1.20 / September 16, 2014
(4.4/5) (11)
Loading...

Description

НАШ ДОМ е най-авторитетното българско списаниеза архитектура и интериорен дизайн с над 45 години история.Тематиката му включва богато разнообразие от теми: новини итенденции в областта на обзавеждането, конкурси и изложения вобластта на архитектурата и интериора, представяне на новипродукти, консултации и практични съвети. На страниците на НАШ ДОМсе публикуват най-добрите български и чужди интериори. Представятсе както световни имена в дизайна и архитектурата, така и нашиизявени автори.
Мобилното приложение на списанието, наред с това на ЖЕНАТА ДНЕС, епървото в областта на българските месечни лайфстайл издания.

Nash dom (Our Home) is the most prestigious Bulgarian magazinefor architecture and interior design with over 45 years of history.Nash dom includes a variety of topics: news and trends in the fieldof furniture, presentation of new products, advices and practicaltips. Nash dom publishes the best Bulgarian and foreign interiors.The magazine presents global names in design and architecture, aswell as Bulgarian distinguished authors. Nash dom has a practicalapplication with latest offers, prices and contact details ofcompanies - manufacturers and shops.

The mobile app of Nash Dom is the first one in the field oflifestyle magazines along with Woman today.

Спестете 25% с Месечен абонамент за 2.69 Euro
Абонаментът се подновява автоматично на Вашето устройство всекимесец, като заплащането също се извършва всеки месец. Можете дапрекратите този вид абонамент по всяко време след изтичане напървите три месеца.

Ако искате да закупите само 1 брой – 3,59 Euro

С прекратяването на абонаментите веднага спира достъпът доизлизащите нови броеве.
Не забравяйте да съхраните на своето устройство броевете, коитовече сте платили и желаете да запазите, тъй като след прекратяванена абонамента няма да имате повече достъп до архива наизданието.

OUR HOUSE is the mostprestigious Bulgarian magazine for architecture and interior designwith over 45 years history. His topics include a variety of topics:news and trends in the furniture, competitions and exhibitions inthe field of architecture and interior, introducing new products,advice and practical tips. On the pages of Nash Dom publish thebest Bulgarian and foreign interiors. Present both global names indesign and architecture, and our distinguished authors.
Mobile app of the magazine, along with that of a woman today is thefirst in the Bulgarian monthly lifestyle magazines.

Nash dom (Our Home) is the most prestigious Bulgarian magazinefor architecture and interior design with over 45 years of history.Nash dom includes a variety of topics: news and trends in the fieldof furniture, presentation of new products, advices and practicaltips. Nash dom publishes the best Bulgarian and foreign interiors.The magazine presents global names in design and architecture, aswell as Bulgarian distinguished authors. Nash dom has a practicalapplication with latest offers, prices and contact details ofcompanies - manufacturers and shops.

The mobile app of Nash Dom is the first one in the field oflifestyle magazines along with Woman today.

Save 25% with a monthly subscription for 2.69 Euro
Subscriptions automatically renew your device each month and thepayment is also done every month. You can stop this kind ofsubscription at any time after the first three months.

If you want to buy just one number - 3,59 Euro

With unsubscribe immediately stop access to new issuesgoers.
Do not forget to save on your device the issues that you havealready paid, and you want to keep, because once unsubscribe nolonger have access to the archives of the publication.

App Information Наш Дом - 01-02/2016

 • App Name
  Наш Дом - 01-02/2016
 • Package Name
  bg.ncstudio.magazine.nash_dom
 • Updated
  September 16, 2014
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 3.2 and up
 • Version
  1.20
 • Developer
  New Communications Studio Ltd
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email office@ncstudio.bg Privacy Policy
  New Communications Studio 26 Antim I , # 4 , 1303 Sofia Bulgaria
 • Google Play Link

New Communications Studio Ltd Show More...

