9.0.7 / January 31, 2019
(4.6/5) (1027)
Loading...

Description

Польский язык с приложением http://www.edumobi.org - Изучениепольского языка может быть простым и приятным! Скачай бесплатныйкурс польского уже сейчас :) «Польский - изучай язык» этобесплатное приложение, которое позволяет изучать на твоем телефоне,смартфоне и планшете: - слова и фразы в польский языке - грамматику- тесты - английский словарь, таблицы с правилами и топики на самыепопулярные темы Приложение «Польский - изучай язык» содержит такиетемы как: Польский для начинающих - приветствие, телефон, цифры,дни, месяца, времена года и цвета. Польский в быту - диалоги, схемыпредложений, вопросы о здоровье, увлечениях, интересах, тестыПольский в школе - система образования, предметы, экзамены, наука,университет Польский в бизнесе - деньги, банковский словарь,страхование, нвестиции. Польский для туристов и эмигрантов -страны, города, расположение, жизнь за границой Продвинутыйпольский - изучения языка для тех, кто хочет улучшить свои навыки впольском языке Есть также два виджеты для изучения польского языка:«Слово дня» на польском Словарь польского Новые выражения, словакоторые ты встретишь в лекции разделены на теорию и практику, чтопозволяет лучше закрепеть данный материал. Возможностьпервоночально скрыть перевод польских слов , помогает взапоминании. Кроме изучения словаря в данной лекции, естьвозможность жеребьёвки. Слова могут быть воспроизведены с помощьюлектора. Приложение одновременно служит как мобильным словарем, таки удобной книгой в изучении языка. Курс польского для начинающих ипродвинутых всегда имеешь под рукой. Программа от польскогостарт-апа Tweeba работает как в режиме онлайн, так и в оффлайн.Файлы с аудио дикторами лучше устанавливать с использованиеминтернета. Приложение может использоваться как отдельными лицами(то есть тебя), так и учреждениями, организациями, компаниями.Пусть польский всегда будет под рукой! Polish with the applicationhttp://www.edumobi.org - A study of the Polish language can be easyand fun! Download free course Poland now :) "Polish - languagelearners" is a free application that allows you to study on yourphone, smart phones and tablets: - Words and phrases in Polish -Grammar - Tests - English Dictionary, tables with the rules andtopics for the most popular topics Annex "in Polish - languagelearners" includes topics such as: Polish for Beginners -greetings, phone numbers, days, months, seasons and colors. Polishin everyday life - the dialogue, the scheme offers, questions abouthealth, hobbies, interests, tests Polish school - education system,subjects, exams, science, university Polish business - money, bankDictionary, insurance, nvestitsii. Polish tourists and emigrants -country, city, location, life abroad Advanced Polish - languagelearning for those who want to improve their skills in Polish Thereare also two widgets for the study of the Polish language: "Theword of the day" in Polish Polish dictionary New expressions, wordsthat you meet in a lecture divided into theory and practice, tobetter zakrepet this material. The ability to make the initialtranslation of Polish words to hide, helps in memorizing. Inaddition to studying vocabulary in this chapter, it is possible todraw. Words can be played with the lecturer. The application alsoserves as a mobile dictionary and easy book to learn the language.Polish course for beginners and advanced always have on hand. Theprogram of the Polish start-up Tweeba works both online andoffline. Files with audio speakers better install using theInternet. The application can be used by individuals (ie, you), aswell as institutions, organizations and companies. Let the polishwill always be at your fingertips!

App Information Польский язык бесплатно

 • App Name
  Польский язык бесплатно
 • Package Name
  pl.tweeba.mobile.learning.rupl
 • Updated
  January 31, 2019
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  9.0.7
 • Developer
  Tweeba
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Tweeba Sp. z o.o. ul. Przewóz 40c/17 30-716 Kraków Polska
 • Google Play Link

Польский язык бесплатно Version History

Select Польский язык бесплатно Version :
 • 8.0.1 (101)
 • 1.0 (1)
 • Польский язык бесплатно 8.0.1 APK File

  Publish Date: 2018 /7/14
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 21.6 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 71d83483ff0d5bd8b7a4e10363a04a8ddd6afbe3
  APK Signature: 06387ccd7b0f06b1c3c2572e7648208c76ed5eac
 • Польский язык бесплатно 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/6
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 18.0 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: a835ba4212025c9b0c05a83fada2c79157c3bec5
  APK Signature: 06387ccd7b0f06b1c3c2572e7648208c76ed5eac

Tweeba Show More...

