2.2 / April 6, 2015
(3.8/5) (206)
Loading...

Description

БГ Азбука е приложение, предназначено за запознаване и научаване набуквите от българската азбука. Състои се от три основни раздела:"Азбука печатна" и "Азбука ръкописна" - те са за първоначалнавизуална среща с буквите и тяхното произношение. "Познай буквата" -игра с която се прави проверка за наученото. Илюстровано съсзабавни картинки и озвучено по подходящ начин, "БГ Азбука" може дабъде един лесен и приятен начин вашето дете да запомни буквите отнашата азбука.Уважаеми родители, баби, дядовци, възпитатели,надяваме се тази игра да бъде ваш помощник, но тя не може да визамести. Вашето внимание, време, търпение и добро отношение сарешаващи в обучението на детето.Предназначено е за деца от 2 до 6години.Без реклами и други добавки.Keywords:азбука, букви, учене,бг, azbuka, bukvi ,bgBG Alphabet is an application designed tointroduce and learn the letters of the Bulgarian alphabet. Itconsists of three main sections:  "ABC Printing" and"Alphabet Manuscript" - they are for initial visual encounter withthe letters and their pronunciation.  "Guess the letter"- a game that is checked for learning. Illustrated with funpictures and entire facility adequately"BG Alphabet" can be an easyand pleasant way to remember your child the letters of ouralphabet.Dear parents, grandparents, educators, hopefully this gameto be your assistant, but it can not replace you. Your attention,time, patience and a good attitude are crucial in a child'seducation.Designed for children 2 to 6 years.No ads and otheradditives.Keywords: alphabet, letters, learning, bg, azbuka, bukvi,bg

App Information БГ Азбука

 • App Name
  БГ Азбука
 • Package Name
  com.sigma77si.kids1
 • Updated
  April 6, 2015
 • File Size
  6.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.2
 • Developer
  Sigma77Dev
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Sigma77Dev Show More...

