2.0 / July 10, 2019
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: Арман қызАсылым-ай Әйел Қаракөз Қас өзен қандай Қия алмадым Құсный сәулемСамал Тау Тағдыр Жолдасбеков Мырзатай (27.5.1937 жылы туған, Жамбылоблысы, Талас ауданы, Ақтөбе ауылы) – мемлекет қайраткері, ғалым,филология ғылымының докторы (1993), профессор (1993). 1954 – 55жылдары Ақкөл аудандық кеңесінің хатшысы болып қызмет атқарған.ҚазМУ-ді бітірген (1960). 1960 – 64 жылдары осы университеттегіқазақ әдебиеті кафедрасында ассистент, 1964 – 67 жылдары аспирант.1970 – 74 жылдары аға оқытушы, доцент, 1974 – 77 жылдары филологияфакультетінің деканы болды. 1977 – 87 жылдары Талдықорғанпедагогика институтының ректоры, 1987 – 88 жылдары Қазақстанның оқуминистрі, білім министрінің бірінші орынбасары, 1988 – 90 жылдарыҚазақстан Компартиясы Орталық Комитетінде бөлім меңгерушісініңбірінші орынбасары, бөлім меңгерушісі, 1990 жылдары ҚазақстанныңМемлекет кеңесшісі, 1991 – 93 жылдары Қазақстан РеспубликасыПремьер-министрінің орынбасары, 1993 – 97 жылдары ҚазақстанРеспубликасының Иран Ислам Республикасындағы Төтенше және өкілеттіелшісі, 1997 – 2000 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істерминистрі жанындағы Дипломатиялық академияның ректоры қызметтерінатқарды. 2000 жылдан Астанадағы Еуразия ұлттық университетініңректоры. Жолдасбеков қазақ әдебиетінің алғашқы қайнар бастауларын,Жамбыл Жабаев шығармашылығын зерттеуге мол үлес қосты. Түрікқағанаты кезіндегі Орхон-Енисей жазба ескерткіштерін қазақғалымдары арасында алғашқылардың бірі болып жаңаша зерделеп, қазақтіліндегі аудармасын ғылыми айналымға енгізді. Жамбылдың ақындықмектебін зерттеп, оның тұстастары мен шәкірттерінің туындыларынжан-жақты талдады. “Халықтар достығы”, “Құрмет” ордендеріменмарапатталған. Шығ.: V – XIV ғасырлардағы көне әдебиет нұсқалары.#ТАНЫМАЛ #Қазақстан #Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка #Қазақша #Әндер#Минусовкалар #ƏнМəтіндері #Мəтіндер In this mobile app, you canlisten to: Dear girl Amazing moon Woman Dark brown What is theriver? I was not scared The poultry beam Samal Tau DestinyDzholdasbekov Myrzatay (born 27.5.1937, Aktobe village, Talasdistrict, Zhambyl region) is a statesman, scientist, Doctor ofPhilology (1993), Professor (1993). From 1954 to 55 years he servedas secretary of Akkol district council. He graduated from KazakhState University (1960). From 1960 to 64, he was an assistant atthe Department of Kazakh Literature at the University, and in1964-67 he graduated as a postgraduate student. From 1970 to 74, hewas a senior lecturer, associate professor, and from 1974 to 77, hewas dean of the Faculty of Philology. From 1977 till 87 he was therector of the Taldykorgan Pedagogical Institute. From 1987 to 1988he was the Minister of Education of Kazakhstan, the First DeputyMinister of Education. In 1988-1990 he was the First Deputy Head ofthe Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan, Head ofthe Department, Deputy Prime Minister, Ambassador Extraordinary andPlenipotentiary of the Republic of Kazakhstan to the IslamicRepublic of Iran in 1993 - 97, Minister of Foreign Affairs of theRepublic of Kazakhstan in 1997 - 2000 served as rector of theDiplomatic Academy at. Since 2000 he is the Rector of the EurasianNational University in Astana. Dzholdasbekov made a greatcontribution to the study of the first sources of Kazakh literatureand the work of Zhambyl Zhabayev. The Turkic Khanate was one of thefirst among the Kazakh scholars of the Orkhon-Yenisei monuments andintroduced the translation into Kazakh. Studied the poetry schoolof Zhambyl and analyzed his works and his works. He was awarded theOrder of Friendship of Peoples, and "Kurmet". Exit: V - XIVcenturies old versions of the literature. # POPULAR # Kazakhstan #Singers # New # TOP # Music # English # Songs # Minus # # Contents# Texts

App Information Мырзатай Бексұлтан ұлы - әндер жинағы

 • App Name
  Мырзатай Бексұлтан ұлы - әндер жинағы
 • Package Name
  com.kzmuz.mirzatay_beksultan_uli
 • Updated
  July 10, 2019
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  KzMuz
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
 • Google Play Link

KzMuz Show More...

