2.3.0 / May 25, 2018
(4.2/5) (177)
Loading...

Description

Ви живете або приїхали у Рiвне? Це найкращій додаток для отриманняінформації про життя міста. Вся інформація представлена сайтом0362.ua.* дізнавайтесь про всі події та новини в місті* знаходьтеяк провести вільний час, розклад кіно, концертів, клубів, театрів івиставок у зручній афіші міста* шукайте будь-які організації вдовіднику підприємств, їх контакти і розташування на карті. Додатокможе визначати ваше місце розташування за допомогою GPS, Wi -Fi абостільникових мереж і знаходити найближчі до вас місця* знаходьтепотрібні вам магазини, торгові центри та супермаркети. Дізнавайтесьпро їх акції, розпродажі та часи роботи* дивіться краші місця длявідпочинку в розділі дозвілля* знаходьте довідкові телефонибудь-яких аварійних та екстрених служб. Дзвоніть їм прямо зпрограми* дивіться найсвіжіші та найяскравіші фотозвіти з усіхвечірок та заходів міста * знаходьте оголошення будь-якої категоріїв зручній дошці оголошень. Усі види транспорту, нерухомості,товарів і послуг дивіться у простому і зручному інтерфейсі *знаходьте легкові та вантажні автомобілі, автобуси, мототранспорт іспецтехніку. Це незамінний помічник для тих, хто купує або продаєавто* дивитесь точний прогноз погоди у вашому місті на сьогодні танайближчий тиждень * знаходьте роботу, розміщуючи резюме тапереглядаючи свіжі вакансії, розміщені в додаткуDo you live or comein Rivne? This is the best app to get information about the city.All information provided 0362.ua. site* Learn about all the newsand events in the city* Find out how to spend your free timeschedule movies, concerts, clubs, theaters and exhibitions in aconvenient city posters* Look for any organization in the directoryof enterprises, their contacts, and location on the map. Theapplication can determine your location using GPS, Wi -Fi orcellular networks and to find your nearest location* You'lldiscover shops, shopping centers and supermarkets. Learn abouttheir promotions, sales and Times* See Crash destinations inSection leisure* Find reference phone numbers of any emergency andemergency services. Call them directly from the program* See thelatest and brightest Photos from all parties and events of* Findads in any category in a convenient bulletin board. All modes oftransport, real estate, goods and services, see User-friendlyinterface* Find cars and trucks, buses, motor transport and specialequipment. It is an indispensable tool for anyone who buys or sellsa car* See accurate weather forecast in your city for today andnext week* Find a job, resume posting and job looking fresh in theAnnex

App Information Рiвне City Guide

 • App Name
  Рiвне City Guide
 • Package Name
  ua.com.citysites.rivne
 • Updated
  May 25, 2018
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.3.0
 • Developer
  Citysites
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

Citysites Show More...

Львів City Guide (Львов) 2.4.0 APK
Citysites
Ви живете або приїхали у Львів? Це найкращій додаток для отриманняінформації про життя міста. Вся інформація представлена сайтомwww.032.ua. * дізнавайтесь про всі події та новини в місті *знаходьте як провести вільний час, розклад кіно, концертів, клубів,театрів і виставок у зручній афіші міста * шукайте будь-якіорганізації в довіднику підприємств, їх контакти і розташування накарті. Додаток може визначати ваше місце розташування за допомогоюGPS, Wi -Fi або стільникових мереж і знаходити найближчі до васмісця * знаходьте потрібні вам магазини, торгові центри тасупермаркети. Дізнавайтесь про їх акції, розпродажі та часи роботи* дивіться краші місця для відпочинку в розділі дозвілля *знаходьте довідкові телефони будь-яких аварійних та екстренихслужб. Дзвоніть їм прямо з програми * дивіться найсвіжіші танайяскравіші фотозвіти з усіх вечірок та заходів міста * знаходьтеоголошення будь-якої категорії в зручній дошці оголошень. Усі видитранспорту, нерухомості, товарів і послуг дивіться у простому ізручному інтерфейсі * знаходьте легкові та вантажні автомобілі,автобуси, мототранспорт і спецтехніку. Це незамінний помічник длятих, хто купує або продає авто * дивитесь точний прогноз погоди увашому місті на сьогодні та найближчий тиждень * знаходьте роботу,розміщуючи резюме та переглядаючи свіжі вакансії, розміщені вдодатку Do you live in or come to Lviv? This is the best app to getinformation about the city. All information provided www.032.ua.site * Learn about all the news and events in the city * Find outhow to spend your free time schedule of movies, concerts, clubs,theaters and exhibitions in a convenient city posters * Look forany organization in the directory of enterprises, their contacts,and location on the map. The application can determine yourlocation using GPS, Wi-Fi or cellular