1.20 / April 19, 2015
(3.7/5) (269)
Loading...

Description

Компанія «Час майстрів» надаєможливістьотримати розв’язання домашніх завдань, які будутьдоступні завжди вoffline-режимі без підключення до інтернету тареклами, а також немістять помилок, доповнюються та оновлюються.Висока якість дорогокоштує розробникам, тож просимо вас посприятирозвиткові цьогозастосунку і за таку якість і зручність сплатитимінімальнуціну.
Застосунок ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)відвидавництва «Час майстрів» допоможе виконати домашню роботуучням8-х класів будь-якої школи України з навчанням українськоюмовою.Застосунок містить розв’язання до задач, вправ та завданьосновнихшкільних підручників з таких навчальних предметів, якрідна(українська), російська, англійська, німецька мови,алгебра,геометрія, хімія, фізика, географія, біологія, історіяУкраїни,всесвітня історія. Також в програмі міститься секціязлабораторними роботами з біології.
Застосунок працює автономно, тому для перегляду розв’язань вамнепотрібен Інтернет, підключення до якого необхідне лишедлявстановлення та оновлення програми. Застосунок постійно ісвоєчаснооновлюється, бо видавництво швидко адаптує його наповненнядобудь-яких змін у навчальних програмах та нововведеньМіністерстваосвіти і науки України.
За допомогою ГДР8UA, офлайн-решебника (Готові домашні роботи)можнаоперативно підготувати домашню роботу будь-де і будь-коли,навітьна перерві чи безпосередньо у класі. Зручна навігаціядопоможе вамза потреби швидко знайти відповідь у потрібному розділіпідручника.Зворотний зв’язок стане у пригоді, якщо розв’язанняякогось іззавдань бракуватиме.
Застосунок ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашніроботи)завантажується безкоштовно! Це надає змогу, не витрачаючигрошей,ознайомитися з його роботою та частиною розв’язань іприйнятирішення щодо придбання платної повної версії контенту.Щобзавантажити весь контент, слід відкрити застосунок і натиснутинаназву будь-якого підручника, після цього вам запропонують ціну.Зацією ціною ви отримуєте розв’язання до завдань усіх підручників,щомістяться у застосунку. До окремих підручників розв’язаннянепродаються.
Також ви можете БЕЗКОШТОВНО завантажити усі розв’язаннядопідручників для потрібного класу, якщо придбали друковануверсіюГДР (ГОТОВІ ДОМАШНІ РОБОТИ) від видавництва «Час майстрів».Коженпримірник з обмеженого накладу містить подарунковуСКРЕТЧ-КАРТУ, щоприховує код доступу. Після завантаження застосункунатиснітькнопку налаштувань, потім — «Увійти в мій «ГДР», введітькод, якийви знайдете, стерши захисну плівку на СКРЕТЧ-КАРТІ. Книжкуможнапридбати на сайті видавництва «Час майстрів».
ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)рекомендованийбатькам для допомоги дитині із домашніми завданнями.Школярам віндозволяє ефективно використовувати свій час, щобвкладати сили увласні захоплення і самореалізацію. Бажаємо, щобвикористанняГДР8UA, офлайн-решебника при виконанні домашніх робітдозволиловам, пане школяр, не втратити упевненості в собі, бо тодіви небудете боятися діяти, розвиваючи свої таланти, станетеМайстром.Час майстрів настав!
Для кожного класу створено окремий застосунок: ГДР1-2UA,ГДР3UA,ГДР4UA, ГДР5UA, ГДР6UA, ГДР7UA, ГДР8UA, ГДР9UA,ГДР10UA,ГДР11UA.
The company "TimeMasters"provides an opportunity to get resolution of homework tobe alwaysavailable in offline-mode without connecting to theInternet andadvertising, and do not contain errors, supplementedand updated.High quality is expensive for developers, so we askyou tocontribute to the development of this application and thequalityand convenience of the established minimum price.
