1.0 / September 5, 2016
(4.3/5) (6)

Description

بسم الله الرحمن الرحيم«Түгел қажылық туралы» («Все охадже»)Бағдарлама келесі кітаптардан құралады:1. Умра мен қажылықжасаушыларға арналған жаднама (Дайындаған Дамир Хайруддин)2. Умражәне қажылық орындаушыларға арналған қысқаша жаднама3. Пайғамбардың(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қажылығы, ол туралы ұлыжәне сенімге лайықты риуаятшылар Жәбирдің (Аллаһ оған разы болсын)сөздерінен жеткізгендей4. Зул-хижжаның алғашқы он күнінің ұлыартықшылықтары сондай-ақ әт-тәшриқтің үш күні туралы5. Ораза жәнеқұрбан айт намаздары6. Исламдағы Құрбан шалу және онымен байланыстыережелер туралыبسم الله الرحمن الرحيم"Tүgel қazhylyқ turaly" ( "Allof the Hajj")Baғdarlama kelesі kіtaptardan құralady:1. Umrahchanged қazhylyқ zhasaushylarғa arnalғan zhadnama (Dayyndaғan DamirHayruddin)2. Umrah zhane қazhylyқ oryndaushylarғa arnalғan қysқashazhadnama3. Payғambardyң (oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemіbolsyn) қazhylyғy, ol turaly uly zhane senіmge layyқtyriuayatshylar Zhәbirdің (Allaһ oғan times bolsyn) sөzderіnenzhetkіzgendey4. Zul-hizhzhanyң alғashқy he kүnіnің ulyartyқshylyқtary Sogndal-ak-әt tәshriқtің Ush kүnі turaly5. Orazzhane құrban Ait namazdary6. Islamdaғy Құrban Shalu zhaneadd-baylanysty erezheler turaly

App Information Түгел қажылық туралы

 • App Name
  Түгел қажылық туралы
 • Package Name
  ws.umrahajj.kz.AOULSFVUZHVKYAWS
 • Updated
  September 5, 2016
 • File Size
  2.5M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  BadrStudio
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Azerbaijan, Baku
 • Google Play Link

BadrStudio Show More...

Намаз оқуды үйрену 1.0 APK
BadrStudio
"Намаз үйренушілерге арналған рет-ретімен бейнеленген нұсқаулық"Намаз - Аллаһ Тағала мүминдерге парыз еткен ғибадаттың ең біріншітүрі. Намазды әрбір кәмелетке жеткен әрі ақыл-есі дұрыс әрбірмұсылман орындауға міндетті. Намаз біздің бұл дүние мен Ақыреттежетістікке жетуіміздің кілті. Аллаһ Тағала бұл туралы Өзінің ҰлыКітабында: «Шындығында, намаздарында тағзым-итағатпен мойынсұнушымүминдер құтылды», - деді (23:1–2). Ал басқа аяттарда былай депайтылады: «Олар намаздарына ұқыпты. Міне, солар - мұрагерлер. Оларонда мәңгі қалатын Фирдауыс жәннатына мұрагер болады» (23:9–11).Намаз иманды арттырады, күнәларды өшіреді, кісіні ізгі жәнесалиқалы адамдармен бір қатарға қояды, оған дінде және дүниеістерінде көмектеседі әрі оны жаман және жексұрын нәрселерденқорғайды. Бұл буклеттің мақсаты — сіздерге намазды МухаммадПайғамбар, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, орындағандайетіп дұрыс орындауды үйренуге көмектесу. "Namaz үyrenushіlergearnalғan PET retіmen beynelengen nұsқaulyқ" Namaz - Allaһ Taғalamүminderge Paryz etken ғibadattyң eң bіrіnshі tүrі. Namazdy әrbіrkәmeletke zhetken әrі aқyl-esі dұrys әrbіr mұsylman oryndauғamіndettі. Namaz bіzdің bұl dүnie changed Aқyrette zhetіstіkkezhetuіmіzdің kіltі. Allaһ Taғala bұl turaly Өzіnің Uly Kіtabynda"Shyndyғynda, namazdarynda tagzym-itaғatpen moyynsұnushy mүminderқұtyldy" - dedі (23: 1-2). Al basқa ayattarda was depots aytylady"Olar namazdaryna ұқypty. Mіne Solari - mұragerler. Olar Foundationmәңgі қalatyn Firdauys zhәnnatyna mұrager Bolado "(23: 9-11). Namazimandy arttyrady, kүnәlardy өshіredі, kіsіnі іzgі zhane saliқalyadamdarmen bir қatarғa қoyady, oғan dіnde zhane dүnie іsterіndekөmektesedі әrі ones Zhaman zhane zheksұryn nәrselerden қorғaydy.Bұl buklettің maқsaty - sіzderge namazdy Muhammad Payғambar, oғanAllaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, oryndaғanday etіp dұrysoryndaudy үyrenuge kөmektesu.