com.kzmuz.toregali_toreali 2.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: 17 АқиқатАлло (ft. Ерке Есмахан) Арман Қыз Ауа Райы Бол Жанымда До Ре МиЖылама Ботам Іздеме Кавказ Қыз Казак Кызга Уйленем Қазақ Қыздары(ft. Қайрат Нұртас) Қайран 18 Қымыз Іштім Махаббат Найзағай БолыпСен Болмасаң (ft. Мөлдір Əуелбекова) Сәлеметсіз Бе (ft. ЕркеЕсмахан) Түнгі Клуб Түсімдегі Қыз Шымкенттің Қыздары-Ай (ft. ҚұралМолжанов) Төреғали Төреәліұлы - 1992 жылы 14 қазанда Қызылордаоблысы Байқоңыр қаласында дүниеге келген. Алматы қаласындағы Т.Жүргенов атындағы Өнер академиясының колледжін актер мамандығыбойынша тәмамдаған (2009—2011). Бірнеше студенттер айтысыныңжеңімпазы, Республикалық айтыстардың жүлдегері. #ТАНЫМАЛ #Қазақстан#Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка #Қазақша #Әндер #Минусовкалар#ƏнМəтіндері #Мəтіндер In this mobile app, you can listen to: 17Truth Download Алло (ft. Ерке Есмахан) Arman Kyz The weather It'sall right Do Re Mi Bohamam bite Search Caucasian Girl For TheKazakh Girlfriend Kazakh Girls (ft. Kayrat Nurtas) Great 18 I'msorry Love Thunderstorm You are not alone (ft. Moldir Auelbekova)Hello Bey (ft. Erke Esmahan) Night Club Girl in my dream Shymkent'sGirls - Ay (ft. Mural Molzhanov) Toregali Torealievich was born onOctober 14, 1992 in Baikonur, Kyzylorda Oblast. Almaty city. Hegraduated from the Zhurgenov College of Arts in the actor(2009-2011). Winner of several student aitys, winner of Republicanaitys. # POPULAR # Kazakhstan # Singers # New # TOP # Music #English # Songs # Minus # # Contents # Texts
com.kzmuz.ernar_aydar 3.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: Күнім сенсөнбеші Сүйіп Алам Алматы Мен Шымкала (ft. Заттыбек Копбосынулы)Гашыкпын Екеумізде Бір Жүрек Екіге Жүрек Бөлініп Жаным Әке ЖараймаЖылама Махаббат Кимастык Жүрегімнің тұрғынысың сен Махаббат ҚаласыМенин Журегим Окпелеменiз Сулулайым Сен Маған Ұнадың Сонда ДаСуйемін Тагыда Умыттын Ба Шайхана Ернар Айдар родился 13 марта 1991года. Получая высшее юридическое образование в КазахскомГосударственном аграрном университете, певец был верен мечтедетства – попасть на сцену. В свободное от учебы время он посещалАкадемию искусств и различные звукозаписывающие студии. Его таланти стремление поддержал старший брат Талгат Айдар. Так, в возрасте22 лет Ернар сумел осуществить мечту, и уже очень скоро полюбитьсяказахстанцам. Сегодня за плечами молодого исполнителя несколькомузыкальных альбомов, около тысячи сольных концертов и 7видеоклипов. За три года на сцене Ернар Айдар объездил все города иселы Казахстана, даря свое творчество слушателям. Его кумиром насцене является Мейрамбек Беспаев. Певец очень уважает и ценит еготворчество. #ТАНЫМАЛ #Қазақстан #Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка#Қазақша #Әндер #Минусовкалар #ƏнМəтіндері #Мəтіндер Bo мl Mobilesқoldanbad sіz tөmendegіlerdі youңday alasyz: Kүnіm sen sөnbeshiSuip Alam Almaty Men Shymkala (ft. Zattybek Kopbosynuly) GashykpynEkeumіzde Bіr Zhүrek Ekіge Zhүrek Bіlіnіp Zhanym Әke ZharaymaZhylama Mahabbat Kymastyk Жүрегімнің тұрғынысың sen Mahabbat KalasyMenin Zhuregim Okpelemeniz Sululaim Sen Maғan Ұnadyң Sonda DaSuyemin Tagyda Umyttyn Ba Shayhana Yernar Aydar was born on March13, 1991. Receiving a law degree at the Kazakh State AgrarianUniversity, the singer was loyal to his childhood dream of gettingon the stage. In his free time, he attended the Academy of Arts andvarious recording studios. His talent and aspiration was supportedby elder brother Talgat Aidar. So, at