Application HDR8UA, reshebnyk offline (Ready domestic work) fromthepublisher "Time Masters" will perform homework students 8thgrade ofany school of education Ukraine Ukrainian. The applicationcontainsa solution to problems, exercises and basic tasks ofschooltextbooks on subjects such as the native (Ukrainian),Russian,English, German, algebra, geometry, chemistry, physics,geography,biology, history of Ukraine, world history. The programalsocontains a section with laboratory work in biology.
Application works offline, so to see solutions you do notneedInternet connection is only necessary to install andupgradeprograms. Application constantly updated and timely forpublishingits content quickly adapt to any changes in thecurriculum andinnovations Ministry of Education and Science ofUkraine.
With HDR8UA, offline reshebnyka (Finished homework) canquicklyprepare homework anywhere, anytime, even on break ordirectly inthe classroom. Easy navigation helps you needed toquickly find theanswer in the right section of the manual. Feedbackwill be usefulwhen solving any of the problems is not enough.
Application HDR8UA, offline reshebnyk (Finished homework)loadingfree! It allows without spending money, get acquainted withhiswork and part solutions and decide to purchase the full versionofpaid content. To download all content to open the applicationandclick on the name of any textbook, then you will be offeredprice.For that price you get a solution to all problems oftextbookscontained in the application. To solve some textbooks arenotsold.
You can download all the textbooks to solve for the desired classifpurchased printed version (GDR READY homework) from thepublisher"Time Masters". Each copy of the limited edition containsyour giftscratch cards that hides the access code. Afterdownloading theapplication, click Settings, and then - "Sign in tomy" GDR ", enterthe code that you find erased protective film onscratch cards. Thebook can be purchased at the publishing house"Time Masters".
HDR8UA, offline reshebnyk (Finished homework) recommended parentstohelp a child with homework. Schoolchildren he makes good useoftheir time to invest in their own forces capture andfulfillment.We wish to use HDR8UA, reshebnyka offline whileperforming domesticwork has allowed you, sir student, do not loseconfidence inyourself, because then you will not be afraid to act,developingtheir talents and become a Master. Time Masterscome!
For each class created a separate application: HDR1-2UA,HDR3UA,HDR4UA, HDR5UA, HDR6UA, HDR7UA, HDR8UA, HDR9UA,HDR10UA,HDR11UA.

App Information ГДР8UA, офлайн решебник

 • App Name
  ГДР8UA, офлайн решебник
 • Package Name
  org.ubrains.gdr8
 • Updated
  April 19, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.20
 • Developer
  Час майстрів
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Час майстрів Show More...

Книги "Час майстрів" 1.10 APK
Книжки видавництва «Час майстрів» ― частинасередовища зростання людини. Книжки про істину, про головне, якінесуть знання, розкривають устрій світобудови, формують правильніобрази, передають досвід.Ел-книжки видавництва «Час майстрів» можна читати, гортати, слухатиі записувати за допомогою функції «Книга голосом мами, тата», якадозволяє начитати і зберегти книжку для своєї дитини. Програмапрацює автономно без підключення до мережі Інтернет, яке потрібнелише для встановлення застосунку, оновлення та придбання новихЕл-книжок. Інтерфейс книжки простий і доступний для самостійноговикористання дитиною. Але дитина не зможе самостійно придбати новікнижки, пошкодити застосунок, внести зміни, бо існує захист відредагування.У фірмовому застосунку від «Часу майстрів» містяться безкоштовніКнижки-презентарії та Ел-книжки видавництва. Книжки-презентарії ―це повнофункціональні безкоштовні Ел-книжки, в яких зібраніповноцінні частини різних книжок видавництва «Час майстрів». Звиходом нової Ел-книжки застосунок «Видавництво «Час майстрів» звашої згоди оновиться, і зміст Книжки-презетарію безкоштовнозбільшиться на ще одну історію, що дає уявлення про новуЕл-книжку.