Әулиелерге сиыну туралы 1.0 APK
BadrStudio
- «Жаратушы тұрғанда, жаратылғаннан не сұрайсың?!» немесеТүркістанда, Бекет Атада және басқа дақабір-кесене-мазарлардаәруақ-әулиелер мен киелерге сиыну – қазақхалқын опат ететін жол (Дайындаған «Абу Ханифа мирасы» сайтыныңредакциясы)Кітап Түркістандағы, Бекет Ата қабіріндегі, басқа дажерлердегі қабірлерге, әруақтарға, әулиелерге, жалған қасиеттіорындарға және киелерге сиыну рәсімдері жалғыз Аллаһқа ғанақұлшылық етуді насихаттайтын Ислам дініне қайшы келетінін Құран менСүннет мәтіндеріне және ханафи мәзһабының ғалымдарының сөздерінесүйеніп, ғылыми түрде дәлелдеп береді және сол жерлерде орын алыпжатқан келеңсіз құбылыстардың көпқұдайшылық және дінбұзар мәнінтүсіндіреді. Кітап қалың оқырманға арналған.- "Zharatushy tұrғanda,zharatylғannan not sұraysyң ?!" NemesTүrkіstanda, Becket Atadazhane basқa yes қabіr-Kesene-mazarlardaәruaқ-әulieler changedkielerge siynu - Kazakh halқyn Opat etetіn Zhol (Dayyndaғan "AbuHanifa Miras" saytynyң redaktsiyasy)Kitap Tүrkіstandaғy, Becket Ataқabіrіndegі, basқa yes zherlerdegі қabіrlerge, әruaқtarғa,әulielerge, zhalғan қasiettі oryndarғa zhane kielerge siynurәsіmderі zhalғyz Allaһқa ғana құlshylyқ etudі nasihattaytyn Islamdіnіne қayshy keletіnіn Құran changed Sүnnet mәtіnderіne zhaneHanafi mәzһabynyң ғalymdarynyң sөzderіne sүyenіp, ғylymi tүrdedәleldep beredі zhane hydrochloric zherlerde oryn Alyp zhatқankeleңsіz құbylystardyң kөpқұdayshylyқ zhane dіnbұzar mәnіntүsіndіredі. Kitap қalyң oқyrmanғa arnalғan.