the age of 22, Yernar managedto fulfill his dream, and very soon the people of Kazakhstan wouldfall in love with him. Today, a young artist has several musicalalbums, about a thousand solo concerts and 7 video clips. For threeyears on stage Yernar Aydar traveled all the cities and villages ofKazakhstan, giving his work to the audience. His idol on the stageis Meirambek Bespayev. The singer is very respectful andappreciates his work. # TANYMAL # #азақстан # Әншілер # Жаңа # TOP# music # Қазақша # Әндер # Minus one video # ƏнМəтіндері #Мəтіндер
com.kzmuz.roza_elqoja 2.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз:Əйел-ғұмыр Айт Арқада салған ән қандай Бала, балапан Еркеледім Әпкемен іні арасы (ft. Әбдіжаппар Әлқожа) Жаңбыр әні Жоғалтып алмаЖүрек аңты Келінге өсиет Қыз ұзату Мен сені ойлап жүрмін Мен сенісүйем, өмір Мен сыйға тартқан орамал (ft. Дидар Камиев) Мәңгіліксағыныш (ft. Қажымұрат Шешенқұл) Мың алғыс саған ұстазым ӨлеңімҰмытпа мені (ft. Еркін Нұржанов) Ұнайсың Шәмшіге арнау Имя: РозаАлкожа Дата рождения: 1 октября 1981 года Возраст: 37 лет Семья:родилась в обычной семье Место рождения: Алмата Знак зодиака: ВесыДеятельность: певица Роза Алкожа — казахская певица с сильным инеповторимым голосом, радует своих поклонников композициями страдициями страны. Знаменитость выступает с сольными концертами вбольших городах Казахстана, участвует в телевизионных программах.Роза Алкожа — биография, личная жизнь, фото певицы, интересныефакты, читайте в статье. С самого детства девочке Розе родные иблизкие люди прививали любовь к семейным традициям. Благодаряэтому, в становлении творческого пути певица не отступала отважного правила: уважать, помнить и искать поддержку именно всемье. В школе Роза училась хорошо, но всегда тянулась больше кмузицированию и сцене. В юные годы Роза Алкожа стала проявлять своймощный характер во всю. И притяжение к творчеству и выступлениямбыло еще сильнее. Ей нравилось петь с акцентом на казахскиетрадиции, но при этом не закрываться от новых веяний моды в музыке.Лучшие композиции в исполнении Розы Алкожи: Мен сені ойлап жүрмін,Келінге өсиет, Шәмшіге арнау, Бала, балапан, Атамекен. 1. РозаАлкожа умеет красиво выходить из неожиданных и неприятных ситуаций.Один сольный концерт певицы должен был пройти без электричества.Знаменитость не растерялась и выступала в абсолютной темноте и безмузыки. 2. Самый первый и значимый сольный концерт Розы Алкожисостоялся в 2013 году. После этого было много разных выступлений, втом числе в больших городах Казахстана. А в 2017 году состоялсясольник с огромным количеством зрителей. Кроме этого она выступилав казахской программе “Салем”. #ТАНЫМАЛ #Қазақстан #Әншілер #Жаңа#ТОП #музыка #Қазақша #Әндер #Минусовкалар #ƏнМəтіндері #МəтіндерIn this mobile app, you can listen to: Women and men Say it What isthe song built on the back? Boy, chick I'm loose Sister and brother(ft. Abdizharp Alkozha) Rain song Do not lose Heart traits Commandto your daughter The girl's long hair I'm thinking of you I loveyou, life I donated towels (ft. Didar Kamiyev) Eternal Surrender(ft. Kazhimurat Chechenkule) Thank you very much for my teacherPoetry Remember me (ft. Erkin Nurzhanov) You like it Dedication toShamshi Name: Roza Alkozha Date of Birth: October 1, 1981 Age: 37years Family: He was born in a kindergarten Place of birth: АлматыЗнак зодиака: Весы Operation: pedigree Rosa Alkozha - the Kazakhpoet, with a deep and incomplete voice, is competing with her owncompositions with the traditions of the