Всі запропоновані для придбання Ел-книжки доступні длябезкоштовного читання в обсязі до 20% від загального змісту кожноїкниги.Якщо у Вас багато турбот і мало часу або Ви часто у роз’їздах,можете озвучити казку за допомогою нашої програми, і Ваша дитиназможе щовечора самостійно прослуховувати свою улюблену казкуголосом мами або тата. Якщо Ви не бажаєте озвучувати казку, простовідкрийте будь-яку книжку в програмі та почніть її читати разом зісвоїм малюком.Читання для здоров’я! Настав час майстрів!Books publishing house"Time Masters" - of human growth environment. Books of the truth,the main thing that carry knowledge, revealing structure of theuniverse, form the correct image, broadcast experience. E-book publishers "Time Masters" can be read, flipping, listen andwrite using the "Book of voice mum, dad," which allows nachytatyand keep a book for their child. The program works independentlywithout connecting to the Internet, which is only required forinstalling the application, upgrade and purchase new E-books. Theinterface is simple and affordable books for self-help child. Butthe child not be able to buy new books, damage the application,make changes, because there is protection against editing.In the company's application of "Time Masters" are freeprezentariyi-Books and E-books publishers. Books-prezentariyi - afull-featured free E-books that collected full of books ofdifferent publishers' Time Masters ". With the release of the newE-book application "Publisher" Time Masters "with your permissionupdate, and content-books free prezetariyu increase by anotherstory, presenting the new E-book.All proposed to purchase E-books available for free reading ofup to 20% of the content of each book.If you have a lot of trouble and little time or you oftentraveling, can sound the tale through our program and your childcan listen to yourself every night their favorite fairy tale mom ordad's voice. If you do not want to sound a story, just open anybook in the program and start to read it along with her baby.Reading to your health! It is time masters!
ГДР8UA, офлайн решебник 1.20 APK
Компанія «Час майстрів» надаєможливістьотримати розв’язання домашніх завдань, які будутьдоступні завжди вoffline-режимі без підключення до інтернету тареклами, а також немістять помилок, доповнюються та оновлюються.Висока якість дорогокоштує розробникам, тож просимо вас посприятирозвиткові цьогозастосунку і за таку якість і зручність сплатитимінімальнуціну.Застосунок ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)відвидавництва «Час майстрів» допоможе виконати домашню роботуучням8-х класів будь-якої школи України з навчанням українськоюмовою.Застосунок містить розв’язання до задач, вправ та завданьосновнихшкільних підручників з таких навчальних предметів, якрідна(українська), російська, англійська, німецька мови,алгебра,геометрія, хімія, фізика, географія, біологія, історіяУкраїни,всесвітня історія. Також в програмі міститься секціязлабораторними роботами з біології.Застосунок працює автономно, тому для перегляду розв’язань вамнепотрібен Інтернет, підключення до якого необхідне лишедлявстановлення та оновлення програми. Застосунок постійно ісвоєчаснооновлюється, бо видавництво швидко адаптує його наповненнядобудь-яких змін у навчальних програмах та нововведеньМіністерстваосвіти і науки України.За допомогою ГДР8UA, офлайн-решебника (Готові домашні роботи)можнаоперативно підготувати домашню роботу будь-де і будь-коли,навітьна перерві чи безпосередньо у класі. Зручна навігаціядопоможе вамза потреби швидко знайти відповідь у потрібному розділіпідручника.Зворотний зв’язок стане у пригоді, якщо розв’язанняякогось іззавдань бракуватиме.Застосунок ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашніроботи)завантажується безкоштовно! Це надає змогу, не витрачаючигрошей,ознайомитися з його роботою та частиною розв’язань іприйнятирішення щодо придбання платної повної версії контенту.Щобзавантажити весь контент, слід відкрити застосунок і натиснутинаназву будь-якого підручника, після цього вам запропонують ціну.