1.1 / March 6, 2019
(4.9/5) (69)
Loading...

Description

Апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ е проект на Ротаракт клуб ШирокСокакБитола во соработка и помош од Ротари клуб Широк Сокак Битола,којаима за цел да ги доближи и да ги направи подостапниинформациите заодредени административни процедури и постапки досите граѓани на Р.Македонија. Живеејќи во опшество во кое постојаносе генерираатнови административни процедури и во кое имаме честапромена назаконите, лоциравме дека за граѓаните претставувапотешкотија дастигнат до потребните информации при остварување нанивните права,односно како да стигнат до потребните документи.Поради тие причинија создадовме апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ прекукоја на брз и лесенначин сите граѓани можат да дојдат досистематизирани информации иобрасци за повеќе од четириесетадминистративни процедури,, ќе госведат на минимум времетопотрошено низ административните лавиринтии секако ќе ги охрабрат воостварувањето на нивните права. „МОЈДОКУМЕНТ“ опфаќа шестинституции, со кои граѓаните остваруваатнајинтензивен контакт вонивниот секојдневен живот, и тоа: Основенсуд, Агенција за катастарна недвижности, Министерство за внатрешниработи, Фонд за пензиско иинвалидско осигурување, Фонд заздравствено осигурување и Управатаза водење на матични книги.Апликацијата дава можност секој корисникпотребните информации иобрасци за издавање на бараниот документ даси ги испрати насвојата електронска пошта, како и истите да гииспечати. Сенадеваме дека апликацијата ќе ја постигне својата цел,односно декаистата ќе допринесе за подобра достапност на граѓанитедоинформациите и остварувањето на своите права. Плановите завоблиска иднина се апликацијата да биде дополнета соинформации,процедури и обрасци од уште три нови институции со коиграѓанитеостваруваат чести контакти.

App Information Мој Документ/ Moj Dokument

Rotaract Shirok Sokak Show More...

Мој Документ/ Moj Dokument 1.1 APK
Апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ е проект на Ротаракт клуб ШирокСокакБитола во соработка и помош од Ротари клуб Широк Сокак Битола,којаима за цел да ги доближи и да ги направи подостапниинформациите заодредени административни процедури и постапки досите граѓани на Р.Македонија. Живеејќи во опшество во кое постојаносе генерираатнови административни процедури и во кое имаме честапромена назаконите, лоциравме дека за граѓаните претставувапотешкотија дастигнат до потребните информации при остварување нанивните права,односно како да стигнат до потребните документи.Поради тие причинија создадовме апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ прекукоја на брз и лесенначин сите граѓани можат да дојдат досистематизирани информации иобрасци за повеќе од четириесетадминистративни процедури,, ќе госведат на минимум времетопотрошено низ административните лавиринтии секако ќе ги охрабрат воостварувањето на нивните права. „МОЈДОКУМЕНТ“ опфаќа шестинституции, со кои граѓаните остваруваатнајинтензивен контакт вонивниот секојдневен живот, и тоа: Основенсуд, Агенција за катастарна недвижности, Министерство за внатрешниработи, Фонд за пензиско иинвалидско осигурување, Фонд заздравствено осигурување и Управатаза водење на матични книги.Апликацијата дава можност секој корисникпотребните информации иобрасци за издавање на бараниот документ даси ги испрати насвојата електронска пошта, како и истите да гииспечати. Сенадеваме дека апликацијата ќе ја постигне својата цел,односно декаистата ќе допринесе за подобра достапност на граѓанитедоинформациите и остварувањето на своите права. Плановите завоблиска иднина се апликацијата да биде дополнета соинформации,процедури и обрасци од уште три нови институции со коиграѓанитеостваруваат чести контакти.
Loading...