networks and find the nearestplace to you * Discover you need shops, shopping centers andsupermarkets. Learn about their promotions, sales and Times * SeeCrash destinations in Section leisure * Find reference phonenumbers of any emergency and emergency services. Call them directlyfrom the program * See the latest and brightest photos from allparties and events city * Find ads in any category in a convenientbulletin board. All modes of transport, real estate, goods andservices, see User-friendly interface * Find cars and trucks,buses, motor transport and special equipment. It is anindispensable tool for anyone who buys or sells a car * Seeaccurate weather forecast in your city for today and next week *Find a job, resume posting and reviewing fresh vacancies availablein the appendix
Пушкин City Guide 2.4.0 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Пушкин? Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом gorodpushkin.ru * узнавайте о всех событиях и новостях вгороде * находите как провести свободное время, расписания кино,концертов, клубов, театров и выставок в удобной афише города *ищите любые организации в справочнике предприятий, их контакты ирасположение на карте. Приложение может определять вашеместоположение с помощью GPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находитьближайшие к вам места * находите нужные вам магазины, торговыецентры и супермаркеты. Узнавайте об их акциях, распродажах ивремени работы * смотрите лучшие места для отдыха в разделе досуг *находите справочные телефоны любых аварийных и экстренных служб.Звоните им прямо из приложения * смотрите самые свежие фотоотчетысо всех вечеринок и мероприятий города * находите объявления полюбой категории в удобной доске объявлений. Все виды транспорта,недвижимости, товаров и услуг смотрите в простом и удобноминтерфейсе * находите грузовые автомобили, автобусы, мототранспорти спецтехнику. Это незаменимый помощник для тех, кто покупает илипродает авто * смотрите точный прогноз погоды в вашем городе насегодня и ближайшую неделю * находите работу, размещая резюме ипросматривая свежие вакансии, размещенные в приложении You live orcome to Pushkin? This is the best application to obtain informationabout life in the city. All information presented sitegorodpushkin.ru * Learn about all the events and news in * Find howto spend free time schedules of movies, concerts, clubs, theatersand exhibitions in the city comfortable playbill * Looking for anyorganization to catalog their contacts and the location on the map.An application can determine your location using GPS, Wi-Fi orcellular networks and find the nearest location to you * You findcertain stores, shopping malls and supermarkets. Inquire abouttheir promotions, sales and operating time * See the best places tostay in the leisure section * Find the phone numbers of anyemergency and emergency services. Call them directly from theapplication * See the most recent photo reports from all partiesand events in the city * Find ads for any category in a convenientbulletin board. All modes of transport, real estate, goods andservices, refer to the simple and intuitive interface * Findtrucks, buses, motor transport and special equipment. It is anindispensable tool for anyone who buys or sells cars * See weatherforecast in your city for today and next week * Find a job, resumeposting and viewing recent jobs posted in the annex
Харьков City Guide 2.4.0 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Харьков? Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом 057.ua. * узнавайте о всех событиях и новостях в городе *находите как провести свободное время, расписания кино, концертов,клубов, театров и выставок в удобной афише города * ищите любыеорганизации в справочнике предприятий, их контакты и расположениена карте. Приложение может определять ваше местоположение с помощьюGPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находить ближайшие к вам места *находите нужные вам магазины, торговые центры и супермаркеты.Узнавайте об их акциях, распродажах и времени работы * смотрителучшие места для отдыха в разделе досуг * находите справочныетелефоны любых аварийных и экстренных служб. Звоните им прямо изприложения * смотрите самые свежие фотоотчеты со всех вечеринок имероприятий города * находите объявления по любой категории вудобной доске объявлений. Все виды транспорта, недвижимости,товаров и услуг смотрите в простом и удобном интерфейсе * находитегрузовые автомобили, автобусы, мототранспорт и спецтехнику. Этонезаменимый помощник для тех, кто покупает или продает авто *смотрите точный прогноз погоды в вашем городе на сегодня иближайшую неделю * находите работу, размещая резюме и просматриваясвежие вакансии, размещенные в приложении You live or come