Зацією ціною ви отримуєте розв’язання до завдань усіх підручників,щомістяться у застосунку. До окремих підручників розв’язаннянепродаються.Також ви можете БЕЗКОШТОВНО завантажити усі розв’язаннядопідручників для потрібного класу, якщо придбали друковануверсіюГДР (ГОТОВІ ДОМАШНІ РОБОТИ) від видавництва «Час майстрів».Коженпримірник з обмеженого накладу містить подарунковуСКРЕТЧ-КАРТУ, щоприховує код доступу. Після завантаження застосункунатиснітькнопку налаштувань, потім — «Увійти в мій «ГДР», введітькод, якийви знайдете, стерши захисну плівку на СКРЕТЧ-КАРТІ. Книжкуможнапридбати на сайті видавництва «Час майстрів».ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)рекомендованийбатькам для допомоги дитині із домашніми завданнями.Школярам віндозволяє ефективно використовувати свій час, щобвкладати сили увласні захоплення і самореалізацію. Бажаємо, щобвикористанняГДР8UA, офлайн-решебника при виконанні домашніх робітдозволиловам, пане школяр, не втратити упевненості в собі, бо тодіви небудете боятися діяти, розвиваючи свої таланти, станетеМайстром.Час майстрів настав!Для кожного класу створено окремий застосунок: ГДР1-2UA,ГДР3UA,ГДР4UA, ГДР5UA, ГДР6UA, ГДР7UA, ГДР8UA, ГДР9UA,ГДР10UA,ГДР11UA.The company "TimeMasters"provides an opportunity to get resolution of homework tobe alwaysavailable in offline-mode without connecting to theInternet andadvertising, and do not contain errors, supplementedand updated.High quality is expensive for developers, so we askyou tocontribute to the development of this application and thequalityand convenience of the established minimum price.Application HDR8UA, reshebnyk offline (Ready domestic work) fromthepublisher "Time Masters" will perform homework students 8thgrade ofany school of education Ukraine Ukrainian. The applicationcontainsa solution to problems, exercises and basic tasks ofschooltextbooks on subjects such as the native (Ukrainian),Russian,English, German, algebra, geometry, chemistry, physics,geography,biology, history of Ukraine, world history. The programalsocontains a section with laboratory work in biology.Application works offline, so to see solutions you do notneedInternet connection is only necessary to install andupgradeprograms. Application constantly updated and timely forpublishingits content quickly adapt to any changes in thecurriculum andinnovations Ministry of Education and Science ofUkraine.With HDR8UA, offline reshebnyka (Finished homework) canquicklyprepare homework anywhere, anytime, even on break ordirectly inthe classroom. Easy navigation helps you needed toquickly find theanswer in the right section of the manual. Feedbackwill be usefulwhen solving any of the problems is not enough.Application HDR8UA, offline reshebnyk (Finished homework)loadingfree! It allows without spending money, get acquainted withhiswork and part solutions and decide to purchase the full versionofpaid content. To download all content to open the applicationandclick on the name of any textbook, then you will be offeredprice.For that price you get a solution to all problems oftextbookscontained in the application. To solve some textbooks arenotsold.You can download all the textbooks to solve for the desired classifpurchased printed version (GDR READY homework) from thepublisher"Time Masters". Each copy of the limited edition containsyour giftscratch cards that hides the access code. Afterdownloading theapplication, click Settings, and then - "Sign in tomy" GDR ", enterthe code that you find erased protective film onscratch cards. Thebook can be purchased at the publishing house"Time Masters".HDR8UA, offline reshebnyk (Finished homework) recommended parentstohelp a child with homework. Schoolchildren he makes good useoftheir time to invest in their own forces capture andfulfillment.We wish to use HDR8UA, reshebnyka offline whileperforming domesticwork has allowed you, sir student, do not loseconfidence inyourself, because then you will not be afraid to act,developingtheir talents and become a Master. Time Masterscome!For each class created a separate application: HDR1-2UA,HDR3UA,HDR4UA, HDR5UA, HDR6UA, HDR7UA, HDR8UA, HDR9UA,HDR10UA,HDR11UA.
