1.0 / October 28, 2014
(3.8/5) (14)
Loading...

Description

Русско-английский и англо-русскийсловарь
Мы, создатели данного программного продукта, постарались создатьегонаиболее удобным для Вашего использования. Простой,номногофункциональный интерфейс позволит перевести искомыесловаудобно, и, что немаловажно, очень быстро! Вашемувниманиюпредлагается офлайн версия словаря. Словарная база содержитболее80 000 слов и выражений на обоих языках, что с высокойвероятностьюпоможет в переводе как повседневной, такипрофессионально-технической лексики.
Важные особенности программы:
*Теперь нет необходимости для ручного переключения языков содногона другой. Пользователь имеет возможность вводить словодляперевода на русский или английский языки в одно и то жетекстовоеполе. Программа автоматически определит язык слова ивыведет егоперевод.
*Имеется возможность добавления новых слов, что можетпонадобитьсяпри отсутствии слова в словарной базе, но необходимостиегопоследующего использования.
*Есть возможность добавления нужных или интересных слов взакладки.Доступ к ним возможен из одноименного пункта меню.
Russian-EnglishandEnglish-Russian dictionary
We, the creators of this software, it tried to create themostcomfortable for your use. Simple but powerful interface willallowto translate the search words comfortable and, importantly,veryfast! We offer offline version of the dictionary.Dictionarydatabase contains over 80,000 words and phrases in bothlanguages​​that will help with high probability in the translationof botheveryday and professional-technical vocabulary.
Important features of the program:
* There is no need for manual switching from one languagetoanother. The user is able to enter the word to be translatedintoRussian and English languages ​​in the same text box. Theprogramwill automatically detect the language of words and displaysthetranslation.
* You can add new words that you may need in the absence of thewordin the dictionary base, but the need for its furtheruse.
* It is possible to add a relevant or interesting words toyourbookmarks. They can be accessed from the same menu item.

App Information Русско-английский словарь

 • App Name
  Русско-английский словарь
 • Package Name
  behruz.com.ruseng
 • Updated
  October 28, 2014
 • File Size
  2.9M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  AmicoTorino4
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Русско-английский словарь Version History

Select Русско-английский словарь Version :
 • 1.0 (1) - Latest Version
 • Русско-английский словарь 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /2/12
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 2.9 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: c5603c60e29cd05cedd6d4a5597626b55ea158a4
  APK Signature: e49ad4f4cc84df9cbd1a4f345c614bfc5d367616

AmicoTorino4 Show More...

