1.0 / February 11, 2017
(4/5) (28)
Loading...

Description

Айни Садриддин Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик. ИсёниМуқаннаъ.Очеркҳои адабӣ-таърихӣ. (Барои бачагони синни миѐна вакалонимактабӣ). Ин ду очерки таърихӣ ҳаѐт ва фаъолияти дў мардибузургигузаштаи халқамон — Темурмалик ва Муқаннаъро, ки бар зиддиаҷнабиѐнмубориза бурда, қурбон шудаанд, дар бар мегиранд. АйниСадриддинГерой тяджикского народа Темурмалик Восстание Муканны.

App Information ТЕМУРМАЛИК

 • App Name
  ТЕМУРМАЛИК
 • Package Name
  tj.android.temurmalik
 • Updated
  February 11, 2017
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  AndroidTJ1
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

AndroidTJ1 Show More...

Рубоиёт. Рӯдакӣ 1.0 APK
AndroidTJ1
Дар раҳгузари бод чароғе, ки турост, Тарсам, ки бимирад аз фароғе,ки турост. Бӯйи ҷигари сухта олам бигирифт, Гар нашнидӣ, зиҳӣдимоғе, ки турост. 2 Бо он ки дилам аз ғами ҳаҷрат хун аст, Шодӣ зиғами туам зи ғам афзун аст! Андеша кунам ҳар шабу гӯям, ё раб,Ҳиҷрон-ш чунин аст, висолаш чун аст? 3 Ҷойе, ки гузаргоҳи дилимаҳзун аст, Он ҷо ду ҳазор найза болои хун аст. Лайлисифатон зиҳоли мо бехабаранд, Маҷнун донад, ки ҳоли Маҷнун чун аст! 4 Дилхаставу бастаи мусалсалмӯйест, Хунгаштаву куштаи бути ҳиндуест.Суде накунад насиҳатат, эй воиз, Ин хонахароб турфа якпаҳлуест. 5Тақдир, ки ба куштанат озарм надошт, Бар ҳусну ҷавони-т дили нармнадошт. Андар аҷабам зи ҷонситон, к-аз чу туе Ҷон бистуду аз ҷамолиту шарм надошт. 6 Чашмам зи ғамат ба ҳар ақиқе, ки бисуфт, Барчеҳра ҳазор гул зи розам бишкуфт. Розе, ки дилам зи ҷон ҳамедоштнуҳуфт, Ашкам ба забони ҳол бо халқ бигуфт. 7 Бе рӯйи ту хуршедиҷаҳонсӯз мабод, Ҳам бе ту чароғи оламафрӯз мабод! Бо васли ту кассчу ман бадомӯз мабод, Рӯзе, ки туро набинам он рӯз мабод! 8 Зулфашбикашӣ, шаби дароз андозад, В-ар бикшойӣ, ҷангали боз андозад, В-арпечу хамаш зи якдигар бикшоянд, Доман-доман мушки Тароз андозад. 9Чун субҳ алам зад ба ҳисомат монад, Чун якшаба шуд моҳ, ба ҷамоатмонад! Тақдир ба аспи тезгомат монад, Рӯзӣ ба ато додани оматмонад! 10 Ҷуз ҳодиса ҳаргиз талабам кас накунад, Як пурсиши гармҷуз табам касс накунад В-ар ҷон ба лаб оядам ба ҷуз мардуми чашм Якқатраи об бар лабам кас накунад.
«ЧОРУНСУР»-И МИРЗО БЕДИЛ 1.0 APK
AndroidTJ1
«Чорунсур» бузургтарин асари мансури Мирзо Абдулқодири Бедил(1644-1720) буда, дар баробари фаро гирифтани масъалаҳои гуногунифалсафию ахлоқӣ ва адабию эстетикӣ маъхази муҳимми таърихиюэтнографӣ низ ба шумор меравад. Ин асар дар кори тадқиқ ва омўзишиаҳвол ва осори худи шоир низ аз манбаъҳои асосӣ маҳсуб мешавад.
Умари Хайём. Рубоиёт 1.0 APK
AndroidTJ1
То битвонӣ ранҷа магардон касро, Бар оташи хашми хеш маншон касро,Гар роҳати ҷовидон тамаъ медорӣ, Меранҷ ҳамешаву маранҷон касро. ** * Абр омаду боз бар сари сабза гирист, Бе бодаи арғувон намебоядзист. Ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи мост, То сабзаи хоки мотамошогаҳи кист. * * * Чун дар гузарам, ба бода шӯед маро, Талқинзи шароби ноб гӯед маро. Хоҳед ба рӯзи ҳашр ёбед маро, Аз хоки даримайкада ҷӯед маро * * *
Мавлоно Ҷалолуддин 800 ҒАЗАЛ 1.0 APK
AndroidTJ1