ГДР3UA, офлайн решебник 1.20 APK
Компанія «Час майстрів» надаєможливістьотримати розв’язання домашніх завдань, які будутьдоступні завжди вoffline-режимі без підключення до інтернету тареклами, а також немістять помилок, доповнюються та оновлюються.Висока якість дорогокоштує розробникам, тож просимо вас посприятирозвиткові цьогозастосунку і за таку якість і зручність сплатитимінімальнуціну.Застосунок ГДР3UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)відвидавництва «Час майстрів» допоможе виконати домашню роботуучням3-х класів будь-якої школи України з навчанням українськоюмовою.Застосунок містить розв’язання до задач, вправ та завданьосновнихшкільних підручників з таких навчальних предметів, якрідна(українська), російська, німецька та англійська мови,математика,сходинки до інформатики.Застосунок працює автономно, тому для перегляду розв’язань вамнепотрібен Інтернет, підключення до якого необхідне лишедлявстановлення та оновлення програми. Застосунок постійно ісвоєчаснооновлюється, бо видавництво швидко адаптує його наповненнядобудь-яких змін у навчальних програмах та нововведеньМіністерстваосвіти і науки України.За допомогою ГДР3UA, офлайн-решебника (Готові домашні роботи)можнаоперативно підготувати домашню роботу будь-де і будь-коли,навітьна перерві чи безпосередньо у класі. Зручна навігаціядопоможе вамза потреби швидко знайти відповідь у потрібному розділіпідручника.Зворотний зв’язок стане у пригоді, якщо розв’язанняякогось іззавдань бракуватиме.Застосунок ГДР3UA, офлайн-решебник (Готові домашніроботи)завантажується безкоштовно! Це надає змогу, не витрачаючигрошей,ознайомитися з його роботою та частиною розв’язань іприйнятирішення щодо придбання платної повної версії контенту.Щобзавантажити весь контент, слід відкрити застосунок і натиснутинаназву будь-якого підручника, після цього вам запропонують ціну.Зацією ціною ви отримуєте розв’язання до завдань усіх підручників,щомістяться у застосунку. До окремих підручників розв’язаннянепродаються.Також ви можете БЕЗКОШТОВНО завантажити усі розв’язаннядопідручників для потрібного класу, якщо придбали друковануверсіюГДР (ГОТОВІ ДОМАШНІ РОБОТИ) від видавництва «Час майстрів».Коженпримірник з обмеженого накладу містить подарунковуСКРЕТЧ-КАРТУ, щоприховує код доступу. Після завантаження застосункунатиснітькнопку налаштувань, потім — «Увійти в мій «ГДР», введітькод, якийви знайдете, стерши захисну плівку на СКРЕТЧ-КАРТІ. Книжкуможнапридбати на сайті видавництва «Час майстрів».ГДР3UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)рекомендованийбатькам для допомоги дитині із домашніми завданнями.Школярам віндозволяє ефективно використовувати свій час, щобвкладати сили увласні захоплення і самореалізацію. Бажаємо, щобвикористанняГДР3UA, офлайн-решебника при виконанні домашніх робітдозволиловам, пане школяр, не втратити упевненості в собі, бо тодіви небудете боятися діяти, розвиваючи свої таланти, станетеМайстром.Час майстрів настав!Для кожного класу створено окремий застосунок: ГДР1-2UA,ГДР3UA,ГДР4UA, ГДР5UA, ГДР6UA, ГДР7UA, ГДР8UA, ГДР9UA,ГДР10UA,ГДР11UA.The company "TimeMasters"provides an opportunity to get resolution of homework tobe alwaysavailable in offline-mode without connecting to theInternet andadvertising, and do not contain errors, supplementedand updated.High quality is expensive for developers, so we askyou tocontribute to the development of this application and thequalityand convenience of the established minimum price.Application HDR3UA, reshebnyk offline (Ready domestic work) fromthepublisher "Time Masters" will help students perform homework3classes of any school of education Ukraine Ukrainian.Theapplication contains a solution to problems, exercises andbasictasks of school textbooks on subjects such as thenative(Ukrainian), Russian, German and English, mathematics, stairstothe science.Application works offline, so to see solutions you do notneedInternet connection is only necessary to install andupgradeprograms. Application constantly updated and timely forpublishingits content