1.0 / June 29, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Математика барои хонандагони синфи сеюм. Дар ин китоб бобҳоитакрорисинфи 2, нумератсияи ададҳо аз 1000 то 100000, ҷамъ ватарҳи ададҳоибисерракама, маводҳои геометрӣ, зарб ва тақсимиғайриҷадвалӣ вағайраҳо мавҷуданд.Mathematics Baro honandagoniXingfu seyum. DarInstitute Kitob bobҳoi takrori Xingfu 2numeratsiyai adadҳo al 1000is 100,000, ҷam wa tarҳi adadҳoibiserrakama, mavodҳoi geometrӣ,Zarb va va taқsimi ғayriҷadvalӣғayraҳo mavҷudand.

App Information математика (синфи 3)

 • App Name
  математика (синфи 3)
 • Package Name
  com.kitob.matematika_3
 • Updated
  June 29, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Китобхои фаннии точики
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Китобхои фаннии точики Show More...

Таърихи халки точик (синфи 8) 1.0 APK
Таърих илмест, ки аз давраҳои мухталиф оид ба ҳаётисиёсӣ, иҷтимоӣватамаддуну фарҳанги миллатҳо бо роҳууслубҳои гуногун маълумотгирдмеоварад. Таърихнигоронахбори гузаштаро аз сарчашмаҳоибоэътимодитаърихӣгирифта, онро бо ҳама ғановаташ баррасӣ менамояндватасвиригӯёи зиндагии ҷомеаҳо ва инсонҳоро даргузаштаҳоидурвоқеъбинона аз нав эҳё мегардонанд.Омӯзиши илми таърихбарои ҳаршахс муҳим аст, зеро азтаърих инсон сабақ омӯхта, он чироки боисирушду тараққист,ба он рӯ меоварад ва он чиро ки боисиақибмондагӣхоҳад шуд,аз он даст мекашад.Илми таърих барои пешрафтиҷаҳонбиниихонандагонмусоидат намуда, онҳоро аз гузаштаи пурифтихориаҷдодихуд,ки дар фарозу нишеби рӯзгорон бо комёбивунокомиҳорӯбарӯшудаанд, ба марзҳои таърихии сарзамини аҷдодиихуд,сарнавиштишахсиятҳои маъруфе, ки дар раванди пешрафтиҷомеаҳодар гузашта саҳмгузоштаанд, огоҳ месозад.Акнун шумо аз таърихихалқи тоҷик азибтидои асри IX аззамони ба сари ҳокимият омаданисулолаи ТоҳириёндарНишопур (821-873) то миёнаи асри XIV, яъне то басариҳокимиятомадани сулолаи Темуриҳо шиносоӣ пайдо намудед.Дар инкитоби синфи8 шумо аз таърихи халқи тоҷик дарасрҳои XIV- нимаиаввали асри XIXмаълумот пайдо мекунед.Ибтидои асри XIV мутобик базамони пошхӯрдани ҳукуматимарказии Ҷағатоиён дар Мовароуннаҳрмебошад. Дарнимаидуюми асри XIV муборизаи байни амирон ва хонҳоимуғулӣдарМовароуннаҳру Хуросону Эрон шиддат ёфта, боисикомиланзаифгардидани ҳокимияти хонии муғулҳо дар инсарзаминҳомегардад. Иномилҳо сабаб мешаванд, ки қудратиидораиҳокимиятро дар инсарзаминҳо хонадони нав, ки асосгузорионТемуриён буд, ба дастгирад.Бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ ва илмӣдар ин ҷо дарбораи чӣгуна ҳокимиятро ба даст овардани Темурлангдармаркази Мовароуннаҳр- Самарқанд, хоинона ба қатлрасиданироҳбарони наҳзати мардумииСарбадорон дар Самарқанд,ҳуҷумҳоиТемурланг ба мамлакатҳои гуногун,қатлу ғоратимардум ва харобиимамлакатҳо аз дасти Темурлангмаълумотдода шудааст.Империяе, киТемурланг дар натиҷаикишваркушоиҳояшба вуҷуд оварда буд, баъд азсари ӯ бар ҷой намонд.Худи3Темурланг низ пош хӯрдаии империяашропешбинӣ карда буд,киҳангоми зинда буданаш ин сарзаминро миёниписарон ванаберагонаштақсим кард. Баъд аз Темурланг Шоҳрух,киҳокимиятро ба даст гирифт,бо мушкилиҳои зиёде рӯ ба рӯгашта, бовуҷуди ин беш аз 40 сол инсарзаминро идора кард.Аммо пас аз марги ӯзаволи босуръати давлатиТемуриён, ки азяк марказ (дар замониТемурланг аз Самарқанд ва дарзамониШоҳрух аз Ҳирот) идора мешуд,оғоз гардид. Бо вуҷуди ин кидарзоҳир дарборҳои Самарқанд, Ҳирот,Бухоро ва дигаршаҳрҳо дар гузаштаҳамчун марказҳои тамаддуну вафарҳангбуданд ва адибон, фозилон,донишмандону ҳунармандон ҳамаиинмарказҳоро пур мекарданд, ҳомиёниин табақаҳо андак-андакқудратихудро аз даст дода, барои дуборанеруманд шудан бабародаркушӣпардохтанд. Қудратталабиҳои пай дарпай вабешумори Темуриён боисииваз шудани султонҳо мегашт.Ҳеҷнамояндае аз ин хонадон набуд, кидар фикри ба дастоварданиҳукумат набошад ва бештари онҳо ба муддатина чандонзиёдедар ин ва ё он вилояти хурд ба қудрат мерасидандваравандитаҷзияи давлатро суръат мебахшиданд. Дар империяиякзамоннеруманди Темурланг дар нимаи дуюми асри XV бенизомӣвафасодавҷ гирифт. Парокандагии сиёсию иқтисодн,ҷудоихоҳииҳокимонивилоятҳои мухталиф ва шиддат ёфтаниихтилофотидохилӣ давлатиТемуриёнро заиф намуд ва барои мутеъсохтаниМовароуннаҳр бабодиянишинони Дашти Қипчоқ шароитфароҳамовард.Tarih ilmest, ki azdavraҳoi muhtalif OID ba ҳaotisiosӣ,iҷtimoӣ wa Tamaddun farҳangimillatҳo bo roҳuuslubҳoi gunogunmalumot GIRD meovarad.TarihnigoronAkhbori guzashtaro alsarchashmaҳoi boetimoditarihӣgirifta, onro bo ҳama ғanovatashbarrasӣ menamoyand waTasviriygӯoi Zindagi ҷomeaҳo wa insonҳoro giftguzashtaҳoidurvoқebinona al Nav eҳo megardonand.Omӯzishi Ilmi tarihBaro ҳarShakhs muҳim ast, az zerotarih inson sabaқ omӯhta he Ciroki Boisetaraққist Rushdie,ba he rӯ meovarad wa ki he Ciro Boiseaқibmondagӣhoҳad shud,az he will mekashad.Ilmi tarih Baro peshraftiҷaҳonbiniihonandagonmusoidat namuda, onҳoro al guzashtaipuriftihori aҷdodithin,ki gift farozu nishebi rӯzgoron bo komobivunokomiҳorӯbarӯshudaand ba marzҳoi tarihii sarzaminiaҷdodiithin,sarnavishti shahsiyatҳoi Maruf, ki giftravandipeshraftiҷomeaҳo gift guzashta saҳm guzoshtaand, ogoҳmesozad.Aknunnoise- al tarihi halқi toҷik al ibtidoi Asri alIXZamon ba sariҳokimiyat omadani sulolai Toҳirion giftNishopur(821-873) themionai Asri XIV, yane the ba sariҳokimiyat omadanisulolai