1.2.121 / February 24, 2020
(4.4/5) (5)

Description

Редакція від 13.02.2020р. Програма українською мовою. В платнійверсії відсутня реклама. *****************************************Кодекс законів про працю України( КЗпПУ, КЗпП України ) - визначаєправові засади і гарантії здійснення громадянами України праварозпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці.Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіхпрацівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшеннюякості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва іпіднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життятрудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетвореннюпраці на благо суспільства в першу життєву потребу кожноїпрацездатної людини. Законодавство про працю встановлює високийрівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.Програма Кодекс законів про працю України містить повну версіюКодексу законів про працю України, Закону України "Про оплатупраці", Закону України "Про відпустки" зі всіма змінами тадоповненнями. Програма поєднує у собі простоту використання тазрозумілий інтерфейс. Є надійним помічником для тих, кому потрібенКодекс законів про працю України і Закон України "Про оплатупраці", що завжди під рукою. Перевагами застосування є: 1. Пошук –ви можете здійснювати пошук за ключовими словами. 2. Закладки - виможете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх. 3.Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.Revision from 02/13/2020 The program is in Ukrainian. The paidversion has no ads. ***************************************** Codeof Labor Laws of Ukraine (Labor Code, Labor Code of Ukraine) -defines the legal basis and guarantees for the citizens of Ukrainethe right to dispose of their ability to productive and creativework. The Labor Code of Ukraine regulates the labor relations ofall workers, contributing to the growth of labor productivity,improving the quality of work, improving the efficiency of socialproduction and raising the material and cultural standard of livingof workers on this basis, strengthening labor discipline and thegradual transformation of labor for the benefit of society in thefirst life every able-bodied person. Labor law sets a high level ofworking conditions, comprehensive protection of workers' laborrights.   The Code of Labor Laws of Ukraine contains the fullversion of the Labor Code of Ukraine, the Law of Ukraine "OnRemuneration", the Law of Ukraine "On Leave" with all amendments.The program combines ease of use and a user-friendly interface. Itis a reliable help for those who need the Labor Code of Ukraine andthe Law of Ukraine "On Remuneration", which is always at hand.Advantages of application are: 1. Search - You can search forkeywords. 2. Bookmarks - You can add articles to the list ofbookmarks and delete them. 3. Different settings - you can changethe font and theme of the application.

App Information КЗпП України+++

 • App Name
  КЗпП України+++
 • Package Name
  ua.oleksandr.kotyuk.laborcodeuapaid
 • Updated
  February 24, 2020
 • File Size
  1.0M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.2.121
 • Developer
  Oleksandr Kotyuk
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Zaliznychna street, 12A Rivne Ukraine 33025
 • Google Play Link

Oleksandr Kotyuk Show More...

