1.0 / June 25, 2017
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

СӨЗ ТАП ОЙЫН, СӨЗДІ ІЗДЕП ТАБЫҢЫЗ,НАЙДИТЕСЛОВО!
SOZ TAP Oiyn, SӨZDІІZDEPTABYҢYZ, FIND THE WORD!

App Information СӨЗ ТАП

SUMAR INTER. Show More...

МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ӨЛЕҢДЕРІ KING-DEV APK
SUMAR INTER.
МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВТЫҢ 400-ДЕЙ ӨЛЕҢДЕР БАР.* Қате түзетілді!MҰҚAҒALIMAҚATAEVTYҢ 400-DAY ӨLEҢDER BAR.* Қate tүzetіldі!
Махаббат қызық мол жылдар 1.0 APK
SUMAR INTER.
"Махаббат, қызық мол жылдар" кітабы,любимаякнига родителей"Mahabbat, қyzyқsayingzhyldar" kіtaby, favorite book parents
ТҮС ЖОРУ 1 APK
SUMAR INTER.
Атамзаманнан бері адам баласын қызықтырып келген, әлі деқызықтыратын, сыры толық ашылмаған құбылыстың бірі.Atamzamannanberі adam balasyn қyzyқtyryp kelgen, әlі de қyzyқtyratyn, cheesestolyқ ashylmaғan құbylystyң bіrі.
МАХАББАТ, ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР 1 APK
SUMAR INTER.
МАХАББАТ, ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР ЖАҢАДАН ЖАСАЛҒАН ПРИЛОЖЕНИЯ.Махаббатқызық мол жылдар — Әзілхан Нұршайықовтың 1970 жылы шығарған романы.Шығарма екі жастың арасындағы махаббат туралы баяндайды. Авторсоғыстан он екі мүшесі түгел болып келген жас солдаттың өмірі,ойларын жасырмай, көпшілікке паш етеді. Оның 33-аудиторияда өзінгүлге толған бақта отырғандай сезінуі, қыздардың тастай қылыпөрілген бұрымдарына көз салуы, достарын, өз махаббатын табуы,болашағына жол ашып, өз жолын табуы да тағы баяндалады.*ИНТЕРНЕТСІЗ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ.Осы аптада жаңа нұсқа дайынболады.Mahabbat, ҚYZYҚ MOL ZHYLDAR ZHAҢADAN ZHASALҒANAPPLICATIONS.Mahabbat қyzyқ saying zhyldar - Әzіlhan Nұrshayyқovtyң1970 zhyly shyғarғan novels. Shyғarma ekі zhastyң arasyndaғyMahabbat turaly bayandaydy. Author soғystan he ekі mүshesі tүgelbolyp kelgen zhas soldattyң өmіrі, oylaryn zhasyrmay, kөpshіlіkkepash etedі. Onyң 33 auditoriyada өzіn gүlge tolғan baқta otyrғandaysezіnuі, қyzdardyң Tastan қylyp өrіlgen bұrymdaryna kөz saladostaryn, өz mahabbatyn taboo bolashaғyna Jol ashyp, өz GminaŻołynia taboo yes taғy bayandalady.* INTERNETSІZ ZHҰMYSІSTEYDІ.Wasps aptada Zhana nұsқa dayyn Bolado.
Кыргызча Афоризмдер 1.0 APK
SUMAR INTER.
Учкул Сөздөр. Кыргызча Афоризмдер, Афоризмы будутдобавляться!Uchkul Sөzdөr. Kyrgyzcha Aforizmder, Aphorisms will beadded!
Электронды Құран 2.0 APK
SUMAR INTER.
(Бета версия) Электронды Құран. намаз уақытын көрсетеді, сүрелержинағы, электронды құран, Құбыланы көрсетеді, н(Электронная версияКуран)(Beta version) Elektrondy Құran. prayer uaқytyn kөrsetedі,sүreler zhinaғy, elektrondy құran, Құbylany kөrsetedі, n (Theelectronic version of the Quran)
ҚАЛИЛА КҮНДЕЛІК 1 APK
SUMAR INTER.
Москваны қорғаған Бауыржанның аты шықты, БауыржандықорғағанҚалиланың басы дауға қалды. Сол күндерде жазылғанкүнделікпентанысыңыздар.Moskvany қorғaғan Bauyrzhannyң Ata shyқty,Bauyrzhandyқorғaғan Қalilanyң bass dauғa қaldy. Sol kүnderdezhazylғankүndelіkpen tanysyңyzdar.
ҚАЗАҚША ЕРТЕГІ 1.0 APK
SUMAR INTER.
ҚАЗАҚША АУДИО ЕРТЕГІЛЕР ЖИНАҒЫ, СБОРНИКАУДИОСКАЗОК НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕKazakh RussianAUDIOERTEGІLER ZHINAҒY, AUDIO COLLECTION TALES in theKazakhlanguage
Loading...