1.1 / April 27, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Представлений проект – це навчальна програма. Вонапоказуєкористувачу як каже та чи інша тварина. Запустившипрограму,натискайте на картинки з тваринами щоб почути, як вониговорять.Також натискайте на підписані кнопки, щоб перейти міжвідділамитварин. Проект може використовуватися, як демонстраційнийматеріалпри поясненні теми «Тварини».The present project - atrainingprogram. It shows the user says oranotheranimal.       By runningtheprogram, click on the pictures of the animals to hear howtheyspeak. Also signed press the buttons to move betweendepartmentsanimals.     The project can beused asdemonstration material to explain the theme "Animals".

App Information Як говорять тварини

 • App Name
  Як говорять тварини
 • Package Name
  appinventor.ai_darkganster03.tvari
 • Updated
  April 27, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Луцький міський ЦНТТУМ
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

Луцький міський ЦНТТУМ Show More...

Технікус 2.0 APK
Проект “Технікус” – україномовна гра-стратегія космічної тематики.Створена в середовищі Unity 3D. Розрахована на використанні для ПКта мобільних ґаджетів, що працюють під операційною системоюAndroid.При вході в гру, користувач бачить меню: У грі є 8 рівнів(поки що працюють лише 2), з часом їх кількість збільшиться. Вкожному рівні підвищується складність проходження. При виборі рівняможна вибрати складність штучного інтелекту. Після вибору рівня,гравець потрапляє в космічний простір (Малюнок 2). Там є планетагравця – Земля, планета комп’ютера - Робот, усі інші – нейтральні.На планеті Робот живуть бездушні роботи-автомати, якізапрограмовані на те, щоб розселитися на усіх планетах галактики.Крім того, побоюючись конкуренції, вони вирішили знищити усі проявибіологічного життя, включаючи людей. На планеті Земля живутьрозумні люди, здатні оцінити красу природи – і фауни, і флори. Вониможуть також перепрограмувати роботів з планети Робот так, щоб вонистали корисними людям і природі взагалі. Для цього їм требазаселити усі планети галактики, включаючи планету Робот.Напланетах, що належать Роботам, зображено число, що показує рівеньтехнічного прогресу (скорочено рівень техніки) на цій планеті.Кожну секунду на планетах, захоплених Роботами, збільшуютьсяпоказники рівня техніки, а на планетах, заселених людьми, –показники життєвої сили.На нейтральних планетах життя немає, бо тамє певні проблеми екологічного характеру, несприятливі погодні умовита космічні впливи. Рівень проблематичності (скорочено рівеньпроблем) зображений числом на планеті. Люди здатні ці проблемивирішити. При заселенні, якщо життєва сила планети, з якої ведетьсязаселення більша, ніж рівень проблем нейтральної планети чипланети, захопленої Роботами, планета стає заселеною (Малюнок 3).При цьому люди перетворюють проблеми планети на її життєву силу.При заселенні, наприклад, планети X з планети Y життєва силапланети X стає рівною 0 (нулю), а життєва сила планети Y стаєрівною сумі життєвої сили планети Y і рівня проблем планетиY:Рівень життєвої сили планети X= Рівень проблем планети X+Рівеньжиттєвої сили планети Y.При захопленні планети роботами рівень їїпроблем зростає із-за бездушної діяльності загарбників, якіспоживають ресурси планети, не задумуючись про їх відновлення. Призахопленні, наприклад, планети X з планети YРівень проблем планетиX= Рівень проблем планети X+Рівень техніки планети Y.Магазин. Запроходження рівнів буде даватися чорна матерія. За неї можна будекупувати кількість планет на початку гри, швидкість зростанняжиттєвої сили а також вигляд планети та корабля.Починаючи з сьомогорівня, комп’ютер починає аналізувати стратегію гравця і копіює йогоходи, які виявились однаковими, у своїй стратегії. Тобтореалізовано процес навчання комп’ютера. Налаштування. Вналаштуваннях можна увімкнути і вимкнути фонову музику та звуковіефекти, мовуThe "Tehnikus" - Ukrainian-strategy game spacesubjects. Set up in environment Unity 3D. Designed for the PC andmobile gadgets running operating system Android.Upon entering thegame, the user sees the menu: The game has 8 levels (yet areonly 2), with time their number will increase. Each level increasesthe complexity of passing. When choosing the level of difficultyyou can choose artificial intelligence.After selecting the level,the player gets into space (Figure 2). There are players planet -Earth, Planet computer - work, all the rest - neutral.The planetlive soulless robot robotic machines are programmed to have tosettle all the planets in the galaxy. In addition, fear ofcompetition, they decided to destroy all signs of biological life,including humans.On Earth live smart people who can appreciate thebeauty of nature - and the fauna and flora. They can also reprogramthe robots from the planet work so that they become useful topeople and nature in general. To do this, they need to settle allthe planets of the galaxy, including the planet robot.On a planetbelonging robots depicted a number that indicates the level oftechnological progress (abbreviated as prior art) on this planet.Every second on planets captured by robots, increasing performanceart, and the planets inhabited by people - indicators ofvitality.At neutral planets, no life, because there areenvironmental problems, adverse weather conditions and cosmicinfluences. The level problematic (reduced level problems) showsthe number on the