1.2.1 / August 31, 2015
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.

За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.

Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.

През 1873 г. във в.”Независимост” е отпечатано стихотворениетона Христо Ботев “Моята молитва”. Остават три години до края нажизнения и творчески път на поета. Изминали са шест години ототпечатването на първото му стихотворение – “Майце си”.
Стихотворението представя Бога на другите, Бога на Аза и молитватана лирическия Аз. В него двата Бога се противопоставят помежду си илирическият аз отхвърля Бога на другите за това, че е оставилчовекът да бъде роб и за това, че на него му се кланят калугери ипопове.

Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from series"Bulgarian classic". The aim is to facilitate students' access toliterature and the ability to read works on any convenient time.You can see the other books in our Google Play account.

To use the application does not need to download additionalreader. Each piece is a separate application. You evaluate whatthey leave on your phone or what to delete. We aim to give peoplethe opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.

Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andstrength of podtsvetkata, font and size, and you can switch fromone chapter to another choice of content.

In 1873, in the newspaper. "Independence" is printed poem HristoBotev "My Prayer." The remaining three years of the life and workof the poet. It has been six years in the printing of his firstpoem - "My Mother."
The poem presents God to others, self and God of prayer lyricalself. It both God oppose each other and lyrical I rejected God toothers that left man to be a slave, and that it is being worshipedby monks and priests.

App Information Моята молитва

 • App Name
  Моята молитва
 • Package Name
  com.booksforge.epub.botevmoyatamolitva.reader
 • Updated
  August 31, 2015
 • File Size
  6.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.2.1
 • Developer
  Books Forge
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Visit website Email support@booksforge.com
  Allterco Bulgaria/Europe Headquarters 109 Bulgaria Blvd 1404 Sofia
 • Google Play Link

Books Forge Show More...