streets. The concertinvolves the concerts in the big cities of Kazakhstan, where theyparticipate in television programs. Roza Alkozha - biography,personal life, photo shoots, interesting facts, chide in thestatue. With the sophisticated girlfriend Roses, the bride andgroomed lovers have succeeded in loving the tradition. Thankfully,the creativity of a creative pedestal can not be abandoned orignored by the great rule: to cry, to remember and to support thechild. In the school, Rose taught good, but she had been staggeringmuch to the stage and scene. In recent years, Roza Alkozha hasdeveloped her own masculine character. And attraction to creativityand vystupleniya was still more powerful. Нравилось петь с акцентомна казахские традиции, но при этом не закрываться от новых веяниймоды в музыке. Лучшие композиции в исполнении Roses Alkozhi: I'mthinking of you, the law of the bride, devotion to Shamshi, Bala,chick, Atameken. 1. Roza Alkozha will not let herself come out ofunhealthy and unfriendly situats. The solo concert of a soloconcert has to go without electricity. Знаменитость не растеряласьи выступала в абсолютной темноте и без музыки. 2. The Twilight Sagaand the Concert Roses Alcogee Concerted in 2013. After that, therewere many different speeches, which were published in many citiesin Kazakhstan. And in the year 2017, the solenoids had a great dealof ambition. He is also involved in the Kazakh program "Salem". #POPULAR # Kazakhstan # Singers # New # TOP # Music # English #Songs # Minus # # Contents # Texts
Төлеген Момбеков - әндер жинағы 2.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: АсуБесЖорға Бозінген Ел жаңа Қаратау Қат-қабат Салтанат Шалқыма(2-түрі)Төлеген Момбеков (1918, Созақ ауданы, Сызған ауылы) —күйші.ҚазКСР-нің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Екіншідүниежүзіліксоғысқа қатысқан. 1943 жылдан мәдениет саласында қызмететкен.Алғашқы ұстазы — өз атасы Бапыш Қожамжарұлы. "Қаратау","Қаражорға", "Ыңғай төкпе", т.б. күйлерін атасынан үйренеді. КейінкүйшіСүгір Әлиевтен тәлім алады. Момбеков тартатын күйлердіңденіОрталық Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан өлкесіне кең тарағаншертпекүйлер. Ол Сүгірден үйренген "Телқоңыр", "Боз інгенніңбүлкілі","Бес жорға", "Шалқыма", "Жолаушының жолды коңыры" секілдікүйлерінорындады. Оның "Қосбасар", "Мешін", "Салтанат","Қат-қабат", "Мыңжылқы", "Ел жаңа", "Асу", "Анама", "Қоштасу","Қаратаудың шертпесі"т.б. күйлері грампластинкаға түсірілді.Момбеков туындыларыфольклорлық-этнографиялық "Отырар сазы"оркестрінің репертуарындаорындалды. 1919 жылы Қаратау баурайындағыҚозмолдақ деген ауылдатуып-өскен. Киелі өнердің бастауы арғыаталарынан басталады. Арғыатасы Қожамжар мен Назар әділ билікайтқан шешен болса, Қайдауатасы бүкіл Орта жүзге әйгілі айтыскерақын, ал Бапыш атасы - аңаулап, құс салып, серілік құрумен бірге,асқан күйші болған адам.#ТАНЫМАЛ #Қазақстан #Әншілер #Жаңа #ТОП#музыка #Қазақша #Әндер#Минусовкалар #ƏнМəтіндері #Мəтіндер In thismobile app, you canlisten to: Light Five to Zhor Refused Country isnew Karatau Fixedlayer Celebration Scale (Type 2) Tolegen Mombekov(1918, Suzakdistrict, Syzgan village) is a bustle. Honored CultureWorker ofthe Kazakh SSR. Participated in World War II. From 1943 heworkedin the field of culture. The first teacher is his fatherBapyshKozhamzharovich. "Karatau", "Kara zhorga", "Inkoye Dökpe"andothers. learn from their father. Later the kui learns fromSugurAliev. Most of Mombekov's involvement is a shocking situationinCentral