Woman Today 1.20 APK
Woman Today is a “Bible” for generationsofBulgarian women. Woman Today is a symbol of uncompromisingqualityin journalism. The magazine is known for its smart articles,itsprominent writers and topics, which are not influenced bytransienttrends, but set directions in the lives of intelligentwomen.Typical for Woman Today are articles written from afirst-handexperience, which is especially appreciated by theaudience. Themost interesting and famous Bulgarian men and womenchose The WomanToday to share their thoughts, ideas and secrets.Woman Today isthe only lifestyle magazine in Bulgaria which voiceshard socialtopics as the discrimination against women, gender basedpay gap,domestic violence etc. The biggest stars of the cinema,theater, TVand sports have chosen the cover of Women Today. Themagazine isamong the leaders at the Bulgarian market in the fashionand beautyfields. The covers and the fashion photo shoots have beendone byteams of the best photographers, stylists and make-up andhairartists. Topics as healthy lifestyle and the culture of goodfoodhave been among the constant topics of Woman Today. Asalsoeducation, childcare, relationships, psychology,psychology,science, new age related topics, etc. The magazine isthe only oneat the local market publishing poetry of contemporaryBulgarianpoets. Woman Today has been a smart magazine, written withrespectto the readers since 1945. Its digital edition offersadditionalphotos, videos and details on the topics that you willnot find inthe print copy.
Епълки - емоции/интелигентност 1.12 APK
Eпълки е първата интерактивна образователнаигра, тренираща емоционалната интелигентност!Епълки (Епълки и приятели) e забавна мултимедийна игра заобучение на деца в предучилищна възраст (3-5 години), началнаучилищна възраст (6-7 години) и нагоре, която показва и обяснява 16базови емоции и усещания. Създадена е съвместно с най-добритедетски специалисти - психолози и логопеди, от „Институт за психичноздраве и развитие“ след дългогодишна работа и проучвания.Основните герои са Eпълките и техните 15 приятели, а така същоВятърко и Вятърка, които помагат на децата в играта. Разделена е на3 нива – в първото ниво се тренират 6 емоции, във второто – 12, а втретото – 16. При първо изиграване се изисква последователнопреминаване от едно ниво към друго, за да се запознаят децатапостепенно с всички включени емоции.Децата имат избор – могат да играят само с Епълките или даизберат един, повече или всички от другите им 15 приятели, да гикомбинират по свое желание преди началото на всяко ниво.За всяко изиграно до край ниво наградата е пъзел, в който отновогерои са емоционалните Епълки.Отправяме покана и към Вас, родителите! Опитайте се заедно дапресъздадете и назовете различните емоционални състояния. Така щепомогнете на своето дете да развие своята емоционалнаинтелигентност - да разпознава своите усещания и състояния, даговори за тях и така да подобри общуването си.Очаквайте следващата версия на Епълки и приятели с интереснидопълнителни игри.Основни функционалности на Епълки и приятели:● Свързване на правилните емоционални състояния и усещания съссъответнотоизображение.● При необходимост - повтаряне изговора на емоционалнитесъстояния.● Избор на един, повече или всички приятели на Епълките, които даучастват в играта.● Нареждане на 21 пъзела със съответстващи на целта на игратакартинки.● Настройки за избор на герой и музика.● Плавно преминаване от първо до трето ниво, след което децата самиизбират как да продължат.Подходяща за таблети и смартфони с Android 4.0.3 и нагореEpalki's firstinteractive educational game, practicing emotional intelligence!Epalki (Epalki and friends) e fun multimedia game for thetraining of pre-school children (3-5 years), school age (6-7 years)and above, that shows and explains the 16 basic emotions andsensations. It was created with the best children's specialists -psychologists and speech therapists from "Institute for MentalHealth and Development" after years of work and research.The main characters are Epalkite and their 15 friends and alsoVyatarko and Vyatarka that help children in the game. It is dividedinto 3 levels - at the first level are trained 6 emotions in thesecond - 12 in the third - 16. In the first play-through requires asuccessive transition from one level to another in order tointroduce children gradually including all emotions.Children have a choice - they can only play with Epalkite orchoose one, more or all of their other 15 friends combine them atwill before the beginning of each level.For each play to end level prize puzzle in which characters areagain emotional Epalki.We invite you also to the parents! Try together to re-create andname the different emotional states. This will help your childdevelop their emotional intelligence - to recognize their feelingsand states to talk to them and thus improve theircommunication.Expect the next version of Epalki and friends with interestinggames.Main functionalities of Epalki and friends:● Connecting correct emotional states and sensations withappropriate   image.● If necessary - repeat pronounce emotional states.● Choose one or more friends all Epalkite to play.● Order of 21 puzzle by matching the goal of the gamepictures.● Settings to select the character and music.● Smooth transition from the first to the third level, after whichthe children can choose how to continue.Suitable for tablets and smartphones with Android 4.0.3 andup
Apples and Friends 1.12 APK