Temuriҳoshinosoӣ Paid namuded.Dar Institute whaler Xingfu 8noise- altarihi halқi toҷik giftasrҳoi XIV- Nimai Abba Asri XIXmalumot Paidmekuned.Ibtidoi Asri XIV mutobik ba Zamon noushӯrdaniҳukumatiMarkaz Ҷaғatoion gift Movarounnaҳr meboshad.giftNimaiduyumi Asri XIV muborizai Biney amiron wa honҳoimuғulӣgiftMovarounnaҳru Khuroson Aaron shiddat ofta, BoiseKomilaZaeefgardidani ҳokimiyati honii muғulҳo giftInstitutesarzaminҳomegardad. John omilҳo sabab meshavand, kiқudratiidoraiҳokimiyatro gift Institute sarzaminҳo honadoni Nav, kiheasosguzoriTemurion bud, ba will girad.Bo takya sarchashmaҳoitarihӣba wa ilmӣ gift Institute ҷo giftBorai chӣ ҳokimiyatro gunaba giveovardani Temurlang giftMarkazi Movarounnaҳr - Samarқand,hoinona baқatl rasidaniroҳbaroni naҳzati Mardum SarbadorongiftSamarқand,ҳuҷumҳoi Temurlang ba mamlakatҳoi gunogun,қatluғoratiMardum harobii mamlakatҳo wa al Dusty TemurlangmalumotDodashudaast.Imperiyae, ki Temurlang gift natiҷaikishvarkushoiҳoyashbavuҷud ovarda bud, bad az sari u with macronbar ҷoy namond.hoodie3Temurlang bottom nous hӯrdaii imperiyaashropeshbinӣinfarction bud,ki ҳangomi Zinda budanash InstitutesarzaminroMiyona pisaron Islandsnaberagonash taқsim card. Bad azTemurlangShoҳruh, kiҳokimiyatro ba give girift, more mushkiliҳoiZiyoda rӯba rӯgashta, more vuҷudi yn Boesch 40 az hydrochloric ynsarzaminroidora card.Ammo pass az Marga u with macron zavolibosuratiDavlatov Temurion, ki azyak Markaz (gift Zamon Temurlang waalSamarқand gift ZamonShoҳruh al Ҳirot) idora meshud, oғoz gardid.BoYing ki vuҷudigift zoҳir darborҳoi Samarқand, Ҳirot, BukharawaDigardshaҳrҳo gift guzashta ҳamchun markazҳoi Tamaddunwafarҳangbudand wa adibon, fozilon, donishmandonuҳunarmandonҳamaiJohn markazҳoro pur mekardand, ҳomioni Institutetabaқaҳoandak-andakқudrati al Khudri give Doda, Baro duboranerumandShudala babarodarkushӣ pardohtand. Қudrattalabiҳoi pai paigiftwabeshumori Temurion Boise ivaz shudani sultonҳomegasht.Ҳeҷnamoyandae al Institute honadon Naboodah, ki ba giftFikri willovardaniҳukumat naboshad wa ba beshtari onҳo muddati atChandonZiyodagift Institute wa yo he viloyats Hurd қudratmerasidand ba waravanditaҷziyai davlatro surat mebahshidand. Giftimperiyai yakzamonnerumandi Temurlang gift Nimai duyumi Asri XVbenizomӣIslandsfasod avҷ girift. Parokandagii siosiyuiқtisodn,ҷudoihoҳiiҳokimoni viloyatҳoi muhtalif wa shiddatoftaniihtilofotidohilӣ Davlatov Temurionro Zaeef namud wa BaromutesohtaniMovarounnaҳr ba bodiyanishinoni Dashti ҚipchoқSharowfaroҳamovard.
Таърихи халки точик (синфи 9) 1.0 APK
Хонандагони азиз! Дар синфи 8-ум ҳангоми омӯзиши таърихихалқитоҷикогоҳ гаштед, ки ба тоҷикони Осиёи Марказӣва Афғонистон азохириасри XIV, яъне бо бунёди давлати Темуриёнва аз тарафи онҳобарҳамдода шудани давлати Куртҳо(1245-1389), то миёнаи асри XIXмуяссарнагардид, ки (ба ҷузмулкҳои кӯчаки алоҳида) дигардавлатдории худроба вуҷудоваранд. Барои амалӣ гардидани инмақсадпарокандагиюнотифоқӣ, маҳалгароӣ, мансабталошӣ, ки дарбайнашондида мешуд,монеаи ҷиддие ба ҳисоб мерафт. Маҳз ҳаминомилҳобоисипарокандагӣ ва ниҳоят, маҳви давлати Темуриёнгардиданд.Чупинвазъият ба қабилаҳои бодиянишини ӯзбекони ДаштиҚипчокимконфароҳам овард, ки қисми бузурги Осиёи Марказирозеритасарруфи худдароварда, дар ин сарзамин давлатдории худробономи Шайбониён бунёдкунанд. Онҳо якҷоя бо Аштархониён(ё худ Ҷониҳо)дар ин сарзаминқариб 250 сол (солҳои 1501 -1747) ҳукмронӣ карданд,вале пайиҳамболо гирифтани ҷанҷолимансабхоҳӣ поян ин давлатҳоро низзаиф кард.Ин ба шоҳи Эрон- Нодиршоҳ имкон дод, ки қисми бузургиОсиёиМарказиро якмуддати кӯтоҳ ба ҳайати империяи худ дохил намояд,аммохудиӯ ҳам ҳадафи чунин ҷанҷолҳо гардид.Дар ОсиёиМарказӣпарокандагии феодалӣ давра ба давравусъат меёфт. Дар қаториаморатиБухоро, хониҳои ХеваюҚӯқанд, инчунин мулкҳои гуногунинисбатан хурдниз худромустақил меҳисобиданд. Онҳо дар аслмулкҳоиниммустақилбуда, тез-тез ҳадафи ҳуҷуми давлатҳои нисбатанкалони инсарзамин,махсусан, аморати Бухоро ва хонии Қӯқандмегардиданд.Чунинвазъият ба рушди иқтисод, тиҷорат ва илму фарҳангхалалрасонида,зиндагии мардумро вазнин мегардонид.Дар натиҷаикашфиёти бузургиҷуғрофӣ Роҳи бузурги абрешим,ки ҳанӯз дар асри IIто милод ташаккулёфта, аз қаламравиОсиёи Марказӣ ва АфгонистонуЭрон гузашта,давлати Чинро бодавлатҳои Аврупою Африқои Шимолӣмепайваст, моҳиятипештараихудро гум кард. Акнун тоҷирони чинӣ ваҳиндӣ бештаразроҳҳои обӣ истифода мекарданд. Чунин ҳолат вазъитоҷирониОсиёиМарказиро, ки дар замони Роҳи бузурги абрешимасосаннақшимиёнаравро мебозиданд, душвор гардонид, вале дар асриXVI(замониҳукмронии Шайбониён) онҳо роҳи наҷотро пайдонамуданд.Минбаъдтиҷорати мулкҳои Осиёи Марказӣ бо давлатиРусия васеъ шуда,сол тосол тараққӣ ёфт. Тиҷорат па танҳомардуми мулкҳои гуногунро баҳамназдик мекард, балки баропрушди касбу корҳои гуногун имкон бавуҷудмеовард.Аз ибтидои асри XIX вазъи ҷаҳон хеле тағйирёфт.Давлатҳопбузурги замон - Англия, Фаронса ва Русия мехостанд, киҳаркадомдар миқёси ҷаҳон нуфузи ҳарчи бештар дошта бошанд.Дарнатиҷаирақобати байни онҳо ҷангҳои мухталиф ба амал омада,бисёреаздавлатҳои нисбатан хурд ва сусттараққӣ мутеидавлатҳоиабарқудратидавр мегаштанд.