Хаджи Димитър 1.2.1 APK
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.„Хаджи Димитър“ е баладична поема, написана от българския поет иреволюционер Христо Ботев и издадена за пръв път през 1873 годинавъв вестник „Независимост“. Творбата се състои от 12 строфи. Идеятаза величието на саможертвата в името на свободата е родила венецана поетическото дело на Христо Ботев. В стихотворението полето,Балканът, “небесата” представляват три различни етически равнища:на робската неволя и примирение, на борбеност, юначество имъжество, на волност, прослава и вечна памет.Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from series"Bulgarian classic". The aim is to facilitate students' access toliterature and the ability to read works on any convenient time.You can see the other books in our Google Play account.To use the application does not need to download additionalreader. Each piece is a separate application. You evaluate whatthey leave on your phone or what to delete. We aim to give peoplethe opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andstrength of podtsvetkata, font and size, and you can switch fromone chapter to another choice of content."Hadji Dimitar" is a ballad poem written by the Bulgarian poetand revolutionary Hristo Botev and published for the first time in1873 in "Independence." The work consists of 12 verses. The idea of​​the greatness of the sacrifice in the name of freedom bore thecrown of the poetic work of Hristo Botev. In the poem right, themountains, "heaven" represent three different ethical levels: aslave affliction and resignation of fighting spirit, bravery andcourage, to liberty, glory and eternal memory.
Бушидо. Пътят на самурая 1.2.1 APK
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.Буквално "Бушидо" означава "път на война". Всъщност Бушидо енеписан закон, който се практикува от т.нар. защитници на Япония –самураите – и съдържа правила за морала, войнската доблест,верността към господаря. Бушидо се съдържа в „Хагакуре”. „Хагакуре”е книга, съставена от разговорите между самурая Ямамото Цунетомо инеговия ученик Цурамото Таширо. Тези разговори били провеждани впродължение на седем години, през които двамата мъже живеелиизолирано в планината. Въпреки забраната на Цунетомо заразпространението им, записките на „Хагакуре” първоначално сепреписвали тайно и се предават от човек на човек, а по-късно саиздадени под формата на книга. В тази книга Цунетомо описваистинския войн. Според него „всеки самурай би трябвало да бъдесвръхчовек”, но „свръхчовекът, който разполага с огромна мощ ивласт, не трябва да ги използва за лични облаги, а само в името иинтереса на целия род”.Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from theseries "Bulgarian classics." The aim is to facilitate students'access to literature and the ability to read the works at anyconvenient time. You can see the other books in our Google Playaccount.To use the application does not need to download additionalreader. Each piece is a standalone application. You evaluate whatthey leave on your phone or what to delete. We aim to give peoplethe opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andforce podtsvetkata, font and size, and you can jump from onechapter to another by selecting the content.Literally "Bushido" means "time of war." Bushido is actually anunwritten law that is practiced by so-called. defenders of Japan -the samurai - and contains rules of morality, the soldier'scourage, loyalty to his master. Bushido is contained in "Hagakure"."Hagakure" is a book made up of conversations between samuraiYamamoto Tsunetomo and his student Tsuramoto Tashiro. These talkswere held for seven years, during which the two men lived isolatedin the mountains. Despite the prohibition of the disseminationTsunetomo their notes of "Hagakure" originally secretly copied andtransmitted from person to person, and later issued in book form.This book describes Tsunetomo true warrior. According to him "everySamurai should be superman," but "superman who has great power andauthority should not use them for personal gain, but in the nameand interest of the whole family."
Басненик. Езопови басни 1.2.1 APK
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.Петко Славейков е майстор на баснята в характерната епиграмнаформа. През 1852 година издава 140 Езопови и други басни. Славейковразвива този литературен жанр, основавайки се на българскотонародно творчество.Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from series"Bulgarian classic". The aim is to facilitate students' access toliterature and the ability to read works on any convenient time.You can see the other books in our Google Play account.To use the application does not need to download additionalreader. Each piece is a separate application. You evaluate whatthey leave on your phone or what to delete. We aim to give peoplethe opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andstrength of podtsvetkata, font and size, and you can switch fromone chapter to another choice of content.Petko Slavejkov is a master of the fable in the typicalepigrammatic form. In 1852 issued 140 Aesopian and other fables.Slavejkov develop this literary genre, based on Bulgarianfolklore.