Angielski - Ucz się języka 9.0.111 APK
Tweeba
Język angielski za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka angielskiego jest prosta i przyjemna! Bezpłatny kurs językaangielskiego w 100% bezpłatnie! "Angielski - Ucz się języka" tobezpłatna aplikacja mobilna pozwalająca poznawać: - słówka i zwrotyw języku angielskim (fiszki angielskie) - gramatyka angielska, wtym czasy angielskie, stopniowanie przymiotników, zdania warunkowe(conditionals) - testy z języka angielskiego - angielski słownik,tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Teraz także twórzwłasne słówka i lekcje po angielsku! To prawdopodobnie najlepszaaplikacja do angielskiego w Polsce. Sprawdź całkowicie za free inie płać za edukację. Aplikacja do angielskiego na smartfon,tablet, smartwatch (Android Wear) zawiera takie tematy jak:Podstawy języka angielskiego - powitania, pozdrowienia, pożegnania,telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, kolory Angielskipotoczny - rozmówki angielskie, schematy zdań, pytania o zdrowie,rozrywka, zabawa, gry, testy Angielski do szkoły - klasa,przedmioty, nauka, matura, studia Angielski do pracy - zawody,praca, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Angielski biznesowy -pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne Językangielski dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie,życie za granicą Angielski tematyczny - geologia, fizyka, chemia,biologia i wiele więcej Angielski zaawansowany - nauka języka dlatych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępnesą też dwa widgety do nauki angielskiego: - widżet Słówko dnia poangielsku - widżet Słownik angielski Wyrażenia posegregowane są wlekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcjawstępnego ukrywania znaczenia słów angielskich po polsku pomaga wzapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowaniesłówek. Słówka angielskie mogą być odczytywane przez lektora.Program może służyć za mobilne fiszki angielskie, a także poręcznypodręcznik do języka angielskiego. Kurs angielskiego dlapoczątkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką. Apka odpolskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybie online jak ioffline. Pliki danych głosowych (angielski lektor) najlepiejinstalować z użyciem wifi. Aplikacja może być używana zarówno przezosoby fizyczne (czyli przez Ciebie), jak i instytucje, organizacje,firmy czy przedsiębiorstwa. Niech język angielski będzie z Wami! :)Szczegółowa pomoc dostępna jest na stronie internetowej Ucz sięjęzyka oraz pod naszym e-mailem. Przesyłając swoje uwagi doaplikacji "Angielski" prosimy zawrzyj informację o wersjiaplikacji, modelu swojego smartfona lub tableta, a także wersjiAndroid. Przyspieszy to odpowiedź na Twoje pytania. Polecamy takżeinne kursy językowe na Android oraz nasze popularne Rozmówkijęzykowe. Dostępne są m.in. Rozmówki Angielskie. English for freewith the application http://www.uczsiejezyka.pl Learning English issimple and fun! Free English course 100% free! " English - Learnthe language" is a free mobile application allows you to know: -Words and phrases in the English language (English flashcards) -English grammar, this time English, adjectives, conditionalsentences (Conditionals) - Tests in English - English Dictionary ,tables and pulls the most important topics Now also create your ownvocabulary and lessons in English! This is probably the bestapplication to English in Poland. Check out completely for free andnot pay for education. Application to the English for smartphone,tablet, SmartWatch (Android Wear) includes topics such as:Fundamentals of English - greetings, greetings, farewells, phonenumbers, days, months, seasons, colors English colloquial - Englishphrase book, diagrams sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests English school - class, objects,science, baccalaureate, graduate English to work - occupations,work, conversation recruitment, personal data English business -money, vocabulary banking, insurance, investment English fortourists and expatriates - directions, location, location, lifeabroad English theme - geology, physics, chemistry, biology andmore Advanced English - language learning for those who want adaily basis to improve their skills There are also two widgets tolearn English: - Word of the day widget in English - WidgetDictionary English Phrases are categorized in classes and tests,which allow you to learn progressively. The option to hide theimportance of the initial English words in Polish helps inremembering. In addition to learning by the lessons it is possibleto draw words. Words English can be read by the teacher. Theprogram can serve as a mobile fiche English , as well as a handyguide to the English language. English course for beginners andexperts alike now have at hand. Apka of Polish start-drop Tweebaworks both online and offline. Voice data files (English teacher)is best installed using wifi. The application can be used both byindividuals (or by you), as well as institutions, organizations,companies or businesses. Let English be with you! :) Detailed helpis available on the website Learn a language and at our e-mail. Bysubmitting observations to the application 'English' please Empirewith information about the version of the application, the model ofyour smartphone or tablet, and Android version. This will speed upthe answer to your questions. We also recommend other languagecourses on Android as well as our common language phrasebook. Thereare, among others, English phrasebook.