Маҳз парокандагии феодалӣ,қафомондагиииқтисодиюсиёсӣ, ҷангҳои беохири байнихудии мулкҳоиОсиёиМарказӣ,рақобати байни Русияю Англия амалиёти ҷангииқӯшунҳоиРусияробарои забти Осиёи Марказӣ тезонид. Дар натиҷамулкҳоиинсарзамин ба мустамликаи Русия табдил ёфтанд. Азтарафиҳукуматиподшоҳӣ дар он минтақаҳое, ки бевосита ба ҳайатиимперияиРусиядохил карда шуданд (яъне қаламрави генерал -губернаторииТуркистон)тартиботи сахти мустамликавй ҷорӣкардашуд.Х,укумати подшоҳии Русияхонии Қӯқандро барҳам додабошадҳам, барояш ба таври расмӣ нигоҳдоштани аморати Бухорова хонииХева аз ҷиҳати сиёсию иқтисодӣманфиатнок буд.Дар амал ҳукуматиподшоҳии Русия дар тамомисарзамини ОсиёиМарказй назорати қатъӣ ҷорӣнамуда, ба парокандагиииқтисодӣва рақобати мансабталошии амалдоронион то андозаехотимагузошт. Русия Осиёи Марказиро ба макони ашёи хомвабозоримолфурӯшии сармоядорони худ табдил дод. Дар муддатикӯтоҳдарқаламрави ин сарзамин роҳҳои оҳан сохта шуд,ташкилотҳоибонкиюзаводҳо ба вуҷуд омаданд. Ниҳоят, ОсиёиМарказӣ на танҳо бабозориумумирусиягӣ, балки тавассути он бабозори умумиҷаҳонӣкашидашуд.Honandagoni Aziz! Gift Xingfu 8-mind ҳangomiomӯzishitarihihalқi toҷik ogoҳ gashted, ki ba toҷikoni OsieMarkazӣwa alAfғoniston Ohira Asri XIV, yane bo Bunyod DavlatovTemurionwa alTaraf onҳo barҳam Doda shudani DavlatovKurtҳo(1245-1389), themionai Asri XIX Muyassar nagardid, ki (baҷuzmulkҳoi kӯchakialoҳida) Digard davlatdorii Khudri bavuҷudovarand. Baro amalӣgardidani Institute maқsadparokandagiyunotifoқӣ, maҳalgaroӣ,mansabtaloshӣ, ki gift baynashonDida meshud,moneai ҷiddie ba ҳisobmeraft. Maҳz ҳamin omilҳoBoiseparokandagӣ wa niҳoyat, maҳviDavlatov Temurion gardidand.Chupinvaziyat ba қabilaҳoibodiyanishini ӯzbekoni DashtiҚipchokImkon faroҳam ovard, ki қismiBuzurg Osie MarkaziroZeritasarrufi thin darovarda, gift Institutesarzamin davlatdoriiKhudriBo nomi Shaybonion Bunyod kunand. Onҳoyakҷoya boAshtarhonion(G thin Ҷoniҳo) gift Institute sarzaminқarib 250 Salt(solҳoi 1501 -1747) ҳukmronӣ kardand, shaft payiҳambolo giriftaniҷanҷoliPoyang mansabhoҳӣ yn davlatҳoro bottom Zaeefcard. John bashoҳi Aaron- Nodirshoҳ Imkon dod, ki қismi BuzurgOsie Markaziroyakmuddati kӯtoҳ ba ҳayati imperiyai thin dohilnamoyad, ammohoodiesu with macron ҳam ҳadafi chuunin ҷanҷolҳogardid.Osie giftMarkazӣ parokandagii feodalӣ Davr ba d'Avrayvusatmeoft. Gift қatoriamorati Bukhara, honiҳoi HewaҚӯқand, inchuninmulkҳoi gunoguninisbatan Hurd bottom Khudrimustaқil meҳisobidand.Onҳo gift SLAmulkҳoi nimmustaқilBuda, mes-mes ҳadafi ҳuҷumidavlatҳoi nisbatanKalona Institute sarzamin,mahsusan, amoratiBukhara wa honii Қӯқandmegardidand.Chuunin vaziyat ba rushdiiқtisod, tiҷorat wa Ilmufarҳang halalrasonida, Zindagi mardumrovaznin megardonid.Giftnatiҷai kashfioti Buzurg Buzurg ҷuғrofӣ RoҳiAbreshim,ki ҳanӯz giftAsri II is milod tashakkul ofta, azқalamraviOsie Markazӣ waAfgonistonu guzashta Aron, Davlatov Chinrobodavlatҳoi AvrupoyuAfriқoi Shimolӣ mepayvast, moҳiyatipeshtaraiKhudri gum card. Aknuntoҷironi chinӣ wa al ҳindӣbeshtarroҳҳoi obӣ istifoda mekardand.Chuunin ҳolat vazitoҷironiOsie Markaziro, ki gift Zamon Roҳi BuzurgAbreshimasosannaқshi mionaravro mebozidand, dushvor gardonid, treegiftAsriXVI (Zamon ҳukmronii Shaybonion) onҳo roҳinaҷotroPaidievnamudand. Minbad tiҷorati mulkҳoi Osie MarkazӣboDavlatovRusia vase Shudala, salt is salt taraққӣ oft. TiҷoratpastanҳoMardum mulkҳoi gunogunro ba ҳam nazdik mekard,baropbeamsRushdie Kasbah korҳoi gunogun Imkon ba vuҷudmeovard.Azibtidoi Asri XIX vazi ҷaҳon Hele taғyir oft.DavlatҳopBuzurg zamon- England, Faronsa wa Rusia mehostand, ki ҳarKadomgift miқosiҷaҳon nufuzi ҳarchi beshtar doshta boshand.Giftnatiҷai raқobatiBiney onҳo ҷangҳoi muhtalif Ba amal OMAD,bisoreal davlatҳoinisbatan Hurd Islands susttaraққӣ muteidavlatҳoiabarқudrati dawrmegashtand.Maҳz parokandagii feodalӣ, қafomondagiiiқtisodiyusiosӣ,ҷangҳoi beohiri baynihudii mulkҳoi OsieMarkazӣ,raқobati BineyRusia England amalioti ҷangii қӯshunҳoiRusiyaroBaro zabti OsieMarkazӣ tezonid. Gift natiҷa mulkҳoiJohnsarzamin ba mustamlikaiRusia tabdil oftand. al Tarafҳukumatipodshoҳӣ gift he mintaқaҳoe,ki ba bevosita ҳayati imperiyaiRusiadohil shudand infarction (yaneқalamravi Governor -GeneralTurkistan) tartiboti sahti mustamlikavyҷorӣ infarctionshud.Xukumati podshoҳii Rusiya honii Қӯқandrobarҳam Dod boshadҳam,baroyash ba BRAND rasmӣ nigoҳ doshtaniamorati Bukharawa al honiiHewa ҷiҳati siosiyu iқtisodӣ manfiatnokbud.Gift amal ҳukumatipodshoҳii Rusia gift Tam sarzaminiOsieMarkaz nazorati қatӣ ҷorӣnamuda ba parokandagii iқtisodӣvaraқobati mansabtaloshii amaldoronihe then want andozaeguzosht.Rusia Osie Markaziro ba Makoni ashoihamster Islandsbozorimolfurӯshii sarmoyadoroni thin tabdil dod.gift muddatikӯtoҳ giftқalamravi Institute sarzamin roҳҳoi oҳansohta shud,tashkilotҳoiBonk zavodҳo ba vuҷud omadand. Niҳoyat,OsieMarkazӣ on tanҳo bozoriumumirusiyagӣ ba, ba, he beamstavassutibozori umumiҷaҳonӣ kashidashud.
математика (синфи 3) 1.0 APK
Математика барои хонандагони синфи сеюм. Дар ин китоб бобҳоитакрорисинфи 2, нумератсияи ададҳо аз 1000 то 100000, ҷамъ ватарҳи ададҳоибисерракама, маводҳои геометрӣ, зарб ва тақсимиғайриҷадвалӣ вағайраҳо мавҷуданд.Mathematics Baro honandagoniXingfu seyum. DarInstitute Kitob bobҳoi takrori Xingfu 2numeratsiyai adadҳo al 1000is 100,000, ҷam wa tarҳi adadҳoibiserrakama, mavodҳoi geometrӣ,Zarb va va taқsimi ғayriҷadvalӣғayraҳo mavҷudand.