quickly adapt to any changes in thecurriculum andinnovations Ministry of Education and Science ofUkraine.With HDR3UA, offline reshebnyka (Finished homework) canquicklyprepare homework anywhere, anytime, even on break ordirectly inthe classroom. Easy navigation helps you needed toquickly find theanswer in the right section of the manual. Feedbackwill be usefulwhen solving any of the problems is not enough.Application HDR3UA, offline reshebnyk (Finished homework)loadingfree! It allows without spending money, get acquainted withhiswork and part solutions and decide to purchase the full versionofpaid content. To download all content to open the applicationandclick on the name of any textbook, then you will be offeredprice.For that price you get a solution to all problems oftextbookscontained in the application. To solve some textbooks arenotsold.You can download all the textbooks to solve for the desired classifpurchased printed version (GDR READY homework) from thepublisher"Time Masters". Each copy of the limited edition containsyour giftscratch cards that hides the access code. Afterdownloading theapplication, click Settings, and then - "Sign in tomy" GDR ", enterthe code that you find erased protective film onscratch cards. Thebook can be purchased at the publishing house"Time Masters".HDR3UA, offline reshebnyk (Finished homework) recommended parentstohelp a child with homework. Schoolchildren he makes good useoftheir time to invest in their own forces capture andfulfillment.We wish to use HDR3UA, reshebnyka offline whileperforming domesticwork has allowed you, sir student, do not loseconfidence inyourself, because then you will not be afraid to act,developingtheir talents and become a Master. Time Masterscome!For each class created a separate application: HDR1-2UA,HDR3UA,HDR4UA, HDR5UA, HDR6UA, HDR7UA, HDR8UA, HDR9UA,HDR10UA,HDR11UA.
ГДР1-2UA, офлайн решебник 1.20 APK
Компанія «Час майстрів» надаєможливістьотримати розв’язання домашніх завдань, які будутьдоступні завжди вoffline-режимі без підключення до інтернету тареклами, а також немістять помилок, доповнюються та оновлюються.Висока якість дорогокоштує розробникам, тож просимо вас посприятирозвиткові цьогозастосунку і за таку якість і зручність сплатитимінімальнуціну.Застосунок ГДР1-2UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)відвидавництва «Час майстрів» допоможе виконати домашню роботуучням1-2-х класів будь-якої школи України з навчанням українськоюмовою.Застосунок містить розв’язання до задач, вправ та завданьосновнихшкільних підручників з таких навчальних предметів, якукраїнська,російська та англійська мови, математика, сходинки доінформатики,природознавство, буквар. Також є розділ зметодичнимирекомендаціями для батьків з основ здоров’я та розвиткуу дітейнавичок читання та письма.Застосунок працює автономно, тому для перегляду розв’язань вамнепотрібен Інтернет, підключення до якого необхідне лишедлявстановлення та оновлення програми. Застосунок постійно ісвоєчаснооновлюється, бо видавництво швидко адаптує його наповненнядобудь-яких змін у навчальних програмах та нововведеньМіністерстваосвіти і науки України.За допомогою ГДР1-2UA, офлайн-решебника (Готові домашніроботи)можна оперативно підготувати домашню роботу будь-де ібудь-коли,навіть на перерві чи безпосередньо у класі. Зручнанавігаціядопоможе вам за потреби швидко знайти відповідь употрібномурозділі підручника. Зворотний зв’язок стане у пригоді,якщорозв’язання якогось із завдань бракуватиме.Застосунок ГДР1-2UA, офлайн-решебник (Готові домашніроботи)завантажується безкоштовно! Це надає змогу, не витрачаючигрошей,ознайомитися з його роботою та частиною розв’язань іприйнятирішення щодо придбання платної повної версії контенту.Щобзавантажити весь контент, слід відкрити застосунок і натиснутинаназву будь-якого підручника, після цього вам запропонують ціну.Зацією ціною ви отримуєте розв’язання до завдань усіх підручників,щомістяться у застосунку. До окремих підручників розв’язаннянепродаються.