toKharkiv? This is the best application to obtain information aboutlife in the city. All information presented site 057.ua. * Learnabout all the events and news in * Find how to spend free timeschedules of movies, concerts, clubs, theaters and exhibitions inthe city comfortable playbill * Looking for any organization tocatalog their contacts and the location on the map. An applicationcan determine your location using GPS, Wi-Fi or cellular networksand find the nearest location to you * You find certain stores,shopping malls and supermarkets. Inquire about their promotions,sales and operating time * See the best places to stay in theleisure section * Find the phone numbers of any emergency andemergency services. Call them directly from the application * Seethe most recent photo reports from all parties and events in thecity * Find ads for any category in a convenient bulletin board.All modes of transport, real estate, goods and services, refer tothe simple and intuitive interface * Find trucks, buses, motortransport and special equipment. It is an indispensable tool foranyone who buys or sells cars * See weather forecast in your cityfor today and next week * Find a job, resume posting and viewingrecent jobs posted in the annex
Волгоград City Guide 1.5 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Волгограде Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом city134.ru. * узнавайте о всех событиях и новостях в городе*находите как провести свободное время, расписания кино, концертов,клубов, театров и выставок в удобной афише города* ищите любыеорганизации в справочнике предприятий, их контакты и расположениена карте. Приложение может определять ваше местоположение с помощьюGPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находить ближайшие к вам места*находите нужные вам магазины, торговые центры и супермаркеты.Узнавайте об их акциях, распродажах и времени работы* смотрителучшие места для отдыха в разделе досуг* находите справочныетелефоны любых аварийных и экстренных служб. Звоните им прямо изприложения* смотрите самые свежие фотоотчеты со всех вечеринок имероприятий города* находите объявления по любой категории вудобной доске объявлений. Все виды транспорта, недвижимости,товаров и услуг смотрите в простом и удобном интерфейсе* находитегрузовые автомобили, автобусы, мототранспорт и спецтехнику. Этонезаменимый помощник для тех, кто покупает или продает авто*смотрите точный прогноз погоды в вашем городе на сегодня иближайшую неделю* находите работу, размещая резюме и просматриваясвежие вакансии, размещенные в приложенииDo you live or come inVolgograd This is the best app for information on city life. Allinformation presented site city134.ru.* Learn about all the newsand events in the city* Find how to spend your free time schedulesof movies, concerts, clubs, theaters and exhibitions in aconvenient poster city* Look for any organization in the catalog,their contacts, and location on the map. An application candetermine your location using GPS, Wi-Fi or cellular networks andfind the nearest location to you* Find you need shops, shoppingcenters and supermarkets. Learn about their promotions, sales andoperating time* See the best destinations in the leisure* Find thephone numbers of all emergency and emergency services. Call themdirectly from the application* See the latest photo galleries fromall parties and events in the city* Find ads for any category in aconvenient bulletin board. All modes of transport, real estate,goods and services, refer to the simple and intuitive interface*Find trucks, buses, motor transport and special machinery. It is anindispensable tool for anyone who buys or sells cars* See theweather forecast in your city for today and next week* Find a jobposting and resume looking fresh vacancies posted in theapplication
Каменское City Guide 2.4.0 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Каменское? Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом 5692.com.ua. * узнавайте о всех событиях и новостях в городе* находите как провести свободное время, расписания кино,концертов, клубов, театров и выставок в удобной афише города *ищите любые организации в справочнике предприятий, их контакты ирасположение на карте. Приложение может определять вашеместоположение с помощью GPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находитьближайшие к вам места * находите нужные вам магазины, торговыецентры и супермаркеты. Узнавайте об их акциях, распродажах ивремени работы * смотрите лучшие места для отдыха в разделе досуг *находите справочные телефоны любых аварийных и экстренных служб.