Хутбахои минбари 1.0 APK
AmicoTorino4
ПЕШГУФТОРИ МУАЛЛИФБа номи Худованди донову ҳакимҲамду сано ва шукри бепоён ба Парвардигоре, ки инсонро офарид.Барои саодати ў Паёмбаронашро аз Одам то Хотам паёҳам фирист. Баҳарумматон китобу суҳуф ба дасти расулон нозил фармуд. Уммати Муҳаммадалайҳи салом яъне моёнро бо беҳтари китоби осмони Қуръони карим вабеҳтарин Паёмбарон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сарфарозгардонид. Дуруду салом бо адади регҳо ба пешвои уммат Муҳаммадсаллаллоҳ алайҳи ва саллам, ки ба ҳар кори хайре агарчи хурд астфармуда ва аз ҳар кори баде агарчи хурд аст ҳазар намуданд. Инчунинсалому дуъои моён ба саҳобагони сарбаланду ёрон, хонаводаи покиэшон ва ҳар касе, ки то рўзи ҷазо ба неки ононро пайравнамуд.Шукр ба Аллоҳ мегўем, ки барои мо неъматҳои зиёде ато фармудааст,ки аз шуморидани адади он оҷиз мемонем. Аз бузургтарин неъмат бароимо ин пайрав будан ба сарчашмаи саодати инсонӣ дини мубини ислом,гузаштагони нек ва ниёгони хуб мебошад. Аз ҷумлаи неъматҳои Илоҳӣин истиқлолияти ҷумҳурии азизамон, сулҳу салоҳ, амну оромии мардумукишвар ва дастархони пур аз неъматҳои дастрасу фаровонмебошад.Аллоҳ кунад, ки қадри ин неъматҳоро карда эҳтиёти карда бошем, зерошукронаи неъмат ин зиёдшавии он аст. «Шукри неъмат неъматат афзункунад, куфри неъмат аз кафад берун кунад». Шукри Аллоҳ, ки имрўз бошарофати истиқлолият ва сиёсати пешгирифтаи Презеденти кишварамонмўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баландравии сатҳи зиндагии мардумикишварамон ва маърифатнокӣ рўз аз рўз ба болову тараққиёт рўйоварда истодааст. Дарҳои масоҷид низ боз буда, мўҳтарам домуллоҳоигиромиамон мардумро аз минбари намози ҷумъа ба ахлоқи ҳамида,яктопарастӣ, дўстиву бародарӣ, дар мазҳаби имоми Аъзам ҷамъ шудан,аз ҳар гуна фирқаву ҳизбҳои номатлубе, ки сабаби фитна вапарокандагӣ мешаванд, дур будан ва ғайра некиҳои дунёву охиратдаъват карда истодаанд. Ба банда низ ин неъмат расида, ки бошарофати он аз минбари масҷиди «Имом Бухорӣ»-и ҷамоъати деҳоти Унҷӣба аҳли намозгузорони намози ҷумъа амри ба маъруф ва наҳй аз мункармекунам. Ҳамон тавр, ки аҳли ҳузур ва шунавандагон баҳрабардоштаанд, хостам ки ғоибон низ баҳра бардошта бошанд ва низ азман як амали хайр боқӣ монад, он суханони ба самъи мардумрасонидаамонро рўи варақ бо услуби соддаву равон оварам.Паёмбар саллаллоҳи алайҳи ва саллам гуфтаанд: «Вақто, ки инсонвафот мекунад ба ҷуз се чиз ҳама қатъ мегардад… (яъне, ба инсонечизе фоида намерасад ба ҷуз се, яке аз ин се илме, ки баъди сари ўмардум манфиат гиранд». Агарчи дар мавзўъҳои зиёди манфиатоварсўҳбат кардаам аммо дар ин китоб баъзе аз онҳоро ба хотири бузургнашудани китоб ихтисор кардам. Ин китобро «Хутбаҳои минбарӣ азмасҷиди Имом Бухорӣ» номгузори кардам, ки дар он 23 мавзўҳоифоидаовар дар бобати одобу ахлоқ, эҳтироми оила, ибрат азгузаштагони нек, занони покдомани Паёмбар алайҳи салом, шахсиятиМуҳаммад саллаллоҳ алайҳи ва саллам, таърихчаи Имом Бухорӣ, азахлоқи пасту разила дур будан ва ғайрҳо, ки хонандаи гироми ҳангомиқироъат ошно мегарданд, иборат мебошад.Албатта дар ин китоб ақидаи аҳли суннат ва ҷамоъат, мазҳаби имомиАъзам (р), риояи бардошт ва мафҳуми мардумро эътибор гирифта боҳикмат ва бо далеле аз оятҳои Қуръони карим ва ҳадисҳои саҳеҳиПаёмбар алайҳи салом баён кардаам ва низ ровии ҳадис ва дараҷаионро ишора кардам, то хонандаи азизи мо ҳангоми хондани ҳадис дилашором гирифта бошад.