National Geographic BG 07/2015 1.3.3 APK
Books Forge
Този месец ще се запознаем с родината на сърфа– мистичната връзка на хавайците с океана.National Geographic България е официалното издание на една отнай-големите световни научни и образователни организации с идеалнацел - Националното географско дружество на САЩ. С всеки закупенброй на списанието милиони хора по света дават своя принос зафинансирането на хиляди научно-изследователски проекти. NationalGeographic се издава на над 30 езика, разпространява се в почтивсички страни по света и отдавна вече си извоюва правото да бъденаричано ИНСТИТУЦИЯ. Институция, която с невероятните сифотографии, прецизните до съвършенство карти и актуалните, базираниединствено на научни факти статии налага стандарти в съвременнатажурналистика.Търси всеки следващ брой на National Geographic България вGoogle Play Store като самостоятелна апликация.
История славянобългарска 1.2.1 APK
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието."История славянобългарска" е първото произведение на българскатаисториография, написано от Паисий Хилендарски в Хилендарскияманастир и Зографския манастир в периода 1760–1762 г. Нейният пръвпрепис е дело на Софроний Врачански (1765).Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from series"Bulgarian classic". The aim is to facilitate students' access toliterature and the ability to read works on any convenient time.You can see the other books in our Google Play account.To use the application does not need to download additionalreader. Each piece is a separate application. You evaluate whatthey leave on your phone or what to delete. We aim to give peoplethe opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andstrength of podtsvetkata, font and size, and you can switch fromone chapter to another choice of content."Slav" is the first work of Bulgarian historiography written byof Plovdiv in Hilandar Monastery and Icon monastery in the period1760-1762, her first copy was made by Sophronius of Vratsa(1765).
National Geographic Kids BG 12 1.2.6 APK
Books Forge
Смели коткиСледи в снега се вият между дърветата в планината Тетън вУайоминг, САЩ. Това са отпечатъците от лапите на мама пума, коятоследва миризмата на елен уапити. Двете й седеммесечни малки палуватпокрай нея. Внезапно майката издава цвъртене, за да им каже да сескрият, и замръзва на място. Прикляка в котешка поза за скок –безшумна и неподвижна. После над 50 кг котешка мощ изригват напред.Опитният ловец събаря елена в облак сняг и след секунди вечерята есервирана. NG KIDS ти разказва как, за да оцелеят, малките пумитрябва внимателно да следят всяко движение на майка си.Полезни съвети как да бъдеш коатиКоати е хищник от семейство Енотови. Тези малки южноамериканскибозайници живеят на групи, а животът в общността си има строг ред.Ако си коати, настъпва момент, когато трябва да се присъединиш къмгрупата и да спазваш правилата. NG KIDS ще ти представи седемправила, които ще те приобщят към тези задружни животни.Син вулканНощта е непрогледна. Въпреки това тъмните склонове на хълм вкратера на вулкана Кауах Иджен в азиатската страна Индонезия сияяткато неонови реклами. Туристи се тълпят на вулкана, за да зърнатнещо, което изглежда като светещи сини реки от лава. Само че рекитене са от лава, а от светеща сяра. NG KIDS ще ти разкрие тайната нанеобикновеното светлинно шоу на синия вулкан.Любопитни факти за „Еър Форс 1“Работата на президента на САЩ включва много пътувания. Той обачене лети с обикновен самолет – има си свой собствен, наречен „ЕърФорс 1“. Какво отличава президентския самолет от всички останалисамолети? NG KIDS се качи на борда, за да научи седемте причини„Еър Форс 1“ да е най-страхотният самолет в небето.Невероятно, но факт!Знаеш ли, че не е възможно да си тананикаш, докато си държишноса? А известно ли ти е, че един вид жаба чува през устата си? Вижоще интересни факти в рубриката на NG KIDS „Невероятно, нофакт!“.Конкурсът за детска рисунка на тема „Светът на динозаврите“приключи. Разгледай наградените рисунки и разбери кои са технитеавтори. Виж и темата на следващия конкурс в рубриката „Нарисувайсам“.И още много интересни разкази, идеи, факти, забавления, конкурсии кръстословици на страниците на декемврийския брой на NationalGeographic KIDS.Brave catsTraces in the snow snaking through the trees in Teton mountainsin Wyoming, USA. These are paw prints mom cougar that follows thescent of deer uapiti. Her two of seven small Palu past. Suddenlythe mother issued twitter to tell them to hide, and freezes inplace. Squats in cat pose jump - silent and motionless. Then over50 kg cat might erupt forward. An experienced hunter knock downdeer in snow and cloud seconds after dinner is served. NG KIDStells you how to survive, small Cougars should carefully monitorevery movement of his mother.Tips for Being When the RainWhich last predator family procyonidae. These small SouthAmerican mammals live in groups, and life in the community has astrict order. If you When the Rain, there comes a point when youneed to join the group and to follow the rules. NG KIDS willpresent seven rules that will integrate with the united