Włoski - Ucz się języka 9.0.47 APK
Tweeba
Język Włoski za darmo z aplikacją mobilnąhttp://www.uczsiejezyka.pl Nauka włoskiego jest prosta i przyjemna!Pobierz teraz bezpłatny kurs języka włoskiego! Bezpłatna aplikacjamobilna do włoskiego pozwala poznawać na Twoim smartfonie itablecie: - słówka i zwroty w języku włoskim (fiszki włoskie) -gramatyka włoska - testy z języka włoskiego - włoski słownik,tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Darmowa aplikacja dowłoskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka włoskiego -powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Włoski potoczny - rozmówki włoskie,schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testyWłoski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia Włoskido pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Włoskibiznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe,inwestycyjne Język włoski dla turystów i emigrantów - kierunki,miejsca, położenie, życie za granicą Włoski zaawansowany - naukajęzyka dla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swojeumiejętności Dostępne są też dwa widgety do nauki włoskiego: -Słówko dnia po włosku na pulpicie Twojego smartfona i tableta -Słownik włoski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów włoskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócznauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówka włoskiemogą być odczytywane przez lektora. Program może służyć za mobilnefiszki, a także poręczny podręcznik do języka włoskiego. Darmowykurs włoskiego dla początkujących i zaawansowanych teraz maszzawsze pod ręką. Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działazarówno w trybie online jak i offline. Pliki danych głosowych(włoski lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi. Język włoskiza darmo w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet - pobierz apkęteraz i zacznij mówić po włosku. Życzymy przyjemnej nauki! Jeślidobrze Ci się uczy z naszego programu, proszę dodaj miły komentarz- abyśmy mogli dalej utrzymywać aplikację w pełnej wersji za darmoi byli lepiej zmotywowani do szybkiego rozwoju :) Language Italianfree mobile application http://www.uczsiejezyka.pl Learning Italianis simple and fun! Download now free Italian language course! Afree mobile application to the Italian allows you to explore onyour smartphone and tablet: - Words and phrases in Italian (Italianfiche) - Italian grammar - Tests in Italian - Italian Dictionary,boards and pulls the most important topics Free application to theItalian covers topics such as: The basics of the Italian language -greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months,seasons, colors Italian colloquial - Italian phrasebooks, schemessentences, questions about health, entertainment, fun, games, testsItalian school - class, objects, science, baccalaureate, graduateItalian for work - games, conversation recruitment, personal dataItalian business - money, vocabulary banking, insurance, investmentItalian tourists and expatriates - directions, location, location,life abroad Advanced Italian - language learning for those who wanta daily basis to improve their skills There are also two widgets tolearn Italian: - Word of the day in Italian on the desktop of yoursmartphone and tablet - Dictionary Italian Phrases are categorizedin classes and tests, which allow you to learn progressively. Theoption to hide the initial meaning of the words of the Italianafter the Polish helps in remembering. In addition to learning bythe lessons it is possible to draw words. Italian words can be readby the teacher. The program can serve as a mobile notepad, as wellas a handy guide to Italian. Free Italian language course forbeginners and professionals now have at hand. The application ofPolish start-drop Tweeba works both online and offline. Files voicedata (Italian teacher) is best installed using wifi. Italian freemobile app on a smartphone and a tablet - download Apke now andspeak Italian. We hope you enjoy learning! If you learn well fromour program, please add a nice comment - we can continue tomaintain the application in the full version for free and they werebetter motivated to rapid development :)
Niemiecki - Ucz się języka 9.0.48 APK
Tweeba
Język Niemiecki za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka niemieckiego jest prosta i przyjemna! Pobierz terazbezpłatnie kurs języka niemieckiego i naucz się języka z nasząpomocą :) Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoimsmartfonie i tablecie: - słówka i zwroty w języku niemieckim(fiszki niemieckie) - gramatyka niemiecka - testy z językaniemieckiego - niemiecki słownik, tablice i ściąga znajważniejszymi tematami Kurs niemieckiego zawiera takie tematyjak: Podstawy języka niemieckiego - powitania, pozdrowienia,pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, koloryNiemiecki potoczny - rozmówki niemieckie, schematy zdań, pytania ozdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy Niemiecki do szkoły - klasa,przedmioty, nauka, matura, studia Niemiecki do pracy - zawody,rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Niemiecki biznesowy - pieniądze,słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język