1.0 / September 10, 2015
(4.7/5) (374)
Loading...

Description

В данной книге подробно изложена история начиная с древних времен идо наших дней.This book detailed history from ancient times to thepresent day.

App Information История Кыргызстана

 • App Name
  История Кыргызстана
 • Package Name
  com.megaapp.book.AOVMWBWWFIYKTIVLV
 • Updated
  September 10, 2015
 • File Size
  751k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Mega-App
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

История Кыргызстана Version History

Select История Кыргызстана Version :
 • 1.0 (1) - Latest Version
 • История Кыргызстана 1.0 APK File

  Publish Date: 2017 /5/16
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 750.8 kB
  Tested on: Android 2.1 (clair, API: 7)
  File Sha1: ed3a78f177dead0dd629ec154a480e7927a474c6
  APK Signature: 361a90986ce1f900a5f258a79a4de7da2f173425

Mega-App Show More...

Сабабҳои қабул нагардидани дуо 1.0 APK
Mega-App
Сабабҳои қабул нагардидани дуоСуол: Барои чи инсон Худовандро дуомекунад ва дуояш қабул намегардад? дар ҳоле ки Худованд мефармояд:«Манро дуо кунед, дуоятонро иҷобат менамоям»Ҷавоб: Худовандмефармояд:«Парвардигоратон гуфт: «Дуову илтиҷо кунед Маро, тошуморо иҷобат кунам. Онҳое, ки аз парастиши Ман саркашӣ мекунанд,ба зуди дар айни хори ба ҷаҳаннам дароянд!» (Ғофир 60)Васуолкунанда мегуяд, ки у Худовандро дуо мекунад локин дуояшмустаҷоб намегардад, пас мақсад ин аст ки чаро Худованд дар ин оятваъда кардааст, ки дуои дуокунандаро иҷобат менамояд, ва Худовандяқинан ба ваъдааш вафо мекунад, локин дуои ин суолкунандаро иҷобатнакардааст, пас маънои оят чи бошад? Ҷавоб ин аст, ки барои онкидуои банда иҷобат гардад чанд шартҳое вуҷуд дорад:....Sababҳoiқabul nagardidani duoCFMA: Baro chi inson Hudovandro duo mekunadIslands duoyash қabul namegardad? gift ҳole ki Hudovand mefarmoyad"Munro duo kuned, duoyatonro iҷobat menamoyam"Ҷavob: Hudovandmefarmoyad:"Parvardigoraton guft" Duovit iltiҷo kuned Maro, theshumoro iҷobat coons. Onҳoe, ki az parastishi Mans sarkashӣmekunand, zudi gift ba ba Aini Hori ҷaҳannam daroyand "(Ғofir 60)Basuolkunanda meguyad, ki in Hudovandro duo mekunad lockin duoyashmustaҷob namegardad, pass maқsad John AST ki Charo Hudovand giftYing SNF vada kardaast, ki duoi duokunandaro iҷobat menamoyad, waba Hudovand yaқinan vadaash Vafo mekunad, lockin duoi Johnsuolkunandaro iҷobat nakardaast, pass manoi SNF chi boshad?ҶavobJohn AST, ki Baro Onka duoi gang iҷobat gardad Chand shartҳoe vuҷuddorado: ....
Чи бояд кард, то хамсарат ...? 1.0 APK
Mega-App
Чи бояд кард, то хамсарат туро дўст дорад? (Ё панчоху ду тариқае,ки мухаббати шавхарро ба хамсараш дар партави Қуръони карим ваСуннати Набави зиёд менамояд)Chi boyad card, then hamsarat Tourodўst dorado? (E panchohu do tariқae, Muhabbat shavharro ki bahamsarash gift Partav Қuroni Karim Sunnat wa Nabavi Ziyodamenamoyad)
Эй касеки аз намоз ғофилӣ! 1.1 APK
Mega-App
Аҳамияти намоз дар дини Ислом, кай фарз шуд ва соҳиби кадом фазоиласт, ҳукми касе ки намоз намехонад ё дар намоз хондан кутоҳимекунад, ва дигар мавзӯъҳои муҳимме, ки ин китобча дар бар гирифтааст.Aҳamiyati Namozov gift Islom dini, kai farz shud Islands soҳibiKadom phase AST, ҳukmi Kase ki Namozov namehonad g gift Namozovhondan kutoҳi mekunad, wa digar mavzӯҳoi muҳimme Kee Ying kitobchagift bar girifta AST.
Ахкоми садакаи фитр 1.0 APK
Mega-App