Православный календарь 1.14.8 APK
"Православный календарь" является бесплатным приложением, включаетв себя полный календарь праздников и святых Православной Церкви напериод с 2017 по 2020 гг. включительно. Приложению не требуетсяподключение к интернету. Список основных функций: - Календарьправославных праздников, переключение режима "День" или "Месяц"; -Молитвослов; - Библия. Синодальный перевод; - Жития святых иописание праздников; - Евангельские и Апостольские чтения; - МыслиФеофана Затворника; - Изречения Оптинских старцев; - Тропари икондаки дня; - Просмотр даты Пасхи; - Просмотр двунадесятых ивеликих праздников; - Просмотр дней особого поминовения усопших; -Просмотр постов и седмиц; - Виджеты (приложение должно быть впамяти смартфона, это ограничение Android).
Кримінальний кодекс України 1.2.123 APK
Редакція від 20.03.2020р. Програма українською мовою. Вбезкоштовній версії присутня реклама.************************************************* Кримінальнийкодекс України ( ККУ, КК України ) - це прийнятий Верховною РадоюУкраїни нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави іпринципи кримінальної відповідальності, злочинність і караністьдій, підстави звільнення від кримінальної відповідальності іпокарання. Чинний КК було прийнято 5 квітня 2001 року. КК набравчинності з 1 вересня 2001 року. Кримінальний кодекс України маєсвоїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини ігромадянина, власності, громадського порядку та громадськоїбезпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочиннихпосягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобіганнязлочинам. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс Українивизначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та якіпокарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. ПрограмаКримінальний кодекс України містить повну версію Кримінальногокодексу України зі всіма змінами та доповненнями. Програма поєднуєу собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс. Є надійнимпомічником для тих, кому потрібен Кримінальний кодекс України, щозавжди під рукою. Перевагами застосування є: 1. Пошук – ви можетездійснювати пошук за ключовими словами. 2. Закладки - ви можетедодавати статті в список закладок, а також видаляти їх. 3. Різніналаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка. Revision asof March 20, 2020 The program is in Ukrainian. The free versioncontains advertising.*************************************************** The CriminalCode of Ukraine (CCU, CC of Ukraine) is a normative-legal actadopted by the Verkhovna Rada of Ukraine, which establishes groundsand principles of criminal responsibility, crime and punishment ofactions, grounds for release from criminal responsibility andpunishment. The effective Criminal Code was adopted on 5 April2001. The Criminal Code came into force on September 1, 2001. TheCriminal Code of Ukraine has the task of ensuring the legalprotection of human and citizen's rights and freedoms, property,public order and public safety, environment, constitutional systemof Ukraine from criminal encroachments, ensuring peace and securityof humanity, as well as preventing crimes. To accomplish this task,the Criminal Code of Ukraine determines which socially dangerousacts are crimes and what penalties are applied to the perpetrators.The Criminal Code of Ukraine program contains the full version ofthe Criminal Code of Ukraine with all amendments. The programcombines ease of use and a user-friendly interface. It is areliable aid for those who need the Criminal Code of Ukraine, whichis always at hand. Advantages of application are: 1. Search - Youcan search for keywords. 2. Bookmarks - You can add articles to thelist of bookmarks and delete them. 3. Different settings - you canchange the font and theme of the application.
КУпАП України 1.2.123 APK
Редакція від 18.03.2020р. Програма українською мовою. Вбезкоштовній версії присутня реклама.************************************************* Кодекс Українипро адміністративні правопорушення ( КУпАП ) — це кодифікованийнормативний акт, що регулює суспільні відносини по притягненню доадміністративної відповідальності. Завданням Кодексу України проадміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян,власності, конституційного ладу України, прав і інтересівпідприємств, установ й організацій, встановленого правопорядку,зміцнення законності, запобігання правопорушенням, вихованнягромадян у дусі додержання Конституції та законів України, повагидо прав, честі, гідності інших громадян, правил співжиття,виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.Програма Кодекс України про адміністративні правопорушення міститьповну версію Кодексу України про адміністративні правопорушення зівсіма змінами та доповненнями. Програма поєднує у собі простотувикористання та зрозумілий інтерфейс. Є надійним помічником длятих, кому потрібен Кодекс України про адміністративніправопорушення, що завжди під рукою. Перевагами застосування є: 1.Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами. 2.Закладки - ви можете додавати статті в список закладок, а такожвидаляти їх. 3. Різні налаштування - ви можете змінити шрифт і темудодатка.
Конституция РФ 1.2.15 APK
Редакция от 22.07.2014г.Конституция Российской Федерации (Конституция РФ ) — высший нормативный правовой акт РоссийскойФедерации. Принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993года. Вступила в силу со дня официального опубликования 25 декабря1993 года.Конституция обладает высшей юридической силой,закрепляющей основы конституционного строя России, государственноеустройство, образование представительных, исполнительных, судебныхорганов власти и систему местного самоуправления, права и свободычеловека и гражданина.Программа Конституция Российской Федерациисодержит полную версию Конституции Российской Федерации со всемиизменениями и дополнениями.Программа сочетает в себе простотуиспользования и понятный интерфейс.Является надежным помощником длятех, кому нужна Конституция Российской Федерации, которая всегдапод рукой.