theseanimals. Blue volcanoThe night is pitch-black. However dark slopes of the hill in thecrater of the volcano Kauai Igea Asian country Indonesia shine likeneon. Tourists flock to the volcano to catch a glimpse of somethingthat looks like a blue glowing rivers of lava. Only that the riversare not from lava and glowing from sulfur. NG KIDS will reveal thesecret of the unusual light show blue volcano. Curious facts about "Air Force 1"The work of US President includes many trips. He did not flywith ordinary plane - has its own, called "Air Force 1". What makesthe presidential plane from all other airplanes? NG KIDS board tolearn the seven reasons "Air Force 1" is the greatest airplane inthe sky. Unbelievable but true!You know, you are not possible to hum while you keep your nose?A Do you know that a kind of frog heard in your mouth? See moreinteresting facts in the rubric of NG KIDS "Unbelievable buttrue!". A drawing competition on the theme "World of Dinosaurs"ended. Browse the winning drawings and find out who their authors.See also the theme of the next competition under "Drawyourself". And many more interesting stories, ideas, facts,entertainment, competitions and crosswords in the pages of theDecember issue of National Geographic KIDS.
Бай Ганьо 1.2.1 APK
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.Поредицата Бай Ганьо на писателя-сатирик Алеко Константинов енаписана през 90-те години на 19-ти век. Тази поредица се счита занай-популярното произведение на своя автор, чието име неизменно сеасоциира с името на главния й герой Бай Ганю.Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from theseries "Bulgarian classic". The aim is to facilitate the access ofstudents to the literature and the ability to read works on anyconvenient time. You can see the other books in our Google Playprofile.To use the application does not need to download additionalreader. Each work is a standalone application. You evaluate whichof them can leave the phone or what to delete. We aim to givepeople the opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andstrength of podtsvetkata, font and size, and you can jump from onechapter to another custom content.Bai Ganjo series writer-satirist Aleko Konstantinov was writtenin the 90s of the 19th century. This series is considered the mostpopular work of its author, whose name is invariably associatedwith the name of its main character Bai Ganyu.
Шарл Перо - Приказки 1.2.1 APK
Books Forge
Books Forge дава възможност на читателите дасвалят безплатно приложения с безплатна литература от поредицата"Българска класика". Целта е да се улесни достъпа на учениците доучебна литература и възможността да се четат произведенията въввсеки удобен момент. Може да разгледате останалите книги в нашияGoogle Play профил.За да ползвате приложението не е необходимо да свалятедопълнителен четец. Всяко произведение е самостоятелна апликация.Вие преценявате кое от тях да оставите на телефона си или кое даизтриете. Целим да дадем възможността на хората да разполагат сбиблиотека от любимите си български произведения.Books Forge запаметява до коя страница сте стигнали, можете дасподелите любим цитат, има възможност за избор между дневен и нощенрежим и сила на подцветката, шрифт и големина и можете дапреминавате от една глава в друга по избор от съдържанието.Френският писател и фолклорист Шарл Перо е роден в Париж през1628 г. Получава образованието си в най-добрите училища. Автор е намного приказки. Едва през 1683 г. на 55 годишна възраст се отдавана литературата. Умира през 1708 г. Шарл Перо е автор на известнитедетски приказки, сред които Спящата красавица, Синята брада,Котаракът в чизми, Пепеляшка, Малечко палечко, и други. Той издавакнигата, събираща тези истории, от името на сина си Пиер Дарманкури я посвещава на една личност от френския кралски двор. Приказкитему завършват с нравоучителни стихове.Books Forge allowsreaders to download free applications free literature from theseries "Bulgarian classics." The aim is to facilitate students'access to literature and the ability to read the works at anyconvenient time. You can see the other books in our Google Playaccount.To use the application does not need to download additionalreader. Each piece is a standalone application. You evaluate whatthey leave on your phone or what to delete. We aim to give peoplethe opportunity to have a library of your favorite Bulgarianworks.Books Forge stores to which page you came, you can share yourfavorite quote, there is a choice between day and night mode andforce podtsvetkata, font and size, and you can jump from onechapter to another by selecting the content.French writer and folklorist Charles Perrault was born in Parisin 1628 was educated in the best schools. Author of many stories.Only in 1683 at age 55 given to literature. He died in 1708 CharlesPerrault is the author of the famous children's fairy talesincluding Sleeping Beauty, Bluebeard, Puss in Boots, Cinderella,Malechko Thumbelina and others. He published his book collectingthese stories on behalf of his son Pierre Darmankur her devoted toa person of the French court. Fairy tales end with his moralizingpoems.
Loading...