БГ Срички 1.5 APK
Sigma77Dev
Приложението "БГ Срички" е предназначено за деца които вече знаятбуквите от азбуката.Целта е да се научат да образуват думи отсрички.Състои се от два раздела: --- "Срички" е екран съставен отразлични срички, които се произнасят при натискане. Препоръчвамепървоначално децата да бъдат оставени свободно да се забавляваткакто пожелаят. Така ще добият интуитивен усет за сричките и ще севъзбуди интересът им. Тук се развива способноста им както зацветови и редови асоциаций, така и за нестандартно мислене. ---"Напиши дума" е игра, в която се произнася дума и тя трябва да сенапише като се натискат наличните срички.Това е подходящ начин заформиране на умения за писане на цели думи от срички.Уважаемиродители, баби, дядовци, възпитатели, надяваме се тази игра да бъдеваш помощник, но тя не може да ви замести. Вашето внимание, време,търпение и добро отношение са решаващи в обучението надетето.Предназначено е за деца от 2 до 6 години.****Без реклами идруги добавки****Application "BG Syllables" is designed forchildren who already know the letters of the alphabet.The goal isto learn to form words by syllables.It consists of twosections: --- "Syllables" screen is composed of differentsyllables are pronounced when pressed. We recommend that childreninitially be left free to enjoy themselves as they wish. This willgain an intuitive sense of syllables and excite theirinterest. It develops their ability to both color and row theAssociation and the lateral thinking. --- "Write the word" isa game in which pronounced the word and it must be implemented bypushing existing syllables.This is an appropriate way of developingskills to write whole words by syllables.Dear parents,grandparents, educators, hopefully this game to be your assistant,but it can not replace you. Your attention, time, patience and agood attitude are crucial in a child's education.Designed forchildren 2 to 6 years.No **** ads and other additives ****
БГ Думи 2.1 APK
Sigma77Dev
"БГ Думи" е приложение предназначено за деца които вече знаятбуквите от азбуката.То ще им помогне да се научат как се изписват ичетат цели думи.В първият раздел ще се запознаят как се пишат ипроизнасят определени думи.Вторият раздел представлява забавнаигра, чрез която могат да проверят наученото.Добре озвучено игарнирани с приятни картинки "БГ думи" може да помогне на вашетодете в неговото развитие.Уважаеми родители, баби, дядовци,възпитатели, надяваме се тази игра да бъде ваш помощник, но тя неможе да ви замести. Вашето внимание, време, търпение и доброотношение са решаващи в обучението на детето.Предназначено е задеца от 3 до 6 години.Без реклами и други добавки.Keywords: четене,думи, учене,деца, бг, dumi, uchene ,bg,
БГ Азбука 2.2 APK
Sigma77Dev
БГ Азбука е приложение, предназначено за запознаване и научаване набуквите от българската азбука. Състои се от три основни раздела:"Азбука печатна" и "Азбука ръкописна" - те са за първоначалнавизуална среща с буквите и тяхното произношение. "Познай буквата" -игра с която се прави проверка за наученото. Илюстровано съсзабавни картинки и озвучено по подходящ начин, "БГ Азбука" може дабъде един лесен и приятен начин вашето дете да запомни буквите отнашата азбука.Уважаеми родители, баби, дядовци, възпитатели,надяваме се тази игра да бъде ваш помощник, но тя не може да визамести. Вашето внимание, време, търпение и добро отношение сарешаващи в обучението на детето.Предназначено е за деца от 2 до 6години.Без реклами и други добавки.Keywords:азбука, букви, учене,бг, azbuka, bukvi ,bgBG Alphabet is an application designed tointroduce and learn the letters of the Bulgarian alphabet. Itconsists of three main sections:  "ABC Printing" and"Alphabet Manuscript" - they are for initial visual encounter withthe letters and their pronunciation.  "Guess the letter"- a game that is checked for learning. Illustrated with funpictures and entire facility adequately"BG Alphabet" can be an easyand pleasant way to remember your child the letters of ouralphabet.Dear parents, grandparents, educators, hopefully this gameto be your assistant, but it can not replace you. Your attention,time, patience and a good attitude are crucial in a child'seducation.Designed for children 2 to 6 years.No ads and otheradditives.Keywords: alphabet, letters, learning, bg, azbuka, bukvi,bg
БГ Цифри 1.1 APK
Sigma77Dev
"БГ Цифри" е приложение, предназначено за запознаване и научаванена цифрите от едно до десет.Състои се от два основни раздела: ---"Цифри" -за първоначална визуална среща с цифрите , тяхнотоизговаряне и асоциирането имсъс съответни на брой точки. ---"Покажицифрата" - игра с която се прави проверка за наученото, илюстрованас анимационни картинки на живитни и озвучено с техните реалнизвуци. "БГ Цифри" може да бъде един лесен и приятен начин вашетодете да научи цифрите от 1 до 10,както и звуците, които издаватопределени животни.Уважаеми родители, баби, дядовци, възпитатели,надяваме се тази игра да бъде ваш помощник, но тя не може да визамести. Вашето внимание, време, търпение и добро отношение сарешаващи в обучението на детето.Предназначено е за деца от 2 до 5години.**** Без рекламни банери и други добавки.****Keywords:цифри, учене, броене, цифрите, числа, деца, cifri, bg cifri, deca,chisla"BG Figures" is an application designed to introduce andlearn the numbers from one to ten.It consists of two mainsections:  --- "Figures"-initial visual encounter withthe numbers, their pronunciation and their associationwith theappropriate number of points.   --- "Show thenumber" - a game that is checked for lessons, illustrated withcartoon pictures of zhivitni and set to the their real sounds."BGFigures" can be an easy and enjoyable way to teach your child thenumbers from 1 to 10and the sounds certain animals.Dear parents,grandparents, educators, hopefully this game to be your assistant,but it can not replace you. Your attention, time, patience and agood attitude are crucial in a child's education.Designed forchildren 2 to 5 years.No **** banners and other additives.****Keywords: numbers, learning, counting, numbers, numbers,children, cifri, bg cifri, deca, chisla
БГ Ученик - първи клас 1.1.2 APK
Sigma77Dev
Приложението "БГ Ученик-първи клас" е сбор от упражнения за деца отпредучилищна възраст и първи клас. Задачите в него развиват всичкиосновни познавателни способности - мислене, внимание, памет,въображение, съобразителност и др. Има два раздела: "Подготовка" сразлични задачи, където детето се запознава, практикува и добиванеобходимите умения и "Тестове" където може да се направи реалнапроверка на наученото. Преди всяка задача има страница с обяснениена условието, което трябва да се изпълни(четете го внимателно) Впоследствие автоматично се показва резултата. В приложението саизползвани текстове и картинки от трите учебни тетрадки "Азбука намисленето". Авторските права са на техният създател РуменГенков.The application "BG Student-First Class" is a collection ofexercises for children of preschool and first grade. The tasks itdevelop all basic cognitive abilities - thinking, attention,memory, imagination, resourcefulness andothers.    There are twosections:    "Preparation" with various taskswhere the child met, practiced and production skillsneeded        and    "Tests"where you can make a real test of learning. Before each task has apage explaining the condition which must be fulfilled (read itcarefully) subsequently automatically shows theresult.       The annex usedtexts and pictures of the three exercise books "Alphabet ofthinking." Copyright of their creator Rumen Genkov.
Loading...