niemieckidla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie zagranicą Niemiecki zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki niemieckiego: - Słówko dnia po niemiecku - Słownikniemiecki Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów niemieckich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkaniemieckie mogą być odczytywane przez lektora. Program może służyćza mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do językaniemieckiego. Kurs niemieckiego dla początkujących i zaawansowanychteraz masz zawsze pod ręką. Aplikacja od polskiego start-upu Tweebadziała zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danychgłosowych (niemiecki lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi.Nie czekaj - aplikacja jest lekka, szybko się instaluje i naprawdępomaga w edukacji! Odkryj język niemiecki już dziś! German Languagefor free with the application http://www.uczsiejezyka.pl LearningGerman is simple and fun! Download now for free German course andlearn a language with our help :) A free mobile application allowsyou to explore on your smartphone and tablet: - Words and phrasesin German (fiche German) - Grammar German - Tests from German -German Dictionary, boards and pulls the most important topicsGerman course includes topics such as: The basics of the Germanlanguage - greetings, greetings, farewells, phone numbers, days,months, seasons, colors German colloquial - German phrasebooks,schemes sentences, questions about health, entertainment, fun,games, tests German school - class, objects, science,baccalaureate, graduate German for work - games, conversationrecruitment, personal data German business - money, vocabularybanking, insurance, investment German tourists and expatriates -directions, location, location, life abroad Advanced German -language learning for those who want a daily basis to improve theirskills There are also two widgets to learn German: - Word of theday in German - German Dictionary Phrases are categorized inclasses and tests, which allow you to learn progressively. Theoption to hide the importance of the pre-German words in Polishhelps in remembering. In addition to learning by the lessons it ispossible to draw words. German words can be read by the teacher.The program can serve as a mobile notepad, as well as a handy guideto the German language. German course for beginners andprofessionals now have at hand. The application of Polishstart-drop Tweeba works both online and offline. Files voice data(German teacher) is best installed using wifi. Do not wait - theapplication is light, fast to install and really helps ineducation! Discover the German language today!
Rosyjski - Ucz się języka 9.0.11 APK
Tweeba
Język Rosyjski za darmo od http://www.uczsiejezyka.pl Naukarosyjskiego jest prosta i przyjemna :) Pobierz bezpłatnie kursrosyjskiego! Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoimsmartfonie i tablecie: - słówka i zwroty w języku rosyjskim (fiszkirosyjskie) - gramatyka rosyjska - testy z języka rosyjskiego -rosyjski słownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Kursrosyjskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka rosyjskiego -powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Rosyjski potoczny - rozmówki rosyjskie,schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testyRosyjski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studiaRosyjski do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osoboweRosyjski biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe,ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język rosyjski dla turystów iemigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicąRosyjski zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki rosyjskiego: - Słówko dnia po rosyjsku - Słownikrosyjski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów rosyjskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócznauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówka rosyjskiemogą być odczytywane przez lektora. Program może służyć za mobilnefiszki, a także poręczny podręcznik do języka rosyjskiego. Darmowykurs rosyjskiego dla początkujących i zaawansowanych teraz maszzawsze pod ręką. Język rosyjski za darmo w aplikacji mobilnej - toesencja tego programu. Ściągnij go teraz i zacznij mówić porosyjsku. Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno wtrybie online jak i offline. Pliki danych głosowych pobierają sięrównocześnie z aplikacją, dlatego nie trzeba ich osobnodoinstalowywać. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc wpublikacji tej apki, a Was prosimy o dobrą ocenę i pozytywnykomentarz, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze szybciej rozwijaćoprogramowanie oraz utrzymać je bez opłat. Language Russian freefrom http://www.uczsiejezyka.pl Learning Russian is simple and fun:) Download the free exchange of Russian! A free mobile applicationallows you to explore on your smartphone and tablet: - Words andphrases in Russian (Russian fiche) - Russian grammar - Tests ofRussian language - Russian Dictionary, boards and pulls the mostimportant topics Currency Russian contains such topics as:Fundamentals of Russian language - greetings, greetings, farewells,phone numbers, days, months, seasons, colors The Russian current -Russian phrasebooks, schemes sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests Russian school - class, objects,science, baccalaureate, graduate Russian to work - games,conversation recruitment, personal data Russian business - money,vocabulary banking, insurance, investment Russian tourists andexpatriates - directions, location, location, life abroad AdvancedRussian - language learning for those who want a daily basis toimprove their skills There are also two widgets to learn Russian: -Word of the day in Russian - Russian dictionary Phrases arecategorized in classes and tests, which allow you to learnprogressively. The option to hide the initial meaning of the wordsof Russian in Polish helps in remembering. In addition to learningby the lessons it is possible to draw words. Russian words can beread by the teacher. The program can serve as a mobile notepad, aswell as a handy guide to the Russian language. Russian free coursefor beginners and professionals now have at hand. The Russianlanguage free mobile app - is the essence of this program. Downloadit now and speak Russian. The application of Polish start-dropTweeba works both online and offline. Files collect voice datasimultaneously with the application, so you do not need themseparately doinstalowywać. Thank you all for your help inpublishing this trap, as you please a good score and positivecomments, so that we can more quickly develop software and maintainit without charge.
Francuski - Ucz się języka 5.5 APK
Tweeba
Język Francuski za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.plNauka francuskiego jest prosta i przyjemna! Pobierz teraz bezpłatnykurs języka francuskiego i naucz się języka z naszą pomocą :)Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoim smartfonie itablecie: - słówka i zwroty w języku francuskim (fiszki francuskie)- gramatyka francuska - testy z języka francuskiego - francuskisłownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami Kursfrancuskiego zawiera takie tematy jak: Podstawy języka francuskiego- powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni,miesiące, pory roku, kolory Francuski potoczny - rozmówkifrancuskie, schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa,gry, testy Francuski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura,studia Francuski do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, daneosobowe Francuski biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe,ubezpieczeniowe, inwestycyjne Język francuski dla turystów iemigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicąFrancuski zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcącodziennie doskonalić swoje umiejętności Dostępne są też dwawidgety do nauki francuskiego: - Słówko dnia po francusku - Słownikpolsko-francuski Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, którepozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywaniaznaczenia słów francuskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu.Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówkafrancuskie mogą być odczytywane przez lektora. Program może służyćza mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do językafrancuskiego. Kurs francuskiego dla początkujących i zaawansowanychteraz masz zawsze pod ręką. Aplikacja od polskiego start-upu Tweebadziała zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danychgłosowych (francuski lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi.Language French for free with the applicationhttp://www.uczsiejezyka.pl Learning French is easy and enjoyable!Download now free French language course and learn a language withour help :) A free mobile application allows you to explore on yoursmartphone and tablet: - Words and phrases in French (French fiche)- Grammar French - Tests of French - French Dictionary, boards andpulls the most important topics French course covers topics suchas: The basics of the French language - greetings, greetings,farewells, phone numbers, days, months, seasons, colors Frenchcolloquial - French phrasebook, diagrams sentences, questions abouthealth, entertainment, fun, games, tests French school - class,objects, science, baccalaureate, graduate French to work - games,conversation recruitment, personal data French business - money,vocabulary banking, insurance, investment French tourists andexpatriates - directions, location, location, life abroad AdvancedFrench - language learning for those who want a daily basis toimprove their skills There are also two widgets for learningFrench: - Word of the day in French - Dictionary Polish-FrenchPhrases are categorized in classes and tests, which allow you tolearn progressively. The option to hide the importance of thepre-French words after the Polish helps in remembering. In additionto learning by the lessons it is possible to draw words. Frenchwords can be read by the teacher. The program can serve as a mobilenotepad, as well as a handy guide to the French language. Frenchcourse for beginners and professionals now have at hand. Theapplication of Polish start-drop Tweeba works both online andoffline. Files voice data (French teacher) is best installed usingwifi.