Звоните им прямо из приложения * смотрите самые свежие фотоотчетысо всех вечеринок и мероприятий города * находите объявления полюбой категории в удобной доске объявлений. Все виды транспорта,недвижимости, товаров и услуг смотрите в простом и удобноминтерфейсе * находите грузовые автомобили, автобусы, мототранспорти спецтехнику. Это незаменимый помощник для тех, кто покупает илипродает авто * смотрите точный прогноз погоды в вашем городе насегодня и ближайшую неделю * находите работу, размещая резюме ипросматривая свежие вакансии, размещенные в приложении Do you liveor come in Kamenka? This is the best application to get informationabout the life of the city. All information presented site5692.com.ua. * Learn about all the events and news in the city *Find how to spend free time, cinema schedules, concerts, clubs,theaters and exhibitions in a convenient poster city * Look for anyorganization in the catalog, their contacts and location map. Anapplication can determine your location using GPS, Wi-Fi orcellular networks and find the closest to your place * Find thedates of your stores, shopping centers and supermarkets. Learnabout their promotions, sales and operating time * See the bestplaces to relax in the leisure section * Find any reference phonesof emergency and emergency services. Call them directly from theapp * See the latest photo reports from all parties and events inthe city * Find ads for any category in a convenient bulletinboard. All modes of transport, real estate, goods and services,refer to the simple and intuitive interface * Find the trucks,buses, motor transport and special equipment. It is anindispensable tool for anyone who buys or sells cars * See weatherforecast for your city for today and next week * Find a job, resumeposting and viewing the new jobs posted in the annex
Кременчуг City Guide 2.4.0 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Кременчуг? Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом 05366.com.ua. * узнавайте о всех событиях и новостях вгороде * находите как провести свободное время, расписания кино,концертов, клубов, театров и выставок в удобной афише города *ищите любые организации в справочнике предприятий, их контакты ирасположение на карте. Приложение может определять вашеместоположение с помощью GPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находитьближайшие к вам места * находите нужные вам магазины, торговыецентры и супермаркеты. Узнавайте об их акциях, распродажах ивремени работы * смотрите лучшие места для отдыха в разделе досуг *находите справочные телефоны любых аварийных и экстренных служб.Звоните им прямо из приложения * смотрите самые свежие фотоотчетысо всех вечеринок и мероприятий города * находите объявления полюбой категории в удобной доске объявлений. Все виды транспорта,недвижимости, товаров и услуг смотрите в простом и удобноминтерфейсе * находите грузовые автомобили, автобусы, мототранспорти спецтехнику. Это незаменимый помощник для тех, кто покупает илипродает авто * смотрите точный прогноз погоды в вашем городе насегодня и ближайшую неделю * находите работу, размещая резюме ипросматривая свежие вакансии, размещенные в приложении You live orcome in Kremenchug? This is the best application to obtaininformation about life in the city. All information presented site05366.com.ua. * Learn about all the events and news in * Find howto spend free time schedules of movies, concerts, clubs, theatersand exhibitions in the city comfortable playbill * Looking for anyorganization to catalog their contacts and the location on the map.An application can determine your location using GPS, Wi-Fi orcellular networks and find the nearest location to you * You findcertain stores, shopping malls and supermarkets. Inquire abouttheir promotions, sales and operating time * See the best places tostay in the leisure section * Find the phone numbers of anyemergency and emergency services. Call them directly from theapplication * See the most recent photo reports from all partiesand events in the city * Find ads for any category in a convenientbulletin board. All modes of transport, real estate, goods andservices, refer to the simple and intuitive interface * Findtrucks, buses, motor transport and special equipment. It is anindispensable tool for anyone who buys or sells cars * See weatherforecast in your city for today and next week * Find a job, resumeposting and viewing recent jobs posted in the annex