Аллоҳ кунад, ки бо ин кор каме ҳам бошад ба мардумимаърифатпарварам манфиат расонида, сабаби хушбахтии онон дар дунёвуохират шуда бошам. Аллоҳи меҳрубон илоҳо дунё, ки зиндагонии мо астонро обод намоӣ. Дин, ки сарбаландии мо аст поябанди дини ҳақиқатнамоӣ. Охират, ки бозгашти мо аст аз ҷаннатул Фирдавс ҷой атонамоӣ. Илоҳо ҷумҳурииамонро аз ҳар гуна балову офатҳои заминивуосмонӣ ва душманони дохиливу хориҷӣ нигаҳ дошта, файзу баракат,амну оромӣ ва сулҳу салоҳро пойдор намо.Хонандаи гироми дар ҳаққи банда ва ҳар касе, ки ба кори хайр кўмакрасониданд низ дуъоро фаромўш накунед.Ҳоҷӣ Абуҷамил Юсуфӣ,филолог, шарқшиносPESHGUFTORI MUALLIFBa Nomi Hudovandi Dons ҳakimҲamdu va sano Shukri bepoёn ba Parvardigore, ki insonro ofarid.Baro Saodat ¢ Paёmbaronashro al Odam then Hotham paёҳam firist.Baҳar ummaton whaler suҳuf ba Dusty rasulon nosyl farmud. UmmatiMuҳammad alayҳi bacon yane moёnro bo beҳtari whaler Osmon ҚuroniKarim wa beҳtarin Paёmbaron Muҳammad sallalloҳu alayҳi Wasallamsarfaroz gardonid. Durudu fat bo ba Adad regҳo peshvoi ummatMuҳammad sallalloҳ alayҳi wa sallam, ki ba ҳar measles Hiramagarchi Hurd AST farmuda wa al ҳar measles Bad agarchi Hurd ASTҳazar namudand. Inchunin salomu duoi moёn ba saҳobagoni sarbalanduYoron, honavodai Pokey Eshon Islands ҳar Kase, then rўzi ҷazo ki baNeki ononro Payrav namud.Shukr ba Alloҳ megўem, Baro ki mo nematҳoi Ziyoda atoms farmudaast,ki az shumoridani Adad he oҷiz Memon. Az buzurgtarin Nemat Baro moba John Payrav Budan sarchashmai Saodat insonӣ Mubinov Islom dini,guzashtagoni certain wa niёgoni HB meboshad. Az ҷumlai nematҳoiIloҳӣ John istiқloliyati ҷumҳurii azizamon, sulҳu saloҳ, AMSUOromia Mardum Kishwar Islands dastarhoni Pur al nematҳoi dastrasuFarovon meboshad.Alloҳ KUNADI, ki қadri John nematҳoro infarction eҳtiёti infarctionBosch, zero shukronai Nemat John ziёdshavii he ast. "Shukri Nematnematat afzun KUNADI, Kufri Nemat al kafad Berun KUNADI." ShukriAlloҳ, ki bo imrўz Sharofat istiқloliyat Islands Siyosatpeshgiriftai Prezedenti kishvaramon mўҳtaram Emomalӣ Raҳmonbalandravii satҳi Zindagi Mardum kishvaramon wa al marifatnokӣ rўzrўz ba Bolov taraққiёt rўy ovarda istodaast. Darҳoi masoҷid bottomBoz Buda mўҳtaram domulloҳoi giromiamon mardumro al Minbari Namozovҷuma ba ahloқi ҳamida, yaktoparastӣ, dўstivu barodarӣ, gift mazҳabiImomi Azam ҷam Shudala, az ҳar guna firқavu ҳizbҳoi nomatlube, kisababi fitna parokandagӣ meshavand wa, wa fools Budan ғayra nekiҳoidunёvu ohirat davat istodaand infarction. Ba gang bottom Ying Nematrasida, ki bo Sharofat he az Minbari masҷidi "Imam Buhorӣ 'sҷamoati deҳoti Unҷӣ ba aҳli namozguzoroni Namozov ҷuma Amri ba wanaҳy Maruf al munkar mekunam. Ҳamon brands, ki aҳli ҳuzur Islandsshunavandagon baҳra bardoshtaand, hosts ki ғoibon bottom baҳrabardoshta boshand bottom wa al mana yak Amalie Khair boқӣ monads,he suhanoni ba Samye Mardum rasonidaamonro rўi varaқ bo uslubisoddavu Ravon Owari.Paёmbar sallalloҳi alayҳi Wasallam guftaand "Vaқto, ki inson vafotmekunad ba se ҷuz cheese ҳama қat megardad ... (yane ba inson chizefoida namerasad ҷuz ba se, yak al Ying'Ilm se, ki badi sari ¢Mardum manfiat girand." Agarchi gift mavzўҳoi Ziyoda manfiatovarsўҳbat Cardano ammo gift Ying Kitob baze al onҳoro ba Hotira Buzurgnashudani Kitob ihtisor cardio. John kitobro "Hutbaҳoi minbarӣ Imamal masҷidi Buhorӣ" nomguzori cardio, ki gift he mavzўҳoi 23foidaovar gift Bobath odobu ahloқ, eҳtiromi