject of administrativemisconduct. - Objective side ofadministrative misconduct. -Circumstances that excludeadministrative liability - Circumstancesthat exclude proceedings incases of administrative misconduct. -Circumstances that aggravateadministrative liability. -Circumstances that mitigateadministrative liability. - Signs ofadministrative misconduct -Bodies reviewing cases ofadministrative misconduct - Features ofimplementation of executivepower in the city of Kiev - The groundsof administrative liability- Powers of the President of Ukraine inthe field of executivepower - The notion of an administrative suit- The concept ofadministrative law - The notion of administrativecoercion. - Theconcept of administrative misconduct. - The conceptof theadministrative process. - The concept of administrativeliability.- Derivative signs AB - The notion of civil service. -The conceptand types of penalties for KUpAP - Types ofadministrativepenalties - Concept of subjects of administrativelaw. - Subjectiveadministrative and legal obligations - Rules andtime limits forimposing administrative penalties - The subject ofadministrativelaw - The subject of administrative jurisdiction

App Information Адміністративне право України. Теорія

 • App Name
  Адміністративне право України. Теорія
 • Package Name
  ru.myappbook.AdmPravUkrainTeor
 • Updated
  March 19, 2019
 • File Size
  2.9M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MyAppBook
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

MyAppBook Show More...

Как приготовить крем. Рецепты 1.0 APK
MyAppBook
Как приготовить вкусный крем за несколько минут? Легко! Этирецептыпомогут вам приготовить очень вкусный крем для любых коржей.Кремовдля тортов существует огромное количество и с каждымднемпоявляются новые вкусы и рецепты таких замечательных яств. Всвязис чем всегда можно подобрать к любимому блюду именно то,чтохочется. Заварные, сливочные, масляные все эти дополненияготовятсяпо-разному. Рецепты приготовления кремов: - Заварнойбелковый крем- Заварной крем для бисквита - Заварной крем для торта- Заварнойкрем на молоке - Заварной крем - Классический заварнойкрем - Крембелковый - Крем для медового торта - Крем заварной -Крем из маннойкаши - Крем из сгущенки и сливочного масла - Крем изсгущенки -Крем из сгущенного молока - Крем масляный универсальный -Кремсливочный со сгущенкой - Крем сметанный - Масляный кремсосгущенкой - Масляный основной крем на сгущенном молоке -Рецепткрема со сгущенкой и яйцами - Рецепт ягодного крема нажелатине -Рецепт ягодного крема на сливках - Сливочный кремПятиминутка -Сливочный крем - Сыр-крем Маскарпоне - Творожный кремHow to cook adelicious cream in a few minutes? Easy! These recipeswill help youprepare a delicious cream for any cake. Creams forcakes, there isa huge amount and every day there are new tastes andrecipes forsuch wonderful dishes. In this connection, you canalways chooseexactly what you want to your favorite dish. Custard,cream, oil,all these additions are prepared in different ways.Recipes forcreams: - Custard cream - Custard for biscuit - CustardCake -Custard on milk - Custard - Classic Custard - Cream protein -HoneyCake Cream - Cream custard - Cream of semolina - Cream ofcondensedmilk and butter - Cream of condensed milk - Cream ofcondensed milk- Cream oil universal - Cream with condensed milk -Cream smetanny- Oil cream with condensed milk - Oily base creamwith condensedmilk - Recipe for cream with condensed milk and eggs- Berry creamrecipe on gelatin - Berry cream cream recipe - CreamyFive Minute -Butter cream - Mascarpone cream cheese - curd cream
Как приготовить тесто. Рецепты 1.0 APK
MyAppBook
Тесто – это пластичная масса, которую получают при смешивании мукисжидкостью. Среди практически бесконечных вариантов рецептов тестаукаждой хозяйки есть свою любимые, проверенные годами и опытом.Вприложение вы найдете простые рецепты теста, которыесодержатподробное описание. Рецепты приготовления теста: - Какприготовитьдомашнее тесто - Как приготовить дрожжевое тесто - Какприготовитьзаварное тесто - Как приготовить песочное тесто - Какприготовитьсдобное тесто - Как приготовить слоеное тесто - Какприготовитьсоленое тесто - Как приготовить творожное тесто - Какприготовитьтесто в хлебопечке - Как приготовить тесто для беляшей -Какприготовить тесто для бешбармак - Как приготовить тесто дляблинов- Как приготовить тесто для вареников - Как приготовить тестодлякруассанов - Как приготовить тесто для курника - Какприготовитьтесто для мант - Как приготовить тесто для Наполеона -Какприготовить тесто для пельменей - Как приготовить тесто