Таърихи халки точик (синфи 7) 1.0 APK
Китоби дарсие, ки дар даст доред, таърихи зиёда азпанҷуним асрродарбар мегирад. Он идомаи китоби дарсиисинфи 6-ум буда, аз ибтидоиасриIX, яъне аз замони ба сариҳокимият омадани хонадонҳоитоҷикииБармакиён (752-803) ва Тоҳириён (821-873), то миёнаи асриXIV -соҳибитахт шудани хонадони Темуриёнро фаро мегирад.Дар давомиинасрҳо олимон, адибон, муаррихон (таърихнигорон)-игузаштаи мосадҳокитоб таълиф намудаанд,вале аксари мардум аз онҳобаҳранамебурдаанд, чунки«Таърихи халқи тоҷик» то соли 1989 дармактабҳоиҷумҳуриамонҳамчун фанни алоҳида омӯхтанамешуд.Истикдолиятидавлатии кишвар имкон дод, ки ба омӯзишитаърихихалқитоҷик таваҷҷуҳи зиёд зоҳир гардад. Акнун ин фан азсинфи5-ум саркарда, то синфи 11-ум хеле пурра (назар багузашта) омӯхтамешавад.Таърихи халқи тоҷик хонандародар рӯҳияи беҳтарин хислатҳоиинсонӣ-накукорӣ, озодихоҳӣ,сулҳпарварӣ ва худшиносию ватанхоҳӣтарбиямекунад.Саргузашти мардуми тоҷик ҳамеша бо созандагӣҳамроҳбудааст.Тоҷикон офаридани осори арзишманди меъморӣ,ҳунар,мусиқӣ ва илмуадабро рисолати таърихии худ меҳисобанд.Тоҷик танҳодар ҳолатизарурат даст ба силоҳ бурда,аз сарзамин, шараф ва номихуд дифоънамудааст.Шумо тавассути ин китоб бо таърихи таъсисёфтанидавлатҳоитоҷикон: Тоҳириён, Саффориён, Сомониён,Ғуриён,КуртҳоиХ,ирот, Сарбадорон ва завол ёфтани онҳо шиносмешавед.Инчунин, дарякҷоягӣ таърихи давлатҳои Қарахониён,Ғазнавиён,Салҷуқиён,Хоразмшоҳиён ва истилоимуғулҳоро то замони ба сариҳокимият омаданиТемуриён(соли 1370) меомӯзед. Дар ин бахш шумохоҳед донист, кииндавлатҳо низ зери таъсири фарҳангу тамаддунитоҷиконқарор гирифта,баъзе худ фарҳанги тоҷикро қабул карда,онроривоҷ доданд.Ин давраирушди шаҳрҳои қадимии Шарқ: Бухоро,Самарқанд,Марв, Нишопур, Ҳирот,Балх, Хуҷанд, Бунҷикат,3Ҳулбук вағайра буд. Аз байни тоҷиконфарзандони барӯмандумутафаккирониоламшумул, аз ҷумлаАбӯҳанифаНуъмон ибни Собит, Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ,Абӯалӣ ибниСино,Абулқосими Фирдавсӣ, Носири Хусрав вадигаронбаромаданд, ки боасарҳои безаволи худ ба хазинаитамаддуниҷаҳон ҳиссаи арзандагузоштаанд.Дар чанд соли охир, хусусанба муносибати1100-солагиидавлати Сомониён, 1150-солагииАбӯабдуллоҳРӯдакӣ,1310-солагии Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит,1000-солагииНосириХусрави Қубодиёнӣ бисёр китобҳои нав дастрасихонандагардиданд. Дарзамони Истиқлолият асари шашҷилдаи«Таърихихалқи тоҷик» ба нашррасида, саҳифаҳои навитаърихи моро равшангардонд. Садҳо осориарзишмандиниёгон бори нахуст ба нашр расид. Азҷумла асарҳои«ТаърихиТабарӣ», «Таърихи Байҳақӣ»,«Зайн-ул-ахбор»,«ТаърихиСистон» ва ғайра дастраси хонандагоншуданд.Whaler Darcy kigift will dored, tarihi Ziyoda alpanҷunimasrro gift megirad bar.He idomai whaler DarciaXingfu 6-mind Buda azibtidoi Asri the IX,yane al Zamon ba sariҳokimiyat omadanihonadonҳoi toҷikii Barmakion(752-803) wa Toҳirion (821-873), themionai Asri XIV -soҳibiOttomans shudani honadoni Temurionro faromegirad.Gift Doveyn asrҳo olimon, adibon, muarrihon (tarihnigoron)-andguzashtai mosadҳo Kitob talif namudaand,Aksaray shaft Mardum alonҳo baҳranameburdaand, chunki"Tarihi halқi toҷik" the salt of 1989giftmaktabҳoi ҷumҳuriamonҳamchun Fanny aloҳida omӯhtanameshud.IstikdoliyatiDavlatov Kishwar Imkon dod, ki ba omӯzishitarihihalқitoҷik tavaҷҷuҳi Ziyoda zoҳir gardad. Aknun Institute fanazXingfu5-um cap infarction, the 11-um Xingfu Hele Pourrat(baNazarguzashta) omӯhta meshavad. Tarihi halқi toҷikhonandarogiftrӯҳiyai beҳtarin hislatҳoi insonӣ -nakukorӣ,ozodihoҳӣ,sulҳparvarӣwa hudshinosiyu vatanhoҳӣ Tarbiamekunad.Sarguzashti Mardum toҷikҳamesha bo sozandagӣ ҳamroҳbudaast.Toҷikon ofaridani Osorioarzishmandi memorӣ,ҳunar, musiқӣ wa Ilmuadabro Risolat tarihiithin meҳisoband.Toҷik tanҳo gift ҳolatizarurat will ba siloҳBurda,al sarzamin, Sharaf wa Nomi thin difonamudaast.Noise-tavassuti Institute Kitob bo tarihi tasis oftanidavlatҳoitoҷikon:Toҳirion, Safforion, Somoniyon, Ғurion,Kurtҳoi Xirot, Sarbadoronva zavol oftani onҳo shinosmeshaved. Inchunin, giftyakҷoyagӣtarihi davlatҳoi Қarahonion,Ғaznavion, Salҷuқion,Horazmshoҳion waistiloimuғulҳoro the Zamon ba sari ҳokimiyatomadani Temurion(Salts1370) meomӯzed. Dar Institute Bakhsh noise-hoҳed donist, kiyndavlatҳo bottom Zeri tasiri farҳangu Tamadduntoҷikonқaror girifta,baze thin farҳangi toҷikro қabulinfarction,onro rivoҷ dodand.JohnDavran rushdi shaҳrҳoi қadimiiSharқ: Bukhara, Samarқand,Marv,Nishopur, Ҳirot, Balkh, Huҷand,Bunҷikat,3Ҳulbuk wa ғayra bud. AzBiney toҷikon farzandonibarӯmandumutafakkironi olamshumul, azҷumla AbӯҳanifaNu'mon ibnSobit, Abӯabdulloҳ Rӯdakӣ, Abӯalӣ ibnSinoAbulқosimi Firdavsӣ,Nosiri Khusrav wa digaronbaromadand, ki boasarҳoi bezavoli thin bahazinai Tamaddunҷaҳon ҳissai arzandaguzoshtaand.Gift Chand saltOhira, hususan ba munosibati 1100SolagDavlatov Somoniyon, 1150Solag Abӯabdulloҳ Rӯdakӣ,1310 SolagAbӯҳanifa Nu'mon ibn Sobit, 1000SolagNosiri Khusrawi Қubodionӣbisor kitobҳoi Nav dastrasihonandagardidand. Gift ZamonIstiқloliyat asari shashҷildai"Tarihihalқi toҷik" ba nashr rasida,saҳifaҳoi Navitarihi Moro Ravshangardond. Sadҳo Osorioarzishmandiniogon Bori Nakhust ba nashr rasid.Az ҷumla asarҳoi"TarihiTabarӣ "," Tarihi Bayҳaқӣ "," Zain-ul-Akhbor","TarihiSiston "va ғayra dastrasi honandagon shudand.