Таухид кітабы 1.0 APK
BadrStudio
Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен! «БІРҚҰДАЙШЫЛЫҚКІТАБЫНДА» КЕЛТІРІЛГЕН АЯТТАР МЕН ХАДИСТЕРДЕН АЛЫНАТЫНПАЙДАЛАР(шейх Салих әл-Фаузанның (Аллаһ оны есендікте сақтасын) осыкітапқа жасаған қысқаша түсіндірмесінен)Asa Meyіrіmdі, ereksheRahymdy Allaһtyң Atymya!"BІRҚҰDAYSHYLYҚ KІTABYNDA" KELTІRІLGENAYATTAR MEN HADISTERDEN ALYNATYN PAYDALAR(Sheikh Saleh әl-Fauzannyң(Allaһ ones esendіkte saқtasyn) wasp kіtapқa zhasaғan қysқashatүsіndіrmesіnen)
Мұсылман қорғаны 1.0 APK
BadrStudio
بسم الله الرحمن الرحيمМҰСЫЛМАН ҚОРҒАНЫҚұран мен Сүннеттен алынғанзікір-дұғаларЖинақтаған: Аллаһ Тағалаға мұқтаж доктор Са’ид бин‘Али бин Уаhф әл-Қахтани.Бұл менің «Құран мен Сүннетте келгензікірлер, дұғалар және дем салып емдеу» атты кітабымныңқысқартылған нұсқасы. Оны алып жүруге және сапарда қолдануға жеңілболу үшін, мен «Зікірлер» атты тарауды ықшамдадым. Бұл жерде мензікірлердің мәтіндерін ғана, олардың бір немесе бірнешедереккөздерімен бірге келтірумен шектелдім. Хадис қай сахабаданжеткізілетінін немесе басқа да нақтылықтарды білгісі келгендер осыкітаптың толық нұсқасына оралсын. Мен Құдіретті әрі Ұлы АллаһтанОның көркем есімдері мен кемел сипаттары арқылы бұл кітаптың текОның ғана игілікті Дидарына арналған болуын, және маған тірікезімде де, қайтыс болуымнан кейін де пайда беруін сұраймын. Менсондай-ақ Аллаһтан бұл кітап оны оқитындарға, басып шығаратындарғажәне таралуына себепші болатындарға да пайда келтіруін тілеймін,расында, бұл барлық кемшіліктен Пәк болған Оған ғана тәуелді әрі Олосыған құдіретті.Аллаһ Тағалаға мұқтаж Са’ид бин ‘Али бин Уаhфәл-Қахтани.Бұл қосымшаның артықшылығы онда әрбір зікір-дұғағақатысты хадистер мен олардың сенімділігі көрсетілетіндігі. Суфиянәс-Саури былай дейтін: «Иснад — бұл мүминнің қаруы! Әрі егер оның(қолында) осы қару болмаса, онда ол ненің көмегімен соғыспақ?!»(Қз. «Файдул-Қадир», 1/433). Имам Ибн әл-Мубарак былай деген:«Иснад - діннен, әрі егер иснад болмағанда, онда әркім қалағанынайта берер еді!» (Муслим, 1/15). Мухаммад ибн Сирин былай дейтін:«Бұрын, (ислам үмметінде) бүлік орын алмайынша, иснад туралысұрамайтын. Ал ол орын алғаннан кейін: «Бізге жеткізушілеріңіздіатап беріңіздерші», - деп айтатын болды. Әрі олар қарайтын: егержеткізушілер әһли-Суннадан болса, онда олардың хадистерінқабылдайтын; ал егер олар бидғаттардың жақтаушыларынан болса, ондаолардан хадистерді алмайтын!» (Муслим, 1/15). Имамәш-Шәфи’и:«Иснадсыз хадис талап етуші түнде отын жинайтын адамсекілді. Әрі ол өзінің (жинаған) отын бауының ішіне жылан кіріпкеткенін байқамай да қалады».