Oila, az Ibratguzashtagoni certain, Zanoni pokdomani Paёmbar alayҳi bacon,shahsiyati Muҳammad sallalloҳ alayҳi wa sallam, tarihchai BuhorӣImam, al ahloқi paste razila fools Budan Islands ғayrҳo, kihonandai Gere ҳangomi қiroat oshno megardand, iboratmeboshad.Albatta gift Ying Kitob aқidai aҳli Sunnat wa ҷamoat, mazҳabi ImomiAzam (p) rioyai bardosht Islands mafҳumi mardumro etibor girifta bobo dalele ҳikmat wa al oyatҳoi Қuroni Karim wa ҳadisҳoi saҳeҳiPaёmbar alayҳi bacon baёn Cardano va va bottom rovii ҳadis daraҷaionro ishora Kardam then honandai Azizi mo ҳangomi hondani ҳadisdilash Oromo girifta boshad.Alloҳ KUNADI, Ki Bo Ying core Kama ҳam boshad ba Mardummarifatparvaram manfiat rasonida, sababi hushbahtii Onon giftdunёvu ohirat Shudala Beauchamp. Alloҳi meҳrubon iloҳo dunyo, ki mozindagonii AST onro namoӣ rim. Din ki mo sarbalandii AST poyabandiDini ҳaқiқat namoӣ. Ohirat, ki mo bozgashti ast al Firdaus ҷannatulҷoy namoӣ atoms. Iloҳo ҷumҳuriiamonro al ҳar guna balls ofatҳoizaminivu osmonӣ Islands dushmanoni dohilivu horiҷӣ nigaҳ doshta,Faiza Barakat, AMSU oromӣ Islands sulҳu saloҳro poydor namo.Honandai Gere gift ҳaққi gang wa ҳar Kase, ki ba measles Khairkўmak rasonidand bottom duoro faromўsh nakuned.Ҳoҷӣ Abuҷamil Yusufӣ,philologist, sharқshinos
Русско-английский словарь 1.0 APK
AmicoTorino4
Русско-английский и англо-русскийсловарьМы, создатели данного программного продукта, постарались создатьегонаиболее удобным для Вашего использования. Простой,номногофункциональный интерфейс позволит перевести искомыесловаудобно, и, что немаловажно, очень быстро! Вашемувниманиюпредлагается офлайн версия словаря. Словарная база содержитболее80 000 слов и выражений на обоих языках, что с высокойвероятностьюпоможет в переводе как повседневной, такипрофессионально-технической лексики.Важные особенности программы:*Теперь нет необходимости для ручного переключения языков содногона другой. Пользователь имеет возможность вводить словодляперевода на русский или английский языки в одно и то жетекстовоеполе. Программа автоматически определит язык слова ивыведет егоперевод.*Имеется возможность добавления новых слов, что можетпонадобитьсяпри отсутствии слова в словарной базе, но необходимостиегопоследующего использования.*Есть возможность добавления нужных или интересных слов взакладки.Доступ к ним возможен из одноименного пункта меню.Russian-EnglishandEnglish-Russian dictionaryWe, the creators of this software, it tried to create themostcomfortable for your use. Simple but powerful interface willallowto translate the search words comfortable and, importantly,veryfast! We offer offline version of the dictionary.Dictionarydatabase contains over 80,000 words and phrases in bothlanguages​​that will help with high probability in the translationof botheveryday and professional-technical vocabulary.Important features of the program:* There is no need for manual switching from one languagetoanother. The user is able to enter the word to be translatedintoRussian and English languages ​​in the same text box. Theprogramwill automatically detect the language of words and displaysthetranslation.* You can add new words that you may need in the absence of thewordin the dictionary base, but the need for its furtheruse.* It is possible to add a relevant or interesting words toyourbookmarks. They can be accessed from the same menu item.
Loading...