Технология (синфи 7) 1.0 APK
Дар ҷараёни омӯзиши касбу хунар шумо ба давомитехнологияи(тарзи)коркарди чӯбу тахта ва филизот,маданияти корҳои таъмирӣ,тарҳҳоисохтмонӣ, касбу ҳунариниёкон шинос мешавед ва мустақилонатарҳҳоиэҷодиидилхоҳатонро мувофиқи фаслҳои барномаинтихобаниҷроменамоед.Хусусиятҳои омӯхтани «Технологияи коркардичӯбутахта» азон иборат аст, ки шумо ба хосияти физикиюмеханикиичӯбу тахта,ҳуҷҷатҳои конструкторӣ, технологӣва афзори дуредгарӣошно шуда,технологияи пешқадамромеомӯзед ва маснуоти ҳаётан муҳимродастӣ вадар дастгоҳихарротӣ сохта метавонед.Дар фасли «Технологияикоркардифилизот», пеш азҳама, ба таснифот ва коркарди ҳароратиипӯлод,намудҳова таъйиноти теғҳои харротӣ, идораидастгоҳихарротиирахпечбур ва фрезерӣ шинос шуда,маснуотизаруриромесозед.Дар фасли «Касбу ҳунари миллӣ» бофтаназмасолеҳитабиӣ пешниҳод мегардад, ки он яке аз ҳунарҳоимардумӣбаҳисоб меравад. Ин боб шуморо бо масолеҳ ва хусусиятионҳоошносохта, навъҳои бофтанро меомӯзонад.Дар фасли «Маданиятикорҳоитаъмирию сохтмонӣ»идомаи корҳои андовакуниро омӯхта, ботехнологияибадевор часпонидани зардеворӣ шинос мешавед.Эҷодкорӣ дарҳамаисоҳаҳои фаъолияти инсон зарураст. Маҳз тавассути эҷодкорӣҷамъиятпеш мераваду рушдмекунад, яъне техника ва технологияҳои навэҷодмегарданд.Эҷодкорӣ доим ба ҳаёт ва тафаккури мотағйиротворидмесозад ва барои такмили дониш кумакмерасонад.Натиҷаҳои иҷроитарҳҳои эҷодӣ бояд воқеӣ бошанд, гокиталаботи гузошташударо қонеъгардонанд. Мо умедворем,ки шумо -хонандагон аз уҳдаи ин корсарбаландонамебароед.Gift ҷaraoniomӯzishi Kasbah Khunar noise baDovetehnologiyai (Tarzi) korkardichӯbu ottoman filizotva,Madaniyati korҳoi tamirӣ, tarҳҳoi sohtmonӣ,Kasbah ҳunariniokonshinos meshaved wa mustaқilona tarҳҳoieҷodiidilhoҳatonro muvofiқifaslҳoi barnoma intihobaniҷromenamoed.Hususiyatҳoi omӯhtani"Tehnologiyai korkardi chӯbuottoman"he iborat al ast, noise- ki baKhosiyat PHYSICSMechanics chӯbucouch, ҳuҷҷatҳoi konstruktorӣ,tehnologӣva afzori duredgarӣ oshnoShudala, tehnologiyaipeshқadamromeomӯzed wa masnuoti ҳaotan muҳimrodastӣ wa giftdastgoҳiharrotӣ sohta metavoned.Gift fasl"Tehnologiyai korkardifilizot" Pech alҳama ba wa tasnifot korkardiҳaroratii pӯlod,namudҳova tayinoti teғҳoi harrotӣ, idoraidastgoҳiharrotiirahpechbur wa frezerӣ shinos Shudala,masnuotizaruriromesozed.Gift fasl "Kasbah ҳunari millӣ" boftanalmasoleҳitabiӣ peshniҳod megardad, ki he yak al ҳunarҳoimardumӣbaҳisob meravad. John Bean shumoro bo wa masoleҳhususiyationҳo oshnosohta, navҳoi boftanro meomӯzonad.Gift fasl"Madaniyati korҳoitamiriyu sohtmonӣ"idomai korҳoi andovakuniroomӯhta, bo batehnologiyaiDeVore chasponidani zardevorӣ shinosmeshaved.Eҷodkorӣgift ҳamai soҳaҳoi faoliyati inson zarurast. Maҳztavassutieҷodkorӣ ҷamiyat Pech meravadu Rushdmekunad, yaneequipment watehnologiyaҳoi Nav eҷod megardand.Eҷodkorӣ milking ҳaotba mo vatafakkuri taғyirotvorid mesozad wa Baro takm DonishKumakmerasonad.Natiҷaҳoi iҷroi tarҳҳoi eҷodӣ boyad voқeӣ boshand,ofkitalaboti guzoshtashudaro қone gardonand. Mo umedvorem,ki noise-honandagon al uҳdai Ying Kor sarbalandonamebaroed.
Маърифати оиладори (синфи 10) 1.0 APK
Хонандаи азиз! Китоби «Маърифати оиладорӣ» азПаёмиПрезидентиҶумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ, муҳтарам ЭмомалӣРаҳмонба МаҷлисиОлии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2015 сарчаилмагирифта,бамуносибатиСоли оила эълон гардидани соли 2015 дар кишварбанақшаи таълимиимуассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳамчун китобитаълимӣворид карда шудааст.Таълимимаърифати оиладорӣ хонандагонробамафҳуми оила, мавқеъва вазифаҳои он дар ҷамъият, никоҳ,ташкилиоила, танзимимуносибатҳоиоилавӣ ва дигар хусусиятҳои хосиҳаётиоилавӣ шинос намуда, барои омодагардидани ҷавонон баҳаётимустақили оиладорӣ мусоидат менамояд.Оила дар фарҳангимардумикуҳанбунёди тоҷикҳамчун ниҳоди муқаддас эътирофгардидааст,зеробеҳтарин арзишҳои инсонӣ, аз қабилимуҳаббатусадоқат, самимиятувафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмивутаҳаммулгароӣмаҳз дар оила ташаккулмеёбанд.Дар татбиқи талаботи сиёсатииҷтимоиюфарҳангии давлатиТоҷикистон се омили асосӣ -ҷомеа, мактабва оила бояд дарҳамбастагии зичфаъол бошанд, то ки насли наврасуҷавони кишвардаррӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносии миллӣ ватаҳаммулумадоро тарбиятёбанд.Президенти Ҷумхурии ТочикистонЭмомалӣРахмонХонандагони азиз!Шояд шумо дар бораи маърифатиоиладорӣ ҳанӯзмаълумоти заруриронадоред.Бояд донед, ки яке аз масъалаҳои мубрамиҷомеа бунёдиоилаисолим ба шумор меравад ва пойдории оилаба тарзиҳаёт ва инкишофимуътадили инсон мусоидатменамояд.Мақсади фаннимаърифати оиладорӣба масъалаҳоимуҳимми зиндагӣ, никоҳу оиладорӣшиноснамуданихонандагон, ташаккул додани низоми оиладорӣдар шууринаврасонуҷавонон нигаронидашудааст. Ғояи асосии китоби дарсиимазкурромасъалаҳоимуҳимми ҳаёти оилавӣ, ба роҳ монданиомодагиипсихологииҷавонон ба бунёд ва пойдории оила,муҳайё намуданифазои солиму оромдар оила, пойдорнигоҳ доштани оилаҳо ва нигохдорииарзишҳоиоилавӣташкил медиҳад. Зарурати таълими фанни мазкуртайёрнамуданиҷавонон ба ҳаёти оилавӣ, ҳосилнамудани малакаи муносибатҳоидурустидохилиоилавӣ,дар оянда дуруст тарбия намудани кӯдаконванигоҳдоштани анъанаҳои неки миллии халқи тоҷикмебошад.