Ҷуз вай чӣ бошад, к-аз аҷал андаррабояд кулли мо?! Сад ҷонбарафшонам бар ӯ, гӯям: «Ҳанийян, марҳабо!». Рақсон суви гардуншавам, з-он ҷо суви бечун шавам, Сабру қарорам бурдайӣ, ай мизбон,зутар биё! Аз маҳ ситора мебарӣ, ту пора-пора мебарӣ, Гаҳ ширхорамебарӣ, гаҳ мекашонӣ дояро! Дорам диле ҳамчун ҷаҳон, то мекашадкӯҳи гарон, Ман куҳкашам, каҳ кай кашад з-ин коҳдон охир маро?! Гармӯйи ман чун шир шуд, аз шавқи мурдан пир шуд, Ман ордам, гандумнаям, чун омадам дар осиё?! Дар осиё гандум равад, к-аз сунбулазодаст ӯ, Зодай маҳам, не сунбула, дар осиё бошам чаро?! Не, не,фитад дар осиё ҳам нури маҳ аз равзане, З-он ҷо ба сӯйи маҳ равад,не дар дукон нонбо! Бо ақли худ гар ҷуфтаме, ман гуфтаниҳо гуфтаме,Хомӯш кун, то нашнавад ин гуфтаро боди ҳаво! 2 Ай навбаҳори ошиқон,дорӣ хабар аз ёри мо?! Ай аз ту обастан чаман в-ай аз ту хандонбоғҳо! Ай бодҳои хушнафас, ушшоқро фарёдрас, Ай поктар аз ҷону ҷон,охир куҷо будӣ, куҷо?! Ай фитнаи Руму Ҳабаш, ҳайрон шудам, ч-инбӯйи х(в)аш Пироҳани Юсуф бувад ё худ ридои Мустафо?! Ай ҷӯйбориростӣ, аз ҷӯйи ёри мостӣ, Бар синаҳо Синостӣ, бар ҷонҳойӣ ҷонфазо!Ай қилу ай қоли ту хуш в-ай ҷумла ашколи ту хуш, Моҳи ту хуш, солиту хуш, ай солу маҳ чокар туро! 3
Наврузи 1.0 APK
AndroidTJ1
ШЕЪРХОИ НАВРУЗИ Навруз шуду лолаи хушранг баромад, Булбул батамошои даъфу чанг баромад, Мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз,Мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. Навруза ба навбаҳор каймебинам Гулҳора ба шаш қатор кай мебинам Гулҳора ба шаш қатор дарфасли баҳор Дунёра ба як қарор кай мебинам Муборак бод Наврӯз бартоҷику бар тоҷикистонӣ, Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ,Расидем боз бар Навруз, ба соли нав, ба рӯзи нав, Дар ин дунёибераҳму дар ин дунёи сарсонӣ, Илоҳо Иди Навруз чун сарҳаде бошад басамти нек, Орову тор бахшад бар ҳаёти ҳар яки Шумо, Руҳи болидавуҳам шодӣ бахшад иди осмонӣ. Намо бахшад, наво бахшад, ба ҳар қалбедаво бахшад, Озодиву адолат бишкуфад дар хоки Сомонӣ. Муборак РузиНав ай тоҷику, ай тоҷикистонӣ, Азизони дилу дида, муборак идиорёнӣ!
МОДАР. МИРЗО ТУРСУНЗОДА 1.0 APK
AndroidTJ1
ХАЙР, МОДАРИ АЗИЗ Модарам, меравам аз пеши ту ман, Ба дифои шарафушаъни Ватан. Меравам то ки зиреҳ пўшам ман, Дар роҳи фатҳу зафаркўшам ман. Хабар омад, ки бар тороҷи чаман Боз карда пари худ зоғузаған. Модарам, дар сари хашму ғазабам, Бар сари гарму тани ғарқитабам. Мепарам сўйи фазо мисли уқоб, То кунам зоғи сияҳро дарёб.
Саъдӣ Шерозӣ. Ғазалиёт 1.0 APK
AndroidTJ1
Саъдӣ Шерозӣ. Ғазалиёт Эй боғи ҳусн чун ту ниҳоле наёфта, Рухсораизамин чу ту холе наёфта. Тобандатар зи рӯи ту моҳе надида чарҳ,хуштар зи абрӯи ту ҳилоле наёфта. Бар даври орази ту назар кардаофтоб, Худро латофатеву ҷамоле наёфта. Чархи мушаъбид аз рухи тудилфиребтар Дар зери ҳафт парда ҳаёле наёфта. То кай зи дарди ишrиту нолад равони ман, Рӯзе ба лутф аз ту мисоле наёфта. Худро базери чангали шоҳини ишrи ту Анrои сабри ман пару боле наёфта Афтодадар забони халоиr ҳадиси ман, Бо ту ба як ҳадис маҷоле наёфта. Зоилшавад, ҳар он чӣ ба куллӣ камол ёфт, Умрам завол ёфт, камоленаёфта. Гулбарги ишrи ман ба чӣ уммед бишкуфад, Аз бӯстони васлшамоле наёфта Саъдӣ ҳазор ҷома ба рӯзе rабо кунад, Як меҳрубонӣ азту ба соле наёфта.
Шах-наме 1.0 APK
AndroidTJ1
Шах-наме Хаким Абулькасим Фирдоуси Поэма Фирдоуси «Шах-наме» впереводе означает «Книга царей». Это чудесный поэтический эпос,состоящий из 55 тысяч двустиший, в которых причудливо переплелисьсюжеты извечной борьбы славы и позора, любви и ненависти, света итьмы, дружбы и вражды, смерти и жизни, победы и поражения. Поэмапредставляет повествование мудреца из Туса о легендарной династииПишдадидов и перипетиях истории Киянидов, уходящие в глубь вековистории Таджиков через мифы и легенды. В качестве источников длясоздания поэмы автор использовал легенды о первых шахах Таджиков,сказания о богатырях-героях, на которые опирался таджикский тронэпоху династии Ахеменидов (VI-IV века до н. э.), реальные события илегенды. Абулькасим Фирдоуси работал над своей поэмой 35 лет изакончил ее в в 1011 году. Современные исследователи условноразделили «Шах-наме» на три части: мифологическая, героическая иисторическая.
Loading...