planet. People are able to solve theseproblems.Upon checking if the life force of the planet, which issettling higher than the level of problems neutral planet orplanets, enthusiastic work, the planet is populated (Figure 3). Butpeople problem transform the world for its vitality. Upon checking,for example, the world of Planet X Y vitality Planet X is equal to0 (zero), and the life force of the planet Y becomes equal amountof life force of the planet Y and problems of planet Y:The level ofvitality Planet X = level of problems the world level X + Y.vitality worldIn capturing the world works increased level ofproblems because of the activities of soulless invaders who consumethe planet's resources without thinking about their recovery. Whencapturing eg planet Planet X with YThe level of problems the worldlevel X = X + world problems of the art world Y.Shop. During thepassage of levels will be given dark matter. For it can buy thenumber of planets in the game, the speed of growth and vitality ofthe planet and the ship.Starting from the seventh level, thecomputer begins to analyze the player strategy and copies it moves,which were the same in its strategy. That learning processimplemented computer.Settings. In the settings you can turn on andturn off the background music and sound effects, speech
Як говорять тварини 1.1 APK
Представлений проект – це навчальна програма. Вонапоказуєкористувачу як каже та чи інша тварина. Запустившипрограму,натискайте на картинки з тваринами щоб почути, як вониговорять.Також натискайте на підписані кнопки, щоб перейти міжвідділамитварин. Проект може використовуватися, як демонстраційнийматеріалпри поясненні теми «Тварини».The present project - atrainingprogram. It shows the user says oranotheranimal.       By runningtheprogram, click on the pictures of the animals to hear howtheyspeak. Also signed press the buttons to move betweendepartmentsanimals.     The project can beused asdemonstration material to explain the theme "Animals".
Мобільний художник 1.6 APK
«Мобільний художник» одна з найкращих графічних програм наплатформі андроїд створених для дітей. Програма «Мобільнийхудожник» спеціально розроблена для розвитку дітей. Особливорозвивається художній смак, креативність і дрібна моторика рук.Також вона може бути використана у професійній діяльностіхудожників, дизайнерів та інших спеціалістів. Особливість цієїпрограми полягає в її інтуїтивній зрозумілості: малювання та іншіфункції програми зроблені інтуїтивно зрозумілими. Також у програміє готова палітра кольорів і можливість створення власного кольору,можливо зробити фотографію, або відкрити готову і помістити їїзамість заднього фону. Після закінчення малювання можливо зберегтифотографію, або очистити її і розпочати наново. Знизу є панелькольорів, у ній є 9 початкових кольорів і кнопка створення власногокольору. Щоб зробити колір треба пересовувати повзунки на стрічках,пересовуючи змінюються параметри кольору у системі RGB. Надстрічками одразу після зміни буде відображатися отриманий колір, аправоруч самі параметри red, green, blue(червоний, зелений, синій).Для малювання потрібно доторкнутися, або провести по зонімалювання, яка по замовчуванню білого кольору, після дотикузалишається крапка, а після проведення буде лишатися слід. Верхняпанель містить у собі три зображення: фотоапарат, хатинка та папка.Папка запропонує обрати фотографію і встановити її як задній фон, аза допомогою фотоапарата ви можете зробити фотографію і відразувстановити як задній фон. Натиснувши на хатинку відкриється головнеменю. В меню можливо повернутися назад до малювання, очистити чизберегти малюнок, або вийти з програми. Перед збереженням потрібнодати назву малюнку у відповідному компоненті «Текст». Після виходуваш малюнок очиститься, тому зберігати треба завчасно. Приємногомалювання!"Mobile artist" one of the best graphics software for theAndroid platform designed specifically for kids. The "MobileArtist" specially designed for the development of children.Especially developed artistic taste, creativity and fine motorskills of hands. It can also be used in professional work ofartists, designers and other professionals.The peculiarity of thisprogram is its intuitive, drawing and other features madeintuitive. Also in the program is ready palette of colors and theability to create your own color, maybe take a picture, or open andready to put it in place of the background. After the drawing maysave a picture, or clear it and start anew.Bottom panel is color,it has 9 primary colors and create a custom button colors. To makethe color sliders peresovuvaty need for tapes peresovuyuchy changethe color system RGB. On the tapes immediately after the changewill show the resulting color, and right parameters themselves red,green, blue (red, green, blue). For drawing need to touch or hold adrawing area for which the default is white, after touching thepoint is, and will remain after the trail. The top bar containsthree images: camera, hut and folders. Folders will offer select apicture and set it as the background and using the camera, you cantake a photo and immediately set as background. Pressing hut openthe main menu. The menu may go back to the drawing clear or savethe picture or quit the program. Before saving the need to give aname to the figure in the corresponding component of "text". Afterthe cleansed your picture, so we must keep in advance. Enjoy yourdrawing!
Loading...