Kazakhstan and South Kazakhstan region. He hasperformedhis songs, such as "Telkoyor", "Boz Yiggins Frenzy", "BesZhorga","Shalkyma", "The Road to the Road". She is a dancer, she isanovelist, such as "Kosbasar", "Mesh", "Saltanat","Kat-Katat","Ming horse", "New country", "Asu", "Anama","Farewell", "Karatau'sshatty" They were filmed. Mombekov's workswere performed in therepertoire of folklore-ethnographic "Otyrarsazy" orchestra. He wasborn and raised in 1919 in the village ofKozmoldak on the Karatauslopes. The beginning of Bible art beginswith the ancestors. Hisancestor Kozhamzhar and Nazar were the realChechen, and Kajdash'sfather was a well-known poet of the MiddleAges, and Bapysh'sfather was a hunter, a bird, a bird, and a greatkiss. # POPULAR #Kazakhstan # Singers # New # TOP # Music # English# Songs # Minus# # Contents # Texts
com.kzmuz.kayrat_nurtas 3.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: MyUniverse (ft. Зангар Нуртас) Адамдар, Адамдар (ft. СерікболСайлаубек) Алматинские Ночи (ft. Нюша) Ансайды Жаным Байка БақыттыЖандармыз (ft. Айдана Меденова) Бара алмадым Бир Орын Бер Бос БолсаЖаным Менин (ft. Ернар Айдар) Жолықпадың Ертерек Жұбатуға арналадыбұл әнім Казак Кыздары (ft. Тореали Торегали) Қазақша ЛамбадаӨкініш Ол Сен Емес (ft. Ернар Айдар) Олай Деме Отаным - Қазақ еліСен Де Мен Де Сендей Жан Ұнап Барасың Шыдаймын Қайрат Нұртас (25ақпан 1989 жыл Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласындадүниеге келген) — Қазақстанның эстрадалық әншісі. Бүгінгі таңдағықазақ тілінде ән айтатын әншілердің ішіндегі ең танымалы.Тыңдармандар мен әріптестерінің арасында көптеген табынушылары бар.Өмірбаяны: 1989 жылы Айдарбеков Қайрат Нұртасұлы 1989 жылы25-ақпанда Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында дүниегекелген. 1996 жылы Алматы қаласындағы М.Мақатаев атындағы 140мектеп-гимназиясында алғаш қолына қалам алады. 1997 жылы: "Махаббатмұңы" әнімен алғаш 8 жасында экранға шықты. 2005 жылы Эстрада циркколледжінің студенті атанды. 2006 жылы "Шаншар" әзіл-ысқақтеатрында "Әке" әнін орындады. Сол жылы "Арман" әні жазылды. 2007жылы: Қайрат елге белгілі әндері "Тәтті сезім","Еркетайқарындасым","Жаралдың кім үшін", "Аллаға шүкір","Көз жасыңкөмектеспейді" сияқты тағы да басқа әндерін тыңдарманға ұсындыШығармашылығы: Әнші ретінде ең алғаш Байқоңыр сахнасынан он жасындакөрінді. Бірінші есеп беру кешін 2008 жылы Алматы қаласындаөткізді. Атақты Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуов, Ержан Серікбаевсияқты композиторлардың әндерін Қайрат Нұртастың репертуарынанкөруге болады. Оның продюсері, әрі демеушісі анасы - ГүлзираАйдарбекова. #ТАНЫМАЛ #Қазақстан #Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка#Қазақша #Әндер #Минусовкалар #ƏнМəтіндері #Мəтіндер Bo мl Mobilesқoldanbad sіz tөmendegіlerdі youңday alasyz: My Universe (ft.Zangar Nurtas) Adamdar, Adamdar (ft. Serikbol Sailaubek) AlmatyNights (ft. Nyusha) Ansayds Zhyanym Bike Baytyty Gendarmyz (ft.Aidan Medenova) Bara almadym Bir Oryn Ber Bos Bols Zhanim Menin(ft. Ernar Aydar) Zholyқpady Erterek Ұұbatuғa arnaladá bұl әnіmKazak Kyzdary (ft. Toreali Toregali) Азақша Lambada Akіnіsh Ol SenEmes (ft. Ernar Aydar) Olay Deme Otanym - Kazakh Eli Saint De MenDe Sendei Jean Ұnap Barasyң Shydayman Kairat Nұrtas (25 ақпан 1989zhyl Oңtүstіk аzakstan baldness Türkіstan қalasynda dүniege Kelgen)- ңаzakstannyң стра pops қnshіsі. Бүгінгі таңдағы қазақ tілінде әнайтатын әншілердің ішіндегі ең ңанымалы. Youңdarmandar menәrіptesterіnің arasynda kөptegen tabynushyryra bar. M_rbayany: 1989Zhyly Aidarbekov Kayrat Nұrtasuly 1989 Zhyly 25-aқpanda Oңtүstіkаzakstan baldness Türkіstan alasynda dүniege Kelgen. 