Також ви можете БЕЗКОШТОВНО завантажити усі розв’язаннядопідручників для потрібного класу, якщо придбали друковануверсіюГДР (ГОТОВІ ДОМАШНІ РОБОТИ) від видавництва «Час майстрів».Коженпримірник з обмеженого накладу містить подарунковуСКРЕТЧ-КАРТУ, щоприховує код доступу. Після завантаження застосункунатиснітькнопку налаштувань, потім — «Увійти в мій «ГДР», введітькод, якийви знайдете, стерши захисну плівку на СКРЕТЧ-КАРТІ. Книжкуможнапридбати на сайті видавництва «Час майстрів».ГДР1-2UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи)рекомендованийбатькам для допомоги дитині із домашніми завданнями.Школярам віндозволяє ефективно використовувати свій час, щобвкладати сили увласні захоплення і самореалізацію. Бажаємо, щобвикористанняГДР1-2UA, офлайн-решебника при виконанні домашніх робітдозволиловам, пане школяр, не втратити упевненості в собі, бо тодіви небудете боятися діяти, розвиваючи свої таланти, станетеМайстром.Час майстрів настав!Для кожного класу створено окремий застосунок: ГДР1-2UA,ГДР3UA,ГДР4UA, ГДР5UA, ГДР6UA, ГДР7UA, ГДР8UA, ГДР9UA,ГДР10UA,ГДР11UA.The company "TimeMasters"provides an opportunity to get resolution of homework tobe alwaysavailable in offline-mode without connecting to theInternet andadvertising, and do not contain errors, supplementedand updated.High quality is expensive for developers, so we askyou tocontribute to the development of this application and thequalityand convenience of the established minimum price.Application HDR1-2UA, reshebnyk offline (Ready domestic work)fromthe publisher "Time Masters" will perform homework students1-2grade of any school of education Ukraine Ukrainian. Theapplicationcontains a solution to problems, exercises and basictasks ofschool textbooks on subjects such as the Ukrainian, RussianandEnglish languages, mathematics, stairs to the science,science,ABC. There is also a section on guidelines for parents onthebasics of health and development of children's skills inreadingand writing.Application works offline, so to see solutions you do notneedInternet connection is only necessary to install andupgradeprograms. Application constantly updated and timely forpublishingits content quickly adapt to any changes in thecurriculum andinnovations Ministry of Education and Science ofUkraine.With HDR1-2UA, offline reshebnyka (Finished homework) canquicklyprepare homework anywhere, anytime, even on break ordirectly inthe classroom. Easy navigation helps you needed toquickly find theanswer in the right section of the manual. Feedbackwill be usefulwhen solving any of the problems is not enough.Application HDR1-2UA, offline reshebnyk (Finished homework)loadingfree! It allows without spending money, get acquainted withhiswork and part solutions and decide to purchase the full versionofpaid content. To download all content to open the applicationandclick on the name of any textbook, then you will be offeredprice.For that price you get a solution to all problems oftextbookscontained in the application. To solve some textbooks arenotsold.You can download all the textbooks to solve for the desired classifpurchased printed version (GDR READY homework) from thepublisher"Time Masters". Each copy of the limited edition containsyour giftscratch cards that hides the access code. Afterdownloading theapplication, click Settings, and then - "Sign in tomy" GDR ", enterthe code that you find erased protective film onscratch cards. Thebook can be purchased at the publishing house"Time Masters".HDR1-2UA, offline reshebnyk (Finished homework) recommendedparentsto help a child with homework. Schoolchildren he makes gooduse oftheir time to invest in their own forces capture andfulfillment.We wish to use HDR1-2UA, reshebnyka offline whileperformingdomestic work has allowed you, sir student, do not loseconfidencein yourself, because then you will not be afraid to act,developingtheir talents and become a Master. Time Masterscome!For each class created a separate application: HDR1-2UA,HDR3UA,HDR4UA, HDR5UA, HDR6UA, HDR7UA, HDR8UA, HDR9UA,HDR10UA,HDR11UA.