Интихобидурустиҳамсар ва бунёди оилаи солимомили муҳимми ободии ҷамъиятваустувории давлатмаҳсуб меёбад. Муҳим аст, ки пеш азбарпонамуданиоила ҳар шаҳрванд паҳлуҳои гуногунҷабҳаиҳаётиоилавиромавриди омӯзиш қарор дода, урфу одатҳоимиллӣ, ҳурматуэҳтиромитарафҳо, муносибати хубизанушавҳарӣ ва маънои зиндагиро хубдарккарда тавонад.Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии ТоҷикистонбаМаҷлисиОлии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 «Солиоила» эълон кардашудааст.Ҳадафи асосии чунин иқдоминеки Сарвари давлат ЭмомалӣРаҳмон ба онра4вона гардидааст, ки маърифати оиладорииҷавононбаланд бардошташавад ва дар ин замина ҷавононропеш азиздивоҷ ба ҳаёти оилавӣ,муносибатҳои оиладорӣомода намуда, пешироҳи вайроншавииоилаҳоиҷавон гирифта шавад ва фарзандони ноболиғиин оилаҳодаршоҳроҳи зиндагӣ аз падар ё модар маҳрумнагарданд. Зерооилаи солимухушбахт ва маърифатихонаводагии падару модар дар оилаасоситарбияифарзанд ба ҳисоб рафта, ҷомеаи солим низ банаслибомаърифат,донишманд, ватанпараст, забондон вадорои ахлоқиҳамида ниёздорад.Омодагии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ аз маҷмӯидонишҳоимуайянипедагогию психологӣ, ҳуқуқивуиқтисодӣ маншаъ гирифта, дарасосидониш, ақида,ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои маънавӣ ташаккулмеёбад.Омоданамудани чавонон ба ҳаёти оилавӣ вазифаимуҳимми оила вамактабмебошад. Омӯзиш ва таҳлилисабабҳои вайроншавии оилаҳои ҷавоназ оншаҳодатмедиҳад, ки бештари онҳо натиҷаи омода набуданиҷавононбаҳаёти оилавӣ мебошад.Honandai Aziz! Whaler "Marifati oiladorӣ"alPresidente PaomiҶumҳurii Tojikiston Ҷanobi Olӣ, muҳtaramEmomalӣRaҳmon ba MaҷlisiOlii Ҷumҳurii Tojikiston al 20/01/2015sarchailmagirifta, bamunosibatiSalt Oila elon salt gardidani 2015giftKishwar ba naқshai talimiimuassisaҳoi taҳsiloti umumӣҳamchunwhaler talimӣ vorid shudaast infarction.Talimimarifatioiladorӣhonandagonro ba mafҳumi Oila, mavқeHe wa vazifaҳoi giftҷamiyat,nikoҳ, Tashkov Oila, tanzimimunosibatҳoioilavӣ waDigardhususiyatҳoi Hoshi ҳaoti oilavӣ shinos namuda, BaroOMODgardidaniҷavonon ba ҳaoti mustaқili oiladorӣ musoidatmenamoyad.Oila giftfarҳangi Mardum kuҳanbunodi toҷikҳamchun niҳodimuқaddas etirofgardidaast, zerobeҳtarin arzishҳoi insonӣ, azқabilimuҳabbatusadoқat, samimiyatu vafodorӣwaҳamdigarfaҳmivutaҳammulgaroӣ maҳz gift Oila tashakkulmeoband.Gifttatbiқi talaboti Siyosat iҷtimoiyufarҳangii DavlatovTojikiston seomili asosӣ -ҷomea, Maktab va Oila boyad giftҳambastagii zichfaolboshand, then ki Nasli Navras ҷavoniKishwargift rӯҳiyaivatandӯstӣ, heshtanshinosii millӣIslandstaҳammulu Madore Tarbesoband.Presidente ҶumhuriiTochikistonEmomalӣ RahmonHonandagoniAziz! Shoyad noise- gift BoraiMarifatioiladorӣ ҳanӯz malumotizaruriro nadored.Boyad doned, yak kiaz masalaҳoi MySQL ҷomeaBunyodOila solim ba wa shumor meravadpoydorii OilaTarzi ҳaot ba wainkishofi mutadili insonmusoidatmenamoyad.Maқsadi Fanny Marifatioiladorӣ bamasalaҳoimuҳimmi zindagӣ, nikoҳu oiladorӣshinosnamudani honandagon,tashakkul Dodanim bottom oiladorӣgiftSchuur navrasonu ҷavononnigaronidashudaast. Ғoyai ASOS whalerDarcia mazkurromasalaҳoimuҳimmi ҳaoti oilavӣ ba roҳ mondaniomodagiiPsychologyҷavonon ba wa Bunyod poydorii Oila,muҳayonamudani phase SolimanOromo gift Oila, poydornigoҳ doshtani oilaҳowa nigohdorii arzishҳoioilavӣTashkil mediҳad. Zarurati talimiFanny mazkurtayor namudaniҷavonon ba ҳaoti oilavӣ, ҳosilnamudaniMalakai munosibatҳoi durustidohilioilavӣ,gift oyanda durust Tarbianamudani kӯdakon Islandsnigoҳdoshtani ananaҳoi Neki Milli halқitoҷikmeboshad.Intihobi durustiҳamsar wa Bunyod Oila solimomilimuҳimmi rim ҷamiyat wa ustuvoriiDawlatmaҳsub meobad. Muҳim ast, kiaz Pech Barpo namudaniOila ҳarshaҳrvand paҳluҳoi gunogunҷabҳaiҳaotioilaviro mavridi omӯzish қarorDoda, UFU odatҳoimillӣ, ҳurmatueҳtiromi tarafҳo, munosibatihubizanushavҳarӣ wa manoi zindagiro HBdark tavonad infarction.GiftPaomi Presidente Ҷumҳurii TojikistonbaMaҷlisi Olii Ҷumҳurii saltTojikiston 2015 "SaltsOila "elonshudaast infarction. Ҳadafi ASOSchuunin iқdomiNeki Sarwari DawlatEmomalӣ Raҳmon ba he PA4Wongardidaast, ki Marifati oiladoriiҷavononBaland bardoshta shavad vaZamin gift InstituteҷavononroPesch al izdivoҷ ba ҳaoti oilavӣ,munosibatҳoioiladorӣOMOD namuda, Pesci roҳi vayronshaviioilaҳoiҷavon giriftashavad wa farzandoni noboliғi Instituteoilaҳogift shoҳroҳi zindagӣal Padar e Modar maҳrumnagardand. ZeroOila Soliman hushbaht waMarifatihonavodagii Padar Modar gift OilaASOS tarbiyaiFarzand baҳisob raft, ҷomeai solim bottom baNaslibomarifat, donishmand,vatanparast, zabondon IslandsDoro ahloқiҳamida NiyozovDorada.Omodagii ҷavonon ba ҳaoti oilavӣ almaҷmӯidonishҳoi muayyanipedagogy psihologӣ, ҳuқuқivuiқtisodӣ manshagirifta, gift ACOsDonish, aқida,ҷaҳonbinӣ wa arzishҳoi manavӣtashakkul meobad.OMODnamudani chavonon ba ҳaoti oilavӣvazifaimuҳimmi Oila wa Maktabmeboshad. Omӯzish wa taҳlilisababҳoivayronshavii oilaҳoi ҷavon azhe shaҳodatmediҳad, ki beshtari onҳonatiҷai OMOD nabudaniҷavononba ҳaoti oilavӣ meboshad.