дляпеченья- Как приготовить тесто для пирога - Как приготовить тестодляпирожков - Как приготовить тесто для пиццы - Как приготовитьтестодля самсы - Как приготовить тесто для торта - Как приготовитьтестодля чебуреков The dough is a plastic mass, which is obtainedbymixing flour with a liquid. Among the almost endless optionsforrecipes for dough, each housewife has her favorite, proven overtheyears and experience. In the app you will find simple testrecipesthat contain a detailed description. Dough recipes: - How tomakehomemade dough - How to make yeast dough - How to make chouxpastry- How to make shortbread dough - How to make pastry dough -How tomake puff pastry - How to cook salty dough - How to make curddough- How to cook the dough in the bread maker - How to make doughforwhites - How to make dough for beshbarmak - How to make doughforpancakes - How to make dough for dumplings - How to make doughforcroissants - How to make dough for kurnik - How to make doughformantas - How to make dough for Napoleon - How to make doughforravioli - How to make dough for cookies - How to make pastrydough- How to make dough for pies - How to make pizza dough - Howtomake dough for samsa - How to make cake dough - How to makedoughfor chebureks
Диеты при холестерине. Советы 1.0 APK
MyAppBook
Диета при повышенном холестерине. Холестерин не так безопасен,какможет показать сначала. Именно он становится причинойбольшинстваболезней, которые могут заканчиваться летальным исходом.Но нельзяего рассматривать исключительно как вредный и ненужныйдляорганизма продукт. Советы диеты при холестерине: - Лечебнаядиетапри холестерине № 10 (По Певзнеру) - Разрешается употреблять впищу- Запрещается прием в пищу - Вариант меню диеты № 10 на день-Примерное меню на неделю для снижения холестерина - Диетаприхолестерине примерное меню на неделю - Средиземноморская диета-Основные правила питания - Основные принципы питания приповышенномхолестерине - Правила и принципы антихолестериновой диеты- Общиеправила диеты при повышенном холестерине - Питание приповышенномуровне холестерина - Продукты, понижающие холестерин -Составлениеменю для женщин Diet with high cholesterol. Cholesterolis not assafe as it can show at first. That he becomes the cause ofmostdiseases that can be fatal. But it can not be regarded solelyasharmful and unnecessary for the body product. CholesterolDietTips: - Medical diet for cholesterol number 10 (AccordingtoPevzner) - Allowed to eat - Do not eat - Option menu diet number10per day - Sample weekly menu for lowering cholesterol - Dietforcholesterol approximate menu for the week - Mediterranean diet-Basic rules of nutrition - The basic principles of nutritionwithhigh cholesterol - Rules and principles of theanti-cholesteroldiet - General diet rules for high cholesterol -Nutrition withelevated cholesterol - Cholesterol lowering foods -Making menusfor women
Как сделать игрушку антистресс. Инструкция 1.0 APK
MyAppBook
Как сделать игрушку антистресс: - Как сделать мягкуюигрушкуантистресс - Как сделать игрушку антистресс из клея ПВА -Каксделать антистресс в домашних условиях из легкого пластилинаилизуна - Как сделать антистресс из легкого пластилина и поролона-Как сделать антистресс из лизуна и полимерной глины - Каксделатьантистресс из шарика и лизуна - Как сделать антистресс изшарика имуки - Как сделать антистресс своими руками из силикона имасла -Как сделать мячик-антистресс без лизуна - Как сделатьшарикантистресс How to make a toy anti-stress: - How to make a softtoyantistress - How to make a toy anti-stress glue from PVA - Howtomake antistress at home from a light clay and lizuna - How tomakeanti-stress from light clay and foam rubber - How tomakeantistress from lizun and polymer clay - How to make ananti-stressball and lizuna - How to make an anti-stress ball andflour - Howto make an antistress with your own hands from siliconeand oil -How to make a ball anti-stress without lizuna - How tomake a ballanti-stress
Массаж спины. Техника, советы 1.0 APK
MyAppBook
Массаж — популярная и приятная процедура, полезная для здоровья.Несекрет, что многие профессиональные методики массажаприменяютсяпри различных заболеваниях и для профилактики от них.Техника исоветы массажа спины: - Анатомия спины - Зоны массажаспины - Времямассажа спины - Противопоказания к массажу спины -Массажные приемы- Массаж спины для начинающих - Расслабляющиймассаж спины - Массажспины при остеохондрозе - Как сделать массажспины в домашнихусловиях - Что понадобится для массажа - Как делатьклассическиймассаж спины - Может ли навредить массаж спины Massageis a popularand pleasant procedure, beneficial to health. It is nosecret thatmany professional massage techniques are used forvarious diseasesand for the prevention of them. Technique and backmassage tips: -Anatomy of the back - Back massage areas - Backmassage time -Contraindications for back massage - Massagereceptions - Backmassage for beginners - Relaxing back massage -Back massage forosteochondrosis - How to make a back massage athome - What youneed for a massage - How to do a classic backmassage - Can hurtback massage