1996 ZhylyAlmaty қalasyndagy M.Magatayev нatndagy 140 mektep-gymnasiumindaalғash қolyn Chalam alady. 1997 Zhyly: "Mahabbat mұңy" Onimenalғash 8 zhasynda screenғa shyқty. 2005 Zhyly Estrada CircusCollege students. 2006 Zhyly "Shanshar" әzіl-ysқaқ theater ryke"Әke" әnіn oryndady. Sol zhyly "Arman" әnі zazyldy. 2007 zhyly:Қairat elge belgіlі әnderі "Tәttti_ sezіm", "mehashkyaiқaryndasym", "Zharaldyң kim үshіn", "Allaga shүkіr", "Kөz zhasyңkөmektespedіі" seyty taғykіr ryktyr "yғkyr, "kөz zhasyңkөmektespedі" Shyғarmashylyғy: Әnshі retіnde eң alғash Bayқoңyrsahnasynan he zhasynda kөrіndi. Бірінші есеп, I take keshіn 2008zhyly Almaty қalasynda өткізді. Ataқty Shәmshі Kaldayakov, IssetBeyseuov, Yerzhan Serikbaev svety composerlard ә Undernin KayratNұrtasty ң repertoire around the Bolady. Onyң producer, rіdemeushіs anasy - Gulzira Aydarbekova. # TANYMAL # #азақстан #Әншілер # Жаңа # TOP # music # Қазақша # Әндер # Minus one video #ƏнМəтіндері # Мəтіндер
com.kzmuz.kuandik_raxim 3.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: Ай да,күн де Алтыным Ана Бір Жүрекпіз Болайық бірге (ft. АльбинаШардарова) Естелік Жан досыма Қазақтың ұлымын Қалай Да Қош махаббатЛаула Мен қазақпын Мен сені құлай сүйдім (ft. Айсәуле Каиргазин) Опоңай Проблема жоқ Сегізінші кереметім Сәлем Сүйіп өтемін Сүю бақытШын ғашықтар Молодой казахский певец Куандык Рахым завоевываетсердца поклонников не только мелодичным голосом и трогательнымикомпозициями, но и своими человеческими качествами. Исполнительочень добрый и отзывчивый, а еще он душа компании, так о немотзываются как близкие люди, так и те, кто едва успел с нимпознакомиться. Куандык Рахым — биография, личная жизнь, фото певца,а также творческий путь и интересные факты, читайте в статье. Имя:Куандык Рахым Дата рождения: 9 сентября 1992 года Возраст: 26 летСемья: обычная казахская семья Место рождения: город Сатпаев,Казахстан Знак зодиака: Дева Параметры (рост, вес): 175 см, 62 кгДеятельность: певец Семейное положение: не женат Еще в раннемдетстве Куандык влюбился в музыку и родители не упустили шансразвивать способности сына в этом направлении. Учился мальчик вобычной общеобразовательной школе, а после окончания девятогокласса продолжил обучение уже в более специализированном заведении.Колледж искусств в Караганде дал молодому исполнителю очень много.Там он получил ценные знания в области музыки и ежедневно развивали прорабатывал навыки. В тот период Куандык начал писать своипервые авторские песни. Благодаря своей общительности и открытости,молодой человек с успехом выступал в различных музыкальныхконкурсах. Юное дарование заметили, люди знающие толк в музыке италантах. У Куандыка появились команда поклонников. Парень добавлялсвои композиции в социальные сети, а почитатели его творчестваобеспечивали поддержкой. Куандык Рахым самостоятельно пишет песни ипостоянно находится в творческом потоке. Его композиции становятсявсе более популярными в других странах. И это несмотря на то, чтоартист предпочитает петь исключительно на казахском языке. #ТАНЫМАЛ#Қазақстан #Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка #Қазақша #Әндер#Минусовкалар #ƏнМəтіндері #Мəтіндер Bo мl Mobiles қoldanbad sіztөmendegіlerdі youңday alasyz: Ay yes, kүn de Altyn Ana БірЖүрекпіз Bolayy Bіrge (ft. Albina Shardarova) Estelik Jean dosymaАзақтың ұлымын Kalai yes Қosh mahabbat Laula Men