Ин рисолаи мухтасар дар баёни аҳкоми закоти фитр (садақаи фитр,фитри рӯза) тадвин гашта, ки аз фатово ва ақволи донишваронҷамъоварӣ шудааст, то раҳнамову посухе барои пурсишҳои хонандагонбошад.John Risolai Mukhtasar gift baёni aҳkomi zakoti Fitr (sadaқaiFitr, Fitri rӯza) tadvin gashta, ki wa al Fatov aқvoli donishvaronҷamovarӣ shudaast then overland raҳnamovu Baro pursishҳoihonandagon boshad.
Дейл Карнеги (Как перестать..) 1.0 APK
Mega-App
В этой книге вы не найдете рассказов о воображаемом «мистере Б.»или о выдуманных «Мэри и Джоне», личность которых никто не можетустановить. Книга правдива. Она основана на документальномматериале. Вы не обнаружите в ней что-либо новое, но найдете в нейто, что обычно не используется в повседневной жизни.Сначалапрочитайте первые сорок четыре страницы книги — и если после этоговы не почувствуете, что обрели новую силу и новое вдохновение,дающие возможность перестать беспокоиться и начать наслаждатьсяжизнью, тогда выбросьте эту книгу в мусорный ящик. В таком случаеона для вас бесполезна. Дейл КарнегиIn this book you will not findstories about an imaginary "Mr. B." or fictional "John and Mary"theidentity of which no one can install. The book is true. It is basedon documentary material.You will not find in it anything new, butwill find in it something that is not commonly used in everydaylife.Please read the first forty-four pages of the book - and ifafter that you do not feel,it gained new strength and newinspiration, give the ability to stop worrying and start enjoyinglife,then throw the book into the dustbin. In this case, it isuseless to you. Dale Carnegie
История Кыргызстана 1.0 APK
Mega-App
В данной книге подробно изложена история начиная с древних времен идо наших дней.This book detailed history from ancient times to thepresent day.
Лучшие детские сказки 1.0 APK
Mega-App
Здесь собраны лучшие сказки знаменитых писателей. на которыхвыросло не одно поколение...Прочитаете их своим детям, внукам...эти сказки будут жить вечно,ведь они возвышают, радуют, дают веру всвои силы, в будущее, увлекают достижимостью того, что кажетсявроде бы совершенно невозможным...Here the best tales of famouswriters. which grew more than one generation ...Read them to yourchildren, grandchildren ... these stories will live forever,becausethey elevate, please give confidence in their forces in the future,captivate reachability what seems like quite impossible ...
Лечение черным тмином 1.0 APK
Mega-App
На Востоке целебные свойства черного тмина используются уже более3000 лет. С 1959 года проводилось свыше 200 исследований вмеждународных университетах, ошеломляющие результаты которых былиопубликованы в статьях и докладах различных СМИ. Это прекраснымобразом подтвердило важнейшее значение черного тмина, о которомговорилось свыше 1400 лет тому назад. Пророк Мухаммад сказал: «Вчерном тмине исцеление от всех болезней, кроме смерти». (Бухари;Муслим).In the East, the healing properties of black cumin havebeen used for over 3000 years. Since 1959, it conducted morethan 200 studies in international universitiesstunning results ofwhich were published in articles and reports by variousmedia. This is a wonderful way confirmed the importance ofblack cumin,which was mentioned more than 1400 years ago. TheProphet Muhammad said:"The black cumin healing for all diseasesexcept death."(Bukhari, Muslim).
Loading...