بسم الله الرحمن الرحيمMҰSYLMANҚORҒANYҚұran changed Sүnnetten alynғan zіkіr-dұғalarZhinaқtaғan:Allaһ Taғalaғa mұқtazh Dr. Sa'id bin Ali bin Uahf әl-Қahtani.BұlMenin "Құran changed Sүnnette kelgen zіkіrler, dұғalar zhane demsalyp emdeu" Atta kіtabymnyң қysқartylғan nұsқasy. Ona Alyp zhүrugezhane SAPARD қoldanuғa zheңіl Bolu ushin, Maine "Zіkіrler" Attataraudy yқshamdadym.Bұl poles changed zіkіrlerdің mәtіnderіn ғana,olardyң bir Nemes bіrneshe derekkөzderіmen bіrge keltіrumenshekteldіm. Hadith қay sahabadan zhetkіzіletіnіn Nemes basқa yesnaқtylyқtardy bіlgіsі kelgender wasp kіtaptyң tolyқ nұsқasynaoralsyn.Men Құdіrettі әrі Uly Allaһtan Onyң kөrkem esіmderі changedKemel sipattary arқyly bұl kіtaptyң tech Onyң ғana igіlіktіDidaryna arnalғan boluyn, zhane maғan tіrі kezіmde de, de қaytysboluymnan keyіn Paid beruіn sұraymyn. Sogndal Myung-ak Allaһtan bұlKitap ones oқityndarғa, basyp shyғaratyndarғa zhane taraluynasebepshі bolatyndarғa yes Paid keltіruіn tіleymіn, rasynda, bұlbarlyқ kemshіlіkten Pәk bolғan Oғan ғana tәueldі әrі Ol osyғanқұdіrettі.Allaһ Taғalaғa mұқtazh Sa'id bin Ali bin Uahfәl-Қahtani.Bұl қosymshanyң artyқshylyғy Foundation әrbіrzіkіr-dұғaғa қatysty hadister changed olardyң senіmdіlіgіkөrsetіletіndіgі.   Sufian әs-Sauri was deytіn"isnaad - bұl mүminnің қaruy! Әrі Eger onyң (қolynda) wasp қarubolmasa, Foundation ol nenің kөmegіmen soғyspaқ ?! "(Қz."Faydul-Қadir ', 1/433).   Imam Ibn-Mubarak was әlDegen: "isnaad - dіnnen, әrі Eger isnaad bolmaғanda, Foundationәrkіm қalaғanyn Ait berer edі!" (Muslim,1/15).   Muhammad Ibn Sirin was deytіn "Bұryn (Islamүmmetіnde) bүlіk oryn almayynsha, isnaad turaly sұramaytyn. Al oloryn alғannan keyіn "Bіzge zhetkіzushіlerіңіzdі atap berіңіzdershі"- Dep aytatyn Bolden. Әrі Olar қaraytyn: ​​Eger zhetkіzushіler әһliSunnadan-bolsa, Foundation olardyң hadisterіn қabyldaytyn; AlJaeger Olar bidғattardyң zhaқtaushylarynan bolsa, Foundationolardan hadisterdі almaytyn! "(Muslim, 1/15).   Imamәsh-Shәfi'i "Isnadsyz hadith talap etushі tүnde Otynia zhinaytynadam sekіldі. Әrі ol өzіnің (zhinaғan) Otynia bauynyң іshіne jylankіrіp ketkenіn bayқamay қalady yes. "
Ораза туралы 1.0 APK
BadrStudio
Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен! Түгел ораза туралыАллаһ Тағала былай деді: "Ораза Мен үшін ұсталады, және оның сыйынМен Өзім беремін. Өйткені адам өз қалауларын қанағаттандырудан жәнеөз тамағынан Мен үшін бас тартады!» Муслим 1151.Бұл қосымша өзініңқұрамына Рамазан айындағы және басқа кездегі ораза туралы,сондай-ақ тарауих намазы, пітір садақасы, иғтикаф және айт намазытуралы кітаптар мен мақалаларды қамтыған. Қосымша жаңартылып әрітолықтырылып отырады, ин ша Аллаһ.Asa Meyіrіmdі, erekshe RahymdyAllaһtyң Atymya!Tүgel Oraz turalyAllaһ Taғala was dedі "Oraz Myungushin ұstalady, zhane onyң syyyn Myung Өzіm beremіn Өytkenі adam өzқalaularyn қanaғattandyrudan zhane өz tamaғynan Myung ushin basstartady" Muslim, 1151.!.Bұl қosymsha өzіnің құramyna Ramadanayyndaғy zhane basқa kezdegі Oraz turaly, Sogndal-ak tarauihprayers, pіtіr sadaқasy, iғtikaf zhane Ait namaz turaly kіtaptarchanged maқalalardy қamtyғan.Қosymsha zhaңartylyp әrі tolyқtyrylypotyrady, in sha Allaһ.