Hiszpański - Ucz się języka 9.0.21 APK
Tweeba
Język hiszpański za darmo i szybko! Nauka hiszpańskiego z bezpłatnąaplikacją http://www.uczsiejezyka.pl pozwala na poznawanie słówek izwrotów, a także gramatyki. To kompletny kurs języka hiszpańskiegona urządzenia mobilne - otrzymaliśmy nagrodę AppAward za najlepszyprogram edukacyjny na Android! Ta bezpłatna aplikacja mobilnapozwala poznawać na Twoim smartfonie i tablecie: - słówka i zwrotyw języku hiszpańskim (fiszki hiszpańskie) - gramatyka hiszpańska -testy z języka hiszpańskiego - hiszpański słownik, tablice i ściągaz najważniejszymi tematami Kurs hiszpańskiego zawiera takie tematyjak: Podstawy języka hiszpańskiego - powitania, pozdrowienia,pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, koloryHiszpański potoczny - rozmówki hiszpańskie, schematy zdań, pytaniao zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy Hiszpański do szkoły -klasa, przedmioty, nauka, matura, studia Hiszpański do pracy -zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe Hiszpański biznesowy -pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne Językhiszpański dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca,położenie, życie za granicą Hiszpański zaawansowany - nauka językadla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętnościDostępne są też dwa widgety do nauki hiszpańskiego: - Słówko dniapo hiszpańsku - Słownik polsko-hiszpański Wyrażenia posegregowanesą w lekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcjawstępnego ukrywania znaczenia słów hiszpańskich po polsku pomaga wzapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowaniesłówek. Słówka hiszpańskie mogą być odczytywane przez lektora.Program może służyć za mobilne fiszki, a także poręczny podręcznikdo języka hiszpańskiego. Bezpłatny kurs hiszpańskiego dlapoczątkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką.Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybieonline jak i offline. Pliki danych głosowych (hiszpański lektor)najlepiej instalować z użyciem wifi. Gdy ukończysz kurs językowy,Hiszpania nie będzie miała dla Ciebie tajemnic. Życzymy miłej naukii prosimy o dobry komentarz - to motywuje nas do szybszej pracyoraz pozwala utrzymać aplikacje bezpłatnymi. Spanish language forfree and fast! Learning Spanish with a free applicationhttp://www.uczsiejezyka.pl allows for learning words and phrasesand grammar. It's a complete Spanish course on mobile devices -AppAward were awarded for the best educational program on Android!This free mobile app allows you to explore on your smartphone andtablet: - Words and phrases in Spanish (Spanish flashcards) -Spanish grammar - Tests from Spanish - Spanish Dictionary, boardsand pulls the most important topics Spanish course contains suchtopics as: Basics of Spanish - greetings, greetings, farewells,phone numbers, days, months, seasons, colors Spanish colloquial -Spanish phrase book, diagrams sentences, questions about health,entertainment, fun, games, tests Spanish school - class, objects,science, baccalaureate, graduate Spanish to work - games,conversation recruitment, personal data Spanish business - money,vocabulary banking, insurance, investment Spanish for tourists andexpatriates - directions, location, location, life abroad AdvancedSpanish - language learning for those who want a daily basis toimprove their skills There are also two widgets for learningSpanish: - Word of the day in Spanish - Dictionary Polish-SpanishPhrases are categorized in classes and tests, which allow you tolearn progressively. Optional pre hiding the meaning of wordsSpanish to Polish helps in remembering. In addition to learning bythe lessons it is possible to draw words. Spanish words can be readby the teacher. The program can serve as a mobile notepad, as wellas a handy guide to Spanish. Free Spanish course for beginners andprofessionals now have at hand. The application of Polishstart-drop Tweeba works both online and offline. Voice data files(Spanish teacher) is best installed using wifi. When you completethe language course, Spain will have no secrets for you. We hopeyou enjoy learning and good comment, please - it motivates us towork faster and helps keep apps free.
Cheap flights 3.5 APK
Tweeba
Cheap flights is the application for those who want to know firstabout discounts in low-cost airlines. Find the latest offers forcheap flights in UK, Europe and intercontinental. Follow theinformation from the best flight blogs and save money. Makereservation for your low cost flight and fly the world!Let us knowif there should be added any other news source or blog!Pleaseunderstand that this app there is not a booking engine.. It's asource of information that delivers you the cheapest routes andfares.