Как сделать мыло. Инструкция 1.0 APK
MyAppBook
Как сделать мыло ручной работы – оригинальное изделие, котороеможносделать самостоятельно в домашних условиях. Нужно лишьзапастисьнеобходимыми компонентами, рецептами и не забывать протехникубезопасности. Инструкция как сделать мыло: - Как сделатьобъемноемыло - Как сделать жидкое мыло - Клубничное мыло с маком -Гель длядуша - Мыло взбитое Шоколадное - Мыло на мыльной основе -Мыло наоблепиховом масле - Мыло с голубой глиной - Мыло скокосовойстружкой - Мыло с корицей - Мыло с люфой - Мыло с медом -Мыло спряностями - Мыло с цедрой апельсина - Мыло-скраб с кокосом-Мыло-скраб с овсянкой - Шарики для ванны из розы - Шарики дляванны- Шоколадно-кофейное мыло How to make handmade soap - anoriginalproduct that can be made independently at home. You justneed tostock up on the necessary components, recipes and do notforgetabout safety. Instructions on how to make soap: - How tomakevolumetric soap - How to make liquid soap - Strawberry SoapwithPoppy - Shower gel - Chocolate Whipped Soap - Soap on a soapbasis -Sea buckthorn oil soap - Soap with blue clay - Soap withcoconutflakes - Soap with cinnamon - Soap with loofah - Soap withhoney -Spice Soap - Soap with orange peel - Soap scrub withcoconut - Soapscrub with oatmeal - Rose Bath Balls - Bath balls -Chocolate andcoffee soap
Как собрать кубик Рубика 3х3. Инструкция 1.0 APK
MyAppBook
С помощью этой инструкции, разработанной специально дляначинающих,вы легко соберете ваш первый кубик. Давайте же начнем!Устройствокубика. Для начала нам нужно понять, из каких элементовсостоиткубик Рубика. Как говорится, все гениальное – просто. Кубик3x3x3состоит из 6 центов, 12 ребер и 8 углов. Пошаговая инструкция:1.Собираем крест на верхней грани 2. Расставляем углы верхнейграни3. Собираем средний слой 4. Собираем «неправильный» крестна«новой» верхней грани 5. Делаем из «неправильного»креста«правильный» 6. Расставляем углы верхнего слоя по своимместам 7.Разворачиваем углы правильными цветами With thisinstruction,designed specifically for beginners, you can easilymake your firstcube. Let's get started! Device cube. First we needto understandwhat elements the Rubik's cube consists of. As theysay, allingenious is simple. The 3x3x3 cube consists of 6 cents, 12edgesand 8 corners. Step-by-step instruction: 1. Putting a cross onthetop 2. We arrange the corners of the upper face. 3. Puttingthemiddle layer 4. We collect the “wrong” cross on the “new”upperedge 5. Make the “right” cross out of the “wrong” cross 6.Arrangethe corners of the upper layer in its place. 7. Expand thecornersin the correct colors.
Что есть, чтобы похудеть. Советы 1.0 APK
MyAppBook
Вопрос, что есть, чтобы похудеть интересует людей, страдающихлишнимвесом. Ответ прост - кушать полезные продукты, не забыватьоперекусах и заниматься физическими упражнениями. Советыпопохудению. Чтобы надежно похудеть, составьте план похудения,вкотором должны быть подробно указаны все ваши действия.Покажитеэтот план вашей подруге, другу или кому-нибудь изродственников, искажите, что, если вы не выполните этот план доопределенноговремени, значит вы будете что-то должны этомучеловеку. Длянаибольшего стимулирования к похудению пообещайтечто-нибудькрупное, например, ноутбук или же планшет. Советы чтоесть, чтобыпохудеть: - Разрешенные продукты - Запрещенные продукты- Примерныйрацион для похудения - Что можно съесть, чтобы похудетьThequestion of what to eat to lose weight interests people whoareoverweight. The answer is simple - eat healthy foods, do notforgetabout snacks and exercise. Tips for losing weight. Toreliably loseweight, make a plan for losing weight, in which allyour actionsshould be detailed. Show this plan to your friend,friend or one ofyour relatives, and say that if you do not completethis planbefore a certain time, then you will owe something to thisperson.For the greatest incentives to lose weight, promisesomething big,such as a laptop or tablet. Tips to eat to loseweight: - PermittedProducts - Prohibited Products - Approximatediet for weight loss -What can you eat to lose weight
Loading...