Книги "Время мастеров" 1.10 APK
Книги издательства «Время мастеров» ―частьсреды роста человека. Книги об истине, о главном, которыенесутзнания, раскрывают устройство мироздания, формируютправильныеобразы, передают опыт.Эл-книги издательства «Время мастеров» можно читать,листать,слушать и записывать с помощью функции «Книга голосом мамы,папы»,позволяющей начитать и сохранить книгу для своегоребенка.Программа работает автономно без подключения к сетиИнтернет,которое необходимо лишь для установки приложения,обновления ипокупки новых Эл-книг. Интерфейс книги прост и доступендлясамостоятельного использования ребенком. Но ребенок несможетсамостоятельно приобрести новые книги, повредить приложение,внестиизменения, потому что есть защита от редактирования.В фирменном приложении от «Времени мастеров»содержатсябесплатные Книги-презентарии и Эл-книгииздательства.Книги-презентарии ― это полнофункциональные бесплатныеЭл-книги, вкоторых собраны полноценные части разных книгиздательства «Времямастеров». С выходом новой Эл-книги приложение«Издательство «Времямастеров» с вашего согласия обновится, исодержаниеКниги-презетария бесплатно увеличится на еще однуисторию, котораядает представление о новой Эл-книге.Все предложенные для приобретения Эл-книги доступныдлябесплатного чтения в объеме до 20% от общего содержаниякаждойкниги.Если у Вас много забот и мало времени или Вы часто вразъездах,можете озвучить сказку с помощью нашей программы, и Вашребеноксможет каждый вечер самостоятельно прослушивать свою любимуюсказкуголосом мамы или папы. Если вы не хотите озвучивать сказку,простооткройте любую книгу в программе и начните ее читать вместесосвоим малышом.Чтение для здоровья! Пришло время мастеров!Books published by"TimeMasters" - part of the environment of human growth. Booksabout thetruth, about the main thing that carry knowledge, openstructure ofthe universe, form the right way, pass on theirexperience.E-book publishing house "Time Masters" can be read byflipping,listen to and record using the "Book of the voice of mom,dad,"which allows a well-read and keep the book for their child.Theprogram works independently without connecting to theInternet,which is only necessary to install the application,renewal andpurchase of new E-books. The interface is simple and thebook isavailable for self-use baby. But the child will not be ableto buyyourself a new book, crash the application, make changes,becausethere are protected from editing.The signature on the application "Time Masters" providesfreebooks and E-prezentarii-book publishers. Books-prezentarii -afull-featured free E-book, which contains a full part ofthedifferent books of the publishing house "Time Masters". Withthenew E-book app "Publisher" Time Masters "with your consentupgradedand content Books-free prezetariya increase by anotherstory thatgives an idea of ​​the new E-book.Any suggestions for the acquisition of E-books available forfreereading of up to 20% of the total content of each book.If you have a lot of worries and a little time, or you oftenonthe road, you can voice the tale with the help of our program,andyour child will be able to listen to yourself every night totheirfavorite fairy tale voice of mom or dad. If you do not wanttosound a fairy tale, just open any book in the program and starttoread it together with your baby.Reading to your health! It's time to master!
Loading...