азақпын Men seniқұlay сүйдім (ft. Eisәule Kairgazin) Op okay The problem isСегізінші кереметім Solem Сүйіп өтемін Sue babyt Shyn GashyқtarYoung Kazakh singer Kuandyk Rakhym won the hearts of fans not onlywith a melodious voice and touching compositions, but also withtheir human qualities. The performer is very kind and sympathetic,and he is also the soul of the company, as both close people andthose who barely had time to get to know him speak about him.Kuandyk Rakhym - biography, personal life, photo of the singer, aswell as a creative way and interesting facts, read the article.Name: Kuandyk Raheem Date of birth: September 9, 1992 Age: 26 yearsold Family: ordinary Kazakh family Place of birth: Satpayev,Kazakhstan Star sign: Virgo Parameters (height, weight): 175 cm, 62kg Activity: singer marital status: Not maried Even in earlychildhood, Kuandyk fell in love with music and his parents did notmiss the chance to develop his son’s abilities in this direction.The boy studied in a regular secondary school, and after graduatingfrom the ninth grade, he continued his studies in a morespecialized institution. The College of Arts in Karaganda gave theyoung performer a great deal. There he gained valuable knowledge inthe field of music and daily developed and studied skills. At thattime, Kuandyk began writing his first author songs. Due to hissociability and openness, the young man successfully performed invarious music competitions. Young talent was noticed, people whoknow a lot about music and talents. Kuandyk got a team of fans. Theguy added his compositions to social networks, and fans of his workprovided support. Kuandyk Rahem independently writes songs and isconstantly in the creative stream. His compositions are becomingincreasingly popular in other countries. And this is despite thefact that the artist prefers to sing exclusively in the Kazakhlanguage. # TANYMAL # #азақстан # Әншілер # Жаңа # TOP # music #Қазақша # Әндер # Minus one video # ƏнМəтіндері # Мəтіндер
Мырзатай Бексұлтан ұлы - әндер жинағы 2.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: Арман қызАсылым-ай Әйел Қаракөз Қас өзен қандай Қия алмадым Құсный сәулемСамал Тау Тағдыр Жолдасбеков Мырзатай (27.5.1937 жылы туған, Жамбылоблысы, Талас ауданы, Ақтөбе ауылы) – мемлекет қайраткері, ғалым,филология ғылымының докторы (1993), профессор (1993). 1954 – 55жылдары Ақкөл аудандық кеңесінің хатшысы болып қызмет атқарған.ҚазМУ-ді бітірген (1960). 1960 – 64 жылдары осы университеттегіқазақ әдебиеті кафедрасында ассистент, 1964 – 67 жылдары аспирант.1970 – 74 жылдары аға оқытушы, доцент, 1974 – 77 жылдары филологияфакультетінің деканы болды. 1977 – 87 жылдары Талдықорғанпедагогика институтының ректоры, 1987 – 88 жылдары Қазақстанның оқуминистрі, білім министрінің бірінші орынбасары, 1988 – 90 жылдарыҚазақстан Компартиясы Орталық Комитетінде бөлім меңгерушісініңбірінші орынбасары, бөлім меңгерушісі, 1990 жылдары ҚазақстанныңМемлекет кеңесшісі, 1991 – 93 жылдары Қазақстан РеспубликасыПремьер-министрінің орынбасары, 1993 – 97 жылдары ҚазақстанРеспубликасының Иран Ислам Республикасындағы Төтенше және өкілеттіелшісі, 1997 – 2000 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істерминистрі жанындағы Дипломатиялық академияның ректоры қызметтерінатқарды. 