The first multimedia educational game fortraining of the emotional intelligence!Apples and Friends is a fun multimedia game for pre-schoolchildren (3-5 years), school age (6-7 years) and above, that showsand interprets 16 basic emotions and sensations.Apples and Friends - training of the emotional intelligence isdeveloped in close cooperation with the best children's specialists- psychologists and speech therapists from the Institute for MentalHealth and Development after a long time research.The main are Apples and their 15 friends. Additionally Windy-boyand Windy-girl help children play throughout the game.Apples and Friends consists of 3 levels. 6 emotions are trainedin the first, 12 emotions in the second, and 16 emotions in thethird. The first play-through requires a sequential move from onelevel to another in order to show children gradually allemotions.Children have a choice - they can only play with the Apples orchoose one, more or all of other 15 Apples’ friends to play withbefore the beginning of each level.A puzzle with the emotional Apples as main characters is thereward for each successfully completed level. Children are alsoencouraged to explain and elaborate on the different emotions inthe puzzles.Parents are invited to take part, as well! Try together tore-create and name the different emotions and sensations. This willhelp your child develop its emotional intelligence - to recognizeits own feelings and state, talk to them and in doing so improveits communications skills.Managing your own emotions starts at a very early age. Try thisgame with your children!Expect the next version of Apples and Friends - training of theemotional intelligence with new games.Main functionalities of Apples and Friends - training of theemotional intelligence:● Connecting the right emotional states and feelings with theappropriate image.● If necessary - repeat pronouncing the emotional states andsensations.● Choose one, more, or all of the Apple`s friends you wish to playwith.● Arranging the pieces of the 21 puzzles with pictures matching thegoals of the game.● Choose from Windy-boy or Windy-girl.● Well-designed background and 16 emotional images.● Nice background music and friendly user interface.● Regular updates.Suitable for tablets and smartphones with Android 4.0.3 andup.
Mega Mall Sofia 1.0.5 APK
Be the first to know the most currentpromotions, news and events at Mega Mall!- Promotions: receive notifications about every new promotion ofthe shops, that you love;- Services and Drinks & Food: be informed for the currentoffers of the places where you love to eat and drink or receiveinformation for your favorite services;- Events: do not miss the special events at Mega mall, full ofsurprises and gifts;- Map of the Mall: use the interactive map of the Mega Mall and tagyour favorite shops.- Location: now it is easier for you to visit Mega Mall. We offeryou a map with option for recognition of you currentlocation.For more information visit:http://megamallsofia.bg/
Наш Дом - 01-02/2016 1.20 APK
НАШ ДОМ е най-авторитетното българско списаниеза архитектура и интериорен дизайн с над 45 години история.Тематиката му включва богато разнообразие от теми: новини итенденции в областта на обзавеждането, конкурси и изложения вобластта на архитектурата и интериора, представяне на новипродукти, консултации и практични съвети. На страниците на НАШ ДОМсе публикуват най-добрите български и чужди интериори. Представятсе както световни имена в дизайна и архитектурата, така и нашиизявени автори.Мобилното приложение на списанието, наред с това на ЖЕНАТА ДНЕС, епървото в областта на българските месечни лайфстайл издания.Nash dom (Our Home) is the most prestigious Bulgarian magazinefor architecture and interior design with over 45 years of history.Nash dom includes a variety of topics: news and trends in the fieldof furniture, presentation of new products, advices and practicaltips. Nash dom publishes the best Bulgarian and foreign interiors.The magazine presents global names in design and architecture, aswell as Bulgarian distinguished authors. Nash dom has a practicalapplication with latest offers, prices and contact details ofcompanies - manufacturers and shops.The mobile app of Nash Dom is the first one in the field oflifestyle magazines along with Woman today.Спестете 25% с Месечен абонамент за 2.69 EuroАбонаментът се подновява автоматично на Вашето устройство всекимесец, като заплащането също се извършва всеки месец. Можете дапрекратите този вид абонамент по всяко време след изтичане напървите три месеца.Ако искате да закупите само 1 брой – 3,59 EuroС прекратяването на абонаментите веднага спира достъпът доизлизащите нови броеве.Не забравяйте да съхраните на своето устройство броевете, коитовече сте платили и желаете да запазите, тъй като след прекратяванена абонамента няма да имате повече достъп до архива наизданието.OUR HOUSE is the mostprestigious Bulgarian magazine for architecture and interior designwith over 45 years history. His topics include a variety of topics:news and trends in the furniture, competitions and exhibitions inthe field of architecture and interior, introducing new products,advice and practical tips. On the pages of Nash Dom publish thebest Bulgarian and foreign interiors. Present both global names indesign and architecture, and our distinguished authors.Mobile app of the magazine, along with that of a woman today is thefirst in the Bulgarian monthly lifestyle magazines.Nash dom (Our Home) is the most prestigious Bulgarian magazinefor architecture and interior design with over 45 years of history.Nash dom includes a variety of topics: news and trends in the fieldof furniture, presentation of new products, advices and practicaltips. Nash dom publishes the best Bulgarian and foreign interiors.The magazine presents global names in design and architecture, aswell as Bulgarian distinguished authors. Nash dom has a practicalapplication with latest offers, prices and contact details ofcompanies - manufacturers and shops.The mobile app of Nash Dom is the first one in the field oflifestyle magazines along with Woman today.Save 25% with a monthly subscription for 2.69 EuroSubscriptions automatically renew your device each month and thepayment is also done every month. You can stop this kind ofsubscription at any time after the first three months.If you want to buy just one number - 3,59 EuroWith unsubscribe immediately stop access to new issuesgoers.Do not forget to save on your device the issues that you havealready paid, and you want to keep, because once unsubscribe nolonger have access to the archives of the publication.
Loading...