Rozmówki Polsko-Angielskie 3.8 APK
Tweeba
Bezpłatne praktyczne Rozmówki Polsko-Angielskie na smartfon itablet od http://www.mojerozmowki.pl To także nauka angielskiego natelefon za darmo! Rozmówki Angielskie pogrupowane są wedługtematyki - wybierz dowolną kategorię lub skorzystaj z wyszukiwarkii znajdź szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Aplikacja mobilnazawiera przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyrażenia, idiomy i słowaużywane na co dzień w języku angielskim. Apka na urządzenie mobilnewyświetla słówka angielskie i polskie znaczenie. Możesz wykorzystaćrozmówki jako słownik angielski, podręcznik do nauki językaangielskiego lub po prostu pomocny program do użycia w podróżybiznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje. Rozmówki Angielskiezawierają takie tematy jak: - podstawowe zwroty i słówka angielskie- idiomy angielskie - powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi,rodzina - praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowarekrutacyjna - niezbędnik języka angielskiego (liczby, czas,państwa, pytania o godzinę...) - angielskie pytania o drogę,transport - pytania o osoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcjeturystyczne po angielsku - restauracja, bar: zamawianie posiłków,napojów, deserów - rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty,prom - wakacje i podróże, zwiedzanie, komunikacja miejska - czaswolny, rozrywka - sport - pieniądze, zakupy, usługi - lekarz,przychodnia, choroby ...oraz wiele innych! Wciąż dodajemy nowetematy i czekamy na Twoje propozycje! Rozmówki Polsko-Angielskie popobraniu i przy używaniu za granicą nie wymagają połączenia zInternetem, dlatego nie musisz ponosić żadnych opłat za roaming zagranicą. Aplikacja zajmuje mało miejsca w pamięci smartfona lubtableta, więc ściągnij nasz program do angielskiego i użyj, gdyprzyjdzie potrzeba. Zobaczysz, że się przyda! Jeżeli maszpropozycje tematów, które mogłyby wzbogacić rozmówki angielskie,prześlij do nas maila. Możesz też sugerować zwroty i słowa dododania. Rozwijajmy tę aplikację mobilną razem! Tworzymy kursyjęzykowe do angielskiego, aby pomagać nam komunikować się zagranicą, łatwiej zwiedzać świat podczas podróży i wydajniejpracować. Polecamy Wam także nasz mobilny kurs do naukiangielskiego na telefon o nazwie "Ucz się języka Angielskiego"https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.englishFree hands- Phrasebook Polish-English in the smartphone and tabletfrom http://www.mojerozmowki.pl It also learning English on thephone for free! Phrasebook English are grouped according to themes- select any category or use the search engines and quickly findthe needed phrase or word. The mobile application provides usefuldialogues, phrases, phrases, expressions, idioms and words usedevery day in English. Apka to the mobile device displays theEnglish and Polish word meaning. You can use the phrase as theEnglish dictionary, a manual to learn English or just a helpfulprogram to use on a business trip or as part of going on holiday.English phrasebook include topics such as: - Basic English wordsand phrases - English idioms - Greetings, small talk, chat withfriends, family - Work and career, occupations, job search andinterview recruitment - Must English (numbers, time, country,questions about an hour ...) - English asking for directions,transportation - Questions about people, objects, events andattractions in English - Restaurant, bar: ordering meals,beverages, desserts - Reservations and transportation:accommodations, hotels, flights, ferry - Holidays and travel,sightseeing, public transport - Leisure, entertainment - sport -Money, shopping, services - A doctor, clinic, disease ... and muchmore! Constantly adding new topics and look forward to yoursuggestions! Polish-English Phrasebook after downloading and whenused abroad does not require an Internet connection, so you do nothave to pay any roaming charges abroad. The application occupieslittle space in the memory of your smartphone or tablet, sodownload our program for English and use, when it's needed. Youwill see that come in handy! If you have suggestions of topics thatcould enrich the English phrase book, please send us an email. Youcan also suggest phrases and words to add. We spread this mobileapp together! We create for English language courses to help uscommunicate abroad, easier to see the world while traveling andwork more efficiently. We recommend you also our mobile course tolearn English on the phone called "Learn English"https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.english
Loading...