Намаз туралы 1.0 APK
BadrStudio
Пайғамбар, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, намазыныңсипаттамасытәкбірден сәлемге дейін,оны өзіңіз көргеніңіздей«Намаздымен сендердің көздеріңше қалай орындаған болсам, солай орындаңдар!»(әл-Бухари жеткізген)Араб тілінен орыс тіліне аударған: ДамирХайруддинҚазақ тіліне орыс тіліндегі бесінші түзетілген жәнетолықтырылғанМосква/UMMAH, 2008 г, басылымынанаударған және қазақтіліндегі аударма мәтінін араб тіліндегі түпнұсқамен салыстырыпөңдеген: «Абу Ханифа мирасы» сайтының редакциясы.Payғambar, oғanAllaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, namazynyңsipattamasytәkbіrden sәlemge deyіn,ones өzіңіzkөrgenіңіzdey"Namazdy changed senderdің kөzderіңshe қalay oryndaғanBolsena, Solana oryndaңdar!"(Әl zhetkіzgen-Bukhari)Arab tіlіnenorys tіlіne audarғan: Damir HayruddinKazakh tіlіne orys tіlіndegіbesіnshі tүzetіlgen zhane tolyқtyrylғanMoscow / UMMAH, 2008,basylymynanaudarғan zhane Kazakh tіlіndegі audarma mәtіnіn Arabtіlіndegі tүpnұsқamen salystyryp өңdegen: "Abu Hanifa Miras"saytynyң redaktsiyasy.
Мәнһаж ережелері 1.0 APK
BadrStudio
بسم الله الرحمن الرحيمАса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтыңатымен!САЛИҚАЛЫ АЛДЫҢҒЫ ҰРПАҚТАРДЫҢ ТӘРБИЕ МЕН ТҮЗЕТУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІМӘНҺАЖЫНЫҢ АЙҚЫН ТҮСІНДІРМЕСІЖазған ‘АбдуЛлаһ ибн Салихәл-‘УбайләнҚұрметті шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛләһәл-Фаузанның ескертпелеріменАллаһ Тағала былай деген: يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا «Әй,Пайғамбар! Сөз жоқ, сені бір куә, қуантушы әрі ескертуші етіпжібердік. Аллаһ жаққа Оның нұсқауымен шақырушы бір нұрлы шырақтүрінде жібердік» («әл-Әхзаб» сүресі, 45-46 аяттар).Аллаһ Тағаласондай-ақ былай деді: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنسَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «Күдіксіз,Менің тура жолым осы. Енді соған еріңдер. Басқа жолдарға түспеңдер,өйткені олар сендерді Аллаһтың жолынан тайдырады» («әл-Әнғам»сүресі, 153-аят).Имам әз-Зухри былай деген: «Біздің ғалымдарымыз:"Сүннеттен мығым ұстануда құтылу бар", - деп айтатын». Ал имамМалик: «Суннет – бұл Нұхтың кемесі! Кім осы кемеге мінсе - құтылды,ал кім мінбесе – батып кетеді».بسم الله الرحمن الرحيمAsa Meyіrіmdі,erekshe Rahymdy Allaһtyң Atymya!SALIҚALY ALDYҢҒY ҰRPAҚTARDYҢ TӘRBIEMEN TҮZETU MӘSELESІNDEGІ MӘNҺAZHYNYҢ AYҚYN TҮSІNDІRMESІZhazғan'AbduLlaһ ibn Salih әl-'UbaylәnҚұrmettі Sheikh Salih ibn Fawzaanibn 'AbdiLlәһ әl-Fauzannyң eskertpelerіmenAllaһ Taғala wasDegen: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (45)وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا"Әy, Payғambar! Soz zhoқ, senіbir kuә, қuantushy әrі eskertushі etіp zhіberdіk. Allaһ zhaққa Onyңnұsқauymen shaқyrushy bir Nurly shyraқ tүrіnde zhіberdіk "("әl-Әhzab "sүresі, ayattar 45-46).Allaһ Taғala Sogndal-ak wasdedі: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكمعن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون"Kүdіksіz, Menin tour zholymwasps. Endі soғan erіңder. Basқa zholdarғa tүspeңder, өytkenі Olarsenderdі Allaһtyң zholynan taydyrady "(" әl-Әnғam "sүresі, verse153).Imam Zuhri was әz-Degen: "Bіzdің ғalymdarymyz" Sүnnetten myғymұstanuda құtylu bar "- Dep aytatyn". Al Imam Malik: "Sunnet - bұlNұhtyң kemesі! Kіm wasp kemege mіnse - құtyldy, al kіm mіnbese -batyp ketedі ".