Кривой Рог City Guide 2.4.0 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Кривой Рог? Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом 0564.ua. * узнавайте о всех событиях и новостях в городе *находите как провести свободное время, расписания кино, концертов,клубов, театров и выставок в удобной афише города * ищите любыеорганизации в справочнике предприятий, их контакты и расположениена карте. Приложение может определять ваше местоположение с помощьюGPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находить ближайшие к вам места *находите нужные вам магазины, торговые центры и супермаркеты.Узнавайте об их акциях, распродажах и времени работы * смотрителучшие места для отдыха в разделе досуг * находите справочныетелефоны любых аварийных и экстренных служб. Звоните им прямо изприложения * смотрите самые свежие фотоотчеты со всех вечеринок имероприятий города * находите объявления по любой категории вудобной доске объявлений. Все виды транспорта, недвижимости,товаров и услуг смотрите в простом и удобном интерфейсе * находитегрузовые автомобили, автобусы, мототранспорт и спецтехнику. Этонезаменимый помощник для тех, кто покупает или продает авто *смотрите точный прогноз погоды в вашем городе на сегодня иближайшую неделю * находите работу, размещая резюме и просматриваясвежие вакансии, размещенные в приложении You live or come inKrivoy Rog? This is the best application to obtain informationabout life in the city. All information presented site 0564.ua. *Learn about all the events and news in * Find how to spend freetime schedules of movies, concerts, clubs, theaters and exhibitionsin the city comfortable playbill * Looking for any organization tocatalog their contacts and the location on the map. An applicationcan determine your location using GPS, Wi-Fi or cellular networksand find the nearest location to you * You find certain stores,shopping malls and supermarkets. Inquire about their promotions,sales and operating time * See the best places to stay in theleisure section * Find the phone numbers of any emergency andemergency services. Call them directly from the application * Seethe most recent photo reports from all parties and events in thecity * Find ads for any category in a convenient bulletin board.All modes of transport, real estate, goods and services, refer tothe simple and intuitive interface * Find trucks, buses, motortransport and special equipment. It is an indispensable tool foranyone who buys or sells cars * See weather forecast in your cityfor today and next week * Find a job, resume posting and viewingrecent jobs posted in the annex
Черноморск City Guide 2.4.0 APK
Citysites
Вы живете или приехали в Черноморск? Это лучшее приложение дляполучения информации о жизни города. Вся информация представленасайтом 04868.com.ua. * узнавайте о всех событиях и новостях вгороде * находите как провести свободное время, расписания кино,концертов, клубов, театров и выставок в удобной афише города *ищите любые организации в справочнике предприятий, их контакты ирасположение на карте. Приложение может определять вашеместоположение с помощью GPS, Wi-Fi или сотовых сетей и находитьближайшие к вам места * находите нужные вам магазины, торговыецентры и супермаркеты. Узнавайте об их акциях, распродажах ивремени работы * смотрите лучшие места для отдыха в разделе досуг *находите справочные телефоны любых аварийных и экстренных служб.Звоните им прямо из приложения * смотрите самые свежие фотоотчетысо всех вечеринок и мероприятий города * находите объявления полюбой категории в удобной доске объявлений. Все виды транспорта,недвижимости, товаров и услуг смотрите в простом и удобноминтерфейсе * находите грузовые автомобили, автобусы, мототранспорти спецтехнику. Это незаменимый помощник для тех, кто покупает илипродает авто * смотрите точный прогноз погоды в вашем городе насегодня и ближайшую неделю * находите работу, размещая резюме ипросматривая свежие вакансии, размещенные в приложении You live orhave arrived in the Black Sea? This is the best application to getinformation about the life of the city. All information presentedsite 04868.com.ua. * Learn about all the events and news in thecity * Find how to spend free time, cinema schedules, concerts,clubs, theaters and exhibitions in a convenient poster city * Lookfor any organization in the catalog, their contacts and locationmap. An application can determine your location using GPS, Wi-Fi orcellular networks and find the closest to your place * Find thedates of your stores, shopping centers and supermarkets. Learnabout their promotions, sales and operating time * See the bestplaces to relax in the leisure section * Find any reference phonesof emergency and emergency services. Call them directly from theapp * See the latest photo reports from all parties and events inthe city * Find ads for any category in a convenient bulletinboard. All modes of transport, real estate, goods and services,refer to the simple and intuitive interface * Find the trucks,buses, motor transport and special equipment. It is anindispensable tool for anyone who buys or sells cars * See weatherforecast for your city for today and next week * Find a job, resumeposting and viewing the new jobs posted in the annex
Loading...