Адабиети точик (синфи 6) 1.0 APK
Хонандагони азиз!Адабиёт аз калимаи арабии адаб гирифта шудааст,киондар луғату фарҳангҳо ба маънои хушахлоқӣ,кирдориписандида,поктинатӣ, иффату (порсоӣ) ҳаё, донишу ҳунарватаълимутарбия омадааст. Тамоми ин сифатҳо, кимансубипиндоругуфтору рафтори неки инсонианд, ду ҷиҳати асосирофарогирифтаанд:яке рафтори холӣ аз камбудиҳову нуқсонҳо,амалҳоизиштубад ва дигаре ба маънои донишу ҳунар. Ба тариқисодаадабиётфаннест. ки одамиро ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоятменамояд.Дар синфишашум шумо аввал бо адабиёти шифоҳӣ, жанришеъриирубоӣ, сипасчистону муаммо шиносоӣ пайдо кардабаъдан аз эҷодиётишахсиятҳоиварзидаи эҷодӣ- УнсурулмаолииКайковус, Муҳаммади Ғазолӣ,ФаррухиСиистонӣ, НизомииГанҷавӣ, Сайфи Фарғонӣ, Муҳаммад АвфииБухороӣ,ЗиёуддиниНахшабӣ, Ибни Ямини Фарюмадӣ, ҲофизиШерозӣ,НосириБухороӣ, Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, ШавкатиБухороӣ,Нозими Ҳиротӣ,АҳмадиДониш, Абулқосим Лоҳутӣ,Муъмин Қаноат. ҶумъаОдина ваСафармуҳаммад Айюбӣбаҳраманд мегардед.Намунаҳое, ки азэҷодиёти инадибони бузурги адабиётитоҷику форс барои мутолиа ваомӯзиши шумопешниҳод гардидаанд,беҳтарин маводи маърифатӣ мебошанд.Инқитъаҳоишеърӣ ва пораҳои насрӣ шодоб аз панду андарз ваҳикматуафкоринасиҳатомез буда, тафаккури бадеиву эстетикӣ,идрокиарзишҳоиволои инсонӣ ва малакаи пиндори дурустувоқеиизиндагии ояндаишуморо равнақу сафо мебахшанд; ба шумороҳибаҳрагириҳо аз таҷрибаизиндагӣ ва расидан ба пиндоринек, гуфторинек ва рафтори некрофароҳам месозанд.Honandagoni Aziz!Adabiyoti alKaliman Arabia adabgirifta shudaast, he kigift luғatu farҳangҳo bamanoi hushahloқӣ,kirdori pisandida,poktinatӣ, iffatu (porsoӣ) ҳao,Donish ҳunar vatalimuTarbia omadaast. Tam Institute sifatҳo, kimansubipindoruguftoru raftori Neki insoniand, do ҷiҳati asosirofarogiriftaand:yak raftori holӣ al kambudiҳovu nuқsonҳo,amalҳoizishtuBad Digard wa ba manoi Donish ҳunar. Ba tariқisodaAdabiyotifannest. ki ba odamiro roҳi grow zindagӣ ҳidoyatmenamoyad.GiftXingfu shashum noise- Awwal bo Adabiyoti shifoҳӣ,Genresheriiruboӣ, sipas chistonu muammo shinosoӣ Paidinfarctionbadan aleҷodioti shahsiyatҳoi varzidai eҷodӣ-UnsurulmaoliiKaykovus,Muҳammadi Ғazolӣ, Farruhi Siistonӣ,bottomGanҷavӣ, Saifi Farғonӣ,Muҳammad Avfii Buhoroӣ,ZiouddiniNahshabӣ, Ibni Yamini Faryumadӣ,Ҳofizi Sherozӣ,NosiriBuhoroӣ, Zayniddin Maҳmudi Vosifӣ,ShavkatBuhoroӣ, Nozimi Ҳirotӣ,AҳmadiDonish, Abulқosim Loҳutӣ,MuminҚanoat. Ҷuma Odin waSafarmuҳammad Ayyubӣbaҳramandmegarded.Namunaҳoe, ki az eҷodiotiInstitute adiboni BuzurgAdabiyotitoҷiku force Baro Mutola waomӯzishi noise- peshniҳodgardidaand,beҳtarin mavodi marifatӣmeboshand. John қitaҳoisherӣ waporaҳoi nasrӣ shodob al panda andarzwa ҳikmatu afkorinasiҳatomezBuda tafakkuri badeivu estetikӣ,idrokiarzishҳoi Volo insonӣ waMalakai pindori durustu voқeiiZindagioyandai shumoro ravnaқuSappho mebahshand; ba noise-roҳi baҳragiriҳoal taҷribai zindagӣ waba rasidan pindoria certain, a certain vaguftori raftori necrofaroҳam mesozand.
Асосхои иктисодиет (синфи 11) 1.0 APK
Фанни иқтисодиёт дар кулли муассисаҳои таҳсилоти умумиидунётаълимдода мешавад. Агарчи барномаи ин фан дар ҳамаикишвархоякхела нест,амалан ҳамаи барномаҳо ба омӯзиши масъалаҳоиасосиииқтисодиёт:истеҳсолот, мубодила, тақсимот ва истеъмолотравона кардашудаанд.Дар баробари инкишофи хоҷагии ҷаҳонӣ ва бавуҷуд омаданитағйиротикуллй дар ҷаҳони муосир бо мақсади боз ҳамбеҳтаргардониданитаълиму тарбияи наели наврас зарурати таҳиявапешниҳодикитоби нави дарсй барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣбамиён омад.Дар шароити муосири иҷтимой ва иқтисодӣтаълимифаннитасосҳоииқтисодиёт дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣмавқеимахсусро касб карда,он ба ташаккул ёфтани тафаккурииқтисодиихонандагон ва аз тарафионҳо оқилона истифода кардатавонистанидонишҳои иқтисодй, бавуҷуд овардани заминахо бароитаҳсилотиминбаъдаи касбӣ, фаъолиятиамалии ба мақсад мувофиқ васамаранокнигаронида шудааст. Дар баробаридигар кишварҳои дунё, инфан дармактабҳои миёнаи умумй вамиёнаи махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистоннизтаълим дода мешавад, аммомутаассифона, ҳаводорони омӯзиши инфанниҳаётан муҳимро мушкилотисахте ба мисли набудани китоби дарсйбозабони давлатӣ (тоҷикӣ)ҳамеша домангир аст. Ҳадафи асосиитаҳияикитоби мазкур ҳалли мушкилотихонандагон оид ба омӯзишиасосҳоииқтисодиёт мебошад, зероинсони аз нигоҳи иқтисодйбосавод,қобилияти на танҳо пешниҳод карданиғояҳои нав, балки,муайянкардани вариантҳои имконпазир, қабулиқарорҳои самаранокродаршароити маҳдудияти захираҳо доштаметавонад. Дар баробари инкитобимазкур барои толибилмоне, ки дароянда хоҳиши интихоб карданикасбуихтисосҳои ба иқтисодиёт вобастабудародоранд,кӯмакмекунад.Азнавсозиҳои иқтисодй дар ҷумҳурӣ аз хонандагонтақозоменамояд,ки дар шароити бо суръати баланд тағйирёфтаистодаимуҳитииқтисодйонҳо бояд донишҳои умумиро оид ба иқтисодиётиоила,фирма(корхона), давлат ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ аз худ карда,маҳоратимутобиқшудан ва самаранок фаъолият карданро доштабошанд.Дар доираиомӯзиши фанни асосҳои иқтисодиёт ба масъалаҳоиташаккулдоданитафаккури иқтисодии хонандагон аҳамияти махсусдодамешавад. Боназардошти ин, таълими фанни мазкур имрӯз қисмитаркибӣва муҳимитаҳсилоти миёнаи умумӣ маҳсуб меёбад. Робитаимутақобилифанниасосҳои иқтисодиёт бо математика, технологиямиттилоотӣ,таърих,география ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ ба хонандагонимкониятифаҳмишикомилан мувофиқро оид ба ҷаҳони муосир фароҳаммеоварад.