Преимуществами применения являются:1. Поиск - вы можетеосуществлять поиск по ключевым словам.2. Закладки - вы можетедобавлять статьи в список закладок, а также удалять их.3. Различныенастройки - вы можете изменить шрифт и тему приложения.Revision of22.07.2014g.The Constitution of the Russian Federation (theConstitution of the Russian Federation) - the highest normativelegal act of the Russian Federation. Adopted by the people of theRussian Federation of December 12, 1993. It entered into force onthe day of official publication of December 25, 1993.TheConstitution has supreme legal force, enshrining the principles ofthe constitutional system of Russia, government, educationrepresentative, executive and judicial authorities and the localgovernment system, the rights and freedoms of man and citizen.Theprogram of the Russian Federation Constitution contains the fullversion of the Constitution of the Russian Federation with all thechanges and additions.The program combines the ease of use andintuitive interface.It is a reliable partner for those who need theConstitution of the Russian Federation, which is always at hand.Theadvantages of the application are:1. Search - You can search bykeywords.2. Favorites - you can add articles to your list ofbookmarks, and delete them.3. Various Settings - you may change thefont and theme of the application.
Про Національну поліцію 1.2.123 APK
Редакція від 20.03.2020р. Програма українською мовою. Вбезкоштовній версії присутня реклама.************************************************* Закон України“Про Національну поліцію” - визначає правові засади організації тадіяльності Національної поліції України, статус поліцейських, атакож порядок проходження служби в Національній поліції України.Національна поліція України - це центральний орган виконавчоївлади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав ісвобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпекиі порядку. Програма Закон України “ Про Національну поліцію ”містить повну версію Закону України “ Про Національну поліцію ” зівсіма змінами та доповненнями. Програма поєднує у собі простотувикористання та зрозумілий інтерфейс. Є надійним помічником длятих, кому потрібен Закон України “ Про Національну поліцію ”, щозавжди під рукою. Перевагами застосування є: 1. Пошук – ви можетездійснювати пошук за ключовими словами. 2. Закладки - ви можетедодавати статті в список закладок, а також видаляти їх. 3. Різніналаштування - ви можете змінити шрифт і тему додатка.
КЗпП України 1.2.123 APK
Редакція від 20.03.2020р. Програма українською мовою. Вбезкоштовній версії присутня реклама.************************************************* Кодекс законівпро працю України( КЗпПУ, КЗпП України ) - визначає правові засадиі гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатисясвоїми здібностями до продуктивної та творчої праці. Кодекс законівпро працю України регулює трудові відносини всіх працівників,сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи,підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на ційоснові матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненнютрудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благосуспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці,всемірну охорону трудових прав працівників. Програма Кодекс законівпро працю України містить повну версію Кодексу законів про працюУкраїни, Закону України "Про оплату праці", Закону України "Провідпустки" зі всіма змінами та доповненнями. Програма поєднує усобі простоту використання та зрозумілий інтерфейс. Є надійнимпомічником для тих, кому потрібен Кодекс законів про працю Україниі Закон України "Про оплату праці", що завжди під рукою. Перевагамизастосування є: 1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовимисловами. 2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок,а також видаляти їх. 3. Різні налаштування - ви можете змінитишрифт і тему додатка.
Державна виконавча служба 1.2.123 APK
Редакція від 20.03.2020р. Програма українською мовою. Вбезкоштовній версії присутня реклама.************************************************* Державнавиконавча служба України ( ДВС України, ДВСУ ) є органом виконавчоївлади, діяльність якого спрямовується і координується КабінетомМіністрів України через Міністра юстиції України, входить досистеми органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державноїполітики у сфері організації примусового виконання рішень судів таінших органів (посадових осіб) відповідно до законів України.Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілийінтерфейс. Є надійним помічником для тих, кому потрібен ЗаконУкраїни «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконаннясудових рішень і рішень інших органів», Закон України «Провиконавче провадження», а також Інструкція з організаціїпримусового виконання рішень, що завжди під рукою. Перевагамизастосування є: 1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовимисловами. 2. Закладки - ви можете додавати статті в список закладок,а також видаляти їх. 3. Різні налаштування - ви можете змінитишрифт і тему додатка.
Конституція України 1.2.118 APK
Редакція від 01.01.2020р. Програма українською мовою. Вбезкоштовній версії присутня реклама.************************************************* КонституціяУкраїни — Основний Закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.Конституція України набула чинності з дня її прийняття. ПрограмаКонституція України містить повну версію Конституції України зівсіма змінами та доповненнями. Програма поєднує у собі простотувикористання та зрозумілий інтерфейс. Є надійним помічником длятих, кому потрібна Конституція України, що завжди під рукою.Перевагами застосування є: 1. Пошук – ви можете здійснювати пошукза ключовими словами. 2. Закладки - ви можете додавати статті всписок закладок, а також видаляти їх. 3. Різні налаштування - виможете змінити шрифт і тему додатка. Revision as of 1/1/2020 Theprogram is in Ukrainian. The free version contains advertising.*************************************************** Constitution ofUkraine - The Basic Law of the State of Ukraine. Adopted on June28, 1996, at the 5th session of the Verkhovna Rada of Ukraine ofthe 2nd convocation. The Constitution of Ukraine has come intoforce since its adoption. The Constitution of Ukraine programcontains the full version of the Constitution of Ukraine with allits amendments. The program combines ease of use and auser-friendly interface. It is a reliable assistant for those whoneed the Constitution of Ukraine, which is always at hand.Advantages of application are: 1. Search - You can search forkeywords. 2. Bookmarks - You can add articles to your bookmarkslist and delete them. 3. Different settings - you can change thefont and theme of the application.
Loading...