Аллаһтың құлдарындағы хақысы 1.0 APK
BadrStudio
بسم الله الرحمن الرحيمАЛЛАҺТЫҢ ҚҰЛДАРЫНДАҒЫ ХАҚЫСЫИмам Бухари менимам Муслим өздерінің сахих хадистер жинақтарында, Муаз ибнЖәбәлдің сөздерінен мына хадисті келтіреді: «Муаз ибн Жәбәл бірдеАллаһ Елшісімен, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, біргеесекке мінгесіп келе жатқанда, Пайғамбар, оған Аллаһтың игілігі менсәлемі болсын: "Әй, Муаз! Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы жәнеқұлдардың Аллаһтағы хақысы туралы білесің бе?", - деп сұрағанынәңгімелейді. Сонда Муаз: "Аллаһ пен Оның елшісі жақсырақ біледі", -деп жауап берген. Пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігі мен сәлеміболсын: "Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы – құлдардың текАллаһқа ғана құлшылық етіп, Оған серік қоспауы. Ал құлдардыңАллаһтағы хақысы – кімде-кім Аллаһқа серік қоспаса, (Аллаһ) соладамды азаптамауы", - дейді…Бағдарлама келесі кітаптарданқұралады:1. Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы2. Көпқұдайшылық3.Раббың кім?4. Намаз оқуыңа не кедергі?بسم الله الرحمنالرحيمALLAҺTYҢ ҚҰLDARYNDAҒY HAҚYSYImam Bukhari changed Imam Muslimөzderіnің Sahih hadister zhinaқtarynda, Muadh ibn Zhәbәldіңsөzderіnen myna hadistі keltіredі "Muadh ibn Zhәbәl bіrde AllaһElshіsіmen, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, bіrgeesekke mіngesіp Kehl zhatқanda, Payғambar, oғan Allaһtyң igіlіgіchanged sәlemі bolsyn" Әy , Muadh Allaһ Taғalanyң құldaryndaғyhaқysy ​​zhane құldardyң Allaһtaғy haқysy ​​turaly bіlesің baa! "-?depots sұraғanyn әңgіmeleydі. Sonda Muadh: "Allaһ foams Onyңelshіsі zhaқsyraқ bіledі" - Dep zhauap Bergen. Payғambarymyz, oғanAllaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn "Allaһ Taғalanyңқұldaryndaғy haқysy ​​- құldardyң tech Allaһқa ғana құlshylyқ etіp,Oғan serіk қospauy Al құldardyң Allaһtaғy haқysy ​​- kіmde-kіmAllaһқa serіk қospasa (Allaһ) hydrochloric adamdy azaptamauy." -Deydі ...Baғdarlama kelesі kіtaptardan құralady:1. Allaһ Taғalanyңқұldaryndaғy haқysy2. Kөpқұdayshylyқ3. Rabbyң kіm?4. Prayer oқuyңanot kedergі?
Loading...