Илмимуосирииқтисодй - илми хеле мураккаб ва ташаккулёфтаистодамаҳсубёфта, бамоделсозии математикии равандҳои иқтисодйтакя мекунад. Боистифодааз ин китоб хонандагон донишҳои базисиииқтисодиро дарёфткарда,минбаъд ба таври доимй дар заминаи сарчашмаҳоииттилоотиимавҷудасавияи донишҳои худро пурра мекунанд вабо кордонй баҳодисаҳоиҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ баҳо дода, озодона батамоюлҳоинавини бозорсарфах;м мераванд ва имкониятҳои онро бароибеҳтарнамуданинекӯаҳволии худ истифода мекунанд.Ин китоб ба хонандагонимконмедиҳад, ки Донишҳои базисиро оидба мафхумҳои асосиииқтисодиётибозорӣ, механизми рақобат, шаклҳоиташкили бизнес,ташаккулёбиидаромадҳои аҳолӣ, буҷети давлатӣ ва бисёрдигарҳодисаҳои иқтисодӣаз бар карда, дар бораи чи гунагииҷиҳатииқтисодии ҳаёт ва даринкишофи худ ба кадом қонуниятҳо тобеъбуданион тасаввуроти умумӣдошта бошанд. Китоби мазкур дар асосидастовардҳоинавини илмииқтисодӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ таҳия шуда,нисбатидигар китобҳои дарсйаз мафхумҳои кӯҳнаи идеолога ва ақидаҳоимутлақнисбати ҳодисаҳоииқтисодй озод буда, муаллифон кӯшишнамудаанд,таълимоти муҳимтаринииқтисодиро ба хонандагон бо лафзисодапешниҳод намоянд.Китобинчунин бо мақсади пайдо карданитасаввуроти муайян оидба паҳлуҳоимухталифи иқтисодиёти ҶумҳурииТоҷикистон дар шароитигузариш баиқтисоди бозорӣ ва ҷаҳонишавииҳаёти иқтисодй таҳияшуда, бароихонандагони синфи 11-и муассисаҳоитаҳсилоти миёнаиумумӣ пешниҳодмешавад.Fanny iқtisodiot gift kullimuassisaҳoi taҳsiloti Umumdunyotalim Doda meshavad. Agarchibarnomai Institute fan gift ҳamaikishvarhoyakhela nest, Amala ҳamaibarnomaҳo ba omӯzishi masalaҳoiASOSiқtisodiot: isteҳsolot,mubodila, taқsimot wa istemolot Ravonnainfarctionshudaand. Giftbarobari inkishofi hoҷagii ҷaҳonӣ wa bavuҷud omadanitaғyiroti Kullgift ҷaҳoni muosir bo maқsadi Boz ҳambeҳtar gardonidanitalimutarbiyai gorged Navras zarurati taҳiya wapeshniҳodiWhaler NaviDarcy Baro muassisaҳoi taҳsiloti umumӣ baMiyona Omad.Gift sharoitimuosiri iҷtimoy wa iқtisodӣ talimifannitasosҳoiiқtisodiot giftmuassisaҳoi taҳsiloti umumӣ mavқeimahsusro kasb infarction,he batashakkul oftani tafakkuri iқtisodiihonandagon wa al Tarafonҳooқilona istifoda infarction tavonistanidonishҳoi iқtisody, bavuҷudovardani zaminaho Baro taҳsilotiminbadai kasbӣ, faoliyatiAmaliamaқsad muvofiқ ba wa samaranoknigaronida shudaast. giftbarobariDigard kishvarҳoi dunyo, Fan Yinggift maktabҳoi mionai Umumwamionai Makhsus Ҷumҳurii Tojikistonbottom talim Dod meshavad,ammomutaassifona, ҳavodoroni omӯzishiInstitute Fanny ҳaotan muҳimromushkilotisahti ba misli nabudaniKitob Darcy bo zaboni davlatӣ(toҷikӣ)ҳamesha domangir ast. ҲadafiASOS taҳiyai whaler mazkurҳalli mushkilotihonandagon OID baomӯzishi asosҳoi iқtisodiotmeboshad, zeroInson al nigoҳi iқtisodybosavod, қobiliyati on tanҳopeshniҳod cardanғoyaҳoi Nav, beams,muayyan cardan variantҳoiimkonpazir, қabuliқarorҳoi samaranokrogift sharoiti maҳdudiyatizahiraҳo doshtametavonad. Gift barobariJohn whaler mazkur Barotolibilmone, ki giftoyanda hoҳishi intihobcardan Kasbah ihtisosҳoiba iқtisodiot vobastabudarodorand, kӯmakmekunad.Aznavsoziҳoiiқtisody gift ҷumҳurӣ al honandagon taқozomenamoyad,ki bo giftsharoiti surati Baland taғyiroftaistodaimuҳiti iқtisodyonҳo boyaddonishҳoi umumiro OID ba iқtisodiotiOila, firm(Korhonen) Dawlat alva iқtisodioti ҷaҳonӣ thininfarction, maҳorati mutobiқShudala wasamaranok faoliyat kardanrodoshta boshand.Gift doirai omӯzishiFanny asosҳoi iқtisodiot bamasalaҳoi tashakkulDodanim tafakkuriiқtisodii honandagon aҳamiyatiMakhsusDoda meshavad. Bo nazardoshtiin, talimi Fanny mazkur imrӯzқismitarkibӣ wa muҳimi taҳsilotimionai umumӣ maҳsub meobad.Robitaimutaқobili Fanny asosҳoiiқtisodiot bo mathematics,technologyittilootӣ, tarih, geography wawa Dawlat asosҳoi ҳuқuқ bahonandagonimkoniyati faҳmishi Komilamuvofiқro OID ba ҷaҳoni muosirfaroҳammeovarad.Ilmi muosiri iқtisody- Ilmi Hele murakkab watashakkuloftaistodamaҳsub ofta ba modelsoziiMathematics ravandҳoiiқtisodytakya mekunad. Bo istifoda alInstitute Kitob honandagondonishҳoi basesiқtisodiro daroftinfarction, minbad ba BRANDmilking gift glossessarchashmaҳoiittilootii mavҷuda Saviadonishҳoi Khudri Pourratmekunand Islandsbo ba Cordon ҳodisaҳoiҳaoti ҷamiyatӣ wa siosӣ baҳoDoda, ozodona batamoyulҳoi Nun Bozorsarf; m meravand vaimkoniyatҳoi onro Barobeҳtar namudaninekӯaҳvolii thin istifodamekunand.John Kitob ba honandagon Imkonmediҳad, ki Donishҳoibazisiro OIDba mafhumҳoi ASOS iқtisodiotibozorӣ, mechanismsraқobat, shaklҳoiTashkov business tashakkulobiidaromadҳoi aҳolӣ,buҷeti davlatӣ wa bisorDigard ҳodisaҳoi iқtisodӣal infarction bar,gift Borai chi gunagii ҷiҳatiiқtisodii ҳaot wagift inkishofi thinba Kadom қonuniyatҳo tobe Budanovhe tasavvurotiumumӣ doshtaboshand. Whaler mazkur gift ACOs dastovardҳoiNaveeniқtisodӣ Ilmi wataҷribai ҷaҳonӣ taҳiya Shudala, nisbatDigardkitobҳoi Darcy almafhumҳoi kӯҳnai ideologue wa aқidaҳoimutlaқnisbat ҳodisaҳoiiқtisody ozod Buda muallifon kӯshishnamudaand,talimoti muҳimtariniiқtisodiro ba bo honandagon lafzisodapeshniҳod namoyand.Kitobinchunin bo maқsadi Paid cardantasavvuroti muayyan OIDba paҳluҳoimuhtalifi iқtisodioti ҶumҳuriiTojikiston gift sharoitiguzarishiқtisodi bozorӣ ba wa ҷaҳonishaviiҳaoti iқtisody taҳiyaShudala,Baro honandagoni Xingfu 11 andmuassisaҳoi taҳsiloti mionaiumumӣpeshniҳod meshavad.
Loading...