2000 жылдан Астанадағы Еуразия ұлттық университетініңректоры. Жолдасбеков қазақ әдебиетінің алғашқы қайнар бастауларын,Жамбыл Жабаев шығармашылығын зерттеуге мол үлес қосты. Түрікқағанаты кезіндегі Орхон-Енисей жазба ескерткіштерін қазақғалымдары арасында алғашқылардың бірі болып жаңаша зерделеп, қазақтіліндегі аудармасын ғылыми айналымға енгізді. Жамбылдың ақындықмектебін зерттеп, оның тұстастары мен шәкірттерінің туындыларынжан-жақты талдады. “Халықтар достығы”, “Құрмет” ордендеріменмарапатталған. Шығ.: V – XIV ғасырлардағы көне әдебиет нұсқалары.#ТАНЫМАЛ #Қазақстан #Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка #Қазақша #Әндер#Минусовкалар #ƏнМəтіндері #Мəтіндер In this mobile app, you canlisten to: Dear girl Amazing moon Woman Dark brown What is theriver? I was not scared The poultry beam Samal Tau DestinyDzholdasbekov Myrzatay (born 27.5.1937, Aktobe village, Talasdistrict, Zhambyl region) is a statesman, scientist, Doctor ofPhilology (1993), Professor (1993). From 1954 to 55 years he servedas secretary of Akkol district council. He graduated from KazakhState University (1960). From 1960 to 64, he was an assistant atthe Department of Kazakh Literature at the University, and in1964-67 he graduated as a postgraduate student. From 1970 to 74, hewas a senior lecturer, associate professor, and from 1974 to 77, hewas dean of the Faculty of Philology. From 1977 till 87 he was therector of the Taldykorgan Pedagogical Institute. From 1987 to 1988he was the Minister of Education of Kazakhstan, the First DeputyMinister of Education. In 1988-1990 he was the First Deputy Head ofthe Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan, Head ofthe Department, Deputy Prime Minister, Ambassador Extraordinary andPlenipotentiary of the Republic of Kazakhstan to the IslamicRepublic of Iran in 1993 - 97, Minister of Foreign Affairs of theRepublic of Kazakhstan in 1997 - 2000 served as rector of theDiplomatic Academy at. Since 2000 he is the Rector of the EurasianNational University in Astana. Dzholdasbekov made a greatcontribution to the study of the first sources of Kazakh literatureand the work of Zhambyl Zhabayev. The Turkic Khanate was one of thefirst among the Kazakh scholars of the Orkhon-Yenisei monuments andintroduced the translation into Kazakh. Studied the poetry schoolof Zhambyl and analyzed his works and his works. He was awarded theOrder of Friendship of Peoples, and "Kurmet". Exit: V - XIVcenturies old versions of the literature. # POPULAR # Kazakhstan #Singers # New # TOP # Music # English # Songs # Minus # # Contents# Texts
Әбдіжаппар Әлқожа - әндер жинағы 3.0 APK
KzMuz
Бұл мобильді қолданбада сіз төмендегілерді тыңдай аласыз: Gece Gece(Кешірім жоқ) Ана Байдың қызы Бауырым бесті әкел (ft. НұржанКерменбаев) Бейбіт елдің батыры Береді Алла Бұрымды қыз Досым (ft.Нұрболат Абдуллин) Дүрс-дүрс! Әке-ана (жаңа нұсқа) Әпке мен ініарасы (ft. Роза Әлқожа) Көтерші көңіліңді Күзгі элегия Қайда (ft.Бақдәулет Алқабек ) Қыз бен күз Не істедім Оригиналсың Осылай болама? Таптым Үшінші адам Әбдіжаппар Әлқожа #ТАНЫМАЛ #Қазақстан#Әншілер #Жаңа #ТОП #музыка #Қазақша #Әндер #Минусовкалар#ƏнМəтіндері #Мəтіндер In this mobile app, you can listen to: NightNight (No apologies) Mother Daughter of the rich Brother of theFive (ft. Nurzhan Kerenbayev) Hero of the peaceful country Godgives She's a girl Friend (ft. Nurbolat Abdullin) Noise! Parent(newest version) Sister and Sister (ft. Roza Alkozha) Increase yourjoy Autumn Elegy Where (ft. Bakdaulet Kalkabek) Girl and autumnWhat have I done? You are the original Is this okay? I found itThird person Abdikhapar Alkozha # POPULAR # Kazakhstan # Singers #New # TOP # Music # English # Songs # Minus # # Contents # Texts
Loading...